Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення виконавчого комітету Бершадської міської ради

 «Про встановлення тарифу по обслуговуванню будинків, споруд та прибудинкових територій для міста Бершадь КУП „Бершадь-сервіс"»

        1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

          Діючі тарифи в м. Бершадь на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій  були встановлені ще в 2016 році  та відкореговані на суму ПДВ  (20%) у  січні 2017 року та на даний час є нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх надання, а  тому виникла необхідність щодо перегляду тарифів.

         Робота підприємства на діючих тарифах призвела до того, що КУП „Бершадь-сервіс"не має коштів, необхідних для надання послуг з обслуговування будинків та прибудинкових територій в повному обсязі.

                    Крім того КУП « Бершадь-Сервіс» звернулися з  проханням  визначити послугу з вивезення твердих побутових відходів  від багатоповерхових житлових будинків м. Бершадь  як окрему комунальну послугу і затвердити тарифи по обслуговуванню будинків споруд та прибудинкових територій без урахування витрат на вивезення ТПВ, оскільки значна частина власників квартир не проживають  і відповідно послугою з вивезення ТПВ не користуються.

              Тому КУП „Бершадь-сервіс" були подані  розрахунки економічно обґрунтованих витрат на виробництво житлово-комунальних послуг, що відповідають реаліям сьогодення та враховують зростання показників, які задіяні в розрахунку тарифу, а саме,підвищення на загальнодержавному рівні  розміру  мінімальної заробітної плати  до 3723,00 грн.,а також враховуючи зміну (зростання)  цін на паливно- мастильні матеріали, запасні та комплектуючі частини та ін.

         Проект рішення виконавчого комітету Бершадської міської ради «Про встановлення тарифу по обслуговуванню будинків, споруд та прибудинкових територій для міста Бершадь КУП „Бершадь-сервіс"» розроблений з метою надання якісних послуг споживачам, що забезпечить підтримання в належному технічному стані житлового фонду міста, гарантованого обслуговування житлового фонду, його технічного обладнання, дотримання санітарного стану прибудинкових територій для створення мешканцям будинків належних умов проживання.

        Проект рішення розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Постанови Кабінету міністрів від 01 червня 2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».

2. Визначення цілей державного регулювання.

        Проект рішення є нормативно-правовим актом, спрямованим на приведення розмірів тарифів до економічно обґрунтованих витрат з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, можливість правомірного їх застосування виконавцем житлово-комунальної послуги, що сприятиме задоволенню потреб споживачів в якісному обслуговуванні житлового фонду м. Бершадь.

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про житлово-комунальні послуги» встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій відноситься до повноважень органів місцевого самоврядування і підлягає державному регулюванню.

   3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей, аргументи щодо переваг обраного способу.

Досягнення вирішення проблеми можливо шляхом:

1. Залишення без зміни тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

2. Передбачити в місцевому бюджеті видатки на відшкодування різниці між діючими та економічно обґрунтованими розмірами тарифів.

3.  Затвердити тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій на економічно обґрунтованому рівні.

Аналіз вищевказаних альтернатив показує, що:

- перший спосіб не є прийнятним  у зв'язку з тим, що у даному випадку КУП „Бершадь-сервіс" буде не в змозі своєчасно та у повному обсязі виплачувати заробітну плату, сплачувати податки та внески, закуповувати необхідні матеріали та своєчасно розраховуватися по зобов’язанням. Переваги обраного способу - це незмінні витрати споживачів на оплату цих послуг, а недоліки – погіршення якості та зменшення переліку послуг, що надаються;

- другий спосіб не є прийнятним у зв'язку з тим, що він вирішує проблему підприємства - виконавця послуг, проте, оскільки в бюджеті міста відшкодування вказаних витрат на покриття різниці в тарифах не передбачено, а бюджетні кошти, враховуючи їх обмеженість  доцільніше використати на впровадження необхідних заходів з вирішення нагальних соціальних питань міста;

- третій спосіб є прийнятним, оскільки він забезпечить вирішення проблеми і є оптимальним виходом із ситуації, що склалася. Його перевагами є забезпечення відповідності тарифів економічно обґрунтованим витратам, підвищення якості надання послуг.

Отже, запровадження даного проекту регуляторного акта є обґрунтованим способом досягнення визначених цілей та таким, що забезпечить виконання органом місцевого самоврядування покладених на нього зобов’язань та повноважень.

