В Україні  здійснюється активний перехід системи освіти від режиму закритого пострадянського функціонування до її розвитку в умовах ринкової економіки та децентралізації. У цьому контексті основнимим пріоритетами  діяльності МОН визначено  поліпшення якості  загальної середньої освіти, подолання територіальних   відміностей у її якості, трансформація її змісту на основі компетентнісного підходу. Важливими завданнями є оновлення  розбудова  нового освітнього середовища.

Ключовою складовою освітнього реформування є впровадження  реформи Нової української школи.

Реалізація  засад НУШ матиме вплив на всі сфери суспільного життя, оскільки її  мета формування нової генерації  випускників, які є цілісними особистостями, патріотами, інноваторами, здатними бути  творцями  інноваційного суспільства, в якому рівні права та можливості для розвитку своїх талантів упродовж життя.

Успішна реалізація запланованих заходів в НУШ була серед основних напрямків роботи БМГГ № 2 у 2018-2019 н.р.

Реформування освіти і Україні передбачає оновлення системи  організації педагогічного процесу в закладах освіти. Наразі ми маємо проаналізувати  зміни в роботі гімназії, що спричинені  Концепцією НУШ, Державним стандартом для початкової школи,  оновленими програмами  для основної школи  та для 9-11 класів. Зважаючи на це ми намагалися  переформувати влансу дііяльність  з метою найкраще й якісно  організувати педагогічний процес у БМГГ № 2.

Навчати та виховувати  інноваційну  людину  має педагог ХХІ століття – це, насамперед, компетентний фахівець із  чіткою орієнтацією на професійний та особистісний розвиток і саморозвиток. Випускники  нової школи – освідчені українці, всебічно розвинені, відповідальні громадяни, птріоти, здатні до інновацій. Саме вони поведуть українську економіку вперед у ХХІ століття. Модель  випускника БМГГ № 2: цілісна особистість, усебічно розвинена, здатна до критичного мислення; особистість-патріот з активною позицією, який  діє  згідно  з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення;інноватор, що здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці,  вчитися  протягом життя.

 Реформа нової української школи що розпочалася, розрахована  на десятиріччя і визначає освітній ландшафтв Україні. Відповідно, заклади  освіти мають вибудувати  стратегії реалізації Концепції Нової української школи з урахуванням традицій,  можливостей умов свого регіону.

 Завдання нашої педради розробити  стратегію організації освітнього процесу в БМГГ № 2.

Протягом  2018-2019 н.р. колектив гімназії працював на реалізацією таких  завдань:

1. З метою підвищення професійної компетентності педкадрів продовжити роботу творчих груп, майстер-класів « Проект у початковій школі», « Успіх», «100 % володіння 1КТ», «Виховання», «Формула майстерності», методичного діалогу «Працюємо над проблемою», творчої лабораторії «Інновації» (згідно з річним планом роботи).

 1. Взяти участь у педагогічних виставках «Педагогічна Житомирщина - 2019», «Інноватика в освіті».
 2. Провести чергову атестацію у 2018-2019 н.р. таких педпрацівників для підвищення якісного показника.
 3. Продовжити роботу зі створення системи підготовки учнів до ЗНО-2018.
 4. Продовжити створення у гімназії здоров'язберігаючого середовища - оптимальних умов для навчання, виховання, розвитку, збереження і зміцнення здоров'я, запобігання всім видам дитячого травматизму, забезпечення якісного харчування та медичного обслуговування дітей та підлітків.
 5. Здійснити вивчення стану викладання таких навчальних предметів: зарубіжна література, математика, мистецтво, фізичної культури, курси за вибором, російської мови, предметів природничої освітньої галузі у початковій школі, ведення зошитів, словників, відвідування учнями гімназії, стан роботи з охорони життя та здоров'я учнів, запобігання дитячому травматизму, адаптація в 1-х, 5-х. 10-му класах.
 6. Забезпечити функціонування єдиного освітнього інформаційного середовища, впровадження ІКТ у навчально-виховний процес, інтенсивно використовувати інформатизацію управлінських процесів шляхом запровадження програмного комплексу «ІСУО» та «ДІСО».
 7. Використовуючи досвід дистанційних форм роботи з педагогами гімназії, створити віртуальні учительську та методкабінет, локальну мережу учнів гімназії.
 8. Розпочати навчання за новим Державним стандартом початкової освіти у перших класах початкової школи гімназії.
 9. Продовжити оновлення освітнього середовища в 2-4 класах початкової школи гімназії відповідно до Концепції «Нова українська школа».
 10. Забезпечити інформаційно-технічні вимоги НУШ
 11. Впровадити моніторингове дослідження, експертизу якості знаньї, як основи підвищення ефективності освітнього процесу.

        13. Посилити роботу з формування духовних та моральних цінностей здобувачів освіти.

         14.  Впровадити в практику гімназії професійний стандарт для професії
«Вчитель   початкової школи»

 1. Взяти участь в обговоренні змін до правопису.
 2. Продовжити роботи з визначення особистісного рейтингу учнів класу.


А Н А Л І З

РОБОТИ ПО УПРАВЛІННЮ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ

ЗА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

У 2018-2019 н.р. у гімназії контингент учнів збільшився на 1,5% (10 учнів); першість серед шкіл міста посідає НВК 4 ( збільшення кількості учнів на 67).

Порівняльна таблиця мережі навчальних закладів

Типи

навчальних закладів

2017-2018 навчальний рік

2018-2019 навчальний рік

Різниця

Класів

Учнів

Класів

Учнів

Класів

Учнів

Загальноосвітні школи

114

2649

114

2715

-

+ 66

Спеціалізовані школи

70

1877

70

1949

-

+ 72

Навчально-виховні комплекси

70

1943

71

2051

+ 1

+ 108

Гімназія

24

707

24

717

-

+ 10

Ліцей

35

939

36

949

+ 1

+ 10

Колегіум

11

273

11

296

-

+ 23

Середня наповнюваність класів залишається стабільною протягом 3-х років і становить 29,9 учнів. Гімназія по наповнюваності посідає ІІ місце, першість має практично з таким же показником 30 учнів НВК № 10.  По місту цей показник складає 26,6. 

Середня наповнюваність класів закладів загальної середньої освіти у 2018-2019 навчальному році:

Продовжувалась  робота із впровадження та реалізації Державних стандартів загальної середньої освіти.

        На кінець 2018-2019 навчального року 74% учнів шкіл міста засвоїли  навчальні програми у відповідності  до вимог   нових Державних стандартів на високому та достатньому рівні, при цьому частка учнів початкових класів, які навчаються за новими стандартами, склала 90%.

      За підсумками навчання учнів 5-9-х класів 36% засвоїли навчальний матеріал на високому рівні, гімназія посідає І місце по кількості учнів з високим рівнем знань. По місту високий рівень мають 24% учнів. Якісний показник у гімназії складає 88%. За якісним показником гімназія посідає також перше місце, це свідчить, що серед учнів 5-9-х класів міста гімназисти найкраще засвоїли Державний стандарт базової середньої освіти. Таким чином  І місце з рейтингом 8,72 посідає гімназія, ІІ місце - ліцей 15 (8,09); ІІІ місце - НВК 4 , сзош 17 (7,79).

Підсумки навчання учнів 5-9-х класів закладів освіти міста за 2018-2019 навчальний рік

Заклади освіти

Кількість учнів

Початковий рівень навчальних досягнень

Середній рівень навчальних досягнень

Достатній рівень навчальних досягнень

Високий рівень навчальних досягнень

Рейтинг

СЗОШ № 1

417

9%

30%

42%

19%

7,13

БМГГ № 2

366

0%

12%

52%

36%

8,72

НВК № 4

378

4%

26%

43%

27%

7,79

ЗОШ № 5

229

8%

36%

42%

14%

6,86

ЗОШ № 6

210

8%

32%

41%

19%

7,13

ЗОШ № 7

187

14%

33%

38%

15%

6,62

СЗОШ № 8

246

1%

33%

41%

25%

7,70

НВК № 10

585

3%

25%

46%

26%

7,85

ЗОШ № 11

219

4%

35%

45%

16%

7,19

ЗОШ № 12

414

8%

26%

42%

24%

7,46

ЗОК № 14

139

0%

51%

35%

14%

6,89

БМЛ № 15

455

2%

22%

47%

29%

8,09

СЗОШ № 17

311

7%

22%

42%

29%

7,79

УСЬОГО

4156

5%

27%

44%

24%

7,61

Рейтинг закладів освіти міста за підсумками навчання учнів 5-9-х класів закладів освіти міста за 2018-2019 навчальний рік

       За підсумками навчання учнів 10-11-х класів закладів міста за 2018-2019 н. р. учні гімназії

 засвоїли Державний стандарт повної загальної середньої освіти на високому рівні 46%,

 на достатньому - 43%, таким чином якісний показник становить 89%.

Підсумки навчання учнів 10-11-х класів закладів освіти міста за 2018-2019 навчальний рік

Заклади освіти

Кількість учнів

Початковий рівень навчальних досягнень

Середній рівень навчальних досягнень

Достатній рівень навчальних досягнень

Високий рівень навчальних досягнень

Рейтинг

СЗОШ № 1

77

2%

23%

45%

30%

8,09

БМГГ № 2

47

0%

11%

43%

46%

9,05

НВК № 4

65

0%

8%

46%

46%

9,14

ЗОШ № 5

35

12%

28%

34%

26%

7,22

ЗОШ № 6

20

1%

17%

54%

28%

8,27

ЗОШ № 7

21

11%

32%

45%

12%

6,74

СЗОШ № 8

23

1%

27%

42%

30%

8,03

НВК № 10

105

0%

11%

47%

42%

8,93

ЗОШ № 11

14

0%

13%

47%

40%

8,81

ЗОШ № 12

71

2%

24%

49%

25%

7,91

ЗОК № 14

31

0%

28%

38%

34%

8,18

БМЛ № 15

85

1%

17%

37%

45%

8,78

СЗОШ № 17

48

3%

16%

38%

43%

8,63

УСЬОГО

642

2%

18%

44%

36%

8,42

Дещо кращий результат мать учні НВК 4- 92%, т.б. за рейтингом  з показником 9,14 посідає І місце НВК4; ІІ місце- гімназія (9,05); ІІІ місце - ліцей 15 (8,78).   По місту рейтинг складає 8,42.

Рейтинг закладів освіти міста за підсумками навчання учнів 10-11-х класів закладів освіти міста за 2018-2019 навчальний рік

Однією з важливих життєвих цінностей громадян та вирішальним фактором соціальної справедливості є можливість отримання якісної освіти.

У 2018-2019 навчальному році навчальний заклад працював за п’ятиденним робочим тижнем за семестровою системою.

Періоди навчального року

Початок

1 вересня 2018 року

Завершення  

1 липня 2019 року

Свято «День знань»

1 вересня 2018 року

Початок занять 03 вересня 2018 року

І семестр

01 вересня 2018 року

21 грудня  2018 року

ІІ семестр

08 січня 2019 року

31 травня 2019 року

Канікулярні періоди у  2018-2019 навчального року

Періоди

Початок          

Завершення  

Осінні канікули

08 жовтня 2018 року

15 жовтня 2018 року

19 листопада 2018року

25 листопада 2018 року

Зимові канікули

24 грудня 2018 року

07 січня 2019 року

11 лютого 2019 року

15 лютого 2019 року

Весняні

01 квітня 2019 року

05 квітня 2019 року

   Відповідно до Закону України «Про освіту» школа забезпечує доступність  початкової, базової та повної загальної освіти. Гімназія надає очну форму навчання й індивідуальне навчання на дому за медичними показаннями за загальноосвітньою програмою. На домашньому навчанні перебувало 6 учнів: Гуль Д. (1А), Кукуруза  (3Б), Матковський Д. (7В), Марченко Д. (6Б), Вікарій К. (9Б), Крупіна А.(10), Гадомський М. (3Б), Марченко Д. мав індивідуальну форму до 01.11.2018.

  Педагогічним колективом гімназії проведено роботу щодо збереження і розвитку шкільної мережі. На початок навчального року в 1—11-х класах навчалося 717 здобувачів освіти, з них в 5-11-х – 425; на кінець року в 1-11-х – 707 здобувачів освіти, в 5-11-х – 416.

  Укомплектовано 24 класи із середньою наповнюваністю 29 учні. Охоплено навчанням 100 % здобувачів освіти.

  За таблицями успішності класу, які склали класні керівники 5—11-х класів, розрахований середній бал класних колективів за результатами семестрового оцінювання, середній бал класних колективів з предметів інваріантної складової навчального плану, коефіцієнти високого, достатнього рівнів (додаток 1, ІІ).

  У  2018-2019 н. р. оцінено 639 здобувачів освіти 2—11-х класів: 459  закінчили навчальний рік на високому і достатньому рівнях, що становить 71,8 % , із них 131 учень – на високому рівні (20,5 %).

Рік

Всього

учнів, які під-

лягають

атестації

атестації

Рівні навчальних досягнень учнів

Якість

знань.

%

Успіш

ність.

%

Середній

бал

В

Д

С

П

2015-2016 н.р.

593

143-24,1%

282 – 47,6%

161 – 27,1%

       7–          1,2%

71,7%

98,8%

9,4

2016-2017 н.р.

620

140-22,6%

308- 49,6%

170-

27,5%

     2 –

   0,3%

72,2 %

99,7%

9,2

2017-2018 н.р.

624

137-

22%

328-52,6%

153-24,5%

 6-0,9%

74,6%

99,1%

8,8

2018-2019 н.р.

639

131-20,5%

328-51%

172-27%

  8- 1,5%

71,8%

98,5%

9,1

        У 2015-2016 н.р. якість знань становила 71,4 %, із них 143 учні — на високому рівні (24,1 %), у 2016-2017 н.р. – 72,2%, із них них 140 (22,6%) на високому рівні, у 2017-2018 н.р. – 74,6%, із них них 137 (22%) на високому рівні. Таким чином у  2018-2019 н.р. прослідковується тенденція до зменшення якісного показника на 2,8% порівняно із минулим навчальним роком та зменшення  кількості здобувачів освіти із високим рівнем навчальних досягнень на 1,5 %.  Початкового рівня навчальних досягнень не було у 2014-2015 н.р.,  у 2015-2016 н.р. таких здобувачів освіти було 1,2 %, у 2016-2017 н.р.  – 2 (0,3%), у 2017-2018 н.р.  – 6 (0,9 %),   результат 2018-2019 н.р. прослідковується збільшення кількості здобувачів освіти, які мають початковий рівень на 0,6%.

      Таким чином, у 2018-2019 н.р. відбулося зниженя якісного показника на 2,8%, успішність  – на 0,6%, здобувачів освіти з високим рівнем навчальних – на 1,5%.

У школі II ступеня навчалося 368 здобувачів освіти, з них на 10–12 балів – 79 (21 %),

7–9 балів – 174 (47 %), 4–6 балів – 107 (29 %), 1-3  балів – 8 (3%). Якість знань – 68%. Аналізуючи рівень навчальних досягнень учнів 5—9-х класів за результатами минулого навчального року, слід зазначити, що якість знань збільшилася на 0,9% (додаток 3).

       Результати моніторингу дають можливість зробити висновки: покращення якісного показника спостерігається  у 7Б на 4%, 8А на 1%, 10 на 12,5 % класах; стабільним є якісний показник у 8В та 9В класах, зниження – у  3А, 3Б, 4А, 4Б, 4В, 5А, 5Б, 5В, 6А, 6Б, 7А, 8Б, 9А, 9Б,  11 класах. Особливої уваги потребують учні 7 Б класу (52 %), 8В класу (42 %), 9Б класу (45%) з метою вивчення причин низької успішності та визначення шляхів поліпшення результатів навчальної діяльності.

       У школі III ступеня навчалося 48 здобувачів освіти, з яких на 10—12 балів — 12 (25 %), на 7—9 балів — 16 (33 %), 4—6 балів — 20 (42 %). Якість знань – 58%, успішність – 100%. Порівнюючи результати із минулим навчальним роком якісний показник знизився на 19% та успішність залишилася стабільною.

 Найвищий якісний показник :

Клас

Класний керівник

 2016-2017 н.р.

 2017-2018 н.р.

 2018-2019 н.р.

Євпак І. В.

Бовсуновська А.Л.

Полюга Н.Л.

Чорна Л.А.

Іщенко Є.В.

Боброва Т.В.

Ковальова Н.М.

Ковальчук Т.В.

Шалімова О.В.

Грабовська Л.Ю.

93%

96%

93%

93%

83 %

85 %

96%

97%

90%

91%

83%

89%

88%

82,3%

97%

85%

83%

79%

77%

85%

82%

81%

85%

81%

За результатами аналізу рівня навчальних досягнень учнівських колективів найвищий рівень успішності показали учні 8А, 7А, 4А, 2Б, 5Б класів. Найнижчі результати успішності мають учнівські колективи   7Б (52%), 8В (42%), 9Б (45%), 6А (57%). Спостерігається зниження якісного показника на 1% у  3Б, 8А класах, на 2% у 6Б, 8Б класах, на 4% у 7Б, 7А, на 6% у 4В, 5А, клас ах, на 7% у 3А, 4Б, 5Б класах, на 12% у 4А, 5В, 11 класах, на 13 % у 6А, 9А, у 9Б на 18%.

Найнижчий якісний показник:

Клас

Класний керівник

2017-2018

 2018-2019 н.р.

Чорна Л.А.

91%

79%

Бугаєнко Н.В.

48%

52%

Фурзікова О.М.

57%

55%

Лепешко Л.Ю.

63%

45%

Щиголь О.В.

70%

57%

Рогальська  Л.М.

42%

42%

11

Кравчук т.М.

69%

57%

Найбільша кількість відмінників:

Клас

Класний керівник

 2016-2017

2017-2018

 2018-2019 н.р.

Євпак І.В.

38%

34%

36%

Самиш Л.В.

19%

19%

32%

Бовсуновська А.Л.

33%

30%

11

Кравчук Т.М.

23%

35%

29%

Шалімова О.В.

26%

Мінакова Н.В.

28%

36%

23%

10

Гайдамаченко А.Л.

22%

Проте кількість відмінників значно зменшилася в таких класах на 1-2 здобувача освіти: 11, 3Б, 4А, 4Б, 4В, 5Б, 5В, 6А, 6Б,  7Б, 8Б класах, стабільною залишається кількість відмінників у 7А, 8А,  8В, збільшилася кількість відмінників у 3А, 5А, 9А, 9Б, 9В класах.

Аналіз навчальних досягнень учнів за  2018-2019           навчальний рік з основних предметів засвідчив, що на достатньому рівні учні засвоїли більшість предметів. На високому рівні учні засвоїли астрономію, хореографію, фізичну культуру,  людину і світ, екологію, художню культуру, технології – 100%, трудове навчання – 99,5%, інформатику – 99%, основи здоров’я – 98%, мистецтво – 97%, фізику – 96,5%, спецкурс «Говоримо англійською (на основі аудіювання)» – 96%,  природознавство – 96%, «Країнознавство»– 95%, іспанську мову, географію, польську мову, громадянську освіту – 92%, курс «Гіди та перекладачі» – 89,5%,  російську мову – 93,5%,  громадянську освіту – 92%, зарубіжну літературу – 90%, «Ділова англійська мова» – 90%, основи правознавства,  історію України,  всесвітню історію, біологію – 88%, англійську мову, курс за вибором «Література США», ділову англійську мову, економіку – 86%,   хімію – 85%, українську літературу – 83%.

Так, найнижчий якісний показник 74 % учнів мають 7—12 балів з геометрії, алгебри, з української мови – 79%, спецкурсу «Культура мовлення» – 79%,  з математики – 80%.

 Зниження якісного показника відбулося з таких предметів: економіки – на 14%, основ правознавства, іспанської мови – на 2%, ділової англійської мови – на 14%, української літератури – 10%, гіди та перекладачі – на 10,5%, біології – на 5%, історії України, всесвітньої історії, захисту Вітчизни – на 4%,  фізики – на 1,5%,  літератури США, ділової англійської мови – на 14%, української мови – на 7%,  трудового навчання – на 0,5%,  математики, країнознавства, мистецтва  – на 1%,  англійської мови – на 3%, польської мови – на 6%, зарубіжної літератури – на 5%.

Якісний показник зріс лише з хореографії – на 0,3%, хімії – на 0,5%, основ здоров’я, природознавства – на 1%, географії – на 7%, російської мови – на 1,5%. З фізичної культури, людини і світ, інформатики, екології, алгебри, геометрії, художньої культури, технологій якісний показник не змінився.

Середній бал у  2018-2019 навчальному році становить 9,1, що на  0,1 нижчий результат порівняно з минулим навчальним роком (зниження відбулося у таких класах: 3Б, 4А – на 0,1, 6А, 6Б, 8Б – на 0,2, 4В – на 0,7). Збільшився середній бал у: 7А, 7Б – на 0,1, 5А, 5Б, 9А, 9В, 11 – на 0,3, 9Б – на 0,4,  8В – на 1,1, 5В – 0,5). В 3А, 4Б, 8А та 10 класах середній бал залишається стабільним.

  Найвищий середній бал:

Клас

Класний керівник

 2016-2017

2017-2018

2018-2019

Шалімова О.В.

9

Ковальова Н.М.

8,8

Ковальчук Т.В.

8,8

8,8

Грабовська Л.Ю.

8,8

8,7

Бовсуновська А.Л.

9

8,9

Іщенко Є.В.

9,1

9,4

Полюга Н.Л.

9,1

9,4

Чорна Л.А.

8,5

9

Щиголь О.В.

8,4

9,2

9

Мінакова Н.В.

9

9,6

9,4

Боброва Т.В.

9,3

9,5

9,6

Євпак І.В.

9,8

9,9

9,9

Самиш Л.В.

8,9

9,3

9,6

11

Кравчук Т.М.

9,4

9,7

У  особистісному рейтингу учнів у класах, який було систематизовано та визначено     рейтинг найкращих здобувачів освіти гімназії (додаток 4):

І місце

Іващенко О., 9В – 11,4

ІІ місце

Кондратюк Д., 9Б – 11,3

Чорний О., 7А – 11,3

Федоришина К. – 11,3

ІІІ місце

Стельмахович А., 11 – 11,1

Пижук А., 9А – 11,1

Гаврилюк Б., 9А – 11,1

Шалагінова С., 8А – 11,1

Свідерський о., 5В – 11,1

   Визначено також учнів, які мають найнижчий бал по гімназії (додаток 5):

І місце

Зданівський В., 4В – 4,4

ІІ місце

Дорошенко М., 8Б – 5

ІІІ місце

Оліфіренко Є., 8Б – 5,2

Кузьміна К., 4Б – 5,2

 Суттєве зниження середнього балу відбулося з профільних предметів: гідів та перекладачів – на 2, інформатики – на 1,2, літератури США – на 1,1, людини і світ, економіки, основ правознавства, англійської мови – на 1, астрономії, художньої культури – на 0,7, ділової англійської мови, країнознавства, польської мови, фізики – на 0,6, екології, української мови, зарубіжної літератури – на 0,5, захисту Вітчизни, хімії, , математики – на 0,4,  біології, основ правознавства – на 0,3, природознавства, української літератури, російської мови – на 0,2, іспанської мови, історії\ України, географії – на 0,1.

 Середній бал не змінився з трудового навчання, геометрії, технології; з інших навчальних предметів середній бал зріс:  мистецтва – на 0,2, фізкультури – на 0,3, основ здоров’я, алгебри – на 0,1.

 Наразі можна констатувати факт, що в поточному навчальному році погіршився  показник початкового рівня навчальних досягнень учнів порівняно з минулими роками (в минулому році таких здобувачів освіти було лише 6). У  2018-2019 н.р. здобувачів освіти, які мають початковий рівень, 8 (1,5%). Тобто цей показник збільшився на 0,6% (додаток 6). Початковий рівень мають: Гайдемський К., 5В (математика); Халандирьов К., 5В (польська мова); Талько М., 6А (математика); Дорошенко М., 8Б (польська мова, всесвітня історія, географія, хімія); Оліфіренко Є., 8Б (англійська мова, польська мова, географія); Скороходько П., 8Б (польська мова), Орлова Д., 9Б (алгебра, геометрія); Щербина Д., 9Б (геометрія).

 Засмучує той факт, що початковий рівень мають здобувачі освіти випускних класів – 9Б; найбільше семестрових оцінок початкового рівня мають Дорошенко М. (4 предмета), Оліфіренко Є., 8Б (3 предмета), Орлова Д., 9Б (2 предмета). Найбільше здобувачів з початковим рівнем у 8Б класі.

 Для корегування семестрового балу відповідно до чинного законодавства на кінець семестру не надійшло жодної заяви батьків.

Додаток 1

РЕЗУЛЬТАТИ УСПІШНОСТІ

за 2018-2019 навчальний рік

по Бердичівській міській гуманітарній гімназії № 2

(10-11 класи)

п/п

Предмет

К-ть учнів

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий

рівень

Н/А

Примітка

1.

Математика

47

-

-

10

21,3%

24

51%

13

27,7%

-

-

2.

Українська мова

47

-

-

14

29,8%

22

46,8%

11

23,4%

-

-

3.

Українська література

47

-

-

11

23,4%

21

44,7%

15

31,9%

-

-

4.

Зарубіжна література

47

-

-

4

8,5%

23

48,9%

20

42,6%

-

-

5.

Історія України

47

-

-

6

12,8%

19

40,4%

22

46,8%

-

-

6.

Економіка

21

-

-

3

14,3%

8

38,1%

10

47,6%

-

-

7.

Всесвітня історія

47

-

-

4

8,5%

21

44,7%

22

46,8%

-

-

8.

Біологія

47

-

-

4

8,5%

25

53,2%

18

38,3%

-

-

9.

Фізика

47

-

-

1

2,1%

18

38,3%

28

59,6%

-

-

10.

Хімія

47

-

-

6

12,8%

24

51%

17

36,2%

-

-

11.

Географія

26

-

-

2

7,7%

13

50%

11

42,3%

-

-

12.

Англійська мова

47

-

-

6

12,8%

21

44,7%

20

42,5%

-

-

13.

Польська мова

14

-

-

1

7,1%

6

42,9%

7

50%

-

-

14.

Іспан. мова ІІ

24

-

-

-

-

4

16,7%

20

83,3%

-

-

15.

Інформатика

47

-

-

-

-

11

23,4%

36

76,6%

-

-

16.

Захист Вітчизни

47

-

-

2

4,3%

8

17%

37

78,7%

-

-

17.

Фізична культура

47 (42)

-

-

-

-

-

-

42

100%

-

-

5 спецгрупа

18.

Хореографія

47

-

-

-

-

-

-

47

100%

-

-

19.

Громадянська освіта

26

-

-

2

7,7%

8

30,8%

16

61,5%

-

-

20.

