Privacyverklaring

De Nederlands Gereformeerde Kerk “de Ontmoeting” in Sliedrecht hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Het omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap is een basis voor onze gemeente. De kerk is er voor iedereen. Ook voor zij die geen lid zijn van de kerk mogen deelnemen aan het gemeenteleven.

Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk.

Waarom legt de kerk informatie vast en publiceert de kerk informatie?

Om als kerkelijke gemeente te kunnen bestaan en te kunnen functioneren verzamelen wij (persoonlijke) gegevens van onze leden en publiceren wij intern (binnen de kerkelijke gemeente) en extern (openbaar), informatie over de kerkelijke gemeente en de leden.

Het wel en wee van de kerkelijke gemeente en van de leden leggen wij vast in verslagen (zoals notulen van vergaderingen en verslagen van gemeenteactiviteiten) en nieuwsartikelen (voor de website, het kerkblad en nieuwsberichten). Deze verslagen en artikelen bevatten soms foto's van onze gemeenteactiviteiten en bijeenkomsten.

De gegevens die wij verwerken zijn hoofdzakelijk bedoeld voor gebruik binnen de kerk. Indien wij gegevens openbaar maken (zoals een fotoverslag van een gemeenteactiviteit op de website van de kerk, waarbij personen herkenbaar in beeld worden gebracht) dan zullen wij hiervoor toestemming vragen aan de betrokkenen.

De gegevens die wij verzamelen en de verslagen of nieuwsberichten die wij maken houden verband met de volgende zaken:

•        Onze ledenadministratie, gericht op het verwerken van de burgerlijke en kerkelijke gegevens van leden en gastleden en het verwerken van financiële bijdragen;

•        Informatieboekje, gezichtenboek, digitale gemeenteberichten en kerkbladen, ten behoeve van de interne communicatie en sociale interactie tussen leden;

•        De kerkradio (Kerkdienstgemist), website en Facebookaccount, ten behoeve van de interne communicatie en sociale interactie tussen leden en niet-leden en ten behoeve van de verspreiding van het evangelie, fondswerving en/of werving van bezoekers van de diensten en andere gemeenteactiviteiten.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan de personen binnen de kerk die die gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun ambt of taak. De kerk geeft alleen persoonsgegevens aan externe partijen indien dat nodig is voor de uitoefening van haar taken. Inzage door anderen in onze verzameling persoonsgegevens zal de kerk alleen toestaan indien de kerk daartoe wettelijk verplicht is.

Wij zullen de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Gegevens van leden bewaren wij in ieder geval zo lang zij lid zijn.

De kerkenraad, commissie van beheer en andere aangestelde beheerders van onze informatiesystemen hebben toegang tot de persoonlijke gegevens. Zij zullen bij de uitoefening van hun taken vertrouwelijk omgaan met de persoonlijke gegevens die hen zijn toevertrouwd.

Websitegebruik en cookies

De NGK Sliedrecht maakt gebruik van cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit kan dan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website. De website maakt geen gebruik van tracking cookies of advertentie cookies.

Gegevensbeheer en beveiliging

De NGK Sliedrecht heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. De middelen (kennis, tijd en geld) van onze kerk zijn beperkt. De kerkenraad spant zich in om binnen deze beperkte ruimte het beheer en de beveiliging van gegevens zo goed als mogelijk is te regelen. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, wordt u verzocht contact met ons op te nemen via de scriba.

Uw rechten, de procedure bij een verzoek en de contactgegevens van de kerk

De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming geven betrokkenen de volgende rechten:

1.        Het recht op dataportabiliteit

Het recht om persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van toestemming of vanwege de uitvoering van een overeenkomst in een digitaal gangbaar en leesbaar formaat te ontvangen en/of te verstrekken aan een andere partij.

2.        Het recht op vergetelheid

Het recht om ‘vergeten’ te worden. Uitschrijving uit de kerk is mogelijk en de gemeente moet voldoen aan uw verzoek om vergeten te worden voor zover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich daar niet tegen verzetten.

3.        Recht op inzage

Het recht van mensen om hun persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien.

4.        Recht op rectificatie en aanvulling

Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen. Gegevens kunnen worden gewijzigd indien men van mening is dat deze niet kloppen, voor zover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich hiertegen niet verzetten.

5.        Het recht op beperking van de verwerking

Het recht om minder gegevens te laten verwerken.

6.        Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. U krijgt bijvoorbeeld alleen een brief van de kerk als een persoon daarbij heeft besloten u de brief te sturen, niet omdat een computersysteem u een automatisch bericht stuurt.

7.        Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

8.        Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Voor een verzoek met betrekking tot één van de bovenstaande rechten neemt u contact op met de scriba. Voor uitschrijving als lid van de kerk vereist de kerk dat u een uitdrukkelijk verzoek richt aan de kerkenraad.

De gemeente zal vervolgens uw verzoek behandelen en zo goed mogelijk aan uw verzoek voldoen. Bij het voldoen aan uw verzoek moet de gemeente rekening houden met de privacyrechten van anderen en het gerechtvaardigd belang en de gerechtvaardigde activiteiten van de kerk.

Sliedrecht, 3 oktober 2018