Schermvereniging Agilité

Hengelo

Twentse Schermvereniging Agilité

Huishoudelijk Reglement

Voorjaar 2018

Artikel 1. Algemeen.

Artikel 1.1.         De Twentsche Schermvereniging Agilité is opgericht op 1 maart 1986, en wordt verder in dit reglement aangeduid als de vereniging.

Artikel 1.2.         De statuten van de vereniging zijn op te vragen bij de secretaris, en staan op de website.

Artikel 2. De leden.

Artikel 2.1.         De vereniging kent drie soorten lidmaatschap.

Artikel 2.2.         Contributie wordt vastgesteld volgens de indeling van artikel 2.1. Contributiewijziging op grond van leeftijd vindt plaats in de maand, volgend op de maand waarin de verjaardag valt.

Artikel 2.3.         Naast de leden kent de vereniging donateurs.

Artikel 3. Lidmaatschap en contributie.

Artikel 3.1.        Aanmelding als lid geschiedt door invulling en ondertekening van het aanmeldingsformulier.

Artikel 3.2.        Het lidmaatschap loopt van het moment van aanmelding tot het einde van het kalenderjaar, met een stilzwijgende verlenging van telkens één jaar.

Artikel 3.3.        De contributie bedraagt:

NB: De tarieven gelden steeds voor een periode van 12 maanden per jaar

Artikel 3.4.        De hoogte van de contributie wordt vastgesteld tijdens de ALV, en wordt elk jaar automatisch geïndexeerd.

Artikel 3.5.        In het geval, dat het inkomen van een lid niet dusdanig is, dat aan bovengenoemde afspraak kan worden voldaan, of dat aanschaf van materiaal, zoals beschreven in artikel 6.1. niet mogelijk is, dient het lid dit kenbaar te maken aan de penningmeester. Aan wapenmeester en maître wordt daarna kenbaar gemaakt welke gemaakte afspraken in dit geval gelden.

Artikel 3.6.        Elk lid dient lid te worden van de Koninklijke Algemene AmateurSchermbond, de KNAS. De secretaris regelt de aanmelding bij de bond. Tarieven en bepalingen omtrent lidmaatschap zijn te vinden op de site van de KNAS.

Artikel 3.7.        De maandelijkse betaling van de contributie van de vereniging dient bij voorkeur te geschieden per automatische incasso. Elk lid ontvangt van de penningmeester het betreffende formulier, en geeft, met invulling hiervan, de penningmeester toestemming tot afschrijving van de contributie.

Artikel 3.8.        Donateurschap kan worden verkregen door een jaarlijkse bijdrage te doneren van minimaal de maandcontributie van een volwassen lid.

Artikel 3.9.        Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk of per mail te geschieden bij de secretaris van de vereniging. Hierbij dient een opzegtermijn van één kalendermaand in acht te worden genomen. Het lidmaatschap eindigt aan het einde van de opzegtermijn.

Artikel 3.10.        Bij opzeggen van het lidmaatschap blijft de betalingsverplichting van de contributie bestaan totdat het lidmaatschap daadwerkelijk is beëindigd.

Artikel 3.11        Wanneer een lid voor een aaneengesloten periode van minimaal 3 maanden tot maximaal 12 maanden niet in staat is de trainingen te volgen kan hij vooraf , schriftelijk of per mail, een verzoek indienen bij de penningmeester tot opschorting van de betalingsverplichting van de contributie. Restitutie van contributie is niet mogelijk.

Artikel 4. Aansprakelijkheid.

Artikel 4.1.        Schermen bij de vereniging is geheel voor eigen risico.

Artikel 4.2.         De vereniging is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal en/of beschadiging van eigendommen tijdens de schermbijeenkomsten.

Artikel 5. Medisch.

Artikel 5.1.        De vereniging gaat er van uit, dat de leden -medisch gezien- capabel zijn om de schermsport te beoefenen.

Artikel 5.2.        Indien er medische bijzonderheden zijn waar anderen van op de hoogte dienen te zijn, dan dient het lid dit van te voren te melden aan zowel bestuur als maître. Zo kan er adequaat worden gereageerd in noodsituaties.

Artikel 5.3.        Leden, die in het bezit zijn van een EHBO-diploma of BHV-er zijn wordt verzocht dit te melden bij het bestuur.

Artikel 6. Schermmateriaal.

Artikel 6.1.         Een lid verplicht zich bij lidmaatschap van de vereniging binnen drie maanden de volgende schermsport attributen, die voldoen aan de geldende veiligheidsvoorschriften, te hebben aangeschaft:

Artikel 6.2.        Om reden van veiligheid heeft het bestuur en/of de maître de bevoegdheid leden, die niet voorzien zijn van de nodige en/of juiste persoonlijke beschermingsmiddelen genoemd in artikel 6.1., de verdere toegang tot de schermbijeenkomst te ontzeggen.

Artikel 6.3.        Elk lid verplicht zich door zijn lidmaatschap de door hem of haar gebruikte scherm attributen – van de vereniging, maar ook van andere schermers - om reden van veiligheid en hygiëne in goede staat te houden. Defect geraakte scherm attributen dient men z.s.m. te (laten) herstellen of te vervangen, dit op kosten van het lid.

Artikel 6.4.         Voor nieuwe leden bestaat de mogelijkheid om, tegen betaling, gedurende maximaal drie maanden, gebruik te maken van schermmateriaal van de vereniging; d.w.z. een handschoen, een wapen, een vest en broek, en een masker. Voor vrouwen zijn borstbeschermers aanwezig. Na deze drie maanden wordt van het lid verwacht zelf dit materiaal te hebben aangeschaft. Zie hiervoor artikel 6.1. De volgende regels zijn van toepassing voor de uitleen.

Artikel 7. Aanwezigheid.

Artikel 7.1.        De leden zijn verplicht ruim voor aanvang van de schermactiviteiten aanwezig te zijn, zodat de les op tijd kan beginnen.

Artikel 8. Inspraak.

Artikel 8.1.         Minstens één maal per jaar schrijft het bestuur een Algemene LedenVergadering (ALV) uit. Iedereen kan bij het bestuur vergaderpunten inbrengen, waarover de vergadering een mening kan vormen, c.q. een besluit kan nemen.

Artikel 8.2.        Elk lid heeft één stem. Het stemrecht van jeugdleden komt bij de volgende onderwerpen toe aan zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd):

Artikel 9. Overige bepalingen.

Artikel 9.1.        In situaties, waarin dit huishoudelijk reglement en/of de statuten van de vereniging niet voorziet, of strijdig is, beslist het bestuur.

Hengelo, 1 februari 2018.