4. Опис механізму та заходів, які пропонуються для розв’язання проблеми.

Вказану вище проблему планується розв’язати за допомогою реалізації наступного механізму, який передбачає виконання заходів:

         1. З метою отримання зауважень та пропозицій винести на громадське обговорення шляхом оприлюднення в засобах масової інформації даний проект регуляторного акта щодо встановлення КУП „Бершадь-сервіс" тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій на території міста.

        2. Виконавчий комітет міської ради, керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» Постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» (зі змінами), враховуючи результати обговорення, приймає рішення щодо встановлення тарифів на послуги по обслуговуванню будинків, споруд та прибудинкових територій для міста Бершадь КУП „Бершадь-сервіс"

Тариф за 1м2 загальної площі житла у місяць протягом року

на послуги по обслуговуванню будинків, споруд та прибудинкових територій

Грн..за 1 м2

Без ПДВ

ПДВ

З ПДВ

0,95

0,19

1,14

Тариф за 1м2 загальної площі житла у місяць протягом року

на послуги по обслуговуванню будинків, споруд та прибудинкових територій

(без витрат на прибирання прибудинкової території)

Грн..за 1 м2

Без ПДВ

ПДВ

З ПДВ

0,52

0,10

0,62

   3. Після прийняття рішення підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

На дію регуляторного акта можуть вплинути такі негативні зовнішні фактори як: підвищення цін на складові собівартості тарифів (зростання рівня мінімальної заробітної плати, цін на матеріали, енергоносії, зміни у податковому законодавстві, підвищення вартості послуг установ та організацій, що мають договірні відносини з виконавцем послуг). Позитивним фактором може бути забезпечення безперебійного та якісного надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

При встановленні економічно обґрунтованих тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій захист соціально незахищених верств населення буде здійснюватись шляхом надання субсидій відповідно до чинного законодавства.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог регуляторного акта, а також запровадження системи контролю та моніторингу здійснюються відповідними державними органами контролю.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат.

Прийняття даного регуляторного акта надасть можливість встановити економічно обґрунтовані  тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що створить належні умови для:

1) стабільного забезпечення послугами споживачів, покращення їх якості;

2) поліпшення  обслуговування будинків;

3) беззбиткової діяльності КУП „Бершадь-сервіс".

Очікувані результати прийняття рішення визначено із застосуванням методу аналізу вигод та витрат:

Категорії суб’єктів, на яких впливає регуляторний акт

Органи місцевого самоврядування

Вигоди

- забезпечення стабільного та якісного надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій;

- зменшення кількості звернень (скарг) від споживачів щодо якості послуг

Витрати

  • розробка та оприлюднення проекту рішення

КУП „Бершадь-сервіс"

Вигоди

- стабільна робота підприємства, своєчасне виконання зобов’язань по зобов’язанням;

- надання послуг відповідної якості;

- забезпечення беззбиткової роботи підприємства

Витрати,

  • пов’язані з діяльністю підприємства

Населення

Вигоди

- отримання стабільних та якісних послуг з утримання будинків і  споруд та прибудинкових територій

Витрати

- оплата послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій за новими тарифами

7. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта.

Цей регуляторний акт набирає чинності з 01.04.2018року.

Рішення діє до його наступного перегляду.

При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть вплинути на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні зміни.

   8. Показники результативності регуляторного акта.

Для визначення результативності цього регуляторного акта пропонується встановити такі загальні показники:

- рівень оплати послуг споживачами;

- кількість звернень (скарг) споживачів щодо якості та кількості послуг, що надаються;

- кількість аварійних ситуацій;

- розмір сплачених коштів у вигляді податків та зборів;

- розмір дебіторської та кредиторської заборгованості.

         9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності даного регуляторного акта буде здійснено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження.

         Повторне відстеження планується провести через рік після набуття чинності регуляторного акта.

         Періодичне відстеження планується проводити один раз на три роки, починаючи від дня закінчення заходів щодо повторного відстеження результативності.

10. Зауваження та пропозиції надсилаються на адресу розробника проекту регуляторного акту:

поштова адреса: 24400, Вінницька обл.., м. Бершадь, вул. Героїв України, 23.

електрона адреса: bersh-miskrada@ukr.net

телефон: (04352) 2-19-64

Провідний спеціаліст з економічних питань                                        П.Цимбалістий