Ділова англій

ська мова

21

-

-

3

14,3%

4

19%

14

66,7%

-

-

21.

Країнознав

ство

21

-

-

1

4,8%

5

23,8%

15

71,4%

-

-

22.

Література США

21

-

-

3

14,3%

5

23,8%

13

61,9%

-

-

23.

Астрономія

21

-

-

-

-

-

-

21

100%

-

-

24.

Гіди та перекладачі

47

-

-

5

10,6%

19

40,4%

23

49%

-

-

25.

Російська мова

9

-

-

-

-

9

100%

-

-

-

-

26.

Говоримо англійською

26

-

-

1

3,9%

16

61,5%

9

34,6%

27.

Людина і світ

21

-

-

-

-

5

23,8%

16

76,2%

28.

Культура мов

лення і стилісти

ка української мови

47

-

-

10

21,3%

23

48,9%

14

29,8%

29.

Екологія

21

-

-

-

-

2

9,5%

19

90,5%

30.

Художня культура

21

-

-

-

-

5

23,8%

16

76,2%

31.

Технології

47

-

-

-

-

5

10,6%

42

89,4%

РЕЗУЛЬТАТИ УСПІШНОСТІ

за  2018-2019 навчальний рік

по Бердичівській міській гуманітарній гімназії № 2

(5-9 класи)

п/п

Предмет

К-ть учнів

Почат

ковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Н/А

Примітка

1.

Математика

148

2

1,3%

26

17,6%

73

49,3%

47

31,8%

-

-

2.

Алгебра

218

1

0,5%

56

25,7%

101

46,3%

60

27,5%

-

-

3.

Геометрія

218

2

0,9%

56

25,7%

99

45,4%

61

28%

-

-

4.

Українська мова

366

-

-

42

11,5%

213

58,2%

111

30,3%

-

-

5.

Українська література

366

-

-

28

7,6%

196

53,6%

142

38,8%

-

-

6.

Російська мова

53

-

-

7

13,2%

34

64,2%

12

22,6%

-

-

7.

Зарубіжна література

366

-

-

28

7,7%

205

56%

133

36,3%

-

-

8.

Історія України

306

-

-

34

11,1%

173

56,5%

99

32,4%

-

-

9.

Всесвітня історія

278

1

0,4%

42

15,1%

148

53,2%

87

31,3%

-

-

10.

Основи правознавства

83

-

-

10

12%

42

50,6%

31

37,4%

-

-

12.

Біологія

278

-

-

28

10,1%

170

61,1%

80

28,8%

-

-

13.

Природознав

ство

88

-

-

3

3,4%

56

63,6%

29

33%

-

-

14.

Фізика

218

-

-

12

5,5%

110

50,5%

96

44%

-

-

15.

Хімія

218

1

0,5%

33

15,1%

115

52,8%

69

31,6%

-

-

16.

Географія

278

2

0,7%

20

7,2%

147

52,9%

109

39,2%

-

-

17.

Англійська мова

366

1

0,3%

56

15,3%

182

49,7%

127

34,7%

-

-

19.

Іспанська мова

148

-

-

22

14,9%

58

39,2%

68

45,9%

-

-

21.

Польська мова

169

4

2,4%

12

7,1%

71

42%

82

48,5%

-

-

22.

Інформатика

366

-

-

7

1,9%

164

44,8%

195

53,3%

-

-

23.

Мистецтво

366

-

-

5

1,4%

146

39,9%

215

58,7%

-

-

24.

Основи здоров’я

366

-

-

6

1,6%

105

28,7%

255

69,7%

-

-

25.

Фізична культура

366 (350)

-

-

-

-

1

0,3%

349

99,7%

-

-

16 спец

група

26.

Трудове навчання

366

-

-

2

0,6%

36

9,8%

328

89,6%

-

-

28.

Хореографія

366

-

-

-

-

4

1,1%

362

98,9%

-

-

Результати успішності

учнів за 2018-2019 навчального року

№ з/п

Клас

Класний керівник

Всього учнів

Рівні навчальних досягнень

Якість, %

Успішність %

Середній бал

Високий

Достатній

Середній

Початковий

2-А

Ковальова Н.М.

34

5

23

6

-

82

100

8,8

2-Б

Шалімова О.В.

34

9

20

5

-

85

100

9

3-А

Ковальчук Т.В.

36

6

23

7

-

81

100

8,8

3-Б

Грабовська Л.Ю.

36

3

26

7

-

81

100

8,7

4-А

Бовсуновська А.Л.

27

8

15

4

-

85

100

8,9

4-Б

Самохвал Н.В.

28

7

14

7

-

75

100

9

4-В

Носова О.А.

28

2

17

9

-

68

100

7,7

Всього в 2-4-х класах:

223

40-18%

138-62%

45-20%

-

80%

100%

8,7

5-А

Іщенко Є.В.

30

8

15

7

-

77

100

9,4

5-Б

Полюга Н.Л.

30

5

20

5

-

83

100

9,4

5-В

Чорна Л.А.

28

5

17

4

2

79

93

9

6-А

Щиголь О.В.

30

5

12

12

1

57

97

9

6-Б

Мінакова Н.В.

30

7

15

8

-

73

100

9,4

7-А

Боброва Т.В.

35

5

25

5

-

85

100

9,6

7-Б

Бугаєнко Н.В.

27

4

10

13

-

52

100

8,5

8-А

Євпак І.В.

28

10

15

3

-

97

100

9,9

8-Б

Фурзікова О.М.

22

4

8

7

3

55

96

8,4

8-В

Рогальська Л.М.

24

4

6

14

-

42

100

9,1

9-А

Самиш Л.В.

31

10

14

7

-

77

100

9,6

9-Б

Лепешко Л.Ю.

29

6

6

15

2

41

93

9-В

Головатюк З.О.

24

6

10

8

-

67

100

9,1

Всього в 5-9-х класах:

368

79-21%

173-47%

108-29%

8-3%

68%

97%

10

Гайдамаченко А.Л.

27

6

10

11

-

59

100

8,9

11

Кравчук Т.М.

21

6

6

9

-

57

100

9,7

Всього в 10-11-х класах

48

12-25%

16-33%

20-42%

-

58

100%

9,3

Всього в 2-11-х класах:

639

131-20,5%

327-51%

173-27%

8-1,5%

71,5%

98,5%

Додаток 4

Здобувачі освіти з найвищим середнім балом

І місце

Іващенко О., 9В – 11,4

ІІ місце

Кондратюк Д., 9Б – 11,3

Чорний О., 7А – 11,3

Федоришина К. – 11,3

ІІІ місце

Стельмахович А., 11 – 11,1

Пижук А., 9А – 11,1

Гаврилюк Б., 9А – 11,1

Шалагінова С., 8А – 11,1

Свідерський о., 5В – 11,1

ІV місце

Семенюк Д., 11 – 11

Лещенко В., 8В – 11

Вахницька С., 8А – 11

Бобрович Д., 6А – 11

Щерблюк А., 4Б  – 11

Черешнюк К., 2Б – 11

Рачкінда І., 2Б – 11

V місце

Паламарчук Д. – 10,9

Кравчук К., 9А – 10,9

Клєймьонова О., 8А – 10,9

Кукуруза О., 6Б – 10,9

Гетенок Д., 6А – 10,9

Ярошенко А., 5В – 10,9

Хаустович А., 5А – 10,9

VI місце

Вознюк Д., 8В – 10,8

Кущ К., 4Б – 10,8

Вислоцький А., 3А – 10,8

Сокорчук Я., 5В – 10,8

VII місце

Скринніков Д., 9Б – 10,7

Котнюк Є., 9В – 10,7

Міновалова Є., 8В – 10,7

Кирилюк М., 7Б – 10,7

Камінська М., 5А – 10,7

VIII місце

Крупіна А., 10 – 10,6

Шпортун Е., 10 – 10,6

Бриль С., 10 – 10,6

Цвіркун О., 7А – 10,3

Мельничук М., 7Б – 10,6

Чернявська О., 6Б – 10,6

Дорошенко Д., 5Б. – 10,6

Дядух Д., 5А – 10,6

Котвіцька В., 2А –10,6

IX місце

Левік А., 7Б – 10,5

Омельчук М., 6Б – 10,5

Ваколюк А., 5Б – 10,5

Гречана Ю., 5Б – 10,5

X місце

Іванцова Ю., 10 – 10,4

Бриль С., 10 – 10,4

Козловська Д., 9В – 10,4

Томчук К., 8Б – 10,4

Огуркова Є., 8Б – 10,4

Баранівська К., 3А – 10,4

Харитончук В., 3А – 10,4

Додаток 5

Здобувачі освіти з найнижчим середнім балом

І місце

Зданівський В., 4В – 4,4

ІІ місце

Дорошенко М., 8Б – 5

ІІІ місце

Оліфіренко Є., 8Б – 5,2

Кузьміна К., 4Б – 5,2

ІV місце

Банщиков М., 10 – 5,4

Кірмуц Д., 4В – 5,4

Гайдемська Є., 3Б – 5,4

V місце

Вікарій М., 7Б – 5,6

Мілецька В., 3Б – 5,6

VІ місце

Войцехівський К., 7Б – 5,8

Гайдемський Д., 7А – 5,9

VІІ місце

Петровська М., 2А – 6

VІІІ місце

Халандирьов К., 5В – 6,1

ІХ місце

Ярмолюк Р., 4Б – 6,2

Семенюк О., 4А – 6,2

Маховський І., 3А – 6,2

Яковлев Д., 2Б – 6,2

Талько М., 6А – 6,3

Х місце

Орент А., 3А – 6,4

ХІ місце

Костюк Д., 8В – 6,5

Лавренчук О., 7А – 6,5

Гайдемський Д., 7А – 6,6

Куць Ф., 5В – 6,6

Равкова М., 6А – 6,7

ХІІ місце

Яремчук Н., 10 – 6,9

Біляєв А., 9В – 6,9

Комарницький В., 8В – 6,8

Виговський М., 4А – 6,8

Додаток 6

Здобувачі освіти , які мають початковий рівень навчальних досягнень

 1. Орлова Д., 9Б (алгебра, геометрія);
 2. Щербина Д., 9Б (геометрія);
 3. Дорошенко М., 8Б (польська мова, всесвітня історія, географія, хімія);
 4.  Оліфіренко Є., 8Б (англійська мова, польська мова, географія),
 5.  Скороходько П., 8Б (польська мова);
 6.  Гайдемський К., 5В ( математика);
 7.  Халандирьов К., 5В (польська мова);
 8. Талько М., 6А (математика).

Результати

ДПА учнів 11-х класів, проведеної у формі зовнішнього незалежного оцінювання

у 2018/2019 навчальному році

ЗЗСО

Результати  ДПА у формі ЗНО  (у %)

Успішність

(%)

Якість знань випускників за результатами ЗНО-2019

( % )

П

С

Д

В

ЗОШ № 1

2

37

42

19

98

61

БМГГ № 2

1

12

43

44

99

87

ВЗОШ № 3

0

0

100

0

100

100

НВК № 4

1

24

36

39

99

75

ЗОШ № 5

7

36

21

36

93

57

СЗОШ № 8

5

36

39

20

95

59

НВК № 10

1

17

57

25

99

82

ЗОШ № 11

5

38

26

31

95

57

ЗОШ № 12

2

23

56

19

98

75

ЗОК № 14

2

47

33

18

98

51

БМЛ № 15

2

21

46

31

98

77

СЗОШ № 17

2

24

49

25

98

74

Якість навчання випускників 11-х класів (у %) за підсумками ДПА,

проведеної у формі зовнішнього незалежного оцінювання  у 2018/2019 навчальному році

Якість засвоєння випускниками старшої школи предметів

за результатами ДПА, проведеної у формі зовнішнього незалежного оцінювання  у 2018/2019 навчальному році

        По місту найбільший якісний показник з фізики за результатами ЗНО 94%, з іноземної мови, історії, математики – 75%, найменший з хімії – 50%. По гімназії найкращий якісний показник з географії – 100%, найменший з біології – 60%.

Якість знань випускників старшої школи з української мови

за результатами ДПА, проведеної у формі зовнішнього незалежного оцінювання  

у  2018/2019 навчальному році

        По якісному показнику здачі ДПА з української мови гімназія посідає третю сходинку з показником 87%, на першому місці ВЗОШ № 3 –  100%, на другому НВК № 10 – 88%. Найгірший результат мають учні ЗОШ № 5 – 43%.

Якість знань випускників старшої школи з історії України

за результатами ДПА, проведеної у формі зовнішнього незалежного оцінювання  у 2018/2019 навчальному році

           Якість знань випускників старшої школи з історії України учні гімназії посідають ІІ місце з показником 88%, на І місці ВЗОШ № 3 – 100%.

Якість знань випускників старшої школи з іноземної мови

за результатами ДПА, проведеної у формі зовнішнього незалежного оцінювання  у 2018/2019 навчальному році

        У 2018-2019 н.р. з іноземної мови учні посіли теж ІІ місце з якісним показником 92%, на І місці ВЗОШ № 3, СЗОШ № 8, ЗОШ № 11 – 100%. Проте за нрегіональними даними у 200-б системі ці показники дещо інші.

Якість знань випускників старшої школи з біології

за результатами ДПА, проведеної у формі зовнішнього незалежного оцінювання  у 2018/2019 навчальному році

      З якісним показником 60% з біології гімназія посіла четверту сходинку, найгірший результат має ЗОШ № 11, СЗОШ № 8 – 17%.

 Якість знань випускників старшої школи з географії

       за результатами ДПА, проведеної у формі зовнішнього незалежного оцінювання  у 2018/2019 навчальному році

Найкращий результат якості знань 100% з географії має гімназія, на ІІ місці НВК № 10 –69%.

Якість знань випускників старшої школи з математики

   за результатами ДПА, проведеної у формі зовнішнього незалежного оцінювання  у 2018/2019 навчальному році

         По якісному показнику здачі ДПА з математики гімназія посідає третю сходинку з показником 89%, на першому місці ВЗОШ № 3 –  100%, на другому НВК № 4 – 92%. Найгірший результат мають учні ЗОШ № 1, ЗОК № 14 – 50%.

      На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 року № 762 «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів до наступного класу», Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом МОН України від 07 грудня 2018 року № 1369, наказів МОН України від 22 серпня 2018 року № 931 «Деякі питання проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»,  від 25 січня 2019 року № 59 «Про проведення у 2018/2019 н. р. державної підсумкової атестації» (зі змінами), беручи до уваги листи МОН України від 23 січня 2019 року № 1/9-41 «Методичні рекомендації щодо особливостей проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов у 2018/2019 н. р.» та від 28 січня 2019 року № 1-11/833 «Про проведення урочистостей з нагоди вручення документів про загальну середню освіту», наказу управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради від 27 березня 2019 року № 170/01-06 «Про закінчення 2018/2019 навчального року та проведення   державної   підсумкової  атестації учнів закладів загальної середньої освіти міста Бердичева»,  з метою створення належних умов у гімназії, що забезпечать безумовне дотримання порядку закінчення 2018/2019 навчального року і проведення державної підсумкової атестації, установленого нормативно-правовими документами,  а також за відповідністю освітнього рівня випускників ІІІ ступеня вимогам Державного стандарту  повної загальної середньої освіти у гімназії для випускників старшої школи  з 21.05 – 13.06.2019 року в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання  згідно з графіком була проведена державна підсумкова атестація.  

       До проходження ДПА  були допущені всі випускники 11-го класу.

        23 травня 2019 року у пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання – з української мови

        21 травня 2019 року у пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання - з математики у формі зовнішнього незалежного оцінювання,  або 04 червня 2019 року у пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання з історії України у формі зовнішнього незалежного оцінювання;

та третього предмету за власним вибором учнів у пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до Графіка основної (28.05.-13.06.2019)  чи додаткової сесії ЗНО-2019 року, затвердженого нормативними документами МОН України.

РЕЗУЛЬТАТИ

державної підсумкової атестації учнів 11-го класу 2018-2019 н.р.

№ з/п

Предмет

К-ть учнів

11  клас

Початковий рівень, %

Середній рівень, %

Достатній рівень, %

Високий рівень, %

Якісн. Показ.

Сер. Бал

1.

Українська мова

21

-

-

3

14%

8

38 %

10

48 %

86 %

8,8

2.

Історія України

  15

-

-

1

6 %

7

47%

7

47 %

94 %

9

3.

Математика

9

-

-

1

11%

7

78%

1

11%

89%

8

4.

Англійська мова

11

1

10%

-

-

5

45 %

5

 45%

 90%

8,5

5.

Географія

2

-

-

-

-

-

-

2

100%

100%

10

6.

Біологія

5

-

-

2

40%

2

40%

1

20%

60%

8,2

Результати річні

1.

Українська мова

21

-

-

6

29%

9

42 %

6

29 %

71%

7,9

2.

Історія України

15

-

-

1

3%

5

33%

9

60 %

97%

9,3

3.

Математика

9

-

-

-

-

7

78%

2

22%

100%

8,8

4.

Англійська мова

11

-

-

1

9%

3

27%

7

64 %

91%

9,5

5.

Географія

2

-

-

-

-

2

100%

-

-

100%

8,5

6.

Біологія

5

-

-

1

20%

3

60%

1

20%

80%

8,4

Порівняльна таблиця середнього балу

Предмет

Річний

ДПА

Абсолютна похибка,   Δ

Відносна похибка ﻉ

Середній бал

Українська мова

7,9

8,8

0,9

11%

річний  –  7,9±0,9

ДПА – 8,8 ± 0,9  

Історія України

9,3

9

0,3

3%

річний  –  9,3±0,3

ДПА –  9 ± 0,3  

Математика

8,8

8

0,8

             9 %

річний  –  8,8±0,8

ДПА – 8 ± 0,8

Англійська мова

9,5

8,5

1

11%

річний  –  9,5±1

ДПА – 8,7 ± 0,4

Біологія

8,4

8,2

0,2

2%

річний  –  8,4±2

ДПА – 8,2 ±0,2

Географія

8,5

10

1,5

18%

річний  – 8,5±1,5

ДПА – 10 ± 1,5

      Найменша відносна та абсолютна похибка щодо річного оцінювання та ДПА у формі ЗНО з біології 2% та 0,2 відповідно (вчитель Кравчук Т.М.), з історії України 3% та 0,3, з математики 9% та 0,8;  з української мови 11% та 0,9, з англійської мови 11% і 1 відповідно. Найбільшою є відносна та абсолютна похибка з географії 18% та 1,5.

       В 11 класі здавали ДПА у формі ЗНО з української мови 21 учнів, не змінився якісний показник 86% та успішність – 100 %, проте 1 учень не подолав поріг (Римарчук Олександр (річна – 3, ДПА – 4). Порівняно з результатами за рік прослідковується підвищення  якісного показника на 11 %, є тенденція до збільшення кількості учнів з високим рівнем навчальних досягнень на 4 учня (19 %). З математики (вч. Гензель О.В.) зменшився якісний показник на 11%, з англійської мови (вч. Букавина Н.Г., Баккалінська Н.В.) – 7%, з історії України (Матвіюк О.Д.) – на 3%, з біології (вч. Кравчук Т.М.) – на 20%. Проте залишається стабільним якісний показник 100% з географії (вч. Боброва Т.В.) Найменший якісний показник з біології (вч. Кравчук Т.М.) – 60 %.

      Початковий рівень з ДПА-2019 має Радушинський О. з англійської мови (вч. Букавина Н.Г.), успішність  – 95 %.

Предмет

К-ть учнів

К-ть учнів, що підтвердила річний бал

К-ть учнів, що отримала результат вище річного

К-ть учнів, що отримала результат нижче річного

на 1-3 бали

українська мова

21

5 (23%)

13(62%)

3 (15%)

англійська мова

11

2 (18%)

2 (18%)

7 (64%)

історія України

15

5 (33,3%)

5 (33,3%)

5(33,4%)

математика

9

2 (22%)

2 (22%)

5 (56%)

біологія

5

2(40%)

1(20%)

2(40%)

географія

2

-

2 (100%)

-

Всього

63

16(25%)

25(40%)

22 (35%)

         В основному випускники 11-го класу підтвердили або підвищили  річні оцінки 65 %, в минулому році таких учнів було 54%.  Найбільше здобувачів освіти, що підвищили та підтвердили річний бал з: географії – 100%, української мови – 85%, історії України – 66,7%,  біології – 60%, математики – 44%, англійської мови – 36 %. Найоб’єктивніше виставлені річні оцінки  з біології – 40% підтвердили свій річний бал, історії України – 33,3%. Учнів, які   отримали   під час ДПА оцінки на 1-2 бали вищі, ніж за рік, 25%. Проте 64 % учнів не підтвердили річний бал з англійської мови та 56% з математики.

        За результатами освітнього процесу у 2017-2018 н.р. (10 клас) та  2018-2019 н. р. (11 клас) досягли високих успіхів у навчанні (мали досягнення у навчанні 10-12 балів з предметів навчального плану) та  претендували на золоті медалі 5 здобувачів освіти та 1 екстернат. Після проведення ДПА у формі ЗНО не підвердила медаль 1 учениця (Федоришина Катерина («9» з української мови, «8» з англійської мови, «8» з історії України)) . Із 21 здобувача освіти 11 класу  4 медалістів (3 золотих медалей:  Гаврилюк В., Лисюк М., Семенюк Д.;  1 срібна медаль – Стельмахович А. («9» з математики»).

   

Підсумки результатів ЗНО-2019 (регіональні дані)

    Аналізуючи результати ЗНО-2019, а саме якісний показник (140-200 балів), то першу сходинку у рейтингу серед шкіл міста займає вечірня школа з результатам 100%, ІІ місце - гімназія - 87,79%, ІІІ місце - сзош 17- 81,89%. 

      У минулому навчальному році якісний показник у БМГГ складав 95,5%, т. б. відбулося зниження якісного показника на 7,71% ( на 9% з української мови, на 11% з математики).

      Українська мова та література

      Українська мова та література є обов'яковим предметом для здачі ЗНО та вступу у вищі навчальні заклади. Основну сесію складав 21 випускник. З них на високий та достатній рівень написали 85,72%, на високий рівень - 42,86%.

       Проте є випускник, який не склав ЗНО - 4,76 % (Римарчук О.). Порівнюючи результати з минулим , можна зробити висновок, що спостерігається зниження якісного показника на 9%. По місту якісний показник складає лише 38%. В минулому навчальному році БМГГ посідала І сходинку у рейтингу серед шкіл міста з української мови та літератури (вчителі Лепешко Л.Ю., Євпак І.В.), у 2019 році - ІV місце (воитель Хомяк Л.Л.). Перед нами вечірня школа 3- 100%, НВК10- 95,24%, сзош 17- 94,12%.

Історія України

    Традиційно у БМГГ переважна більшість, а саме 81% здобувачів освіти обрали історію України, 43% - математику. По Україні відповідно 66% здавали історію, 46%- математику). На високий та достатній рівень т. б. 140-200 балів ЗНО з історії України склали 88,24% випускників, що майже на 3% кращий результат порівняно з минулим роком. З них 41,18% склали ДПА на достатньому рівні.

         Серед шкіл міста з історії Українии БМГГ посіла ІІ місце (учитель Матвіюк О.Д.) після вечірньої школи 3 з результатом 100%. По місту якість знань складає 36,57%. В минулому році хоча з меншим результатом ми посідали І позицію у даному рейтингу.

Математика

       Основну сесію складали 9 випускників, 1 екстерн - у додаткову. За результатами основної сесії ми посіли ІІ місце серед шкіл міста з результатом 88,89 % ( вчитель Гензель О.В.) випускників склали ЗНО на високому та достатньому рівнях.

Проте, цей показник на 11% нижчий порівняно з минулим навчальним роком. По місту якісний показник складає 34%. Варто зазначити, що більшість т. б. 56% здобувачів освіти написали на достатньому рівні. Випускників, які "не склали " немає.

Англійська мова

БМГГ - єдиний заклад освіти міста, який складав ЗНО з англійської мови на профільному рівні. Аналізуючи результати з англійської мови, слід зазначити, що порівняно з минулим роком якісний показник збільшився на 3% та складає 91,67%.

Проте , ми посіли ІІ місце серед шкіл міста ( вчителі Баккалінська Н.В., Букавина Н.Г.) після вечірньої школи -100%. У минулому році з результатом 88,24% ми були на І місці. Приємно відзначити, що майже 50% учнів отримали за ДПА оцінки високого рівня та 41%- достатнього рівня. Проте, 8,33% випускників "не склали" ЗНО З англійської мови, т. б. не подолали поріг. 

Хімія

За результатами ЗНО з хімії як і минулому році гімназія посідає І місце (вчитель Крсек А.Г.). Якісний показник складає 100%. Будемо сподіватися, що і в цьому році даний предмет увійде в ТОП-200 шкіл України.

Біологія

У минулому навчальному році ЗНО з біології не здавали. В 2019 році даний предмет обрали 5 випускників. Всі склали ЗНО з біології та посіли з якісним показником 60% ІV місце (вчитель Кравчук Т.М.), попереду маємо НВК4, сзош 12, вечірню школу 3 - 100%, НВК 10- 93,33%, ліцей 15- 84,61%. Слід зазначити, що майже всі учні підтвердили свої річні оцінки під час ЗНО.

Географія

Два роки поспіль з якісним показником 100% гімназія посідає серед шкіл міста з географії І місце ( вчитель Боброва Т. В.). Слід відмітити, що у 2019 році 100% здобувачів освіти склали ЗНО на високому рівні.

      Також у 2018 році жодного здобувача освіти, який не подолав поріг не було.

       У 2019 році 4,76% випускників "не склали" ЗНО з української мови (Римарчук О.), 8,33% з англійської мови (Радушинський О.). 

      По місту найбільше здобувачів освіти,які не подолали поріг з математики - 28,38% (126 учнів: колегіум 14 - 40%, сзош 17- 16,67%, зош 5- 16,67%; проте, така велика кількість за рахунок будівельного ліце- 67,8%, педколеджу- 50%, училища 12- 73,08%, училища 4- 46,67%. Найменше учнів, які не подолали поріг з хімії-  6,06%(лише 2 учні: зош 17- 25%). Також слід зазначити, що серед шкіл міста ЗНО з фізики склали всі випускники, т. б. з фізики не подолавших поріг немає.

Здобувачів освіти, які не склали ЗНО немає лише в вечірній школі 3, БМГГ посідає ІІІ місце з результатом 1,87% випускників мають "не склав", після сзош 1 з результатом 0,95%. Найбільше таких здобувачів освіти у колегіуму 14 - 11,67%. В минулому році таких випускників гімназія не мала.

Функцію незалежної оцінки її якості, надання об’єктивної інформації про конкурентоспроможність міської системи освіти реалізує ЗНО та державна підсумкова атестація  учнів.

