CRITERIS D’ AVALUACIÓ 2018-19.        

BATXILLERAT.

1. CRITERIS D’AVALUACIÓ.

     La qualificació de la matèria serà expressada en forma numèrica, sense decimals, de 1 a 10.

Aproven la matèria aquell alumnat que assoleix els objectius fixats a aquesta programació.

   Es realitzaran almenys dos examenes per trimestre i podran inclore matèria de les unitats didàctiques anteriors.

     L´assistència a classe es considera un deure de alumne i les absències reiterades per motius injustificats podran penalizar-se amb la pèrdua de fins a 2 punts en la qualificació.

   Si un alumne no es presenta a un examen sense haver-ho justificat degudament, es considerarà NP i només podrà recuperar a final de curs. La nota de la resta d´exàmens de l’avaluació se li guardarà per a treure la mitjana. Si no es presenta a un examen i ho justifica degudament, realitzarà obligatoriamente dit examen, el primer dia d´incorporació a l´assignatura.

   Es valorarà positivamente l´assistència a classe, la participación en l´aula, el lliurament de les feines encomenades i les notes obtingudes en la seva correcció sempre que l’alumne hagi obtingut més de 4 punts de nota en les proves escrites.

   Els criteris per obtenir la nota final de curs seran els mateixos que aquells emprats per obtenerla de cada avaluació.

2. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ.

    Nota de cada avaluació:
La nota de cada avaluació serà la mitjana ponderada de les següents parts:

-Convivència: Puntualitat, actitud, deures i material (quadern de classe). És obligatori lliurar lliurar les feines dins el termini per aprovar l’avaluació . Es pot penalitzar l’entrega del quadern fora de termini.

-Comunicació: Torn de paraula, ús adequat del llenguatge,            És clar a  l’ exposició.

-Cooperació: treball en equip. No s’aprofita de la feina dels altres.

-Creativitat: Relació de conceptes en activitats grupals i individuals.  L’alumne no copia, sino que cerca itineraris creatius i expressius originals.

-Crítica lògica: capacitat d’autoavaluar-se (exposició de qualque treball oral). Té capacitat de reflexió.

3. PROCEDIMENTS DE RECUPERACIÓ.

En cas de que l’alumne no aprovi els exàmens o no realitzi  les activitats proposades durant el curs i per tant suspengui l’assignatura, tindrà l’opció de presentar-se a la prova de recuperació de pendents de juny i/o a la convocatòria de setembre.

L’alumnat que no hagi superat la convocatòria de setembre i comenci el curs amb l’assignatura de Religió pendent d’altres cursos, durant el curs realitzarà un treball de recuperació amb el qual podrà aprovar l’assignatura.

SECUNDARI

1. CRITERIS D’AVALUACIÓ.

    La qualificació de la matèria serà expressada en forma numèrica, sense decimals, de 1 a 10.

 Aproven la matèria aquell alumnat que assoleix els objectius fixats a aquesta programació.

 Es realitzaran almenys dos exàmens per trimestre i podran incloure matèria de les unitats didàctiques anteriors.

  L’assistència a classe es considera un deure de alumne i les absències  reiterades per motius injustificats podran penalitzar-te amb la pèrdua de fins a 2 punts en la qualificació.

        La superació del 20% de faltes d’assistència suposarà la pèrdua del dret  a l´avaluació continua. Aquest fet implicarà l’avaluació de la matèria en el mes de juny.

        Si un alumne no es presenta a un examen  sense haver-ho justificat degudament, es considerarà NP i només podrà recuperar a final de curs. La nota de la resta d´exàmens de l’avaluació se li guardará per a treure la mitjana. Si no es presenta a un examen i ho justifica degudament, realitzarà obligatòriament dit examen, el primer dia d´incorporació a l´assignatura.

        Totes les faltes d’assistència s’han de justificar en un període de dos dies.

        Es consideren faltes justificades, d’acord amb el Reial decret legislatiu 1/1995 de 24 de març, les següents: malaltia, hospitalització, defunció d´algun familiar, deures inexcusables de caràcter públic i personal, etc.

        Es valorarà positivament l’assistència a classe, la participació a l’aula, el lliurament de les feines encomanades i les notes obtingudes en la seva correcció sempre que l’alumne hagi obtingut més de 4 punts de nota en les proves escrites.

        Els criteris per obtenir la nota final de curs seran els mateixos que aquells emprats per obtenir-la a cada avaluació.

 

2. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ.

 Nota de cada avaluació:
La nota de cada avaluació serà la mitjana ponderada de les següents parts:

-Convivència: Puntualitat, actitud, deures i material (quadern de classe). És obligatori lliurar lliurar les feines dins el termini per aprovar l’avaluació . Es pot penalitzar l’entrega del quadern fora de termini.

-Comunicació: Torn de paraula, ús adequat del llenguatge,            És clar a  l’ exposició.

-Cooperació: treball en equip. No s’aprofita de la feina dels altres.

-Creativitat: Relació de conceptes en activitats grupals i individuals.  L’alumne no copia, sino que cerca itineraris creatius i expressius originals.

-Crítica lògica: capacitat d’autoavaluar-se (exposició de qualque treball oral). Té capacitat de reflexió.

3. PROCEDIMENTS DE RECUPERACIÓ.

 En cas de que l’alumne no aprovi els exàmens o no  realitzi les activitats proposades durant el curs i per tant suspengui l’assignatura, tindrà l’opció de presentar-se a la prova de recuperació de pendents de juny i/o a la convocatòria de setembre.

 

4. RECUPERACIÓ I AVALUACIONS EXTRAORDINÀRIES.

     L’alumnat que no hagi superat la convocatòria de setembre i comenci el curs amb l’assignatura pendent d’altres cursos, durant el primer o segon trimestre haurà de realitzar un dossier amb exercicis que presentarà al professor.

   Aquest alumnes també ha de superar la 1ªavaluació de l’assignatura de religió del present curs i se li donarà per aprovada la matèria pendent del curs anterior.