PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

1. Správce osobních údajů

Evropské centrum jazykových zkoušek a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

Mlýnská 172/2

370 01 České Budějovice

IČ: 24144525

IZO: 181 056 372

Tel: 387 200 611/ 605 117 709 - studijní oddělení

E-mail: studini@elec.eu

Při zpracování osobních údajů ctíme a respektujeme standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zásady stanovené GDPR.

Osobní údaje zpracováváme vždy pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky a způsobem pouze pro dobu, která je nezbytně nutná.

Všichni naši zaměstnanci jsou vázáni povinností tyto zásady dodržovat.

V jakém rozsahu, za jakým účelem a jak dlouho osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje zpracováváme v rozsahu, v jakém nám je poskytnete, a to v souvislosti s vaším zájmem o naše služby, uzavřením vzájemného smluvního vztahu, se splněním našich povinností, které z něj plynou, ze zákonných důvodů, z důvodu oprávněného zájmu, nebo za účelem, k němuž máme váš souhlas.

Ke zpracování vašich osobních údajů používáme výpočetní techniku i papírovou administrativu. Osobní údaje jsou zpracovávány na území EU a nejsou cíleně mimo EU vydávána. Výjimkou jsou data uložená v těch počítačových systémech, které mají umístěné servery mimo EU, obvykle se jedná o servery nacházející se v USA splňující podmínky schválené Evropskou komisí pro bezpečný přenos dat mezi EU a USA, tzv. Privacy Shield.

Údaje zpracováváme po dobu nezbytnou ke splnění výše uvedeného účelu nebo kterou nám ukládá zákon.

Komu osobní údaje předáváme

Osobní údaje nepředáváme třetím osobám, pokud to není podmínkou splnění našich služeb. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují vaše právo na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Dále mohou být osobní údaje zpřístupňovány v nezbytně nutném rozsahu právním, ekonomickým a daňovým poradcům. Osobní údaje týkající se dlužníků mohou být předány také třetím osobám za účelem vymáhání pohledávek. Na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy.

Jak osobní údaje získáváme

Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme

▪ adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)

▪ IP adresy, telefonní čísla a jiné provozní a lokalizační údaje vyplývající z provozu služeb sbírané a uchovávané z důvodu zákonné povinnosti

▪ IP adresy a jiné provozní a lokalizační údaje k nutné míře zachování kvality služby

▪ popisné údaje (např. bankovní spojení)

▪ další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

▪ údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze vaší strany (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.)

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů je smlouva, kterou s vámi uzavíráme, dále splnění našich právních povinností o povinné archivaci údajů, a dále oprávněný zájem naší společnosti.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů

Pokud by byla vaše žádost zjevně neodůvodněná, nepřiměřená, nebo opakovaná. můžeme požadovat poplatek zohledňující administrativní náklady související se splněním vaší žádosti nebo vaši žádost odmítnout.