Єдина система оцінки якості освіти у вигляді ЗНО випускників 11-х класів потрібна, насамперед, для самооцінки шкіл, виявлення прогалин у знаннях дітей, надання допомоги вчителям та батькам в організації роботи з кожним учнем.

У 2018-2019 навчальному році ДПА випускників старшої школи, як і минулого року, була проведена за таким порядком, який забезпечив повну об’єктивну оцінку стану засвоєння учнями навчальних програм, знань та умінь, адже всі предмети, винесені на ДПА, проходили у формі зовнішнього незалежного оцінювання. За такий спосіб не лише учні, а й вчителі та і заклад в цілому отримали неупереджену експертну оцінку власної діяльності,  яка підтвердила або спростувала її об’єктивність за рахунок майже стовідсоткового  виключення людського фактору.

Загалом, ЗНО-2019 продемонструвало в цілому хороший результат й системність роботи педагогічних колективів щодо підвищення якості освіти, про що свідчить той факт, що зросла якість знань учнів майже з усіх предметів, крім української мови та літератури:

Предмет

Якість знань за підсумками ЗНО-2018

Якість знань за підсумками ЗНО-2019

Зростання/падіння

Українська мова

74%

72%

- 2%

Англійська мова

73%

75%

+2%

Історія України

64%

75%

+11%

Математика

49%

75%

+26%

Біологія

58%

64%

+6%

Географія

55%

56%

+1%

Фізика

47%

94%

+47%

Хімія

25%

50%

+25%

Найкращі результати ЗНО, як і у попередні роки, продемонстрували випускники гімназії № 2, 87% якої виконали тестові завдання на достатньому та високому рівні, при цьому майже кожен другий гімназист впорався з завданнями на високому рівні.

Найкращий показник  у 100% якості знань серед випускників ВЗОШ № 3, проте, враховуючи, що ці учні навчалися у цьому закладі лише в останньому семестрі навчального року, його не можна вважати результатом роботи педагогічного колективу закладу.

Нижчий за загальноміський показник якості знань учнів за результатами ЗНО-2019 у випускників СЗОШ № 1(61%), СЗОШ № 8 (59%), ЗОШ № 5 та 11  (по 57%), найменший – у ЗОК № 14 – 51%.

Рейтинги шкіл за результатами   ЗНО

        Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.юа»   складено рейтинг  ЗЗСО за результатами випускників із ЗНО.  Гімназія уже три роки поспіль посідає перше місце серед шкіл Житомирської області. Проте, дещо втратила загальне місце серед шкіл України:

       у 2016 р.  – 581 місце

       у 2017 р.  – 350 місце

       у 2018 р.  – 149 місце, увійшла у ТОП-200 шкіл України

       у 2019 р.  – 467 місце

Рейтинг БМГГ № 2 у 2018, 2019 р.р.

Місце

Рейтинговий  бал

Бал ЗНО

2018

149

145,5

169,4

2019

467

137,7

160,3

        Порівнюючи результати у 2018, 2019 рр БМГГ № 2  опустилася на 318 сходинок вниз; рейтинговий бал знизився з 145,5 до 137,7 т.б. спостерігається тенденція до зниження на 7,8 рейтингового  балу; також спостеріється тенденція до  зниження середнього балу ЗНО з 169, 4 до 160,3, т.б. на 9,1 бали.

         У 2018 р у ТОП–200 найкращих шкіл України потрапило три предмета:

           хімія – 49 місце

           українська мова – 169 місце

           математика   – 148 місце

   У 2019р. у ТОП–200 шкіл України гімназія не увійшла  із жодного із предметів.

        За відповідністю освітнього рівня випускників ІІ ступеня вимогам Державного стандарту  базової загальної середньої освіти у гімназії для здобувачів базової середньої освіти  з 03.06 – 14.06.2019 року в у гімназії  згідно з графіком була проведена державна підсумкова атестація. 

        До проходження ДПА  були допущені всі випускники 9-х класів. Учні звільнені від ДПА: Кононученко Дар’я, Котнюк Єлизавета –  учасники чемпіонатів Європи баскетбол, спортивні танці відповідно, Грасс Євгенія за станом здоров’я (довідка-витяг з постанови ЛКК № 291 від 07.05.2019) (наказ по гімназії № 48/05-02 г від 20.05.2019 «Про звільнення від державної підсумкової атестації за курс базової середньої освіти»).

         Учням Петяк О., Дячук М. 5(9-В), Вислоцькому В. 5(9-А), які отримали сертифікати Cambridge Assessment English B1 Preliminary за номерами 00381442, 00381444, 00381455 зараховано результати міжнародного мовного іспиту як державну підсумкову атестацію з англійської мови (наказ по гімназії № 61/05-02 г від 23.05.2019 «Про зарахування результатів міжнародного мовного іспиту як державну підсумкову атестацію).

         Здобувачам освіти Красовській К. перенесено ДПА з української мови на 01.07.2019 у зв’язку із хворобою, Петяк О., Дячук М. перенесено ДПА з математики на 01.07.2019 у зв’язку із перебуванням за кордоном у мовному таборі (наказ по гімназії № 67/05-02 г від 12.05.2019 «Про перенесення термінів державної підсумкової атестації за курс базової середньої освіти»).  

                                                 РЕЗУЛЬТАТИ  

державної підсумкової атестації здобувачів освіти 9-х класів 2018-2019 н.р.

№ з/п

Предмет

К-ть учнів

9 А  клас

Початковий рівень, %

Середній

рівень, %

Достатній

рівень, %

Високий рівень, %

Якісний показник

1.

Українська мова

30

-

-

 2

7%

15

50%

13

43%

93%

2.

Математика

30

-

-

3

10 %

10

33 %

17

 57%

90 %

3.

Англійська мова

30

-

-

1

 3%

12

40 %

17

57%

97 %

Результати річні

1.

Українська мова

31

-

-

1

3%

14

 45%

16

52%

97%

2.

Математика

31

-

-

4

13%

13

42%

14

45%

87%

3.

Англійська мова

31

-

-

2

7%

14

45%

15

48%

93%

                                               

№ з/п

Предмет

К-ть учнів

9 Б  клас

Початковий рівень, %

Середній

рівень, %

Достатній

рівень, %

Високий рівень, %

Якісний показник

1.

Українська мова

28

-

-

3

11 %

16

57 %

9

32%

 89%

2.

Математика

28

2

7%

12

43%

5

18%

9

32%

 50%

3.

Англійська мова

28

-

-

2

7%

14

50%

12

43%

93%

Результати річні

1.

Українська мова

29

-

-

4

15 %

19

64 %

6

21%

85%

2.

Математика

29

1

4%

13

 46%

8

25 %

7

25%

 50%

3.

Англійська мова

29

-

-

1

4%

20

68 %

8

28%

96%

№ з/п

Предмет

К-ть учнів

9 В  клас

Початковий рівень, %

Середній

рівень, %

Достатній

рівень, %

Високий рівень, %

Якісний показник

1.

Українська мова

23

-

-

1

 4%

11

48%

11

48 %

96 %

2.

Математика

23

-

-

3

13%

11

48%

9

39%

87%

3.

Англійська мова

23

-

-

6

19%

7

33%

10

48%

81%

Результати річні

1.

Українська мова

24

-

-

3

 13%

14

58%

7

29%

87%

2.

Математика

24

-

-

5

21%

11

 46%

8

33%

79%

3.

Англійська мова

24

-

-

5

21 %

9

 38%

10

41%

79%

№ п/п

Предмет

К-ть учнів

9-ті  класи

Початковий рівень, %

Середній

рівень, %

Достатній

рівень, %

Високий рівень, %

Якісний показник

1.

Українська мова

81

-

-

6

7%

42

52%

33

41%

93%

2.

Математика

81

2

1%

19

23%

29

        36 %

32

40%

76%

3.

Англійська мова

81

-

-

9

 11%

33

41%

39

48%

89%

      Результати річні

1.

Українська мова

84

-

-

8

10%

47

55%

29

35%

90%

2.

Математика

84

1

1%

22

26%

32

38%

29

35%

73%

3.

Англійська мова

84

-

-

8

10%

43

51%

33

39%

90%

Порівняльна таблиця середнього балу учнів 9-х класів

Предмет

Річний

ДПА

Абсолютна похибка,   Δ

Відносна похибка ﻉ

Середній бал

Українська мова

8,7 б

9,1 б

0,4

5%

річний  – 8,7±0,4

ДПА – 9,1 ±0,4  

Математика

8 б

8,6 б

0,6

8 %

річний  –  8±0,6

ДПА –  8,6 ± 0,6

Англійська мова

     8,4 б

    9,1 б

     0,7

        8%

річний  –  8,4±0,7

ДПА – 9,1 ±0,7  

       В   9-х класах з ДПА найвищий якісний показник  93 % – з української мови, 89  % – з англійської мови, найнижчий якісний показник з математики – 76 %, успішність – 99 %.  Порівняно з результатами за рік прослідковується тенденція до збільшення якісного показника на 3 % з математики та української мови на 3 %, зменшення якісного показника з англійської мови на 1%. Є тенденція до збільшення кількості учнів з високим рівнем навчальних досягнень на 6% з української мови та на 5% з математики, на 9% з англійської мови.

       Початковий рівень з ДПА отримали 2 здобувачів освіти 5(9-Б) класу: Щербина Д. (річна – 4, ДПА – 3) з математики, Орлова Д. (річна – 3, ДПА – 3) з математики.

       В основному випускники 9-х класів підтвердили  річні оцінки або отримали результати вищі річного оцінювання  з української мови – 84%, математики – 92 %, англійської мови – 92%:

Предмет

Клас

К-ть учнів

К-ть учнів, що підтвердила річний бал

К-ть учнів, що отримала результат вище річного

К-ть учнів, що отримала результат нижче річного

на 1-3 бали

українська мова

9-А

30

15( 50%)

6(20%)

9(30%)

9-Б

28

 5 (18%)

18 (64%)

5 (18%)

9-В

23

8(35%)

15 (65%)

математика

9-А

30

10 (33%)

20 ( 67%)

9-Б

28

9 (32%)

13 (46%)

6(22%)

9-В

23

6(26%)

16(70%)

1(4%)

англійська мова

9-А

30

18 (60%)

10 (33%)

2(7%)

9-Б

28

13 (46%)

13 (46%)

2(8%)

9-В

23

16(70%)

5(22%)

2(8%)

       Проте частина   учнів не підтвердила рівень навчальних досягнень з математики 6 учнів – 7,4% (5(9Б) Бойко С. (річна 9, ДПА 8), Гоменюк С. (річна -5, ДПА – 4), Поліщук О. (річна -7, ДПА – 5), Селеткова А. (річна -7, ДПА – 5), Щербина Д. (річна - 4, ДПА – 3), 5(9В) Журавльов Д. (річна – 9, ДПА – 8), вчитель Іщенко Є.В.) з англійської мови – 6 (7,4%) (5(9А) – Красовська К.(річна- 9, ДПА – 8), Парубок І. (річна – 11, ДПА -10)– вчитель Протопопова Н.Л., 5(9В)– Коваль М. (річна -9, ДПА -7), Поліщук А. (річна -7, ДПА -6) вчитель Головатюк З.О. , 5(9Б) клас – Орлова Д. (річна – 7, ДПА – 6), Яніна А. (річна – 11, ДПА – 10),  вчитель Головатюк З.О.), з української мови – 15 учнів (14%) (5(9А) клас – Мілінчук Н. (річна – 9, ДПА – 8), Терехов А. (річна – 9, ДПА – 8), Орент Д.    

(річна – 9, ДПА – 8), Мороз А. (річна – 7, ДПА – 6), Молдовян Є. (річна – 11, ДПА – 10), Абрамова Є. (річна – 11, ДПА – 10), Михайлюсь Е. (річна – 10, ДПА – 9), Апонюк О. (річна – 6, ДПА – 5), Ліщук Є. (річна – 10, ДПА – 9), вчитель Самиш Л.В.;  5(9Б)  – Гоменюк С. (річна- 7, ДПА – 6), Вікарій К. (річна -9, ДПА – 8), Лаптєв А. (річна - 9, ДПА – 8), Павлиця С. (річна -8, ДПА-7), Поліщук О. (річна -9, ДПА-8) вчитель Лепешко Л.Ю.);

         При виконанні ДПА учні 9-х класів допустили такі помилки:

 1. математика (вчителі Іщенко Є.В., Чорна Л.А.): в першій частині при розв’язанні тестів закритої форми. В другій частині помилки допустили при скороченні дробів, знаходженні коефіцієнтів квадратного рівняння, при знаходженні області визначення функції, області значень функції, проміжком спадання і зростання функції. В третій частині при розв’язанні задачі за допомогою дробово – раціонального рівняння, при розв’язуванні системи рівнянь з двома змінними;

     2) українська мова (вчителі Лепешко Л.Ю., Щиголь О.В., Самиш Л.В.): при написанні прислівників, не з дієприкметниками, подвоєння та подовження приголосних, складних сполучників, розділові знаки у складнопідрядному реченні, в реченнях з однорідними членами, при відокремлених уточнювальних членах речення, при відокремлених означеннях та прикладках, написанні е,и в коренях слів;

     3)  англійська мова (вчителі Малиновська В.В., Головатюк З.О., Баккалінська Н.В., Протопопова Н.Л., Мінакова Н.В.): часткове розуміння змісту тексту в аудіюванні, неповне розкриття комунікативних задач у творчому завданні та стилістичні помилки, порядок слів у реченні, направильні вживання слів за значенням, у вживанні та утворенні окремих часових форм дієслова, артиклів та прийменників, при побудові речень.

Працевлаштування випускників

11 класу

з/п

П.І.Б. випускника

Тип закладу подальшого навчання

Назва закладу подальшого навчання

Білоусова Ірина Олександрівна

ВНЗ

ІІІ-ІVрівня

Київський університет імені Бориса Грінченка (контракт)

Вітусевич Єлизавета Олексіївна

ВНЗ

ІІІ-ІVрівня

Київський національний педагогічний університет імені Драгоманова (бюджет)

Гаврилюк Вадим Миколайович

ВНЗ

ІІІ-ІVрівня

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (бюджет)

Доманська Катерина Олександрівна

ВНЗ

ІІІ-ІVрівня

Національний університет Києво-Могилянська академія (бюджет)

Коломієць Марина Олександрівна  

ВНЗ

ІІІ-ІVрівня

Київський державний університет телекомунікацій (контракт)

Корбут Ксенія Володимирівна

ВНЗ

ІІІ-ІVрівня

Британський коледж (заочна форма навчання, контракт)

Лисюк Марія

Андріївна

ВНЗ

ІІІ-ІVрівня

Національний університет «Острозька академія»

Мазур Денис Олександрович

Працює

Макієнко Олександра Павлівна  

ВНЗ

ІІІ-ІVрівня

Державний університет «Житомирська політехніка» (заочна форма навчання, контракт)

Мусієць Дар’я

Сергіївна

ВНЗ

ІІІ-ІVрівня

Київський університет імені Бориса Грінченка (контракт)

Путінцев Гліб Олексійович

ВНЗ

ІІІ-ІVрівня

Київський державний університет телекомунікацій (контракт)

Радушинський Олександр Віталійович

ВНЗ

І-ІІрівня

БКПЕП (контракт)

Римарчук Олександр Олександрович  

ВНЗ

ІІІ-ІVрівня

Житомирський інститут МАУП (заочна форма навчання, контракт)

Ружина Софія Євгенівна

ВНЗ

ІІІ-ІVрівня

Одеський національний університет ім. Мечникова (бюджет)

Семенюк Діана Русланівна

ВНЗ

ІІІ-ІVрівня

Київський університет імені Бориса Грінченка (контракт)

Свиридюк Аліса Володимирівна

ВНЗ

ІІІ-ІVрівня

Житомирський державний університет імені І. Франка (бюджет)

Стельмахович Антон Романович

ВНЗ

ІІІ-ІVрівня

Київський медичний університет імені О. Богомольця (бюджет)

Ткачук Алла Володимирівна

ВНЗ

ІІІ-ІVрівня

Вінницький національний технологічний університет (контракт)

Товщик Богдан Олександрович

ВНЗ

ІІІ-ІVрівня

Житомирський агроекологічний університет (контракт)

Трохімець Анастасія Сергіївна

ВНЗ

ІІІ-ІVрівня

Київський університет імені Бориса Грінченка (бюджет)

Федоришина Катерина Петрівна

ВНЗ

ІІІ-ІVрівня

Житомирський державний університет імені І. Франка (контракт)

Человська Лідія Олександрівна

ВНЗ

ІІІ-ІVрівня

Київський національний університет технологій та дизайну (бюджет)

Чигрин Валерій Володимирович

ВНЗ

ІІІ-ІVрівня

Житомирський державний університет імені І. Франка (бюджет)

Всього випускників 11 класу у Бердичівській МГГ№2 – 23.

Навчаються у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації – 21 (92%),

ВНЗ І-ІІ рівня акредитації – 1 (4%)

із них на бюджетній основі – 45%, на контракті – 55%;

працює – 1 (4%).

9-х класів

з/п

П.І.Б. випускника

Клас

Тип закладу подальшого навчання

Назва закладу подальшого навчання

Абрамова Єлизавета Андріївна

10

ЗНЗ

Бердичівська МГГ№2

Баранова Катерина Василівна

10

ЗНЗ

Бердичівська МГГ№2

Васильєва Катерина Іванівна

10

ЗНЗ

Бердичівська МГГ№2

Вікарій Катерина Валентинівна

10

ЗНЗ

Бердичівська МГГ№2

Винарчук Сергій Олександрович

10

ЗНЗ

Бердичівська МГГ№2

Гадаєв Олександр Олексійович

10

ЗНЗ

Бердичівська МГГ№2

Грасс Євгенія Олександрівна

10

ЗНЗ

Бердичівська МГГ№2

Дерлюк Вячеслав Євгенійович

10

ЗНЗ

Бердичівська МГГ№2

Дячук Марина

Сергіївна

10

ЗНЗ

Бердичівська МГГ№2

Журавльов Денис Олександрович

10

ЗНЗ

Бердичівська МГГ№2

Іващенко Олександра Сергіївна

10

ЗНЗ

Бердичівська МГГ№2

Кирилюк Вероніка Іванівна

10

ЗНЗ

Бердичівська МГГ№2

Коваль Марина Олександрівна

10

ЗНЗ

Бердичівська МГГ№2

Кухар Ярослав Вікторович

10

ЗНЗ

Бердичівська МГГ№2

Котнюк Єлизавета Валеріївна

10

ЗНЗ

Бердичівська МГГ№2

Крижевський Денис Олегович

10

ЗНЗ

Бердичівська МГГ№2

Ломако Софія Євгеніївна

10

ЗНЗ

Бердичівська МГГ№2

Малаховський Юрій Анатолійович

10

ЗНЗ

Бердичівська МГГ№2

Михайлюсь Ельвіра Володимирівна

10

ЗНЗ

Бердичівська МГГ№2

Мілінчук Ніколь Леонідівна

10

ЗНЗ

Бердичівська МГГ№2

Молдовян Єлизавета Сергіївна

10

ЗНЗ

Бердичівська МГГ№2

Мороз Анжеліка Сергіївна

10

ЗНЗ

Бердичівська МГГ№2

Муц Аліна  Вікторівна

10

ЗНЗ

Бердичівська МГГ№2

Онофрійчук Марія Сергіївна

10

ЗНЗ

Бердичівська МГГ№2

Орент  Дар’я Русланівна

10

ЗНЗ

Бердичівська МГГ№2

Павлиця Софія Сергіївна

10

ЗНЗ

Бердичівська МГГ№2

Паламарчук Анастасія Сергіївна

10

ЗНЗ

Бердичівська МГГ№2

Парубок Ірина Русланівна

10

ЗНЗ

Бердичівська МГГ№2

Пижук Анастасія Олександівна

10

ЗНЗ

Бердичівська МГГ№2

Підчерський Денис Володимирович

10

ЗНЗ

Бердичівська МГГ№2

Поліщук Анастасія Володимирівна

10

ЗНЗ

Бердичівська МГГ№2

Рачинський Денис Богданович

10

ЗНЗ

Бердичівська МГГ№2

Ружин Ярослав Євгенович

10

ЗНЗ

Бердичівська МГГ№2

Тарасов Макар Тарасович

10

ЗНЗ

Бердичівська МГГ№2

Человська Наталія Олександрівна

10

ЗНЗ

Бердичівська МГГ№2

Яковишина Анна Вікторівна

10

ЗНЗ

Бердичівська МГГ№2

Яніна Анна Володимирівна

10

ЗНЗ

Бердичівська МГГ№2

Ясельський Валерій Олександрович

10

ЗНЗ

Бердичівська МГГ№2

Вовненко Анастасія

10

ЗНЗ

Київська ЗОШ №110

Кононученко

10

ЗНЗ

Київська школа

Півень Крістіна Володимирівна

10

ЗНЗ

Бердичівська ЗОШ №5

Аврамчук Єлизавета Євгенівна

ВНЗ

І-ІІ рівня

Бердичівський коледж ПЕП

Апонюк Олександр Григорович

ВНЗ

І-ІІ рівня

Бердичівський коледж ПЕП

Бабущак  Юлія Ярославівна

ВНЗ

І-ІІ рівня

Бердичівський коледж ПЕП

Бедрачук Катерина Петрівна

ВНЗ

І-ІІ рівня

Бердичівський коледж ПЕП

Біляєв Антон Олегович

ВНЗ

І-ІІ рівня

Бердичівський коледж ПЕП

Бойко Світлана Ігорівна

ВНЗ

І-ІІ рівня

Бердичівський коледж ПЕП

Вислоцький Владислав Валерійович

ВНЗ

І-ІІ рівня

Бердичівський коледж ПЕП

Гаврилюк Богдан Валентинович

ВНЗ

І-ІІ рівня

Бердичівський коледж ПЕП

Гамоцький Артем Дмитрович

ВНЗ

І-ІІ рівня

Бердичівський коледж ПЕП

Гарін Владислав Олександрович

ВНЗ

І-ІІ рівня

Бердичівський коледж ПЕП

Гоменюк Софія Миколаївна

ВНЗ

І-ІІ рівня

Бердичівський коледж ПЕП

Гржибовецький Марк Сергійович

ВНЗ

І-ІІ рівня

Бердичівський коледж ПЕП

Заблоцька Олена

Юріївна

ВНЗ

І-ІІ рівня

Бердичівський педагогічний коледж

Качалко Ілля Володимирович

ВНЗ

І-ІІ рівня

Бердичівський коледж ПЕП

Кармазін Матвій Дмитрович

ВНЗ

І-ІІ рівня

Бердичівський коледж ПЕП

Кондратюк Дмитро Валентинович

ВНЗ

І-ІІ рівня

Бердичівський коледж ПЕП

Крижанівська Анастасія Сергіївна

ВНЗ

І-ІІ рівня

Бердичівський коледж ПЕП

Ліщук Єлизавета Сергіївна

ВНЗ

І-ІІ рівня

Бердичівський коледж ПЕП

Пінчук Вікторія Володимирівна

ВНЗ

І-ІІ рівня

Бердичівський коледж ПЕП

Селеткова Алла Володимирівна

ВНЗ

І-ІІ рівня

Бердичівський коледж ПЕП

Скринніков Данило Юрійович

ВНЗ

І-ІІ рівня

Бердичівський коледж ПЕП

Величко Анастасія Анатоліївна

ВНЗ

І-ІІ рівня

Бердичівський медичний коледж

Кисарчук Вероніка Іванівна

ВНЗ

І-ІІ рівня

Бердичівський медичний коледж

Орлова Діана Дмітрівна

ВНЗ

І-ІІ рівня

Бердичівський медичний коледж

Рощенюк Анна Анатоліївна

ВНЗ

І-ІІ рівня

Бердичівський медичний коледж

Остратюк Ольга Русланівна

ВНЗ

І-ІІ рівня

Бердичівський педагогічний коледж

Поліщук Олександра Олександрівна

ВНЗ

І-ІІ рівня

Бердичівський педагогічний коледж

Сідорко Андрій Олегович

ВНЗ

І-ІІ рівня

Бердичівський педагогічний коледж

Щербина Дмитро Олександрович

ВНЗ

І-ІІ рівня

Бердичівський педагогічний коледж

Голяєв Нікіта Максимович

ВНЗ

І-ІІ рівня

Житомирський агроколедж

Демчук Ірина Петрівна

ВНЗ

І-ІІ рівня

Житомирський фармколедж

Кравчук Карина Андріївна

ВНЗ

І-ІІ рівня

Житомирський фармколедж

Томас Вікторія Романівна

ВНЗ

І-ІІ рівня

Житомирський фармколедж

Кукуруза Ігорь Вікторович

ВНЗ

І-ІІ рівня

Житомирське музичне училище ім. В.Косенка

Залозна Анна Олександрівна

ВНЗ

І-ІІ рівня

Житомирський коледж ім. Івана Огієнка

Терехов Андрій Олексійович

ВНЗ

І-ІІ рівня

Житомирський коледж ім. Івана Огієнка

Лаптєв Артем Андрійович

ВНЗ

І-ІІ рівня

Одеський військово-морський ліцей

Разгонова Олена Сергіївна

ВНЗ

І-ІІ рівня

м.Гданськ, Республіка Польща

Красовська Каріна Володимирівна

ВНЗ

І-ІІ рівня

Демпінський технікум ім. Кліберга, Республіка Польща

Смірнов Іван Вадимович

ПНЗ

Бердичівське ПТУ №4

Мазяр Даниіл Володимирович

ЗНЗ

Іспанія

Козловська Дар’я Олегівна

ЗНЗ

Республіка Польща

Петяк Олеся  Володимирівна

ЗНЗ

Чехія

Всього випускників 9-х класів – 84

            Навчаються у:

      На виконання наказу МОН України №1369 від 07.12.2018 року «Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації»  та наказу МОН України №59 від 25.01.2019 «Про проведення в 2018-2019 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту»  з метою визначення відповідності освітнього рівня учнів 4-х класів вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти у 4-х класах початкової школи  гімназії було проведено державну підсумкову атестацію за курс початкової загальної середньої освіти.

       Державній підсумковій атестації підлягали результати навчальної діяльності учнів 4-х класів з української мови, літературного читання, математики.

      Порядок проведення державної підсумкової атестації чітко відповідав вимогам Порядку проведення державної підсумкової атестації.

Результати державної підсумкової атестації  у 4-х класах

початкової школи

Українська мова

Клас

Учитель

Кіль

кість

учнів

 за

списком

Кількість

 учнів,

 які писали роботу

Рівень навчальних досягнень учнів

Якіс

ний показ

ник

Успіш-ність

В.р

Д.р.

С.р.

П.р.

4-А

Бовсуновська А.Л.

27

27

12

44%

15

56%

-

-

-

-

100%

100%

4-Б

Самохвал Н.В.

