Klubbens vedtægter

Vedtægter

1. Navn, formål og medlemmer:

Stk. 1  Foreningens navn er Møns Håndboldklub.

Foreningens hjemsted er Vordingborg kommune.

Foreningen er stiftet d. 19 juli 1971.

Stk. 2 Foreningens formål er gennem hånd boldspil let og kammeratskab at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

Stk. 3 Som medlem kan optages enhver person, som er enten aktivt eller som passivt/ støttemedlem der vil tilslutte underkaste sig de bestemmelser, der gælder for de foreninger, forbund og unioner, hvor Møns Håndboldklub er tilsluttet. Der kan desuden optages støttemedlemmer.

Stk. 4 Bestyrelsen har ret til at ekskludere et medlem på grund af usportslig optræden. Dog kan et medlem, der ekskluderes i henhold til dette, indanke afgørelsen på førstkommende generalforsamling. Spørgsmål om udelukkelse opføres som et særligt punkt på dagsordenen.

 

2. Foreningens ledelse:

Stk. 1 Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen.

Stk. 2 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 personer, som alle vælges på generalforsamlingen. Formand, og kasserer vælges for 2 år af gangen, alle øvrige medlemmer vælges for 1 år af gangen. Formanden er på valg i lige år og kasserer er på valg i ulige år. Bestyrelsen vælger efterfølgende næstformand. Medlemmer, aktive som passive, kan vælges ind i bestyrelsen og skal være fyldt 18 år. 6 medlemmer: Formand, kasserer, sekretær samt formændene for ungdoms Senior- og PR/arrangementsudvalg. De 6 valgte bestyrelsesmedlemmer udpeger selv en næstformand. Ved stemmelighed i bestyrelsen tæller formandens stemme dobbelt.  

 Stk. 3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis over halvdelen er tilstede   Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Formand, sekretær og PR/arrangementsudvalgsformand er på valg i lige år, kasserer, senior- og ungdomsudvalgsformand er på valg i ulige år.

Stk.4   Der vælges to suppleanter til bestyrelsen for en toårig periode, således at en vælges i ulige år og en i lige år. Der vælges 1 suppleant til bestyrelsen for en 1. årig periode. Det tilskyndes at Suppleanten deltager i bestyrelsesmøder.

Stk. 5   Ungdom-, senior- og PR/arrangementsudvalget består af mindst 4 medlemmer (incl formand), af bestyrelsen. Formænd for de enkelte udvalg, konstitueres umiddelbart efter generalforsamlingen. som alle vælges på generalforsamlingen. Udvalgene kan herudover selv supplere sig.

3. Generalforsamlingen:

Stk. 1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i April måned. Den skal indvarsles senest 14 dage før avertering i den lokale presse.

Stk. 2 Alle medlemmer der ikke skylder kontingent har stemmeret. Er medlemmet fyldt 14 år tilfalder stemmeretten medlemmet. Er medlemmet ikke fyldt 14 år tilfalder stemmeretten den lovformelige værge.

Stk. 3 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 1. Valg af stemmetæller, dirigent og referent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Kassereren forelægger regnskabet
 4. Godkendelse af beretning og regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af suppleant til bestyrelsen
 8. Valg af udvalgsmedlemmer til udvalg
 1. Senior
 2. Ungdom
 3. PR/ arrangement
 1. (8) Valg af revisor
 2. (9) Evt.

Stk. 4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det mødte antal efter lovlig varsling.

Stk. 4 Valg, beslutninger m.m. vedtages ved simpelt flertal af de fremmødte. Dette gælder dog ikke vedtægtsændringer, der kræver et flertal på mindst 2/3 af fremmødte.                                               Alle afstemninger skal være skriftlige, såfremt et medlem kræver dette.

Stk. 5 Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15. marts, forud for kommende generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer offentliggøres på klubbens hjemmeside samtidig med indkaldelse til generalforsamling, hvori der gøres opmærksom på forslag til vedtægtsændringer.

  Hvis blot ét medlem ønsker det, skal afstemningen være skriftlig.  

4. Ekstraordinær generalforsamling:

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsens

Flertal eller mindst 10 % af de stemmeberettigede medlemmer kræver det.

Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles senest 8 dage før avertering i den lokale presse.

5. Økonomi og kontingent:

Stk. 1 Regnskabsåret er fra 1.4 – 31.3

Stk. 2 Kassereren forelægger regnskabet skriftligt på generalforsamlingen

Stk. 3 Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og opkræves forud.

Stk. 4 Medlemmer, der ikke har betalt kontingent senest 2 måneder efter angivne frist, kan ikke deltage på noget hold før betalingen har fundet sted.

Stk. 5 Et medlem i restance kan ikke udmeldes før gælden er betalt.

(NY) Stk. 6. Der ydes bestyrelsens medlemmer, godtgørelse for de faktiske og dokumenterede udgifter der er i forbindelse med udførelse af bestyrelsesarbejde.  Der ydes bestyrelsen rimelig dækning for repræsentation, brug af egen telefon m.m.

Stk. 7 6 Den valgte bestyrelse overtager ledelsen umiddelbart efter generalforsamlingen.

Stk. 8 Der føres protokol over det passerede. Protokollen underskrives af referent og dirigent.

Stk 8  Forslag under pkt. 5 kan fremsættes af ethvert medlem, når det indsendes skrifteligt til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen afholdelse.

6. Udmeldelse:

Stk.1 Enhver udmeldelse skal være skriftlig til den 1. i en måned, til klubbens formand

Stk. 2. Indbetalt kontingent refunderes ikke.

 1. 1. i en måned.

 

Stk. 1 Til ændring af disse vedtægter kræves, at et sådan er bebudet i

Indkaldelsen til pågældende generalforsamling og at det        vedtages med  2/3 af de tilstedeværende stemmer.

7 8. Foreningens opløsning:

Stk.1 Foreningen kan opløses i to på hinanden følgende generalforsamlinger, første gang ved almindeligt stemmeflertal, anden gang – som afholdes 14 dage efter – når 3/4 af de mødte stemmer for.

Stk. 2 Ved foreningens opløsning skal alle dens ejendele bortskænkes til anden nyttig anvendelse efter nærmere bestemmelse af generalforsamlingen.