Exempel 1

1. 4 Metod

De metoder som använts i rapporten är skrivbordsstudier och intervjuer. Skrivbordsstudier användes för att det finns ett stort underlag i form av webbsidor och böcker. Intervjuer användes för att komplettera skrivbordsstudierna och på så sätt få med ett personligt perspektiv och information från någon som själv lyckats att återanpassa sig till samhället. Intervjuerna gav även tillgång till fakta från primärkällor.

Exempel 2

4.1 Metodval

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer vilket innebär att intervjun ska vara flexibel och tillåta följdfrågor, dock ska man hålla sig till ämnet. I förhållande till vårt syfte och våra frågeställningar var det viktigt för oss att få fyllig och detaljrik information, därför kändes semistrukturerade intervjuer som rätt metodval för oss.

Detta arbetes information bygger mycket på de personerna som intervjuats i denna undersökning. Eftersom frågorna är relativt personliga och rör ett ämne som ofta klassas som tabu att prata om står de under ett alias. Intervjupersonerna är två killar och en tjej som går under namnen “Jan”, “Johan” och “Jessica” som samtliga tidigare varit frihetsberövade.  

4.2 Urval

I vårt gymnasiearbete har vi valt att använda oss av tre intervjupersoner. När vi valde ut just dessa tre till att bli intervjuade har vi haft i åtanke att deras anledningar till en fällande dom ska ha varit så olika varandra som möjligt. Vi har även valt att en av intervjupersonerna ska vara en kvinna. Vi har valt att använda oss av tre intervjupersoner på grund av att vi vill få olika åsikter och se frihetsberövelse från flera olika perspektiv. Vi har träffat alla våra intervjupersoner personligen när vi intervjuat dem för att få en så personlig inblick som möjligt.

Exempel 3

1.4 Metod och material

I den här rapporten kommer följande metoder att användas intervjuer, enkäter och skrivbordsstudier. De intervjuer som har utförts var med en erfaren polisman och en välutbildad trafiklärare/utbildare.  Syftet med intervjuerna var att få information utifrån deras erfarenhet kring unga mäns beteende i trafiken. Då båda intervjupersonerna jobbar med trafik dagligen och kommer i kontakt med unga manliga förare på ett eller annat sätt. Även om det gäller olyckor eller utbildning.

Enkäterna som användes gjordes via Internet på Surveymonkey.se och delades ut på olika webbsidor, som t.ex.Facebook. Syftet med enkäten var  att få så många svar som möjligt utifrån olika perspektiv bland ungdomar och vuxna. Skrivbordsstudier har fokuserats på sekundärdata som artiklar och faktatexter.  Syftet med metoderna som använts är att få så mycket material som möjligt för att gynna rapporten.

Exempel 4

I denna studie har skrivbordstudie och intervju använts som metoder för faktainsamling. Skrivbordsstudien har inriktats mot  bakgrundsinformation och ffa har olika webbsidor använts. Detta då mycket relevant information för frågeställningen finns på webbsidor.

Intervjuerna gjordes för att få personliga exempel på hur det är att leva som missbrukare.

A.A. missbrukade amfetamin under fem år men är numera sedan två år tillbaka ren. B.B. missbrukar hasch och har gjort det sedan ungdomen. Intervjupersonerna presenteras under pseudonym eftersom missbruk är ett känsligt ämne och för att skydda intervjupersonerna och deras anhöriga.

Exempel 5

I syfte att få svar på frågeställningen har skrivbordsstudie och enkät använts. Skrivbordsstudien gjordes på de olika partiernas hemsidor i syfte att få fram ffa beskrivningar  av sidorna.

Enkäten lades upp påSurveymonkey och deltagare bjöds in via skolornas mailsystem. Enkätsvaren uppgick till 567 svar. Syftet med enkäten var att få en uppfattning om hur välkända partiernas sidor är bland gymnasieelever. Enkäter ger underlag för att skapa statistik och passar därför bra till frågeställningen.