28

27

18

66%

8

30%

1

4%

-

-

96%

100%

4-В

Носова О.А.

28

27

7

26%

18

66%

1

4%

1

4%

92%

96%

Всього:

83

81

37

46%

41

51%

2

2%

1

1%

97%

99%

Математика

Клас

Учитель

Кількість учнів за списком

Кількість учнів, які писали роботу

Рівень навчальних досягнень учнів

Якіс

ний показ

ник

Успіш-ність

В.р

Д.р.

С.р.

П.р.

4-А

Бовсуновська А.Л.

27

27

17

63%

9

33%

1

4%

-

-

96%

100%

4-Б

Самохвал Н.В.

28

27

14

52%

11

41%

2

7%

-

-

93%

100%

4-В

Носова О.А.

28

27

5

18%

14

52%

6

22%

2

8%

70%

92%

Всього:

83

81

36

45%

34

42%

9

11%

2

2%

87%

98%

      Слід зазначити, що більшість учнів 4-х класів добре засвоїли навчальний матеріал відповідних навчальних галузей за курс початкової школи.

      Атестаційна контрольна робота з української мови була  інтегрованою і містила завдання на перевірку результатів навчання з української мови і літературного читання, а саме:  завдання на перевірку сформованості навички читання, розуміння прочитаного, уміння працювати з текстом; завдання на перевірку орфографічних і пунктуаційних умінь, навичок застосування знань про мову і мовлення, мовних умінь; побудову зв’язного висловлювання.  

       Результати ДПА з української мови показали, що темп мовчазного читання учнів 4–их класів відповідає нормативним показникам.

       Всі четвертокласники, в основному, розуміють прочитане, знаходять потрібну інформацію в тексті, правильно дають відповіді на запитання. На розуміння прочитаного допущено 2 помилки у  4-А класі, 1 помилка – у 4-Б та 1 - у 4-В, а саме:

        Під час виконання мовних завдань у 4-А класі допустили 11 помилок, у 4-Б класі – 11, у 4-В – 16.

  Це помилки на:

      У списуванні були допущені такі помилки:

      Під час виконання творчого завдання   на побудову зв'язного висловлювання допустили помилки 15 учнів 4 - А класу, 17 учнів 4-Б  і 18 учнів 4-В класу.

         Оцінки з української мови підтвердили – 24 учні – 30%

         Оцінки знизили – 5 учнів ( 1 учень 4-А і 4 учні )– 6 %

         Оцінки підвищили –52 учні (14 учнів 4-А, 26 учнів – 4-Б і 12 учнів- 4-В)  – 64%

     Завдання для ДПА з математики складалися  із складеної задачі на 3 дії; виразу з багатоцифровими числами на визначення порядку дій; завдання на порівняння іменованих чисел;  рівняння;  завдання на застосування геометричного матеріалу та завдання з логічним навантаженням.

     Учнями 4-х класів під час виконання роботи  були допущені такі типові помилки:

- розв’язування складеної задачі: 4-А – 9 учн., 4-Б – 9 учн., 4-В – 10 учн.;

- обчислення виразу з багатоцифровими числами: 4-А– 6 учн., 4-Б – 5 учн., 4-В – 12 учн.;

- порівняння іменованих чисел: 4-А – 3 учн., 4-Б – 5 учн., 4-В – 4 учн.;

- розв’язування рівняння : 4-Б – 4 учн., 4-В – 3 учн.;

   - розв’язування геометричного завдання: 4-А – 10 учн., 4-Б – 7 учн., 4-В – 18 учн.;

- завдання з логічним навантаженням: 4-А – 3 учн., 4-Б – 6 учн., 4-В – 6 учн.

     Оцінки з математики підтвердили – 18 учнів – 22%

     Оцінки знизили – 20 учнів (6 учнів  4-А класу, 1 учень 4-Б і 13 учнів 4-В класу) – 25 %

     Оцінки підвищили – 43 учні (18 учнів 4-А, 19 учнів 4-Б   і 6 учнів 4-В  класу) – 53%

       За результатами ДПА початковий рівень знань з української мови має Зданівський Владислав; з  математики – Зданівський Владислав та Кірмуц Дмитрій (4- В клас, учитель Носова О.А.).

    Результати ДПА свідчать, що вчителі 4-их класів (Бовсуновська А.Л., Самохвал Н.В., Носова О.А.) забезпечили засвоєння учнями навчального матеріалу, передбаченого програмою, проте  результати ДПА на 70% з української мови і на 78% з математики мають розбіжність  із річним оцінюванням учнів. 6% учнів з української мови і 25% учнів з математики одержали нижчі бали під час ДПА.

      У 2018-2019 навчальному  році  вивчався стан  викладання окремих предметів, а саме:  математики, мистецтва, фізкультури, у початковій школі предмети  природничої освітньої галузі, ведення зошитів, словників,  відвідування учнями гімназії, стан виконання навчальних планів і програм, стан роботи з охорони  життя та здоров’я учнів, запобігання дитячому травматизму, адаптація в 1-х, 5-х, 10-му класах.  На 2019-2020 н.р. визначити вивчення стану викладання таких предметів:  зарубіжна література, польська мова,  хімія, трудове навчання, курс за вибором, економіка, російська мова, стан викладання математики та інформатики  у початковій  школі.

                                  Науково-методична робота

      У 2018-2019 навчальному році педагогічний колектив гімназії розпочав роботу над науково-методичною проблемою «Забезпечення якісної освіти шляхом продуктивної діяльності учасників освітнього процесу в контексті НУШ». .Науково- методичною роботою у гімназії керувала науково-методична рада на чолі з директором Толочко І.Ю. Протягом року проводились засідання науково-методичної ради за такими темами:

    -  Про організацію науково-методичної роботи у гімназії.

 -  Про проведення Днів науки та організацію проектної діяльності гімназистів.

     -  Про підсумки науково-дослідницької роботи у МАН, результативність участі педагогів гімназії у педагогічній виставці «Освіта Житомирщини-2019» та моніторинг якості освіти у гімназії.

    -  Про підсумки науково-методичної роботи у гімназії.

 У науково-методичній роботі брали участь 6 кафедр:

       Відповідно до планування роботи кафедр було проведено 5 засідань у формі семінарів-практикумів, дискусій, обговорень, круглих столів. На засіданнях  обговорювалися нові освітні програми, питання методики викладання предметів, підготовка до педагогічної виставки, до педрад, до участі у МАН та в олімпіадах, про результати навчальних досягнень учнів гімназії, про результативність роботи вчителів кафедри, обговорювалися матеріали ДПА для 4-х, 9-х  класів тощо.

      У 2018-2019 н.р.  педагогічний колектив розпочав роботу за новою освітньою програмою, створеною під керівництвом О.Я. Савченко (1-Б клас – учитель Гаврилюк Т.О.), продовжив  роботу  за інноваційною технологією  «Росток» (1-А клас – учитель Кондратюк С.А.) та системою розвивального навчання  Д.Ельконіна - В.Давидова (2-А клас – учитель Ковальова Н.М.). Вчителі кафедри природничих дисциплін працюють  над  впровадженням   STEM – освіти.

      У 2018-2019 н.р. вчителі гімназії активно впроваджували  інноваційні форми методичної роботи: наукові пікніки, тренінги,  хакатони,  майстер-класи у форматі «StudyBuddy», педагоги апробовували електронне забезпечення для початкової школи «Розумники», проходили електронне навчання на сайті edpro.ua, опановували програми mozaBook  та mozaWeb. Увесь педагогічний колектив успішно  пройшов тренінг за міжнародною освітньою програмою Lions Quest на тему «Соціальні та емоційні компетентності ХХІ століття», класні керівники брали участь у тренінгу «Виховання характеру», який проходив за сприяння Всеукраїнського благодійного фонду «Східноєвропейська гуманітарна місія». Учитель початкових класів Грабовська Л.Ю. та вчитель англійської мови Головатюк З.О. проводили майстер-класи на І Фестивалі освітянських ідей «Від спільних ідей до спільних дій», який проходив на рівні міста. Гензель О.В., Хомяк Л.Л., Кондратюк С.А., Бовсуновська А.Л., Мартинюк М.В., Букавина Н.Г., Матвіюк О.Д. увійшли до складу експертів шкільних підручників під керівництвом Державної освітньої установи «Навчально-методичний центр з питань якості освіти».

      У березні 2019 р. Гензель О.В. та Кондратюк С.А. брали участь у семінарі «Fake lesson: про інформаційну політику та стан молоді» для директорів найкращих шкіл України та команди Української академії лідерства, який проходив у Києві за сприяння Кабінету Міністрів.

    Заступник директора з НВР Кондратюк С.А. є членом робочої групи по навчально-методичному забезпеченні нової української школи на міському рівні, у травні 2019 року при ЖОІППО пройшла тренінг на тему «Ігрові та діяльнісні методи навчання в початковій школі» за підтримки LEGO  Fundation і стала регіональним тренером.

   Форми роботи з педкадрами урізноманітнюються за допомогою інформаційно-цифрових технологій. Упродовж навчального року проводилися дистанційні засідання:

      У   гімназії продовжували реалізовувались проекти, які сприяли покращенню науково-методичної роботи та освітнього процесу:

1.  Проект «Моніторинг якості освіти» (автор – Гензель О.В., заступник директора з НВР).

2. Проект «План дій щодо поліпшення викладання іноземних мов у гімназії» (автор – Баккалінська Н.В., заступник директора з НВР).

3.  Проект «Перші кроки навчання» (автор – Кондратюк С.А., заступник директора з НВР).

4. Програма «Громадянське виховання у гімназії» (автор – Хомяк Л.Л., заступник директора з НВР).

5. Проект «Школа здоров'я» (автор – Богун І.А., вчитель трудового навчання).

      З метою впровадження прогресивних педагогічних технологій та підвищення рівня професійної майстерності вчителів у гімназії продовжили свою діяльність майстер-класи та творчі лабораторії, а саме:

  1. Майстер-клас «Успіх» (керівник – Протопопова Н.Л., вчитель англійської мови, учитель-методист) проводився для вчителів іноземних мов  на теми:

а) Формування життєвих компетентностей на уроках англійської мови» (жовтень);

б) «Формування ключових компетентностей  на уроках англійської мови у початковій школі на базі підручника Get Away».

  2. Майстер-клас «StudyBuddy» (керівник – Гензель О.В., заступник директора з НВР) продовжив працювати над проблемою «Впровадження інформаційно-цифрових технологій як засіб стимулювання самоосвіти та самовдосконалення вчителів та здобувачів освіти».

      Протягом року для всіх учителів гімназії були проведені три засідання на тему «Можливості використання  онлайн-сервісу  Kahoot! в освітньому процесі», «Ідеї використання соціальних мереж, гіфок та емоджі на уроках», «Програма mozaBook та можливості її використання на уроках із різних дисциплін». Робота майстер-класу сприяла опануванню педагогами навичками роботи з інтерактивною дошкою.

    3. Майстер-клас «Виховання» (керівник – Матвіюк О.Д., вчитель історії) проводився для класоводів та класних керівників на такі теми:

    а) «Формування національної ідентичності здобувачів освіти в умовах становлення НУШ» (грудень);

    б) «Сучасні практики діяльнісного навчання: критичне мислення» (березень).

     4. Майстер-клас «Проект у початковій школі» (керівник – Ковальчук Т.В., вчитель початкових класів, старший учитель) проводився  на теми:

а) «Тематичний день у початковій школі. Тематичний тиждень» (грудень)

б) «Інноваційні підходи до організації проектної роботи в мовному таборі» (березень)

  5. Творча лабораторія «Формула майстерності» (керівник: Бовсуновська А.Л., вчитель початкових класів, старший учитель) створена для вчителів початкових класів.

      Засідання проводилось за такими темами:

 а) «Щоденні 5»  (грудень);

 б) «Щоденні 3» (лютий).

  6. Творча лабораторія «Інновації» (керівник – Боброва Т.В., вчитель географії, старший учитель) об’єднує всіх учителів гімназії з метою ознайомлення їх з інноваційними технологіями та шляхами впровадження їх в освітній процес.

   У жовтні 2018 року проведений семінар-тренінг «Успішний учитель», під час якого педагогічний колектив гімназії ознайомився із методикою організації та проведення форсайтів, хакатонів, вебінарів, едкемпів  тощо.

  У форматі творчої лабораторії «Інновації» у лютому в гімназії був проведений Аукціон методичних ідей (ведуча – Боброва Т.В.), на якому зі своїми ідеями ознайомили присутніх учителі:

– Гаврилюк Т.О. та Шалімова О.В. – «Кубик  та ромашка Блума»;

– Рогальська Л. М.– «Технологія перевернутого класу»;

     – Гапонюк Л.М..– «Доповнена реальність. Використання програми Wallame в освітньому процесі».

  7.  Методичний діалог «Працюємо над проблемою» (керівник – Самохвал Н.В., вчитель початкових класів,старший учитель) проводився з метою ознайомлення вчителів початкових класів  гімназії з основними засадами Нової української школи. У грудні було проведене  засідання на тему «Тверді та м’які навички ХХІ століття та підходи до їх формування у новій українській школі».

     8. Майстер-клас «Школа професійної компетентності» (керівник – Крсек А.Г. – вчитель хімії та основ здоров’я, старший учитель) проводився для всіх учителів гімназії на тему «Інноваційні форми організації освітнього процесу в НУШ. STEAM-технології» (березень). У рамках майстер-класу для учнів 6-8 класів проведений науковий пікнік, під час проведення якого учні презентували власні екологічні проекти, виконували практичні завдання. Таким чином одержували в активній формі знання одночасно з різних предметів: основ здоров’я, екології, географії, хімії, фізики.

     9. Психолого-педагогічні семінари  проводилися у гімназії з метою поглиблення психологічних знань учителів та створення психологічно комфортних умов для навчання учнів за такою тематикою:

а) «Формування психологічної готовності учасників освітнього процесу до роботи в умовах НУШ»(грудень);

б) «Роль педагога в посиленні мотиваційного компоненту навчальної діяльності здобувачів освіти» (cічень)

 10. «Школа молодого спеціаліста» (керівник – Малиновська В.В., вчитель англійської мови) працювала за планом, який охоплював різні форми роботи з молодими вчителями. Молоді спеціалісти: Вакула Дмитро Олегович - вчитель  фізичної культури; Кушнір Юлія Станіславівна – вчитель англійської мови; Власюк Ірина Миколаївна - вчитель історії; Піньківська Анна Ігорівна – вчитель української мови і літератури; Шевельова Наталія Михайлівна – вихователь подовженого дня, отримали консультації з боку своїх наставників-учителів вищої категорії:  Лук’янчук Світлани Віталіївни, Баккалінської Наталії Валентинівни, Матвіюк Оксани Данилівни, Хомяк Людмили Леонідівни, Кондратюк Світлани Анатоліївни  та взяли участь у Декаді молодого спеціаліста (лютий): провели відкриті уроки і заняття.  Крім того, молоді вчителі брали участь у роботі майстер-класів, творчих лабораторій та психолого-педагогічних семінарів, у засіданні педрад, клубів за інтересами.

 Теоретична підготовка вчителів гімназії з методики здійснювалась у тісному зв’язку із практикою.

 У 2018-2019 н.р. у гімназії були проведені педагогічні ради, які сприяли вирішенню науково-методичної проблеми:

 1.  Серпень 2018 р.

«Підсумки роботи гімназії у 2017-2018 н.р. та завдання на 2018-2019 н.р. (Відповідальні: Толочко І.Ю.,директор гімназії, Гензель О.В., Баккалінська Н.В., Хомяк Л.Л.,  Кондратюк С.А., заступники директора)

 2.  Жовтень 2018 р.

а) «Про вибір та замовлення проектів підручників для 5 та 10  класів»

   б) І. «Сучасний освітній простір гімназії – шлях до якісної освіти НУШ.

ІІ. «Про заходи гімназії щодо впровадження НУШ». 

   ІІІ. «Про особливості організації освітнього процесу в перших класах НУШ» (Відповідальні: Толочко І.Ю.,директор гімназії, Гензель О.В., Баккалінська Н.В., Хомяк Л.Л.,  Кондратюк С.А., заступники директора)

3. Листопад 2018 р.

І. «Про особливості роботи оновленої психологічної служби гімназії відповідно до умов нової української школи»

ІІ. Тренінг для вчителів «Використання сучасних освітніх технік у профілактиці булінгу в НУШ»

(Відповідальна: Нікуляк Л.О., соціальний педагог)

4. Грудень 2018 р.

а) Спільне засідання педагогічної ради БМГГ №2 та ЗДО №15 на тему «Наступність дошкільної та початкової освіти в контексті НУШ»

(Відповідальна: Кондратюк С.А., заступник директора)

б) Про формування правової культури здобувачів освіти в умовах НУШ.

(Відповідальна: Хомяк Л.Л.  заступник директора)

5. Березень 2019 р.

а) «Про вибір підручників для 2-их класів»

Відповідальна: Кондратюк С.А., заступник директора)

б) Звіт учителів, що атестуються у 2018 – 2019 н.р.

(Відповідальна: Кондратюк С.А., заступник директора)

   в) Про вибір підручників для 6 та 11 класів. (Відповідальні: Гензель О.В., Баккалінська Н.В., Хомяк Л.Л.,  заступники директора).

     На  виставку перспективного педагогічного досвіду «Освіта Житомирщини-2019» представлені 9 методичних розробок, серед яких Дипломами І ступеня на міському рівні відзначені:

 1. Практичний  посібник  «Сучасний освітній простір Бердичівської міської гуманітарної гімназії №2– шлях до якісної освіти нової української школи»

          Укладачі практичного посібника: Толочко Ірина Юліанівна,  директор Бердичівської міської гуманітарної гімназії № 2, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «учитель-методист», заслужений працівник освіти України; Гензель Олена Володимирівна, заступник директора з навчально-виховної роботи,  кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «учитель-методист».

 1.  Практичний посібник «Розвиток критичного мислення здобувачів освіти на уроках історії засобами візуалізації»

           Укладач: Матвіюк Оксана Данилівна, вчитель історії та правознавства, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання « старший учитель»

   3. Практичний посібник «Нестандартні  уроки інформатики та інноваційні форми роботи

 як засіб формування пізнавального інтересу»

           Укладач: Полюга Наталія Леонідівна, вчитель інформатики, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання « старший учитель»

 1. Практичний посібник «Ранкові зустрічі»

         Укладач: Гаврилюк Тетяна Олександрівна, вчитель початкових класів, кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії»

 1. Практичний посібник «Театральне мистецтво як засіб розвитку творчих здібностей учнів початкової школи»

       Укладач: Грабовська Людмила Юріївна, вчитель початкових класів, кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії»

 1. Навчально-методичний посібник «Формування соціокультурної компетентності учнів на уроках іспанської мови та в позаурочний час»

Укладач: Гайдамаченко Алла Львовна , вчитель іспанської мови, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання « старший учитель»

 1. Практичний  посібник «Формування екологічної грамотності здобувачів освіти на уроках англійської мови»

Укладач: Букавина Наталія Григорівна, вчитель англійської мови, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший учитель»

 1. Практичний посібник «Інтеграція ключових та загальнопредметних компетентностей для реалізації змістових ліній Державного стандарту освіти»

Укладач: Крсек Алла Геннадіївна, вчитель хімії, кваліфікаційна категорія «спеціаліст І  категорії»

На обласній педагогічній виставці:

       У гімназії створено банк передового педагогічного досвіду педагогів. Учителі Матвіюк О.Д., Полюга Н.Л., Мартинюк М.В.,Бугаєнко Н.В., Фурзікова О.В., Лепешко Л.Ю., Протопопова Н.Л., Гаврилюк Т.О., Шалімова О.В., Грабовська Л.Ю., Крсек А.Г., Рогальська Л.М., Мінакова Н.В., Малиновська В.В., Букавина Н.Г., Іщенко Є.В., Щиголь О.В., Богун І.А. презентували свої методичні напрацювання на різноманітних освітніх сайтах. Богун І.А. має друковані матеріали у фаховому журналі «Трудове навчання в школі»

       Предметні кафедри: вчителів початкових класів, природничих дисциплін, фізичної культури і трудового навчання; романо-германської філології; суспільно-гуманітарного циклу; математики, фізики та інформатики провели предметні декади, під час яких проводилися відкриті уроки, свята, міні-лекторії, конференції, засідання клубів:

 1. «Подорож по англомовних країнах світу»
 2. «Подорож по великих містах Іспанії»
 1. Усний журнал «Обличчя української революції»
 2. Круглий стіл «Україна починається з тебе»
 3. «Пам’яті жертв Освенцима»
 4. «Голодомор 1932-1933 років і права людини»

На базі гімназії були проведені 4 міських семінари:

 1. Міський семінар учителів хімії  на тему «Інтеграція ключових і загальнопредметних компетентностей на заняттях з хімії – необхідна умова реалізації наскрізних змістових ліній» та міський семінар викладачів предмета «Основи здоров’я» на тему «Інтеграція навчальних предметів як засіб формування ключових компетентностей учнів», під час яких учитель Крсек А.Г. провела відкритий урок з хімії та основ здоров’я у 8-А класі на тему “Глобальні екологічні проблеми у ХХІ ст.” та майстер-клас “Методика проведення інтегрованих STEM-екскурсій”.
 2. Міський семінар учителів англійської мови «Реалізація принципу дитино центризму в освітньому процесі з іноземної мови»

На семінарі-практикумі був продемонстрований проморолик  «Реалізація принципу дитиноцентризму в освітньому процесі з іноземної мови», проведені відкриті уроки:

Протопопова Н.Л. провела майстер-клас на тему «Формування навичок та умінь сприймання на слух на уроках іноземної мови», Рогальська Л.М. – майстер-клас «Використання освітніх платформ та сервіcів інтерактивного спілкування на уроках англійської мови та застосування методу Flipped Classroom». Учителями кафедри був  продемонстрований квест “Treasure Hunting”.

 1. міський семінар-практикум учителів початкових класів «Міжпредметні зв’язки – умова формування в учнів комплексного бачення проблем реальної дійсності. Планування тематичного тижня» (Відповідальна:Кондратюк С.А.)

     У рамках підготовки до семінару був проведений тематичний кольоровий тиждень у початкових класах, кожний день якого відповідав певному кольору та темі. Всі вчителі кафедри провели відкриті інтегровані уроки та виховні заходи. У квітні 2019 р. для учнів гімназії проведений День здоров’я, під час якого організовані «Веселі старти» для учнів 5-х класів, підготовлений виступ агітбригади «Молодь обирає здоров’я», викладачі та студенти Бердичівського медичного коледжу провели тренінгові заняття «Перша долікарська допомога при нещасних випадках», лекторська група, що складалася з учнів 9-х класів, провела бесіди з учнями початкових класів біля куточків «Навчаємося жити безпечно», «Це корисно знати». Учителі Бовсуновська А.Л., Ковальова Н.М., Гаврилюк Т.О. провели ранкові зустрічі з використанням соляної лампи, іонізатора повітря, ступнетерапії. Учитель

3-А класу Ковальчук Т.В. провела урок з основ здоров’я на тему « Значення води в процесі росту й розвитку дитини» з використанням навчально-методичних комплектів «Абетка харчування». Учитель 3-Б класу Грабовська Л.Ю. провела лялькову виставу «Подорож у країну Здоров’я». Для 8-х класів організований науковий пікнік.

      Під час семінару заступник директора з НВР Кондратюк С.А. підготувала  презентацію на тему «Міжпредметні зв’язки – умова формування в учнів комплексного бачення проблем реальної дійсності. Планування тематичного тижня», учитель 4-А класу Бовсуновська А.Л. провела інтегрований урок літературного читання та навчального предмета «Я у світі» на тему «Європейський Союз - співтовариство народів Європи. Джанні Родарі «Дорога, що нікуди не вела»», учитель 4-Б класу Самохвал Н.В. - урок  природознавства   на тему «Рослинний світ  Карпат», учитель 4-В класу Носова О.В. – майстер-клас «Створення інтелект-карти у програмі FreeMind», учитель 3-Б класу Грабовська Л.Ю. підготувала лялькову виставу «Великодня пригода».

    Для  членів експертної комісії в рамках атестації вчитель мистецтва Мартинюк М.В.  провела відкритий урок на тему «Пори року: інструментальний концерт», майстер-клас «Кроссенс як засіб розвитку творчості здобувача освіти», вчитель історії та правознавства Матвіюк О.Д., вчитель української мови та літератури і зарубіжної літератури Євпак І.В. підготували освітній хакатон «Візуалізація в освітньому процесі як засіб розвитку критичного мислення здобувачів освіти», менторами якого були вчитель інформатики Полюга Н.Л. та вчитель української мови та літератури Щиголь О.В.  Учитель української мови та літератури і зарубіжної літератури Лепешко Л.Ю. провела майстер-клас на тему «Ефективна підготовка до ЗНО: практичні поради та техніки», Щиголь О.В. – моделювання уроку з використанням елементів гри «Узагальнення і систематизація вивченого з теми «Іменник»». Учитель математики Іщенко Є.В. підготувала майстер-клас «Реалізація діяльнісного підходу до навчання при викладанні математики у 5-ому класі за педагогічною технологією «Росток»». Учитель трудового навчання Богун І.А. провела відкритий урок у 8-А класі на тему «Вишивка стрічками. Виготовлення панно»,  вчитель фізичної культури Лук’янчук С.В.- відкритий урок у 9-Б класі. Майстер-класи на спільній педагогічній раді із ЗДО №15 продемонстрували вчителі початкових класів Гаврилюк Т.О., Шалімова О.В., Грабовська Л.Ю.

     Велику увагу гімназія приділяє науково-дослідницькій роботі вчителів з учнями у  МАН. У 2018-2019 н.р. у форматі діяльності наукового товариства «Дослідник» та гімназійної філії МАН, яка діє вже з 2004 року,  на міський етап конкурсу - захисту науково-дослідницьких робіт представлено 5  робіт.

      Гімназисти захищали свої роботи у 5 секціях по 4 відділеннях. Диплом І ступеня вибороли Стельмахович А.(11 кл., секція «Медицина») та Іващенко О.(9-В, секція «Українська література»). Наукові керівники – Бугаєнко Н.В. і Щиголь О.В.

 Заблоцька О.(9-А, секція «Англійська мова») одержала Диплом ІІ ступеня, керівник – Протопопова Н.Л.  Козловська Д. (9-В., секція «Математика») - Диплом ІІІ ступеня, керівник – Іщенко Є.В.

Заблоцька О. виборола ІІ місце на обласному рівні. Стельмахович А. посів І місце у ІІ етапі та ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі МАН і одержав  значок «Інтелект року - 2019».

    Учень 10 класу Москалюк Данило (вчитель Малиновська В.В.) став переможцем програми обміну майбутніх лідерів(FLEX) і отримав можливість протягом року проживати і навчатись у США.

   Звання «Клас року – 2019» одержав 7-А клас.

Педагоги гімназії є керівниками міських методичних об'єднань та   творчих об'єднань:

- Толочко І.Ю. – опорного навчального закладу з питань організації виховної роботи;

- Хомяк Л.Л. – керівник шкільних методичних об'єднань класних керівників;

- Мартинюк М.В. – вчителів  мистецтва;

- Бовсуновська А.Л. – вчителів 2-х класів;

- Протопопова Н.Л. – творча група вчителів іноземної мови з проблеми «Новітні технології у  навчанні іноземних мов»;

- Букавина Н.Г. – вчителів іспанської мови;

- Кондратюк С.А., Гензель О.В. – є членами творчої групи заступників з НМР у ЖОІППО.

 Вчитель початкових класів Носова О.А. – координатор Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру», Щиголь О.В. – координатор Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник», Малиновська В.В. – координатор  Всеукраїнського конкурсу «Гринвіч», Полюга Н. Л. – координатор  проекту «Міксіке в Україні» та конкурсу «Бебрас».

       За результатами моніторингу участі вчителів гімназії у науково-методичній роботі І місце виборола Матвіюк О.Д. (84 балів), ІІ місце –  Мартинюк М.В. (55 балів), ІІІ місце – Полюга Н.Л. (47 балів).

      У 2018-2019 н.р. вчителі гімназії активно впроваджували  інноваційні форми методичної роботи: наукові пікніки, тренінги,  хакатони,  майстер-класи у форматі «StudyBuddy», педагоги апробовували електронне забезпечення для початкової школи «Розумники», проходили електронне навчання на сайті edpro.ua, опановували програми mozaBook  та mozaWeb. Увесь педагогічний колектив успішно  пройшов тренінг за міжнародною освітньою програмою Lions Quest на тему «Соціальні та емоційні компетентності ХХІ століття», класні керівники брали участь у тренінгу «Виховання характеру», який проходив за сприяння Всеукраїнського благодійного фонду «Східноєвропейська гуманітарна місія». Учитель початкових класів Грабовська Л.Ю. та вчитель англійської мови Головатюк З.О. проводили майстер-класи на І Фестивалі освітянських ідей «Від спільних ідей до спільних дій», який проходив на рівні міста. Гензель О.В., Хомяк Л.Л., Кондратюк С.А., Бовсуновська А.Л., Мартинюк М.В., Букавина Н.Г., Матвіюк О.Д. увійшли до складу експертів шкільних підручників під керівництвом Державної освітньої установи «Навчально-методичний центр з питань якості освіти».

      У березні 2019 р. Гензель О.В. та Кондратюк С.А. брали участь у семінарі «Fake lesson: про інформаційну політику та стан молоді» для директорів найкращих шкіл України та команди Української академії лідерства, який проходив у Києві за сприяння Кабінету Міністрів.

     Заступник директора з НВР Кондратюк С.А. є членом робочої групи по навчально-методичному забезпеченні нової української школи на міському рівні. Педагог багато років поспіль упроваджує в практику роботи  діяльнісний метод навчання за  програмою «Росток», який є  основою Нової української школи. Учитель брала участь у стартапі ЖОІППО «Організація освітнього процесу в контексті Концепції «Нова українська школа» та у тренінгу «Гра по-новому, навчання по-іншому в освітньому процесі Нової української школи», який знайомив із прийомами роботи з конструктором LEGO. Світлана Анатоліївна – регіональний тренер по використанню  LEGO в освітньому процесі НУШ.

     Усі вчителі початкової школи: Кондратюк С.А. (1-А кл.),   Гаврилюк Т.О. (1-Б кл.), Ковальова Н.М. (2-А кл.), Шалімова О.В.(2-Б кл.),  Ковальчук Т.В. (3-А кл.), Грабовська Л.Ю. (3-Б кл.), Бовсуновська А.Л. (4-А кл.), Самохвал Н.В. (4-Б кл.), Носова O.A. (4-В кл.), учитель інформатики Гапонюк Л. М., учитель мистецтва Мартинюк М.В., вихователь ГПД Шевельова Н.М. успішно пройшли онлайн-курс на освітній платформі  EdEra.

      Кондратюк С.А., Гаврилюк Т.О., Бовсуновська А.Л., Самохвал Н.В., Носова О.А. опрацювали десять модулів Типової освітньої програми підготовки вчителів Нової української школи (150 год).

     Учителі англійської мови Головатюк З.О., Рогальська Л.М., Лукашук О.В. пройшли тренінги для вчителів іноземних мов, які викладають у перших класах НУШ.  

     У новій школі зростає частка проектної, командної, групової діяльності, тому Кондратюк С.А. та Гаврилюк Т.О.  у класних кімнатах  створили педагогічно доцільне розвивальне середовище, яке сприяє  вільному розвитку ігрової та інших видів пізнавальної діяльності першокласників; зібрали різноманітні дидактичні ігри, наочні матеріали для фронтальної, індивідуальної, парної та групової роботи.

       Влітку в кабінетах перших класів відбулася зміна організації простору класу. Створені навчальні осередки:    центр читання і письма; математичний, мистецький центри; центр природознавства; осередок гри і відпочинку; театральна зона  тощо. Змінні осередки представлені настінними композиціями, виконаними за допомогою магнітної фарби; корковими панелями, магнітно-маркерними дошками, що дає змогу легко змінювати та оновлювати  інформацію протягом  навчального дня або тижня. Придбані контейнери для зберігання навчального приладдя, тумби на колесах, які легко можна переміщати по класу, килимки та пуфи для ранкових зустрічей, у коридорі створена  зона відпочинку та усамітнення. Окрім того, на стінах у класах  розміщені не звичні “класні куточки”, а поробки, зроблені спільно з дітьми. У кожному кабінеті, де працює перший клас, розміщені правила класу, розроблені самими учнями, інформаційний куточок «Щоденні новини», куточок настрою, стіна слів. Учителі власноруч виготовили математичні планшети, танграми, у 1-А класі пошиті індивідуальні подушечки для ранкових зустрічей.  

     Наповнюваність осередків  забезпечує виконання освітніх програм. Зокрема, центр читання і письма  містить книги,  глобус, письмове приладдя (олівці, маркери, фломастери), папір, клей; центр природознавства – камінці, мушлі, інші природні матеріали, магніти, збільшувальне скло, мікроскоп, довідкову літературу, журнали з природознавства, кімнатні рослини; мистецький центр (центр образотворчого мистецтва) – фарби й пензлі, глину (пластилін), старі журнали, папір, приладдя для письма й малювання; центр математики – матеріали для лічби (пластикові іграшки, кубики різних розмірів, фабричні або саморобні предмети для лічби), пазли, доміно, лінійки,  засоби для вимірювання, гри.

     Крім класичних варіантів,  використано новітні, наприклад, мобільні робочі місця, які легко трансформувати для групової роботи.

     Для підвищення ефективності освітнього процесу   офіційний дистриб'ютор LEGO Education в Україні, що спеціалізується на адаптації та впровадженні інноваційної міжнародної навчальної програми LEGO Education, надав безкоштовно освітні набори  LEGO конструкторів. Це LEGO – систем і LEGO-дупло.  

    Кабінети, в яких навчаються учні 1 – А та 1 – Б класів, оснащені інтерактивними дошками, що дозволяє розширити можливості мультимедійного супроводу уроку. Вчителі придбали «Smart-кейси» видавництва «Розумники»  із доступом до програмного забезпечення, що включає 16 тисяч інтерактивних завдань для початкової школи з предметів «Навчання грамоти» та «Математика», створили «Особистий кабінет» та «Електронний журнал», які дають можливість розсилати мультимедійні завдання всім учням класу. Таким чином на уроках поєднуються комп’ютерні технології та традиційні засоби навчання.

    У вересні  проведені батьківські збори на тему «Нова українська школа. Чому потрібно змінювати школу?», під час яких  батьки першокласників були ознайомлені з формулою нової української школи, її складовими; етапами реалізації освітньої реформи та головними засадами педагогіки партнерства. У жовтні 2019 р. колектив гімназії успішно пройшов перевірку готовності закладу до впровадження освітньої реформи, яка була проведена  Державною службою якості освіти.

    Досвід проведення уроків у Новій українській школі засвідчує, що їх методика вимагає високого професіоналізму та ерудиції вчителів, тому протягом року проведені дві педагогічні ради:

– «Сучасний освітній простір гімназії – шлях до якісної освіти НУШ. Заходи гімназії щодо впровадження НУШ» від 09.10.2018 р.;  

–  спільне засідання педагогічної ради  Бердичівської міської гуманітарної гімназії №  2 та закладу дошкільної освіти № 15 м. Бердичева на тему «Наступність дошкільної та початкової освіти в контексті Нової української школи» від 06.12.2018 р.

     На педагогічних радах розглядалися питання про особливості організації освітнього процесу в перших класах та роботу кафедр гімназії по реалізації якісної освіти НУШ; про формувальне оцінювання в Новій українській школі. На спільному засіданні педагогічної ради гімназії та ЗДО №15 учителі початкових класів продемонстрували майстер-класи на такі теми:

 – читання за системою Зайцева

                                                                   учитель початкових класів Шалімова О.В.

   – як використовувати палички Кюізенера

                                учитель початкових класів Гаврилюк Т.О.

   –  робота з геобордами в перших класах НУШ

                                    учитель початкових класів Грабовська Л.Ю.

     –  як працювати з танграмами

                                  учитель початкових класів Ковальова Н.М.

     –  «шість цеглинок» LEGO в освітньому просторі школи

                            учитель початкових класів Носова О.А.

     –  гра по-новому з LEGO System 

                                    учитель початкових класів Бовсуновська А.Л.

     –  особливості організації освітнього процесу в групі подовженого дня НУШ

                    вихователь ГПД ШевельоваН.М.

     У лютому 2019 р. Самохвал Н.В. провела засідання  методичного діалогу «Працюємо над проблемою», під час якого розглядалося питання про тверді та м’які навички випускника нової української школи.

     Бовсуновська А.Л. провела два засідання «Формули майстерності», під час яких учителі початкових класів опрацювали діяльнісні підходи до навчання: «Щоденні 3» та «Щоденні 5».

      На засіданнях кафедр учителів початкових класів та вихователів груп подовженого дня були опрацьовані матеріали та практичні завдання навчально-методичного посібника «Нова українська школа: порадник для вчителя», які допоможуть учителям та вихователям організувати власну педагогічну діяльність в контексті освітніх новацій.

      У квітні вчителі початкових класів провели міський семінар-практикум на тему «Міжпредметні зв’язки – умова формування в учнів комплексного бачення проблем реальної дійсності. Планування тематичного тижня». Заступник директора з НВР Кондратюк С.А. підготувала презентацію з даної теми, вчитель 4-А класу Бовсуновська А.Л. провела інтегрований урок літературного читання і навчального предмета «Я у світі» на тему «Джанні Родарі «Дорога, що нікуди не вела», учитель 4-Б класу Самохвал Н.В. – урок природознавства «Рослинний світ Карпат» з використанням міжпредметних зв’язків, учитель 4-В класу Носова О.А. – майстер-клас «Створення ментальної карти у програмі FreeMind», учитель 3-Б класу Грабовська Л.Ю. підготувала лялькову виставу «Великодня писанка».  

       Усі вчителі початкових класів гімназії успішно впроваджують в освітній процес нові підходи до організації освітнього процесу,   розпочинають робочий день із «Ранкових зустрічей», які позитивно налаштовують дітей на певну тему,  націлюють  на пізнавальну діяльність. Повсякденні вправи, які практикуються в ранковій зустрічі, допомагають учням зблизитися зі своїми ровесниками, навчатися співпрацювати, утримуватись від критики, поважати інших як особистості. У квітні проведений День здоров’я, під час якого на ранкових зустрічах використовувались іонізатори повітря, соляна лампа, застосовувалась методика ступнетерапії.

       З метою поширення власного педагогічного досвіду вчитель 1-Б класу Гаврилюк Т.О. створила цілу відеотеку  ранкових зустрічей, проведених із першокласниками, на педагогічну виставку «Освіта Житомирщини-2019» підготувала посібник «Ранкові зустрічі».

      Учитель 3-Б класу Грабовська Л.Ю. організувала роботу лялькового театру, підготувала і провела разом із третьокласниками вистави із використанням ляльок-рукавичок: «Зелена жабка», «Шість братів», «Лисичка-сестричка»,  «Вогонь – ворог, вогонь – друг», за допомогою пальчикового театру продемонструвала виставу «Украдена ялинка», за допомогою  тіньового театру -  «Падають зірочки». Свою роботу узагальнила у практичному посібнику «Театральне мистецтво як засіб розвитку творчих здібностей учнів початкової школи», який відзначений Дипломом ІІІ ступеня на обласному рівні.

      У новому форматі проходять загальногімназійні свята. Так, під час свята Першого дзвоника в гімназії була організована робота воркшопу для маленьких першокласників, під час якої вони на локації «Хімія» виготовили «еліксир натхнення до навчання», побували у лабораторії наукових досліджень кабінету фізики, виготовили сувеніри до свята у шкільній майстерні, виконали всі завдання вікторини на локації «Мистецтво», відпочили в кабінеті хореографії, скуштували смачних пиріжків у їдальні та ін.  Така організація загальношкільного свята мала на меті швидше адаптувати першокласників до шкільного життя.

     У грудні в початкових класах був проведений «кольоровий» тиждень, який був побудований на засадах тематичної інтеграції. У 1-ших класах проведений   «синій» день. Він пройшов під девізом «Водичко, водичко, умий друзям личко». Цій темі була присвячена ранкова зустріч. Діти визначали свій настрій за допомогою  цеглинок LEGO, на уроках навчання грамоти першокласники декламували «сині» вірші, складали звукові моделі «синіх» слів, на уроках математики учні грали в гру «Рибалка і рибки», під час якої обчислювали вирази  на додавання і віднімання в межах 9, на уроці навколишнього світу за технологією «Росток»   діти вчилися доглядати за акваріумними рибками, складали діалог між рибками, одна з яких живе в акваріумі, а інша – у річці. У групах першокласники виготовили власний акваріум із пластиліну в банці. На уроці навчального предмета  «Дизайн і технології» у 1-Б класі була організована робота майстерні «Юні умільці». Діти виготовили колективну композицію «Веселі сніговики-помічники».

    У 2-их класах під час проведення «червоного» дня діти на уроці природознавства переглянули й обговорили мультфільм «Червона жабка», виготовили оригамі, на уроці математики грали в гру «Допоможи Червоному Капелюшку», на трудовому навчанні створили колективну роботу «Від серця до серця». Вчитель фізичної культури Вакула Д.О. організував перегони «Червона кулька».

    У 3-іх  класах проведений «зелений» день. На уроках української мови діти складали опис «У зеленому гайку», на літературному читанні створений колаж «зелених» віршів, на уроках математики під час розв’язування задач складені пазли «Ліс – легені планети», на трудовому навчанні третьокласники виготовили постер екологічного змісту «Збережемо ялинку».

    4-ті класи  організували свою роботу за девізом «Четвер у нас – день жовтий, теплий, сонячний, солодкий». Учні працювали з прислів’ями і приказками про добро, писали есе на тему «Що таке людяність?», за допомогою долоньок створили композицію «Сонечко», на якому записали свої мрії та побажання.

    Вчитель мистецтва Мартинюк М.В.  вивчила з молодшими школярами пісні про кольори, вчитель хореографії Мізько Я.М. провела «кольоровий» флешмоб.

    Тиждень закінчився виставкою колективних дитячих робіт. Підсумки роботи були відображені у фотозвітах кожного класного колективу.   В останній день  тижня працювала фотомайстерня, була створена  «кольорова» фотозона. Для батьків учнів проведена гра «Дерево «кольорових» побажань».

     Дотримуючись принципів педагогіки партнерства, учителі початкових класів та вихователь ГПД 1-их класів Шевельова Н.М. використовують безкоштовний месенджер Viber, у якому  створили віртуальний простір для спілкування із спільнотою батьків. Таким чином вони щодня підтримують зв’язок із батьками, інформують їх про успіхи дітей, роблять фотозвіти уроків чи занять тощо.

     Шалімова О.В., Грабовська Л.Ю. створили в класах змінні осередки, в яких демонструють творчі напрацювання учнів. Ковальова Н.М. оформила куточок настрою. Впроваджуючи у свою практику роботи нові підходи до освіти молодших школярів, відповідно до завдань нового Державного стандарту початкової освіти, оновлених освітніх програм учителі практикують такі форми та прийоми роботи, що передбачають  розвиток ключових компетентностей особистості.  

    У 2018-2019 н. р. у початковій школі гімназії створені два перших класи: 34 учні у 1-А класі та 33 учні у 1 - Б. 1-А клас (учитель Кондратюк С.А.) працює за нетиповою освітньою програмою «Росток», 1-Б клас (учитель Гаврилюк Т.О.) – за програмою О.Я. Савченко. Протягом року в різні школи міста вибули: із 1-А класу – 1 учень; із 1-Б – 3 учні.

     На кінець жовтня класоводи оформили Свідоцтва досягнень і ознайомили батьків першокласників із характеристикою особистих досягнень  учнів. Підсумковий звіт про особисті досягнення та сформованість предметних компетентностей  був проведений у травні. Більшість батьківської спільноти задоволена освітнім процесом нової української школи, про це свідчать схвальні відгуки у Свідоцтвах досягнень. Серед рекомендацій, які надані батьками педагогічному колективу гімназії – продовжувати впроваджувати в освітній процес інноваційні ідеї НУШ, поповнювати матеріальну базу закладу тощо.

  Компетентнісний підхід в освітньому процесі  забезпечує високі результати знань, умінь і навичок молодших школярів. За результатами моніторингу, проведеного  у початкових класах гімназії, на кінець ІІ семестру 2018-2019 н.р. середній бал з усіх навчальних предметів у 2 - 4 их класах становить 8.7.

      Підсумки атестації вчителів БМГГ № 2 у 2018-2019 н.р.

    Результативність науково-методичної роботи у гімназії підтверджується підсумками атестації педагогічних працівників у 2018-2019 н.р.  

    Серед 18 вчителів, які атестувалися:

 1. вчителю Кріковцовій О.В. було присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»;
 2. 9 учителів (Матвіюк О.Д., Мартинюк М.В., Лук’янчук С.В., Євпак І.В.,Іщенко Є.В., Малиновська В.В., БукавинаН.Г., Протопопова Н.Л., Гайдамаченко А.Л.) були атестовані на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст  вищої категорії»;
 3. 4 учителям (Крсек А.Г., Щиголь О.В., Гаврилюк Т.О., Шалімовій О.В.) було присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

     Таким чином, вчителів, які відповідають кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та яким присвоєно вищу категорію, - 13, що становить 72% від загальної кількості вчителів, що були атестовані у 2018-2019 н.р.

     У  результаті атестації 2 вчителі гімназії ( Мартинюк М.В. та Протопопова Н.В.) підтвер

дили своє педагогічне звання «учитель-методист», 4 вчителям присвоєно педагогічне

звання «учитель-методист» ( Матвіюк О.Д., Букавиній Н.Г., Малиновській В.В., Євпак І.В.),

що становить 33% від загальної кількості вчителів, що атестувалися. 9 учителів

гімназії отримали педагогічне звання «старший учитель» (Лепешко Л.Ю., Гайдамаченко А.Л., Грабовська Л.Ю., Богун І.А., Рогальська Л.М., Крсек А.Г., Іщенко Є.В., Шалімова О.В., Гаврилюк Т.О.),  що становить 50%  від загальної кількості вчителів, які були атестовані.

      У гімназії  працює 51 учитель. Аналіз рівня кваліфікації всіх учителів показав, що:

   

     Педагогічні звання мають 52% вчителів, з них:

КІЛЬКІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ БУЛИ ПРОАТЕСТОВАНІ  НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ КАТЕГОРІЮ  «СПЕЦІАЛІСТ ВИЩОЇ КАТЕГОРЇ»

 У 2018-2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Заклад освіти

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№10

№11

№12

№14

№15

№17

№18

ЗДО

Всього

Вчитель української мови і літератури

2

1

1

1

1

6

Вчитель рос. мови і зарубіжної літератури

1

1

1

1

1

5

Вчитель математики

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

Вчитель фізики

1

1

1

3

Вчитель біології

1

1

1

1

4

Вчитель хімії

1

1

1

1

4

Вчитель географії

1

1

Вчитель іноземної мови

1

4

1

1

2

1

10

Вчитель історії

1

1

2

Вчитель початкових класів

2

4

1

1

1

2

1

1

2

1

16

Вихователь ГПД

1

1

2

Вчитель інформатики

1

1

Вчитель фізкультури

1

1

1

1

4

Вчитель музичного мистецтва

1

1

1

2

1

6

Вчитель трудового навчання

1

1

2

Вчитель-логопед

1

1

1

3

Вчитель хореографії

1

1

Практичний психолог

1

1

2

4

13

0

9

4

4

5

1

8

4

7

6

10

5

0

1

81

У порівнянні з іншими ЗЗСО міста у 2018-2019 н.р. у БМГГ № 2 було проатестовано на кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» найбільшу кількість вчителів - 13.

ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ, ЯКИМ ПІДТВЕРДЖЕНО АБО ПРИСВОЄНО ПЕДАГОГІЧНЕ ЗВАННЯ «СТАРШИЙ УЧИТЕЛЬ»

У 2018-2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Заклад освіти

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№10

№11

№12

№14

№15

№17

№18

ЗДО

Всього

Вчитель української мови і літератури

1

1

1

3

Вчитель рос. мови і зарубіжної літератури

1

1

2

Вчитель математики

1

1

1

1

1

5

Вчитель біології

1

1

1

3

Вчитель хімії

1

1

2

Вчитель фізики

1

1

Вчитель іноземної мови

1

2

1

4

Вчитель початкових класів

1

3

1

1

2

8

Вчитель музичного мистецтва

1

1

Вчитель образотворчого мистецтва

1

1

Вчитель інформатики

1

1

2

Вчитель фізкультури

1

1

2

Вчитель хореографії

1

1

Вчитель-дефектолог, логопед

1

1

Вчитель трудового навчання

1

1

2

3

9

0

2

1

2

5

0

4

0

5

1

3

2

0

1

38

ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ, ЯКИМ ПІДТВЕРДЖЕНО АБО ПРИСВОЄНО ПЕДАГОГІЧНЕ ЗВАННЯ «УЧИТЕЛЬ-МЕТОДИСТ»

У 2018-2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

14

15

17

18

Всього

Вчитель української мови і літератури

1

1

2

Вчитель рос. мови і зарубіжної літератури

1

1

2

Вчитель математики

1

1

1

3

Вчитель фізики

1

1

Вчитель історії

1

1

2

Вчитель географії

1

1

Вчитель хімії

1

1

Вчитель іноземної мови

3

1

4

Вчитель інформатики

1

1

Вчитель музичного мистецтва

1

1

1

3

Вчитель фізкультури

1

1

Вчитель музики

2

1

1

4

2

6

0

4

3

1

1

0

4

0

2

0

2

0

0

25

У порівнянні з іншими ЗЗСО міста у 2018-2019 н.р. у БМГГ № 2 було проатестовано на педагогічне звання «старший учитель» та «учитель-методист» найбільшу кількість вчителів.

         Дані про атестацію педагогічних працівників гімназії свідчать про високий рівень кваліфікації вчителів.    

Порівняльна таблиця кадрового забезпечення

Бердичівської міської гуманітарної гімназії № 2

у 2017-2018 н.р. і 2018-2019 н.р.

Категорії, педагогічні звання

Було у 2017-2018 н.р.

Стало у 2018-2019 н.р.

ІІ

-

1 учитель

І

13 учителів

12 учителів

Вища

24 учителі

28 учителів

Старший учитель

12 учителів

17 учителів

Учитель-методист

7 учителів

10 учителів

 

         


ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

МІСТА БЕРДИЧЕВА

У РОЗРІЗІ КОЖНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ


     Аналіз розподілу учителів ЗЗСО за категоріями  та розподілу  кількості  учителів-методистів, старших учителів, Відмінників освіти  показав, що  вчителям гімназії  необхідно посилити роботу  з  підвищення   рівня кваліфікації   та присвоєння  педагогічних звань  у 2019-2020 н.р. під час атестації.

     

   Обдаровані діти

      Протягом 2018-2019 навчального року учні БМГГ №  2 брали активну участь у різноманітних міських конкурсах та предметних олімпіадах. Більшість гімназистів успішно справились із завданнями, виявили глибоке розуміння законів, теорій, продемонстрували вміння творчо застосовувати теоретичні знання на практиці, обґрунтовувати одержані результати, робити узагальнення та висновки, відстоювати власну думку. Все це свідчить про систематичну, цілеспрямовану роботу педагогічного колективу гімназії з обдарованими дітьми.

        Десять гімназистів були учасниками міського етапу мовно- літературного конкурсу імені Тараса Шевченка, який був проведений у листопаді 2018 року серед учнів 5-11 класів. З них 9 учнів здобули перемогу( в минулому році – 7). ІІ місце посіли такі учні: Бобрович Д.(6-А.), Іващенко О.(9-Б.) – вчитель Щиголь О.В, Вахницька С.(8-А, вчитель – Євпак І.В.), Пижук А. (9-А, вчитель – Самиш Л.В.).ІІІ місце посіли: Блажчук А.-С.(5-В, вчитель –Пінківська А.І.), Камінська М.(5-А, вчителі-Євпак І.В. і Лепешко Л.Ю.), Винарчук А.(6-Б , вчителі Щиголь О.В. і Євпак І.В.). Цвіркун О.(7-А, вчитель Лепешко Л.Ю.) і Гаврилюк В.(11 кл., вчитель Хомяк Л.Л.). Команда переможців здобула 17 балів(в минулому році – 19), рейтинговий показник – 1,7( в минулому році – 1,6).  Гімназія посіла ІІ місце серед шкіл міста після ЗОК№14. Кваліметрія якості становить – 51% (ІІ місце серед шкіл міста після ЗОК   № 14.

        12 учнів гімназії взяли участь у міському конкурсі з української мови імені Петра Яцика (в минулому році – 13) і здобули 8 призових місць (в минулому році також 7). ІІ місце посіли: Бобрович Д.,6-А , Вахницька С., 8-А(вчитель - Щиголь О.В.),Цвіркун О.(7-А, вчитель – Лепешко Л.Ю.). ІІІ місце - наступні учні: Вахницька В.(4-А, вчитель Бовсуновська А.Л.),Гречана Ю.(5-Б , вчитель Пінківська А.І.), Винарчук А.(6-Б, вчитель Євпак І.В.), Іващенко О. (9-В, вчитель Щиголь О.В). Гаврилюк В. (11 кл., вчитель Хомяк Л.Л.). Кількість балів ,здобутих переможцями – 13(11 в 2017 р.), рейтинговий показник становить – 1,1 (в минулому році - 0,9), ІІ місце після НВК№10 і ЗОШ№12. Кваліметрія якості – 64%( 56% у 2018 році), І місце серед шкіл міста.

          В грудні 2018 року проводився І (міський) етап Всеукраїнського конкурсу – захисту науково – дослідницьких робіт учнівської молоді. 5 гімназистів захищали свої роботи у 5 секціях по 4 відділеннях. Диплом І ступеня вибороли Стельмахович А.(11 кл., секція «Медицина») та Іващенко О.(9-В, секція «Українська література». Наукові керівники – Бугаєнко Н.В. і Щиголь О.В. Заблоцька О.(9-а, секція «Англійська мова») отримала Диплом ІІ ступеня, кенрівник – Протопопова Н.Л.  Козловська Д..(9-В., секція «Математика») - Диплом ІІІ ступеня, керівник – Іщенко Є.В.

Стельмахович А. здобув І місце у ІІ етапі та ІІІ иісце у Всеукраїнському конкурсі МАН. Заблоцька О. виборола ІІ місце на обласному рівні.

          У ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад 40 учнів гімназії стали переможцями і призерами.

          Учень 11 класу Гаврилюк В.(вчитель Хомяк Л.Л.) полсів І місце в олімпіаді з української мови та літератури.  Цвіркун О. (7-А кл., вчитель Лепешко Л.Ю.)іта Іващенко О.(9-В, вчитель Щиголь О.В.) здобули ІІ місце. Вахницька С., Шалагінова С.(8-А, вчитель Євпак І.В.), Пижук А.(9-А, вчитель Самиш Л.В.) – ІІІ місце.

В олімпіаді з англійської мови учні гімназії посіли 11 призових місць. ІІ місце вибороли: Вахницька С. (8-А). Заблоцька О. (9-А), вчитель Протопопова Н.Л., Крупіна А. (10 кл., вч. Мельниченко Т.І.), Боряк О., Лисюк М. (11 кл., вч. Баккалінська Н.В.). ІІІ місце посіли: Бурлака К.(8-А. вч. Протопопова Н.Л.) Тарасов М.(9-Б, вч. Мінакова Н.В.), Дячук М. (9-В, вч. Головатюк З.О.), Москалюк Д., Бриль С. (10 кл., вч. Малиновська В.В.), Доманська К. (10 кл., вч. Букавина Н.Г.), Бойко Я. (11 кл., вч. Малиновська В.В.), Білоусова І. (11 кл., вч. Букавина Н.Г.).  

           В олімпіаді з історії наші учні посіли посіли 4 призових місця. Учениця 8-А класу Рябоконь К. (вчитель Власюк І.М..) виборола ІІ місце. ІІІ місце посіли: Іващенко О. (9-В), Матвієнко А., Бриль С. (10 кл), вчитель – Матвіюк О.Д

Учень 11 класу Стельмахович А. посів ІІ місце в олімпіаді з біології (вчитель Бугаєнко Н.В.). Учениці 8-А класу Рябоконь К., Клєймьонова О.(вчитель Кравчук Т.М.)  та учень 10 класу Матвієнко А. (вчитель Бугаєнко Н.В.) посіли ІІІ місце.

        Учні Крсек А.Г. вибороли 4 призових місць в олімпіаді з хімії. І місце посів Стельмахович А. (11 кл.), ІІ місце виборола Кравчук К. (9-А) , ІІІ місце – учениці 8-А класу Клєймьонова О. і Рябоконь К.

Учень 7-А класу Чорний О.(вчитель Гензель О.В.) посів І місце в олімпіаді з математики. Учениця 9-А класу Красовська К. (вчитель Чорна Л.А.) – ІІІ місце.

Учениця 8-А класу Клєймьонова О. посіла ІІІ місце в олімпіаді з фізики (вчитель Фурзікокова О.М.).

В олімпіаді з географії учениці Бобрової Т.В. Бриль С. (10 кл.) і Вахницька С.. (8-А) посіли ІІ місце.

Учень 11 класу Стельмахович А. виборов І місце в олімпіаді з екології (вчитель Кравчук Т.М.).

Учениці Матвіюк О.Д. Іващенко О. (9-В) і Дверник Ю. (10 кл.) посіли відповідно ІІ і ІІІ місце в олімпіаді з правознавства

Учениця Пашової Т.І. Онофрійчук М.(9-А) виборола ІІІ місце в олімпіаді з російської мови і літератури.

В олімпіаді з трудового навчання учениця 9- класу Паномарчук А. (учитель Богун І.А.) та учень 9-А класу Рачинський Д (вчитель Нікуляк Л.О.) посіли ІІІ місце.

У ІІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад ми маємо 5 переможців (в минулому році -2):

Учень 11-го класу Стельмахович А. (вчитель Бугаєнко Н.В.)  посів ІІ місце в олмпіаді з біології.

Кравчук К. (9-А, вчитель Крсек А.Г.) виборола ІІ місце в олімпіаді з хімії.

Учениця Протопопової Н.Л. Заблоцька О. (9-А) посіла ІІ місце в олімпіаді з англійської мови.

ІІІ місце вибороли двоє учнів: Рябоконь К. (8-А) з історії (вчитель Власюк І.М.) і Гаврилюк В.(11 кл.) з української мови та літератури (вчитель Хомяк Л.Л.).

        Також учні гімназії брали активну участь у міських інтелектуальних конкурсах та гідно представили власний досвід у різноманітних галузях. Учениці 11-го класу Лисюк М. і Семенюк Д.  взяли участь у конкурсі юних біологів, підготувала їх вчитель Кравчук Т.М. Человська Л(11 кл ). – у конкурсі юних економістів, учениці 10-го класу Каплуненко Д. і Бриль С. – у конкурсі юних географів (вчитель Боброва Т.В.). Крсек А.Г. підготувала ученицю 11-го класу Свиридюк А. до участі у конкурсі юних хіміків. Качалко І. (9-Б) представив свою роботу на конкурсі юних фізиків (вчитель Фурзікова О.М.), Іващенко О.(9-В) – на конкурсі юних літературознавців(вчитель Щиголь О.В.). Вчитель математики Іщенко Є.В. підготувала учня 10-го класу Кравчука В. до участі у конкурсі юних математиків та команду міста до участі  на обласному рівні і вона посіла V місце. Євпак І.В. підготувала команду міста до участі в обласному конкурсі і вона посіла ІІІ місце.      

        Переможцем  обласного турніру юних хіміків у складі команди стала Свиридюк Аліса –  ІІІ місце (11 кл.) (вчитель – Крсек А.Г.)              

Учениця 5-А класу (вчитель Лепешко Л.Ю.) виборола Диплом І стуненя у  міському конкурсі «Крізь терни до зірок» у номінації «Поезія». Також учень Лепешко Л.Ю. Чорний О. (7-А) посів І місце у міському конкурсі «Історія однієї фотографії» та представив свою роботу на обласному рівні, Вакулюк О.(7-А) – І місце у конкурсі «Книгоманія».

       Іващенко О. (9-В кл.)  стала лауреатом обласного етапу Всеукраїнської краєзнавчої акції «Українська революція: 100 років надії і боротьби» за напрямком «Українська революція – доба національного державотворення» (керівник – Матвіюк О.Д.).

      Семенюк Діана (11 кл.) посіла ІІ місце за роботу «Незламність духу» у міському конкурсі фотовиставки до Дня Соборності України: «Україна – це ми!» та здобула диплом переможця обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Моя країна – Україно!» за роботу «Дрімота» (керівник – Артемчук В.А.).

       Під керівництвом вчителя Богун І.А. учениці гімназії взяли участь у конкурсі «Новорічна композиція» та посіли призові місця на міському рівні:

 1. Величко Дар’я (5-А кл.) – І місце у номінації «Новорічний подарунок»
 2. Паламарчук Анастасія, Кирилюк Вероніка, Человська Наталія (9-Б кл.) – І місце у номінації «Стилізована ялинка»
 3. Гришина Олександра (5-А кл.) – ІІ місце у номінації «Новорічний подарунок».

Величко Дар’я та  колектив дівчат 9-го класу стали переможцями обласного етапу конкурсу.

Учні гімназії взяли активну участь у предметних олімпіадах. У ІІ турі учні вибороли 40 призових місць, у ІІІ турі –5 призових місць.

10 гімназистів стали переможцями Всеукраїнського конкуруі з інформатики «Бебрас» (вчитель – Полюга Н.Л.).

У Всеукраїнському конкурсі з фізики «Левеня» добрий результат продемонстрували: Ломако С. (9-В), Кухар Я. (9-А), Тузенко О. (7-А), Коваль О. (7-Б) (вчитель – Фурзікова О.М.).

110 учнів гімназії взялили участь у  Всеукраїнській грі  «Соняшник» (координатор – Денищук О.В., вчитель української мови та літератури). 24 учня 2-4 класів отримали Диплом переможця початкової школи (вчителі – Ковальчук Т.В., Бовсуновська А.Л., Носова О.А., Самохвал Н.В., Шалімова О.В, Ковальова Н.М, Грабовська Л.Ю.).  5 учнів 5-9 класів вибороли диплом І ступеня регіонального рівня, диплом ІІ ступеня –5 учнів, диплом ІІІ ступеня – 6 учнів (вчителі – Лепешко Л.Ю., Євпак І.В., Щиголь О.В.). Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського рівня виборола Бобрович Д. (6-А) (вчитель – Щиголь О.В.). Диплом  ІІІ ступеня отримали: Гетенок Д. (6-А), Столяр Є. (6-Б) (вчитель – Щиголь О.В.).

19 здобувачів освіти стали учасниками гри «Геліантус» (координатор – Лепешко Л.Ю.). Диплом І ступеня регіонального рівня здобув 1 учень, ІІ ступеня – 4 учні, ІІІ ступеня – 3 учні (вчителі – Лепешко Л.Ю., Пашова Т.І.). Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського рівня здобули: Кукуруза О., Чернявська О., Кравець А. (6-Б, вчитель – Лепешко Л.Ю.), Диплом ІІІ ступеня – Безкоровайний С., Зімбіцікий К. (6-Б, вчитель Лепешко Л.Ю.), Чорний О. (7-А, вчитель Пашова Т.І.).

У Всеукраїнській математичній грі «Кенгуру» (координатор Носова О.А.) 29 учнів гімназії здобули «відмінний результат», 80 учнів – «добрий результат» (вчителі – Гензель О.В., Чорна Л.А., Полюга Н.Л., Носова О.А., Бовсуновська А.Л., Шалімова О.А., Самохвал Н.В., Ковальова Н.М., Ковальчук Т.В.).

Команда спортсменів – учнів 5-х класів БМГГ №2 виборола ІІІ місце на міських змаганнях з фут залу. Команда учнів 8-11 класів – І місце у спортивних іграх серед шкіл міста з настільного тенісу та І місце у змаганнях з плавання,  ІІІ місце у змаганнях з плавання, ІІІ місце у змаганнях з баскетболу та ІІІ місце у змаганнях з волейболу (вчитель Лук’янчук С.В.).

У Спортивних іграх серед школярів міста з легкої атлетики учні гімназії також посіли призові місця:

 1. Кравчук Віктор (10 кл.) – І місце, біг на 100 метрів і біг на 200 метрів (вчитель –Лук’янчук С.В.).
 2. Гамоцький Артем (9-А кл.) – І місце, біг на 400 метрів (вчитель – Лук’янчук С.В.)
 3. Кононученко Дар’я (9-А кл.) – ІІ місце, біг на 400 метрів (вчитель – Лук’янчук С.В.).
 4. Кармазін Лев (8-В кл.) –ІІІ місце, стрибки в висоту (вчитель – Лук’янчук С.В.).

У змаганнях з плавання призові місця посіли:

 1. Лаптєв Артем (9-В кл.) – ІІ місце (вчитель – Лук’янчук С.В.)
 2. Демб Георгій (8-А кл.) –ІІІ місце ( вчитель – Лук’янчук С.В.)

      Малишева Людмила виборола ІІ місце у Спортивних іграх серед школярів міста з настільного тенісу (вчитель – Лук’янчук С.В.).    

     У грі Козацький гарт» Рильська Руслана (7-Б кл.) виборола ІІІ місце в особистій першості у змаганнях зі стрибків у довжину серед школярів міста (вчитель – Лук’янчук С.В.).

За рейтингом вчителів, які працюють з обдарованими дітьми і підготували переможців олімпіад та конкурсів, схвалених Міністерством освіти і науки України, на першому місці –Щиголь О.В. (34 бали), на ІІ місці – Бугаєнко Н.В., (32 бали), Протопопова Н.Л. – на ІІІ місці (26 балів.). Серед вчителів, які підготували переможців спортивних змагань і конкурсів, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, І місце посіла Полюга Н.Л. (66 балыв), ІІ місце – Чорна Л.А. (55 балів), ІІІ місце – Матвіюк О.Д. (28 балів).

У початковій школі – І місце – Бовсуновська А.Л. (26 балів), ІІ місце – Ковальова Н.М., (17 бали), ІІІ місце – Шалімова О.В. (13 балів).

Підсумовуючи результати роботи з обдарованими учнями гімназії у 2018-2019 навчальному році, слід зазначити, що вже три роки поспіль ми посідаємо І місце у рейтингу серед шкіл міста за результатами участі у міських предметних олімпіадах та за кваліметрією якості. Зросла кількість учасників та переможців ІІІ туру предметних олімпіад: в минулому році ми мали лише двох переможців, у 2018-2019 н.р. – 5. Проте, за кваліметричним показником ми посіли 8 місце у рейтингу шкіл міста. Зросла кількість учасників та переможців І та ІІ етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН. Кваліметрія виконання контрольних робіт також зросла: у І етапі становить – 73%( в минулому році – 56%), у ІІ етапі становить – 53% (в минулому році -45%), але в цілому показник ІІ етапу досить низький. Отже, завдання педколективу на наступний навчальний рік – формувати та виховувати конкурентно-спроможну особистість, здатну адаптуватися в умовах сучасного життя та досягати поставлених цілей.

Про роботу з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності здобувачів освіти, запобігання  дитячого травматизму  у 12018-2019 н.р. та завдання на 2019-2020 н.р.

Відповідно до річного плану роботи гімназії у травні 2019 року було проведено перевірку стану роботи з охорони життя та здоров’я здобувачів освіти, попередження дитячого травматизму у 2018-2019 н.р.

Перевірка показала, що формування здорового способу життя, навичок безпечної поведінки, збереження та  зміцнення здоров’я здобувачів освіти є одним із головних напрямків роботи у гімназії.  За наслідками перевірки цього питання у гімназії було видано наказ  від 19.11.2018 року № 194/02-01 (І семестр) та довідка від 25.05.2019 року (ІІ семестр).

Протягом 2018-2019 навчального року з метою організації даної роботи було проведено наради з питань охорони життя і здоров’я дітей та вчителів, тренінгове  заняття з охорони праці здобувачів освіти і педпрацівників гімназії (02.05.2019 р) спільно з викладачами  Бердичівського медичного коледжу «Надання  першої  долікарської  допомоги здобувачам освіти при нещасних випадках».

З метою охорони життя  і здоров’я дітей у гімназії  протягом поточного навчального року були проведені різноманітні заходи:

– олімпійський тиждень фізичної культури і  спорту;

– конкурс-огляд на краще озеленення кабінетів «Сад на підвіконні»;

– оновлено куточки безпеки життєдіяльності у кабінетах;

– створені куточки у коридорах гімназії  «Це корисно знати», «Навчаємося  жити безпечно»;

– проведено  заходи  «Увага! Діти на дорозі»;

– у листопаді 2018 р та травні 2019 р проведено Тижні безпеки дорожнього руху;

– у жовтні-листопаді 2018 р  проведено Місячник знань дітьми правил безпеки життєдіяльності «Навчаємося жити безпечно»;

– у гімназії працюють гуртки «Школа здоров’я», «Юні пожежники». «Інспектори дорожнього руху»;

– розроблена інструкція «Дія персоналу  гімназії щодо  швидкої та безпечної евакуації людей у разі виникнення пожежі;

– щоквартально надається інформація управлінню освіти і науки про стан роботи з профілактики травматизму;

– розроблена тематика бесід  з правил безпеки життєдіяльності для  класних керівників і класоводів;

– у квітні 2019 року проводився Місячник здорового  способу життя у гімназії;

– медичною сестрою  проведено аналіз  захворювань та аналіз  стану здоров’я  учнів 1-11 класів;

– у рамках Місячника  було проведено  День здоров’я у гімназії;

– агітбригада учнів 7-х класів взяла участь  у міському  етапі фестивалю-конкурсу «Молодь обирає  здоров’я»;

– з метою створення сприятливого психологічного клімату у колективах класів гімназії практичний психолог  проводила ряд  заходів;

–  практичний психолог гімназії провела дослідження «Особистість і спорт», у ході якого виявлено, що 70 % гімназистів систематично займаються спортом;

– у травні проведено День цивільного захисту  у гімназії.

  У гімназії систематично аналізується  стан дитячого травматизму під час освітнього процесу та в побуті.

  Аналіз стану дитячого травматизму у гімназії показав, що під час  освітнього процесу у гімназії у 2017-2018 н.р.  кількість травмованих учнів було 2, у 2018-2019 н.р. отримали травми – 6 учнів: Степова Л. (7 А кл, кл. керівник Боброва Т.В.), Винарчук А. (6 Б кл. кл. кер. Мінакова Н.В.), Лісова О. (5 В кл. кл. кер. Чорна Л.А.), Гуцулюк М. (8 Б кл.

кл.кер. Фурзікова О.М.), Рачкінда І. (2 Б кл. кл. кер.Шалімова О.В.), Павленко А. (2 А кл. кл.кер.Ковальова Н.М.).

         У побуті кількість травмованих була у 2017-2018 н.р. – 18 уч. У 2018-2019 н.р. – 14 учнів.

         

   З метою  підвищення ефективності роботи з охорони та зміцнення здоров’я учнів гімназії з техніки  безпеки життєдіяльності та профілактики травматизму у 2019-2020 році:

–  необхідно забезпечити проходження  щорічних медичних оглядів учнями та працівниками гімназії;

–  приділяти  першочергову увагу  харчуванню дітей та  питного режиму: забезпечити роботу харчоблоку згідно з вимогами.

       –  посилити контроль за виконанням посадових інструкцій  працівниками гімназії,

           дотриманням ними правил охорони праці;

           Класним керівникам та класоводам:

      –   систематично проводити бесіди з правил  техніки безпеки та попередження  

           дитячого травматизму, робити  записи  у журналах (інструктажів та класному);

      –   використовувати можливості навчальних планів і програм з метою формування

           здорового способу життя;

      –   проводити роз’яснювальну  роботу з батьками щодо попередження побутового

   травматизму дітей та про відповідальність батьків за збереження здоров’я дітей;

 –   посилити право-виховну роботу з учнями  щодо вивчення ними Правил

      безпечної поведінки у гімназії;

     –   проводити практичні заняття з дітьми з Правил  дорожнього руху на вулицях

          міста;

     –   негайно повідомляти  адміністрацію про  будь-які надзвичайні випадки з учнями.

          Вчителям фізкультури:

     –   Лук’янчук С.В. розробити у 2019-2020 н.р.  проект «Спорт і гімназисти»  з метою

          активізації фізкультурно-оздоровчої діяльності серед гімназистів, пропаганди

          здорового способу життя, формування в учнів потреби в руховій активності;

     –   організувати в гімназії спортивні секції з волейболу, з гімнастики, з аеробіки,  

          тенісу (на перервах).

          Керівнику гуртка «Школа здоров’я» Кравчук Т.М.:

     –   розробити тематику лекцій  для батьків і учнів  із питань  техніки безпеки

          життєдіяльності;

     –   створити  відеотеку з відеороликів на тему «Здоровий спосіб життя»;

     –   створити  проект «Здорове дитинство».

          Вчителю початкових класів Носовій О.А. продовжити роботу з демонстрації  

          відеофільмів з питань безпеки життєдіяльності в початковій  школі.

          Практичному психологу Щаблевській В.С.:

        розробити Програму  тренінгових занять «Сходинки до успіху» з  інтелектуально-

          обдарованими  учнями  з метою їх  психолого-педагогічної  підтримки;

      –   провести тренінг «Правила  твоєї поведінки», «Які вони?» для учнів 7-11 класів з

          метою профілактики девіантної поведінки;

     –   з метою створення сприятливого соціально-психологічного клімату у класних

           колективах, де спостерігаються проблемні стосунки провести заняття «Мій клас».

     –   провести тренінгове заняття «Згуртований колектив» з метою згуртування

          педагогічного колективу та оволодіння  вчителями  механізмами комунікативної

          компетентності;

     –   розробити  проект «Психологічна  підтримка вчителів та учнів».

          Соціальному педагогу Нікуляк Л.О.:

     –   провести години спілкування:

                   в 1-4 класах «Вчимось жити без травматизму»

                   в 5-6, 7-9 класах «Шкільний травматизм, як його уникнути»

       –   провести бесіди:

                   в 1-4 класах « Травматизм  та його наслідки»

                   в 5- 8 класах «Безпека на перерві»

       –  провести  анкетування «Безпечна поведінка у школі» (4-6 кл.);

       –  організувати виставку малюнків в 1-6 класах «Безпечна поведінка у школі»;

       –  організувати роботу відеостудії  «Репортер» з метою зйомки відеороликів про

           безпечну поведінку у гімназії;

       –  виступити  на батьківських зборах на тему  «Профілактика травматизму у

           гімназії»;

        –  розробка правил безпечної поведінки у класі учнями початкової школи  «Я і моя

           поведінка у класі».

           Заступнику директора  з НВР Нижник Т.П.:

        – посилити контроль за якістю викладання уроків основ здоров’я;

        – провести перевірку дотримання правил із техніки безпеки на уроках підвищеної  

           небезпеки (інформатики, фізики, хімії, трудового навчання).

Д о 01.10.2019 р.

         –  щоквартально інформувати управління освіти і науки  про стан роботи з БЖД.

На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції «Нова українська школа», «Програми патріотичного виховання дітей та учнівської молоді», «Концепції громадянського виховання», «Конвенції про права дитини», програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», нормативних документів: наказів, листів та методичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу у закладах освіти – та з метою створення виховного середовища, яке забезпечує цілісність, наступність, послідовність, системність у вихованні і дає змогу залучати різні соціальні інститути до організації освітньої діяльності зі здобувачами освіти,  протягом 2018/2019 навчального року проведено цілеспрямовану роботу.

Організація освітнього процесу реалізовувалася через систему загальношкільних та класних виховних заходів, діяльність учнівського самоврядування «Шкільна співдружність» та  шляхом використання інноваційних форм і методів роботи.

На початку навчального року було чітко визначено головні завдання, мету та проблеми освітнього процесу в гімназії.

Виходячи із можливостей гімназії освітній процес був спрямований на виконання таких завдань:

- формування правової культури, прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина, Конституції, державних символів, правової свідомості, почуття патріотизму;

 - створення сприятливих умов  педагогіки партнерства як основи соціальної згуртованості суб’єктів освітнього процесу;

 - формування позитивних загальнолюдських цінностей;

 - створення умов для використання здоров’язберігаючих технологій та пропаганди здорового способу життя.

Кафедра класних керівників працювала над науково-методичною проблемою «Створення умов для формування всебічно розвиненого, відповідального громадянина і патріота, здатного до інновацій шляхом продуктивної діяльності класних керівників». Пройдено перший етап над проблемою, здійснено поточний аналіз упровадження науково-методичної проблемної теми.

У процесі аналізу стану виховної роботи класних керівників з учнівськими колективами з'ясовано, що основні заплановані заходи з виховної роботи на навчальний рік виконані.

Питання виховання розглядалися на:

–     організаційне (серпень);

На початку навчального року було створено банк даних дітей, які потребують соціального захисту: складено соціальні паспорти класів, гімназії.

Для реалізації виховних завдань у гімназії був складений єдиний план виховної роботи освітнього закладу та окремі плани педагога-організатора, класних керівників, а також розроблено заходи, які охоплюють всі напрями виховання: громадянське, військово-патріотичне, родинно-сімейне, морально-етичне, трудове, художньо-естетичне, екологічне, формування здорового способу життя, правове, превентивне.

З метою формування свідомого громадянина, якому притаманні високі моральні ідеали суспільства, любов до Батьківщини, відповідальність за виконання громадянського обов'язку у гімназії протягом року було проведено низку загальногімназійних і класних виховних заходів. На  високому і достатньому рівні пройшли такі:

Військово-патріотичне виховання у гімназії здійснюється не тільки в урочний, а й позаурочний час. Протягом навчального року з цього напрямку було проведено низку заходів. До Дня партизанської слави класний керівник 9-А класу провела урок мужності із запрошенням ветеранів Збройних Сил Ященка В.М., Шадріна О.М.

  Згідно з річним планом роботи гімназії, з метою виховання учнів на кращих традиціях військової слави Збройних Сил України, виховання духу патріотизму, з нагоди Дня Збройних сил України у гімназії  з 06 листопада  до 06 грудня 2018 року проходив місячник оборонно-масової роботи. В рамках місячника було заплановано і проведено низку заходів, а саме:

 У лютому проведено заходи із вшанування учасників бойових дій на території Афганістану: виступ лекторської групи учнів 9-Б класу «Афганістан – болюча рана» (відп. Лепешко Л.Ю.), трансляція відеоролика «Відлуння афганської війни» (відп. Лепешко Л.Ю.).

    У квітні-травні у гімназії пройшов місячник героїко-патріотичного виховання,  присвячений Дню пам’яті і примирення та Дню Перемоги над нацизмом, було проведено такі заходи:

      Співпраця з міською ветеранською організацією сприяє вихованню в учнів патріотичних почуттів.

Команда учнів 9-А класу у травні брала участь у міському етапі Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Джура» («Сокіл») і виборола загальне 5 місце.

З метою формування стійких моральних якостей, потреб, почуттів, навичок і звичок поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм і принципів моралі велика увага у гімназії приділяється морально-етичному вихованню. З цією метою упродовж 2018-2019 н.р. було проведено такі заходи:

 З  метою популяризації та збереження традицій святкування Різдва як важливого аспекту збереження культури нашого народу, формування громадянської позиції учнів в умовах поліетнічного та поліконфесійного суспільства, виховання загальнолюдських цінностей у гімназії в грудні стартував проект «Різдвяна зірка». В ході реалізації проекту було проведено: святкове оздоблення фойє гімназії, створення різдвяних шопок (відп. Артемчук В.А., класні керівники), участь у міському конкурсі декоративно-прикладного мистецтва «Новорічна композиція» (відп. Богун І.А.), екологічний конкурс «Збережи ялинку», рейд-поздоровлення з новорічно-різдвяними святами (відп. Артемчук В.А.), новорічний квест у 9 кл., вернісаж малюнків на новорічну тематику у 3-5 кл., розширене засідання Музичної вітальні «Історія Нового року в листівках» для 6-7 кл, гала-концерт «Різдвяна зірка» (відп. Мартинюк М.В.).

З  метою ознайомлення  учнів із духовною спадщиною українського народу, традиціями, обрядами  під час  святкування Пасхи, прищеплення патріотичних, національних  почуттів,  художньо-естетичного розвитку здобувачів освіти у гімназії з 16 по 30 квітня 2019 року  реалізовувався загальногімназійний проект «Великодні дзвони», в рамках якого було проведено такі заходи: години спілкування на тему «Традиції святкування Великодня в Україні» (відп. кл. кер-ки), виставка дитячих робіт «Світле свято Великодня» (відп. Нікуляк Л.О., Богун І.А.), виставка дитячих малюнків «Котилася писаночка з гори на  долину» (відп. Мартинюк М.В.), виступ лекторської групи «Великдень в Україні» (відп. Артемчук В.А.), бесіда «Писанка – культурний символ України» у  3-тіх класах (відп. Лановюк Н.О.), майстер-клас «Розмалюю писанку, розмалюю…» у 2-3 кл. (відп. Нікуляк Л.О., Лановюк Н.О.), трансляція у фойє гімназії відеороликів, присвячених  Великодню (відп. Носова О.А., Артемчук В.А.), інтерактивна вікторина в програмі LieringApps «Традиції Великодня» (відп. Полюга Н.Л.), майстер-клас «Великодня квочка» (відп. Шевельва Н.М.), створення розгортки «Народна мудрість про Великдень», бесіда на тему «Краса та багатство великодніх звичаїв в Україні» у 4-х класах (відп. Михайлова М.Б.), виховний захід «Христос Воскрес» для учнів 5-х кл. (відп. Мартинюк М.В.).

Важливим аспектом у діяльності закладу освіти є екологічне виховання, тому з  метою формування екологічних знань, прищеплення любові до природи, прагнення берегти, примножувати її у гімназії в березні проходив  Місячник екологічного виховання. На високому рівні пройшло  Свято птахів «Перелітних птахів чекаємо, про будиночки для них дбаємо», яке організувала вчитель початкової школи Ковальчук Т.В. Також було влаштовано такі заходи: випуск стінгазет з екологічної тематики (відп. Боброва Т.В.), вікторину «Вода – джерело життя на планеті Земля» для 5-6 класів (відп. Кравчук Т.М.), фотовернісаж «Мій дивовижний Бердичів» (відп. Артемчук В.А.), усний журнал у 7-х класах «Легені планети у небезпеці» (відп. Бугаєнко Н.В.).

У березні-квітні гімназія долучилася до двомісячника благоустрою та санітарії (прибирали територію, яка закріплена за БМГГ №2).

До Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС було проведено учнями 7-Б класу  відеолекторій «Вони рятували нашу землю», інформаційні хвилинки у 1-11 класах, випущено стінгазету, влаштовано покладання квітів до пам’ятного знака на вулиці Вінницькій (відп. Бугаєнко Н.В.).

До Дня Землі й річниці Чорнобильської трагедії було підготовлено літературно-музичну композицію та запрошено ліквідатора аварії на ЧАЕС Осіпчука П.І. (відп. Боброва Т.В.).

У гімназії систематично ведеться робота з формування здорового способу життя. Так, у вересні було проведено низку заходів, спрямованих на попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму «Увага! Діти - на дорозі!», а саме: уроки  безпеки  (відп. класні керівники), вікторина «Безпека руху на дорозі»  (відп. Артемчук В.А.), відкрите засідання гуртка юних інспекторів руху «Повторюємо правила пішоходів» (відп. Лепешко Л.Ю.), виставку дитячих малюнків «Дорожня абетка» (відп. Артемчук В.А.), перегляд мультфільму «Правила дорожнього руху» (відп.  Носова О.А.), підготовлено експрес-інформацію для учнів 5-11 класів із правил руху пішохода  (відп. Артемчук В.А.), пошуково-енциклопедична робота зі створення словника моральних цінностей, слово «безпечна поведінка» (відп. Фурзікова О.М., Артемчук В.А.), виставка літератури у бібліотеці (відп. Лановюк Н.О.), поновлення куточків безпеки життєдіяльності (відп. класні керівники).   

В рамках Олімпійського тижня (вересень) пройшли: Олімпійські уроки (відп. вч. фізкультури), флешмоб «Спортивна Україна» (відп. Чупракова І.Є., Мізько Я.М.), турніри з малюкболу серед учнів 6-8 класів, з міні-футболу – хлопці, з волейболу – дівчата (відп. Лук’янчук С.В., Чупракова Є.В.), виховні години у початковій школі «Здоровим бути – зі спортом дружити» (відп. Вакула О.Д.).

З профілактики наркоманії, пияцтва, СНІДу постійно проводяться:

       1 грудня  були проведені різноманітні тематичні виховні години з питання попередження розповсюдження СНІДу та ВІЛ: «Міфи і факти» (9 – 11 класи), члени «Шкільної співдружності» підготували випуск тематичної газети . З метою виховання толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих  медичною сестрою Лерман Ж.Ю. підготовлено  лекційний матеріал  щодо СНІДу для учнів 10-11 класу.

Команда учнів гімназії взяла участь у міському фестивалі «Молодь обирає здоров’я », який проходив у квітні.

У квітні було влаштовано День здоров’я, в рамках якого  пройшли такі заходи: «Веселі старти» для учнів початкової школи (відп. Чупракова І.Є.), змагання з міні-футболу у 4-8 класах (Вакула Д.О.), на першість з малюкболу серед дівчат 5-х класів (вч. Чупракова І.Є.), науковий пікнік для учнів 7-8 класів (відп. Крсек А.Г., Бугаєнко Н.В.), міні-лекції та практичні заняття, підготовлені студентами і викладачами Бердичівського медколеджу на тему «Перша долікарська допомога» (відп. Нижник Т.П.).

Значна увага у БМГГ №2 приділяється правовому та превентивному вихованню. На виконання листа міськуон від 23.11.2018р. №1868/01-12 «Про Всеукраїнську акцію «16 днів проти насильства» та з метою привернення уваги учасників освітнього процесу до проблеми насильства у суспільстві, попередження негативних явищ, що можуть призвести до насилля або спровокувати його вчинення у гімназії з 26 листопада  по 10 грудня  проводилися різноманітні заходи: соціальним педагогом Нікуляк Л.О. організовано відкриття акції «16 днів проти насилля» та оформлено стенд на відповідну тематику;   із учнями 5-9 класів проведені заняття з елементами тренінгу на тему «Насилля: попередити та зупинити» та перегляд   відеороликів на дану тематику. Під час заходу учні активно обговорювали проблему насильства не тільки в сім’ї, а і в закладі освіти. На завершення був продемонстрований відеофільм про проблеми насильства в сім’ї та можливі шляхи виходу з даних ситуацій, було розроблено буклети «Що таке насильство? Види насильства»; учнівським активом гімназії під керівництвом педагога-організатора Артемчук В.А. було організовано і проведено КТС «Наші долоні проти насилля», де кожен висловив власну думку щодо жорстокості у світі. Класні керівники 5-8 класів провели анкетування на тему «Чи знаєш ти, що таке толерантність?».

В рамках Міжнародного дня боротьби з рабством 2 грудня  учні 8-11 класів  переглядали міні-вистави інтерактивного соціального  театру, які підготували студенти Бердичівського педагогічного коледжу. Глядачі усвідомили важливість розвитку емпатії, співпереживання, пропаганди здорового способу життя. 3 грудня протягом дня під час перерв учні 1-5 класів мали змогу  переглянути  мультфільм з  протидії  булінгу «Безпека в гімназії». 4 грудня актив учнівського самоврядування «Шкільна співдружність» здійснив рейд-перевірку «Щоденник учня». Загалом було перевірено 597 учнівських щоденників, які в більшості  ведуться відповідно до рекомендацій. 5 грудня педагогом-організатором Артемчук В.А. було проведено сюжетно-рольову гру в 4-х класах «Порушення дитячих прав», де учні вчилися стійкості долати життєві труднощі. Проведені заходи стали приводом для аналізу власних дій, вчинків, переосмислення цінностей гімназистів,  сприяли вихованню людяності, відповідальності, любові до ближнього, поваги  до гідності іншої людини, свідомого ставлення до своїх прав та обов’язків тощо.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 04.10.2018р. №1/9-602 «Про проведення Всеукраїнського тижня права», плану роботи гімназії на 2018-2019 н.р. та з метою формування правової свідомості, системи правових уявлень і переконань в учнів у гімназії з 10 по 14 грудня 2018 року проведено: учнівську конференцію у 9-А кл. «Борці за права людини»; засідання правового клубу «LEX» у формі учнівської конференції на тему «Підліткова злочинність: поняття, особливості, причини та відповідальність»; вікторину у 9-В кл., цифрову розминку «Чи знаєш ти право» у 10 кл.,  правовий диктант до теми «Права людини» у 9-Б кл. (відп. Матвіюк О.Д.); інформаційну хвилинку «Права дитини» у 7-8 кл., виготовлення пам’ятки «Права та обов’язки учнів», перегляд презентації «Наші права» у 5-6 кл.;  енциклопедично-пошукову роботу з поповнення словника моральних цінностей, фраза «мої права», єдині виховні години на правову тематику «Право і мораль» (відп. кл. керівники.); виставку літератури на правову тематику (відп. Лановюк Н.О.); відкритий виховний захід у 5-х класах, випуск стінгазети (відп. Полюга Н.Л.).

 У січні у гімназії були розроблені нові правила здобувачів освіти БМГГ №2, тому проведено низку заходів, а саме: класні збори у 2-11 класах з обговоренням нових правил здобувачів освіти гімназії (відп. кл. к-ки), засідання Ради «Шкільної співдружності» із затвердження нових правил здобувачів освіти БМГГ №2, Заповідей гімназистів (відп. Артемчук В.А.), пошуково-енциклопедичну роботу зі створення словника моральних цінностей – «правила для учнів» (у вигляді панно), засідання клубу «Школа ввічливих наук» (відп. Ковальова Н.М.), засідання Музичної вітальні «Свідоме виконання правил»  для учнів 6-8 кл. (відп. Мартинюк М.В.), створення «гімназійного патруля» для чергування на перервах (відп. черговий класний керівник), трансляцію мультфільмів про поведінку в закладі освіти (відп. Артемчук В.А.), створення учнями 4-х класів словника чемного гімназиста (відп. кл. к-ки), бесіду «Що можна встигнути за перерву» (кл. к-ки), виготовлення і встановлення у коридорах гімназії «світлофориків», «арок чемності», «кубиків»  (відп. Богун І.А., Нікуляк Л.О.), оприлюднення нових правил здобувачів освіти гімназії на веб-сайті (відп. Артемчук В.А.).

 До Дня безпечного Інтернету (лютий 2019 р.) було проведено: урок «Безпечний Інтернет» у 8-11 кл. (відп. Полюга Н.Л.), участь учнів 5-А, 5-Б, 6-А, 6-Б, 7-А класів у всеукраїнському конкурсі від освітнього порталу «На урок» на тему «Безпечний Інтернет» (відп. Полюга Н.Л., Гапонюк Л.М.), анкетування «Рівень залежності від Інтернету»  у 8-11 кл. (відп. Павлова Н.В.).

На виконання плану протидії булінгу та забезпечення захисту дітей  від будь-яких форм насильства на 2019 рік було проведено: заняття за розробленою програмою «Пам’ятай, що ти людина, - дотримуйсь правил неодмінно» (відп. Нікуляк Л.О.); в рамках проекту «Секрет успішної людини – чемна поведінка щохвилини» (відп. Артемчук В.А.) здійснено: рейди «Запізнення», «Щоденник учня», «Домашнє завдання», організацію танцювальних перерв для учнів 1-4, 5-9 кл., засідання Лабораторії Невирішених Проблем «Культура поведінки на уроці» (27.02), оформлення імпровізованого банера «Вивчаємо нові правила», трансляцію скрайбінгу «Правила поведінки учня під час перерв», інтерактивний квест для 1-4 кл. «Правила поведінки у розумної дитинки», організацію буккросингу «Прочитай і залиши другу!», виступ агітбригади «Правила учня ти добре знай, їх дотримуйся, вивчай», Тиждень 6-х, 7-х, 8-х, 10-го класів.

     На внутрішньошкільному обліку станом на кінець травня 2019 року  стояв Смірнов Іван, учень 9-Б класу, за грубе порушення правил для учнів ( наказ по гімназії від 18.09. 2018 р.№168/02-01, протокол ради з профілактики правопорушень №1 від 18.07.2018р.).

 Станом на 30 серпня 2019 року на обліку у міській службі у справах дітей, у секторі ювенальнальної превенції Бердичівського міськрайонного відділення поліції учні гімназії не стоять; сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах,  - 1 (Гайдемських, діти з цієї сім’ї навчаються у 8-А, 6-В, 4-Б класах).

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про освіту», на виконання наказу МОН України від 04 вересня 2003 року № 595 «Про вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей», Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000р. № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку» та з метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей і підлітків шкільного віку, в гімназії постійно здійснюється контроль за відвідуванням учнями навчальних занять.

Протягом 2018-2019  н.р. велася шкільна документація (журнал обліку відсутніх учнів, класні журнали, письмові пояснення батьків, медичні довідки), здійснено моніторинги відвідування учнями уроків.

Класні керівники у журналах заповнювали щодня сторінку обліку відвідування учнями уроків, підбиваючи підсумки кожного місяця та здаючи звіт у письмовому вигляді заступнику директора з НВР Хомяк Л.Л. Систематично педагог-організатор Артемчук В.А. здійснювала рейд «Запізнення», результати якого оприлюднювалися і впливали на загальний рейтинг класних колективів.

Учні, які тимчасово не відвідували навчальні заняття, подавали медичні довідки або письмові пояснення батьків про причини відсутності їхньої дитини у гімназії.

Відвідування учнями гімназії

у 2018-2019 н.р.

З поважних причин  днів/уроків

Без поважних причин

через хворобу

по заяві батьків

всього

К-сть днів

К-сть уроків

5789/34031

7104/45146

12893/79177

0

0


        Учнями пропущено 12% уроків від загальної кількості.

Більше 10-ти днів за 2018-2019 н.р. пропустили 61 учень, усі пропуски з поважних причин.

Таким чином, облік відвідування учнями навчальних занять показав, що у  2018-2019 н.р. не було  пропусків уроків  без поважних причин учнями гімназії.

    Співдружність гімназії з сім’єю, опора на родинні традиції набуває сьогодні нового педагогічного змісту та особливої актуальності, адже у Концепції НУШ наголошується на педагогіці партнерства. Тому у гімназії теж приділяється значна увага саме цьому напрямку. З метою згуртування гімназійної родини в єдине ціле було проведено кольоровий тиждень у початковій школі (жовтень), тиждень родинно-сімейного виховання (травень), в рамках яких була створена фотозона із кольоровими побажаннями, влаштовано кольорові ранкові зустрічі, відвідування уроків батьками тощо.

    З  метою згуртування класного колективу, сприяння розвитку системи цінностей людської особистості, позитивних якостей та налагодження партнерських стосунків між родинами здобувачів освіти і гімназією у жовтні 2018 року пройшла Посвята у гімназисти учнів 5-х класів, Посвята у старшокласники учнів 9- х класів, у лютому-березні 2019 р. Тиждень 6-х, 7-х, 8-х, 10-го класів, в рамках яких кожен класний колектив презентував свою діяльність, при визначенні найкращих, враховувалися такі показники:  рейтинг навчальних досягнень класу, рейтинг участі у громадському житті закладу, естетичне оформлення та санітарний стан класної кімнати, стан підручників, наявність виконаних домашніх завдань, зовнішній вигляд учнів, виставка «Світ моїх захоплень», візитний виступ на сцені ( відп. класні керівники, педагог-організатор).

З метою постійного отримування учнями і батьками об’єктивної інформації щодо оцінювання і своєчасного виявлення недоліків у навчальних досягненнях учнів та їх швидке коригування  у гімназії класними керівниками проводиться моніторинг навчальних досягнень учнів, з попередніми результатами успішності класні керівники ознайомлюють батьків через щомісячне вклеювання в щоденники оцінок із предметів або розміщення на персональній сторінці учня (батька) через мережу Інтернет.

   За підтримки батьків учні гімназії впродовж навчального року мали змогу побувати на екскурсіях у різних куточках України.

  Також спільно з батьками проводилися такі заходи:  Свято Миколая, День матері, Свято букваря, посвята в гімназисти, Свято першого дзвоника, Свято останнього дзвоника, захисти проектів у 6-их класів «Роде мій красний, роде мій прекрасний» тощо.

У 2018-2019 н.р. робота із батьками проводилася згідно з річним планом роботи гімназії.

У гімназії протягом року працювали традиційні  педагогічний консультпункт для батьків «Виникло питання» (за окремим планом), лекторій для батьків «Запрошуємо до розмови» (за окремим планом).

Члени батьківського колективу були присутні на всіх святах та урочистих подіях, що відбувалися у гімназії. Адміністрація БМГГ№2 оголошувала та вручала на лінійках членам батьківського комітету та окремим батькам учнів подяки за активну допомогу в житті класу та закладу.

З метою посилення роботи з трудового виховання, психологічної підготовки особистості до праці (усвідомлення соціальної значущості праці, формування прагнення сумлінно і відповідально працювати, дбайливо ставитися до результатів праці), практичної підготовки до праці (озброєння здобувачів освіти необхідними знаннями, вироблення у них умінь і навичок трудової діяльності, виховання основ трудової культури), формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією у гімназії з 25.02 по 01.03.2019 проходив Тиждень профорієнтаційної роботи, в рамках якого було проведено: перегляд мультфільмів про професії та презентації «Всі професії хороші - вибирай на смак» для 1-4 класів (відп. класні керівники), конкурс малюнків "Професія моєї мрії" для 5-8 класи (відп. Мартинюк М.В.), написання творів на тему "Вдало обрана професія - щаслива доля" для 9-11 кл. (відп. Лепешко Л.Ю.), перегляд презентації "Усі професії корисні і потрібні" учнями 5-7 кл. (відп. Богун І.А., Нікуляк Л.О.), година спілкування «Праця – джерело життя і головна його прикраса» у 9-11 кл. (відп. класні керівники), виготовлення і встановлення банера «Куди піти вчитися», анкетування, тестування учнів 11, 10, 9-х класів із профорієнтаційної тематики (відп. Орленко Н.В.), моніторинг охоплення учнів гімназії позашкільною діяльністю (відп. Нікуляк Л.О.), виставка літератури з профорієнтаційної тематики (відп. Лановюк Н.О.), конкурси, вікторини, бесіди на теми: "Люди різних професій", "Відгадай професію", "Світ професій" для 3-11кл. (відп. кл. кер-ки, вихователі ГПД).

  Метою художньо-естетичного виховання у гімназії є формування  у здобувачів освіти відчуття й розуміння прекрасного, залучення їх до різноманітної креативної діяльності, тому з цією метою у гімназії було проведено Шевченківський тиждень (березень), в рамках якого відбулася низка заходів: вікторина  «Що я знаю про Т.Шевченка» у 6-х, 9-х класах (вч. Матвіюк О.Д.), презентація «Шевченковими шляхами» у 7-8 –х кл. (вч. Власюк І.М.), трансляція відеороликів «Шевченкові думки переживуть віки» (Артемчук В.А.), конкурс читців поезії Т.Шевченка у 7-А кл. (вч. Лепешко Л.Ю.), літературні читання «Шевченкове слово живе в наших серцях» у 5-х класах (вч. Піньківська А.І.), мистецька виставка «Т.Г. Шевченко» (Артемчук В.А.), загальногімназійне мистецьке свято «Нас єднають думи Кобзаря» (вч. Щиголь О.В.), конкурс малюнків «Т. Шевченко надихає на творчість» (вч. Мартинюк М.В.), випуск стінгазети «Т.Шевченко – геній України» учнями 8-А класу (вч. Євпак І.В.), віртуальна подорож музеєм Т.Шевченка у 6-Б кл. (вч. Хомяк Л.Л.), години спілкування у 5-11 кл. «Живуть, Тарасе, поміж нас і голос твій, і пензель твій, і слово» (класні керівники), книжкова виставка «Живе Кобзареве слово» (Лановюк Н.О.), акція «Читаємо Кобзаря разом» (Лановюк Н.О.), виховні години у 1-4 кл. «Барвистий світ Шевченкового слова» (класні керівники, вихователі ГПД). Учні 9-А, 9-Б класів (кл. кер. Самиш Л.В., Лепешко Л.Ю.),  взяли участь у покладанні квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку в місті.

  З метою розвитку творчих здібностей учнів у гімназії працює газета «Гімназійний вісник», яка регулярно інформує про внутрішньошкільні події, досягнення учнів та вчителів. Дописувачами газети є здобувачі освіти та вчителі закладу, а головним редактором з 2018-19 н.р. - педагог-організатор Артемчук В.А.; впродовж навчального року редколегією було підготовлено 2 випуски газети.

  У гімназії функціонував гурток «Основи театрального мистецтва (ляльковий театр), вихованцями якого були учні 3-Б класу (керівник Грабовська Л.Ю.). У цьому навчальному році (березень) гуртківці брали участь у ІІІ обласному фестивалі-конкурсі театрального мистецтва «Зірочки Мельпомени» в номінації «Ляльковий театр» і здобули диплом ІІ ступеня.

  Гімназисти упродовж року відвідували персональні виставки художників, фотографів у музеї історії  м. Бердичева.

  Учнівським самоврядуванням «Шкільна співдружність» було організовано персональну виставку власних робіт під назвою «Палітра творчості», у якій брали участь  Лисюк Марія (11 кл.), Семенюк Діана (11 кл.), Безух Анастасія (10 кл.), Паламарчук Анастасія (9-Б кл.), Котнюк Єлизавета (9-В кл.).

 У БМГГ № 2 переконані, що сучасна школа  повинна найповніше реалізувати принципи особистісно орієнтованого навчання, виховувати відповідальну особистість, яка була б здатною самовдосконалюватися, могла б адекватно мислити, обробляти природну та соціальну інформацію, тому у гімназії розгалужений клубний простір: упродовж багатьох років діють клуби, творчі об’єднання за інтересами  - «Розумники і розумниці», «Гармонія», «Школа ввічливих наук», «Еврика», «Діалог культур», «Лідер», «Лекс», клуб обдарованої молоді «КОМ», творче об’єднання «Музична вітальня»,  драматична студія «Глобус», свою роботу клуби проводять згідно із плануванням, упродовж року проведено по 1-2 відкритих засідання.

З метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної й національно свідомої людини, наділеної глибокою громадською відповідальністю, здоровими інтелектуальними, творчими і духовними якостями, родинними та патріотичними почуттями, працьовитістю, господарською кмітливістю, підприємливістю й ініціативою у гімназії діє учнівське самоврядування «Шкільна співдружність».

Протягом 2018 – 2019 навчального року «Шкільна співдружність» працювала у трьох секціях: «Трудові справи» (голова Рачинський Денис, учень 9-А) , «Цікаві справи» (голова Сорочан Вікторія, учениця 7-А) , «Знання» (голова Іващенко Олександра, учениця 9-В). Наприкінці навчального року голови підготували звіт про роботу активу. У гімназії створено чітку систему органів учнівського самоврядування, де кожен член ради виконував кілька постійних доручень і мав одноразові завдання.

Засідання ради «Шкільної співдружності» проводилися згідно з планом, протоколи велися. Також було проведено три засідання Лабораторії Невирішених Проблем на теми: «Хто може бути лідером», «Безпека під час перерви», «Здоровий спосіб життя».

Протягом року члени учнівського самоврядування «Шкільна співдружність» проводили такі  рейди-перевірки: «Запізнення»  (постійно); «Щоденник учня» (2 рази на рік); «Сад на підвіконні» (двічі на рік); «Живи, книго!» (двічі на рік); «Стан класних куточків» (двічі на рік); «Стан куточків державної символіки» ( двічі на рік); «Стан куточків  безпеки життєдіяльності» (1 раз на рік); «Моє домашнє завдання» (двічі на рік); фоторейд «Як ми проводимо перерви»; «Чистота у класах». Усю інформацію (а це і статистичні дані, і світлини) учні під керівництвом педагога-організатора Артемчук В.А. оперативно розміщували на стенді учнівського самоврядування.

У травні проведено звітні збори, в ході яких встановлено моніторинг активності класів гімназії. Так, переможцем у  номінації «Активіст року» стали: Безкоровайний Олександр (6-Б кл.), Кравець Аміна (6-Б кл.), Сорочан Вікторія (7-А кл.), Тарасов Макар (9-Б кл.). На святі Останнього дзвоника голова ради «Шкільної співдружності» урочисто нагородив усіх переможців спеціально виготовленими значками. У номінації «Клас року» перемогу здобув 7-А клас (класний керівник Боброва Т.В.).

Гімназія тісно співпрацює з  Центром позашкільної освіти ім..О. Разумкова. У травні ми долучилися до участі у спільному проекті «Від спільних ідей до спільних рішень». Вчителі Головатюк З.О., Юрчук Є.Г. провели експрес-урок  «Весела англійська мова для малюків», Грабовська Л.Ю. презентувала виступ лялькового театру.

 Творча активна робота учасників освітнього процесу  забезпечила вдосконалення та підвищення ефективності виховної роботи у гімназії. Результатом її є призові місця, здобуті учнями закладу, в різноманітних конкурсах, фестивалях. Варто відзначити високий рівень підготовки наших учнів у загальногімназійних та загальноміських заходах. Заклад постійно працює над удосконаленням існуючої системи виховної роботи. Але незмінним у нас залишається одне – зробити гімназійне життя насиченим, змістовним, цікавим, що в свою чергу допоможе підготувати наших здобувачів освіти до самостійного життя, сформувати в них життєві компетенції.

         Згідно з планом підготовки здобувачів освіти гімназії з цивільного захисту на 2019 рік 22 травня був проведений День цивільного захисту у гімназії. У 1-4-х класах  класоводи провели заняття «Правила пожежної безпеки вдома і в гімназії», в 5-8-х класах класні керівники провели заняття на тему «Попередження пожежі», у 8-10-х класах – практичні заняття «Перша долікарська допомога при нещасних випадках», у 5-8-х класах учні переглянули відеофільми «Правила поведінки у надзвичайних ситуаціях». Вчитель фізичної культури Лук’янчук С.В. провела з учнями 8-х класів спортивні змагання «Комбіновані естафети». Учні 7-х класів зустрілися з водолазом-рятувальником міської пошуково-рятувальної служби на водних об’єктах і прослухали лекцію «Правила поведінки на воді». У День ЦЗ також було проведено  об’єктове тренування «Евакуація учнів у разі пожежі».

        З  03 червня по 21 червня 2019 року при БМГГ № 2 функціонував мовний табір «Літечко».

 Усього в таборі перебувало 84 вихованці. З них діти пільгових категорій:    2 вихованців із малозабезпечених сімей, 7 дітей з багатодітних родин, 1 дитина з сім’ї переселенців, 2 дітей учасників АТО.

 Загони табору включали 20-27 учнів і охоплювали дітей початкової та середньої ланок.

У розпорядженні дітей були обладнані комп’ютерами  кабінети інформатики та читацький зал гімназії. Щодня вихованці мали  доступ до мережі Інтернет, що дало можливість виконувати цікаві завдання, грати в ігри, переглядати аутентичні кінофільми та мультфільми, навчальні відеоролики.

Робота табору базувалася на інтерактивних та інформаційно-комунікаційних технологіях, які сприяють формуванню комунікативної компетентності учнів, уваги, пам`яті, розвивають кмітливість та ініціативність при вивченні нового. Вивчення віршів, пісень, інсценування казок підвищило мотивацію учнів до вивчення іноземних мов, розвинуло творчі здібності учнів.

Уся виховна діяльність у мовному таборі була організована відповідно до плану роботи на кожен день. Вихованці табору отримали практичні навички в застосуванні англійської, іспанської, російської, польської мов, навички роботи у команді та групах. Також ознайомилися з усною народною творчістю різних країн. Вихованці активно брали участь у святах, які були проведені у таборі. А також відвідували танцювальний, театральний, музичний гуртки та ляльковий театр, були учасниками міських заходів.

Про роботу соціально-психологічної служби

Основною метою діяльності психологічної служби БМГГ №2 є психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічного здоров'я і соціального благополуччя усіх його учасників: учнів, батьків, педагогів.

Соціально-педагогічний патронаж спрямований на надання соціально-педагогічної допомоги  соціально незахищеним категоріям учнів з метою подолання ними життєвих труднощів та підвищення їхнього соціального статусу.

Психологічна служба забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку учнів, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та інших індивідуальних особливостей, створення умов для саморозвитку та самовиховання, сприяє виконанню освітніх і виховних завдань гімназії.

Основні завдання психологічної служби МГГ №2 полягали у:

- сприянні повноцінному розвитку особистості учнів на кожному віковому етапі, створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;

- забезпеченні індивідуального підходу до кожного учасника освітнього процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення;

- профілактиці і корекції відхилень в інтелектуальному і психофізичному розвитку учнів.

З метою реалізації поставлених завдань, соціально-психологічною службою гімназії реалізувалися різноманітні напрямки роботи:

І. Робота з профілактики дезадаптації першокласників.

Для забезпечення психологічного супроводу адаптації учнів 1 класу психологом протягом вересня 2018 р. проводилось вивчення психологічної готовності майбутніх першокласників до шкільного навчання, а саме  діагностика шкільної зрілості дітей, що вступають до школи. Згідно з результатами тестування більшість першокласників продемонстрували високий і достатній рівень готовності до шкільного навчання.

Як бачимо з результатів дослідження, в поточному навчальному році 17 % учнів з високим рівнем готовності, 23 % - з достатньо високим, 56% учнів продемонстрували середній рівень готовності, 4% - нижче середнього. Порівняно з минулим роком збільшилася кількість учнів з середнім рівнем готовності, зменшилась – з високим рівнем готовності.

З метою профілактики дезадаптації учнів 1-х класів проводилися індивідуальні та групові консультації з учителями та батьками за результатами діагностики та з питань вікових особливостей дітей.

Впродовж перших місяців навчання здійснювалось дослідження адаптації першокласників до нових умов навчання, відвідування уроків та занять у групі подовженого дня , спостереження за мікрокліматом у класному колективі. За результатами діагностики та спостережень заплановано цикл індивідуальних та групових розвивально-корекційних занять.

ІІ. Психологічний супровід процесу адаптації учнів 5-х, 10-х класів до нових умов навчання.

З метою профілактики дезадаптації учнів 5-х і 10-х класів проведено вивчення особливостей особистісної адаптації учнів, вивчення рівня шкільної тривожності (тест Прихожан, тест Філліпса). Згідно з результатами діагностики більшість учнів 5-х та 10-го класів виявили достатній рівень адаптації до нових умов навчання. Згідно з планом роботи практичного психолога з учнями 5-х класів було проведено дослідження особливостей внутрішньогрупової взаємодії (соціометрія).

В рамках даного напрямку роботи проводилися бесіди з учителями, батьками з метою виявлення учнів, які мають ознаки дезадаптації, відвідування уроків для вивчення взаємодії вчителя з учнями. З гімназистами, у яких виявлені ознаки дезадаптації, проводилася індивідуальна консультаційна та корекційна робота. За результатами діагностики була здійснена консультаційна робота з класними керівниками даних класів. Результати даної роботи були висвітлені в ході проведення психолого-педагогічних консиліумів.

ІІІ. Робота з учнями, які потребують підвищеної психолого-педагогічної  уваги

В І семестрі 2018-2019 навчального року таких учнів у гімназії 8 (5 – педкорекція, 3– внутрішньошкільний облік).

Робота з даною категорією учнів передбачала такі напрямки:

 1. Діагностичний - вивчення особливостей інтелектуальної сфери (пам'ять, мислення, увага), емоційної, особистісної, соціальної сфери, міжособистісних стосунків.
 2. Консультаційний – індивідуальні консультації з учнями, батьками, вчителями за результатами досліджень та за індивідуальними зверненнями.
 3. Корекційно-розвивальний – індивідуальні та групові заняття з даною категорією учнів.
 4. Робота з батьками учнів (відвідування сімей учнів, бесіди, консультації).
 5. Ведення карток, документації, актів обстеження матеріально-побутових умов.

Дана робота здійснювалась з метою врахування індивідуальних особливостей учнів у навчально-виховному процесі.

ІV. Превентивне виховання та просвітницька робота

З метою популяризації психологічних знань та оптимізації навчально-виховного процесу проводилися психолого-педагогічні семінари, консиліуми, виступи на педрадах з питань вікової та соціальної психології, консультування учнів, батьків та вчителів за результатами індивідуальної та групової діагностики.

Особливу увагу служба приділяє формуванню в учнів морально-людських цінностей. З цією метою проведені заходи:

З метою популяризації психологічних знань проведено такі психолого-педагогічні семінари:

- Семінар для вчителів «Готовність до змін: мотиваційна криза вчителів»

- Семінар для вчителів «Як спрямувати спільні зусилля школи та батьків на створення сприятливого освітнього середовища»

З метою профілактики девіантної поведінки, алкоголізму, наркоманії, СНІДу, способу життя, який веде до хвороб, знецінення сенсу життя та підвищення рівня психологічних знань учнів соціально-психологічною службою проводилися заняття з таких тем:

-  «Шкідливі звички. Не дай себе обдурити»

-  «Вибір є завжди у кожного з нас»

-  «Життя без насильства»

-  «Сучасне рабство»

-  «Шлях до успіху»

-  «Булінг у шкільному середовищі» та ін..

Протягом року соціально-психологічною службою та педагогічним колективом були створені умови для формування позитивних якостей особистості учнів у процесі різноманітних видів трудової, навчальної, позашкільної діяльності, що сприяли інтелектуальному, морально-етичному, естетичному розвитку, виробленню стійкості до негативних впливів у дітей.

З метою сприяння вибору учнями професій з урахуванням їх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей психологом здійснювалася профорієнтаційна робота, яка включала діагностичну складову (тест Клімова, «Ціннісні орієнтації» Рокіча, «Карта інтересів», ДДО, опитувальник професійних схильностей О.Йовайши), індивідуальне та групове консультування, просвітницьку роботу (години спілкування на теми «Шлях до успіху», «Мої життєві перспективи», «Як розпорядитися життям»). Проаналізувавши результати дослідження, яке проводилось протягом березня-квітня 2019 року серед учнів 9-х, 11-го класів гімназії з використанням адаптованого варіанту методики «Ціннісні орієнтації» М.Рокіча, бачимо, що при ранжуванні термінальних цінностей, учні 9-х класів надають перевагу здоров’ю, свободі і щасливому сімейному життю. Учні 11 класу ставлять на перші позиції здоров’я, щасливе сімейне життя і матеріально забезпечене життя .

Якщо розглянути останні позиції, то бачимо, що серед термінальних цінностей найменше значення мають для учнів 9-х класів загальна сприятлива обстановка в країні, для учнів 11 класу – творчість.

Аналізуючи інструментальні цінності, бачимо, що найважливішим для учнів обох класів є освіченість.

Отже, за результатами проведеного дослідження можемо побачити, що у деяких питаннях позиції учнів 9 і 11 класів збігаються (термінальні цінності, які є найбільш важливими і значимими: здоров’я та щасливе сімейне життя; інструментальні цінності, яким надають перевагу – освіченість ) , в інших питаннях думки розходяться – ті цінності, які є найменш важливими(цінності-цілі: для учнів 9 класів це загальна сприятлива обстановка в країні, для учнів 11 класу – творчість) .

Даний напрямок роботи має важливе значення, оскільки готує учнів до свідомого життя; допомагає визначитися з вибором майбутньої професії.

Основні тенденції розвитку психологічної служби

Характеризуючи сучасний стан розвитку психологічної служби системи освіти, необхідно виокремити ряд основних тенденцій:

- процеси децентралізації, що відбуваються у державі, породжують низку питань щодо оптимізації науково-методичного забезпечення діяльності працівників служби, побудови чіткої системи комунікацій;

- спостерігається посилення дієвої взаємодії фахівців психологічної служби і фахівців психолого-медико-педагогічних консультацій. Спонукає цей процес запровадження інклюзивної освіти дітей з особливими освітніми потребами;

- збільшення кількості випадків протиправної поведінки серед неповнолітніх, конфліктів з батьками, вихователями, однолітками, широке розповсюдження булінгу і жорстокості у тому числі й у соціальних мережах, ігрова і комп'ютерна залежності;

- неналагоджена дієва взаємодія працівників психологічної служби з представниками системи соціального захисту, медицини, поліції, інших установ і організацій у справі надання необхідної допомоги різним категоріям дітей, профілактики девіантної і делінквентної поведінки.

Актуальні напрями психологічного забезпечення

Виходячи із зазначених тенденцій і проблем, найбільш актуальними у даний час напрямами психологічного забезпечення освіти є:

- інтеграція структурних підрозділів психологічної служби, організацій, установ, громадських об'єднань, які здійснюють свою діяльність у сфері психологічного супроводу та соціально-педагогічного патронажу освіти, в цілісну багаторівневу державно-громадську систему надання психологічної та соціально-педагогічної допомоги всім учасникам навчально-виховного процесу;

- соціально-психологічне проектування, моніторинг та експертиза умов та результатів навчальної діяльності учнів у зв'язку з процесом реформування окремих складових освітньої галузі;

- соціально-педагогічне і психологічне забезпечення превентивних заходів щодо різних форм узалежнень, соціально небезпечних ігор, фізичного насилля, суїцидальної та агресивної поведінки;

- розробку та запровадження психологічних програм, спрямованих на профілактику асоціальних явищ (алкоголізму, наркоманії, соціального сирітства, насилля, суїцидальної поведінки тощо), труднощів у адаптації, навчанні і вихованні, порушень в поведінці.

Важливі кроки, які доцільно вирішити у 2019–2020 навчальному році для організації належного психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу:

- психологічний супровід готовності випускників до зовнішнього незалежного оцінювання;

- допомога у вирішенні проблем адаптації дітей до навчального закладу та запобігання конфліктам в учнівських колективах, у тому числі і засобами медіації та миробудування;

- посилення профілактичної роботи у різних напрямках;

-забезпечення захисту прав і свобод дітей, створення належних соціально-психологічних умов для комфортного освітнього середовища та захисту честі і гідності учнів;

- налагодження ефективної міжсекторальної та міжвідомчої взаємодії із спеціалістами відповідних служб (службою у справах дітей, центрами занятості населення, центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді тощо) у забезпеченні повноцінного психологічного і соціального розвитку дітей та молоді.

Про роботу бібліотеки

Невід’ємною складовою науково-освітянського та інформаційного простору в   умовах  НУШ є бібліотеки, які накопичують, зберігають і поширюють знання, що зафіксовані у друкованих та інших носіях інформації. Саме бібліотека є найважливішою творчою лабораторією, саме від її ресурсів і послуг залежить якість та зміст освітнього процесу. Книга – це скарб, мудрість і досвід, ретельна праця, творча думка і презентація ідей.

Сьогодні основними завданнями шкільної бібліотеки є:

 1. Піднесення бібліотечної справи на якісно новий рівень, інформатизація бібліотечних процесів, впровадження в роботу бібліотеки нових інформаційно-комунікаційних технологій, навчання користувачів технологіям інформаційного самообслуговування, створення нових та поповнення існуючих баз даних матеріалів, необхідних для забезпечення освітнього процесу.
 2. Сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку освітнього процесу; виховання загальної культури, національної свідомості, шанобливого ставлення до книги.
 3. Підвищення інформаційної, освітньої, культурологічної, виховної, пізнавальної, інтелектуальної функцій, які вміщують найповніше інформаційне забезпечення освітнього процесу, надання інформаційно-методичної допомоги учням, педагогам в оволодінні основами наук і організації освітнього процесу.
 4. Координація роботи шкільної бібліотеки зі школярами, педагогами, батьками в популяризації книги, в задоволенні інформаційних потреб книгокористувачів, формуванні в них навички читання літератури.
 5. Виховання у школярів інформаційної культури, культури читання; формування вмінь користуватись бібліотекою, її послугами, книгою, довідковим апаратом, базами даних, розвиток творчої думки, пізнавальних здібностей та інтересів школярів. Забезпечення росту професійної компетентності педагогічних кадрів.
 6. Систематична робота шкільного бібліотекара зі збереження, зміцнення та розширення книжкового фонду, формування ядра книжкового  фонду, основу  якого складала б українська книга; поповнення шкільного фонду краєзнавчими й бібліотекознавчими матеріалами, літературними доробками місцевих авторів; розширення книжкового фонду  засобами проведення доброчинних акцій «Подаруй книгу».
 7. Якнайповніше забезпечення реалізації таких принципів функціонування шкільної бібліотеки, як пріоритет читацьких інтересів, глибоке і копітке їх вивчення та задоволення відповідно до можливостей бібліотеки: формування в дітей стійкої потреби в книзі.
 8. Популяризація книги, постійне оновлення матеріалів, календаря пам’ятних дат, даних про новини бібліотеки, нові надходження, програмних творів, творів письменників -земляків, рекомендаційних списків літератури та іншої інформації.
 9. Підвищення авторитету шкільного бібліотекара, збільшення ролі його праці в освітньому процесі гімназії, сприяння зростанню соціальної активності шкільного бібліотекара, його готовності до сприйняття нових ідей, маркетингової діяльності як засобу та інструменту оптимізації процесу обслуговування і розширення сфери впливу шкільної бібліотеки.

  Шкільна бібліотека є невід’ємною структурною складовою навчального закладу,  безпосереднім учасником освітнього процесу, яка сьогодні не лише зберігає гарні,  закладені роками традиції але й активно впроваджує  інновації, поширює творчі ідеї, швидко реагує на актуальні події в країні,  в суспільстві.  Крім цього шкільна бібліотека сприяє  загальному інтелектуальному розвитку учнів і професійному зростанню педагогічних кадрів, формує та вдосконалює інформаційну компетентність усіх учасників освітнього процесу.    

У 2018-19н.р. бібліотека працювала за планом, затвердженим директором школи.

Протягом року на абонементі обслуговувалось 717 учнів та 59 вчителів і техпрацівників.

Фонд бібліотеки становить всього 12787 примірники. З них:

основний книжковий фонд-4211 прим.,

фонд підручників-8576 прим.

Бібліотека отримує 6 назв періодичних видань.

Забезпеченість учнів гімназії підручниками в 2018-2019 н.р. становила :

1-4 класи-98%;

5-8 класи-92%;

9-11 класи-99%.

В цілому учні школи були забезпечені підручниками на 100% за рахунок фондів підручників шкіл міста.

Робота бібліотеки орієнтована на застосування нових інформаційних технологій, сучасних технічних засобів, що дозволяють підвищити рівень інформаційної культури учнів, їх  самостійної активності. Користувачам запропоновано нові послуги. Серед них  безкоштовний доступ до мережі  Інтернет, WI-FI зони, отримання  інформації з першоджерел, періодики, електронних носіїв.  Виконуються  заявки на підбір необхідної інформації як із друкованих джерел,  так і ресурсів мережі Інтернет.

Інформаційне  забезпечення навчального процесу, у першу чергу, полягає в налагодженій чіткій роботі щодо систематичного інформування про нові надходження літератури, підручників; готуються інформаційні списки літератури, списки літератури до педрад;  виступи на педрадах з інформаційними повідомленнями «Стан забезпечення учнів підручниками», «Стан  збереження підручників», «Інформаційно-методичний супровід учасників освітнього процесу відповідно до вимог нового Положення».        Бібліотека надає допомогу у підготовці та проведенні масових  заходів (предметні тижні, вікторини, конкурси, свята,  виховні заходи).

        Бібліотечні уроки  є обов’язковою складовою щорічного планування роботи бібліотекаря гімназії. Це форма роботи бібліотеки з виховання в учнів інформаційної культури,  здобуття ними бібліотечно-бібліографічних знань, це уроки, на яких діти знайомляться з правилами користування бібліотекою, з каталогами, картотекою, навчаються користуватися довідковою літературою. Протягом року було проведено 48 бібліотечних уроків у 1-11 класах,а саме: «Мандрівка книжковим містом», «Основні елементи книги», «Структура книги», «Про книгу та бібліотеку», «Виникнення книгодрукування в Україні», «Як створюється книга», «Як працювати з словниками і довідниками», «Правила поводження з книгою», «Щоденник читача», «Книга та її творці».

       Важливе пізнавальне й виховне значення  мають  книжкові виставки, які допомагають учням у виборі літератури, при підготовці різноманітних масових  заходів, також поповнити свій читацький список прочитаних книг. Тематика книжкових виставок різноманітна «Зустріч з новими книгами», «Любіть всім серцем Україну!», «Герої України-дух нескореного народу», «Бринить, співає наша мова», «Чорнобиля гіркий полин»,виставка-подорож «Буккросинг» тощо. Всього протягом року в бібліотеці було організовано 37 книжкові виставки та тематичні полиці.

        Весняний тиждень дитячої та юнацької книги щорічно привертає особливу увагу до друкованого слова й активізує роль книги в освітньому процесі. Протягом цих днів бібліотека урочисто зустрічає читачів і запрошує до участі в найрізноманітніших заходах. Серед них такі: виставка малюнків «Моя улюблена книга», виховна година «Книга в моєму житті», казка-гра «Подорож до країни Читландії»,розважальна гра «Восьме чудо світу-книга», бібліотечний урок «Іван Федоров-засновник  книгодрукування в Україні», «Історія писемності:від ієрогліфів до літер». Застосування  інформаційних технологій під час проведення заходів дає змогу більш яскраво та наочно ознайомити дітей із цікавою інформацією.

       Протягом року бібліотекар та бібліотечний актив взяли участь у проведенні таких масових заходів: захід до Дня партизанської слави; бесіда та вікторина «Елекробезпека для дітей»;БУ «Барви рідного слова»; зустріч з письменником С.Куцаном,презентація книги «Зюзя»;свято до Дня української писемності та мови; година історичної пам“яті  «Соборну  і єдину нам берегти Україну»;захід з профілактики грипу «Будьте здорові»; майстер-клас «Книжкова закладка»;майстер-клас з виготовлення писанок;науковий об»актив «Звідки блискавка». Всього  було проведено 45 масових заходи.

Кожного року бібліотека сприяє активній участі читачів у Всеукраїнському конкурсі «Найкращий читач». Учні гімназії щорічно є переможцями та призерами цього конкурсу на міських та обласних рівнях. В 2018-19 н.р.  учениця 7-А класу Вакулюк Ольга зайняла 1 місце у другому етапі конкурсу «Аргонавти часу-2019» і прийняла участь у третьому етапі конкурсу, який проходив у м. Житомир.

Отже,шкільна бібліотека перебуває в центрі педагогічного процесу, вона об’єднає вчителів,учнів, батьків,педагогів та вирішує важливі педагогічні завдання.

       Медичне обслуговування учнів та працівників здійснюється медсестрою Лерман Ж.Ю. Учні своєчасно проходять медогляд, спільно з класними керівниками проводяться індивідуальні бесіди з батьками щодо своєчасного проходження медичного огляду їхніми дітьми та профілактичних щеплень. Питання стану медичного обслуговування, роботи з профілактики захворювань серед школярів заслухано на нараді при директорові. У підсумку це призвело до поліпшення забезпеченості навчального закладу первинними засобами надання першої медичної допомоги, навчанню працівників та учнів старших класів діям щодо надання долікарської допомоги тощо.

       На кінець травня 2019 року у гімназії налічувалося 19 учнів віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи, заняття з цими дітьми не проводяться. Підготовчої групи –  549 тому таких учнів учителі ФК залучають на уроках для виконання показу комплексу загальнорозвиваючих вправ, розповіді теоретичного матеріалу, пояснення правил гри тощо. Основну  – 124 учня.

       Медогляд учнів  за 2019 рік  підлягало  572 уч.  48 учнів не пройшли медогляд, що становить  –  8 %.

       Медогляд вчителів та працівників – 98 % (60 працівників), 2 % не пройшли.

       Всі учні були зараховані до гімназії  за наявністю медичних довідок.  

       Під час епідемії  контролюється відвідування та профілактичні заходи.

     З метою забезпечення якісного харчування в їдальні ведуться такі  журнали: бракеражу сирої продукції, бракеражу готової продукції, журнал здоров'я працівників харчоблоку, накопичувальний журнал та  журнал температурного режиму  холодильного обладнання. Медсестра Лерман Ж.Ю. особисто контролює закладку їжі (кількість та якість), заповнює бланки меню-вимоги. Чергові вчителі проводять контрольне зважування готової продукції.  З метою забезпечення   Забезпечити дітей питною водою гарантованої якості. Організувати вільний доступ  дітей до питної води під час перебування їх у школі в таких формах: стаціонарні питні фонтанчики, бутильована вода.

        У  гімназії  активно працює Благодійний батьківський фонд «Наша надія» на чолі з головою  Валенею М.А.

        Постійно інформуємо  громадськість про надходження та використання коштів. Вчасно  складаються дефектні акти, кошториси, все придбане ставиться на облік.

З в і т

про використання батьківських коштів

з 01.09.2018 по  01.08.2019  рр.

п/п

Куда використано кошти

Що було придбано

Ціна

1

Освітлення коридорів

Лампа ЛЕД- 13шт

554,00

2

Доріжка при вході на 1 поверсі

Кавролін 2м

1520,00

3

В майстерню для хлопчиків

Пласкогупці -7шт

Отвбортки – 15шт

Стержень клей для гарячого пістолету

Скотч двосторонній

Скотч піна

Клей ПВА

ДВП

1 469,50

4

Заміна розетки та замка навісного в їдальні

Колодка

Провід

Короб

Замок навісний

216,40

5

В каб. інформатики

Фотопапір

Чорнила

878,00

6

В каб.№18

Маркер чорний

Коректор ручка

Папка планка

49,90

7

Медсестра

Стержень до ручки

Клей ПВА

Журнали (бактеражний,здоров’я)

Обкладинки

Медикаменти

2 590, 20

8

Фарбування ігрового майданчика на вулиці

Біла фарба

Оранжева фарба

Жовта фарба

Зелена фарба

Синя фарба

Коричнева фарба

Оліфа

Розчинник

2 021,70

9

Заміна замка на воротах

Замок

56,00

10

Виготовлення арки до дня вчителя

ДВП

108,00

11

Заміна картриджів в їдальню до очисної станції

Картридж НВ 10-20msr

499,92

12

Панелі коридор біля  каб. № 19, гардероб

Штукатурка декоративна МОЗАЇКА

Плитка Афіна

Грунтовка

Клей для плитки

Стрічка малярна

8 219,00

13

Виготовлення диванчиків

Падони

Водоемульсійна фарба

Диски Круги

Шурупи

645,00

14

Поклейка стікла (вікно на сходинкових маршах, дверах в гардеробі) стола вікна в обідньому залі  

Самоклеюча плівка

993,00

15

Поклейка багетів в каб. №27

Багет

154,00

16

Декоративне оформлення коридоу на 2 поверсі

Водоемульсійна фарба

Грунтовка

Сатенгіпс

Колорекс

Валік

Лента малярна

Аквалак

1 020,00

17

Виготовлення та оформлення плакатів, стендів, таблиць

ДВП

Підложка з фольгою

Саморізи

Листи корки

Корка

Стартова полоса

Клей КС-3

Профіль кромочний

Рейки

Угол декоративний

3 302,00

18

Ремонт жіночого туалету

Клапан впуску

Заглушка

70,00

19

Заміна крана в їдальні

Кран

Фірм. Лента

ПВХ шланг

244,00

20

Секретарська, каб. № 8

Заправка катриджа

150,00

21

Виготовлення фото зони

Папір кольоровий А-4

Папір матовий А-4

329,00

22

Підготовка до семінару (проводила Нікуляк Людмила Олексіївна)

Маркери

Папір для фліпчарту

Губка для фліпчарту

Ватман

Гуаш

677,60

23

Інвентаризація

Папки,файли

290,70

24

Ремонт та купівля робочого інструменту  та техніки

Болгарка

Лазер

Батарея для VPS (12V) 7A

2 422,00

25

Ремонт замків каб. № 8,9

Серцевини до замка

260,00

26

Встановлення витяжки в каб. № 43

Вентилятори, проводи, резетки, вимикачі, грибок, диск відрізний, короб, піна монтажна

1111,50

27

Ремонт підставки хору

Кут 40*40см

1 760,00

28

Встановлення ручки на дверях в гардеробі

Міжкімнатний механізм, ручка

373,00

29

Виготовлення витинанок в акт. залу

Рулон обоїв

368,00

30

Проведення WI-FI зони

Ящики металеві

Колодки        

Вилки

Кабель конектор

Свіч –D-Link 16-port

Свіч –D-Link 18-port

3 316,00

31

Добавлення освітлення № 10,39,9, 33, інформатика, по коридорам (згідно припису санстанції)

Світильники, лампи

6 160,00

32

Підключення мультимедійного проектора в каб № 34

Провод, короб, колодка, двойнік, вилка

122,00

33

Секретар

Книги канцелярські, папки, папки-прижималки, папки бокси, грамоти загальні, ПВА-клей

1 702,80

34

Виготовлення поробок труди дівчатка

Шпильки, скріпки, фарба спрей золото

119,15

35