J.G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolas 2017./2018.  mācību gada pašnovērtējums

Image result for rīgas pilsētas dome ģerbonis

J.G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolas

Lauku iela 9, Latgales priekšpilsēta, Rīga, lv-1009

e-pasts: rherdvs@riga.lv
tālr. 67848952, 67848951

Izglītības iestāžu reģistrācijas Nr. 40008147049

Pašnovērtējuma ziņojums

2017./2018. mācību gads


Saturs

1. pamatjoma MĀCĪBU SATURS        3

1.1. Skolas izglītības programmas        3

2. pamatjoma Mācīšana un mācīšanās        4

2.1. Mācīšanas procesa kvalitāte        4

2.2. Mācīšanās procesa kvalitāte        5

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa        6

2.4. Sadarbība ar vecākiem        7

3. pamatjoma Skolēnu sasniegumi        7

3.1. Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā        7

3.2. Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos        8

4. pamatjoma Atbalsts skolēniem        11

4.1. Veselības aprūpe, skolēnu drošība un sociālā palīdzība        11

4.2. Atbalsts personības veidošanā        11

4.3. Atbalsts karjeras izvēlē        12

4.4. Mācīšanās procesam sniegtais atbalsts        13

5. pamatjoma SKOLAS VIDE        14

6. pamatjoma Resursi        14

6.1. Telpu, iekārtu un resursu nodrošinājums un izmantošana        14

6.2. Personālresursi        15

6.3. Personāla nodrošinājums        16

6.4. Skolas personāla nodarbinātības efektivitāte        16

6.5. Personāla attīstība        16

7. pamatjoma Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana        16

Pielikumi        18


1. pamatjoma MĀCĪBU SATURS

1.1. Skolas izglītības programmas

 J.G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola īsteno četras izglītības programmas:

1) pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma – programmas kods 21012121, licence V – 7422;

2) pamatizglītības mazākumtautību programma – programmas kods 21011121, licence V – 7421;

3) vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma - programmas kods 31012021, licence V-7436;

4) vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma - programmas kods 31011021, licence V-7423.

Skolas īstenotās vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības programmas atbilst licencētajām izglītības programmām. Programmu saturs veidots atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izglītojamo pieprasījumam un vajadzībām, nodrošinot izglītojamo ar sabiedriskajai un personiskajai dzīvei nepieciešamajām pamatzināšanām un pamatprasmēm, radot pamatu izglītojamā turpmākajai izglītībai, veicinot izglītojamā harmonisku veidošanos un attīstību, saglabājot skolas tradīcijas.

Pedagogi pārzina mācību priekšmetu standartus, strādā pēc atbilstošām mācību priekšmetu programmām, kuru izvēli nosaka MK lēmums, atbalstu sniedz skolas administrācija. Mācību priekšmetu standartu īstenošanā tiek izvēlētas valsts piedāvātās paraugprogrammas, bet svešvalodās (ekonomiskā vācu valoda, vācvalodīgo zemju kultūras vēsture) - skolas MK izstrādātās programmas.

Atbilstoši mācību priekšmeta programmai katrā klašu grupā pedagogi veido tematisko plānu, paredzot satura apguvei nepieciešamo laiku, izglītojamajiem sasniedzamo rezultātu un sasniegumu vērtēšanas formas un paņēmienus. Mācību procesa laikā nepieciešamības gadījumā plānā tiek veiktas korekcijas, paredzot mācību darba individualizāciju izglītojamiem ar mācību grūtībām. Pedagogi zina un izprot priekšmeta standartā noteiktos mērķus un uzdevumus, obligāto saturu (Ministru kabineta noteikumi Nr.281 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem” 2013. gada 21. maijā un Ministru kabineta noteikumi Nr. 468 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” 2014. gada 12. augustā). Par standartu realizācijas kvalitāti liecina izglītojamo mācību rezultāti valsts pārbaudes darbos. Pedagogi sadarbojas mācību priekšmetu MK, apmeklē kursus un seminārus, dalās pieredzē, piedalās dažādos projektos, vada un vēro atklātās stundas.

MK vērtē un izsaka priekšlikumus par izglītības programmu realizēšanu un pilnveidošanu, izmantojot alternatīvo stundu iespējas, plānoto tēmu sasaisti ar reālo dzīvi. Mācību priekšmetu stundu saraksts apstiprināts ar skolas direktora rīkojumu, atbilst licencētajām programmām, ir visiem pieejams un pārskatāms. Ir izstrādāts un visiem pieejams mācību priekšmetu konsultāciju grafiks.

2. pamatjoma Mācīšana un mācīšanās

2.1. Mācīšanas procesa kvalitāte

Savā darbā pedagogi regulāri izmanto visu metožu klāstu (komunikatīva metode, sociokultūras kompetences attīstības metode, starpkultūru saziņas metode) ne tikai mācību stundu un projektu laikā, bet arī mājas darbu izveidei. Pedagogi sāka pielietot projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” iegūtās zināšanas un prasmes, demonstrējot tās atklāto stundu laikā Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesā.

Mājas darbi tiek dažādoti atbilstoši skolēnu prasmēm un iemaņām. Arvien biežāk mājas darbi tiek uzdoti online portālā  www.uzdevumi.lv,  socrative.com. Mājas darbu prasības sakrīt ar skolas plāniem un programmu, kā arī standartiem un modernām prasībām – nepārslogojot skolēnus.

Mācīšanas process vienmēr ir saistīts ar reālo dzīvi. Pirmkārt, tas tiek sasniegts izmantojot sabiedrībā aktuālus tematus, otrkārt, izmantojot uzdevumus, kas gatavo skolēnus reālas dzīves situācijām, treškārt, mācību procesā tiek iesaistīti speciālisti no citām jomām. Skolēniem tiek sniegta informācija par zināšanu izmantošanas iespējām ārpus skolas. Skolotāji cenšas saistīt savas stundas ar citām mācību stundām. Tradicionāli tika rīkoti projekti „Gada koks”, kas saistīja vācu valodu ar bioloģiju, “Manas mājas Eiropā”, “Cepsim vācu kūku”, “Mūzika manā pilsēta”, “Mana skola” (projekta „Tikšanās ar Austrumeiropu” ietvaros), kas savukārt vieno vācu valodu ar Latvijas vēsturi, mūziku, mājturību un vizuālo mākslu. Izglītojamiem tika piedāvāti projekti „Mans sporta veids“, „Mana istaba/mans dzīvoklis“, “Veselīgs uzturs“, „Apkartēja vide“, „Mode. Mans ģerbšanās stils“ un „Pazīstamie vācieši“. Saikne ar reālo dzīvi angļu valodas stundās bija sasniegta, strādājot ar tematiem “Playing with toys”, ”My friends and me”, “My Family”,”The Picnic”.

Skolotāji mācību stundās iespēju robežās pielietoja mūsdienu tehnoloģijas (interaktīvo tāfeli, internetu, projektoru u.c.), lai stundas būtu kvalitatīvākas, interesantākas, uzskatāmākas.

Skolotāja stāstījums stundās un skaidrojuma mērķtiecība un precizitāte tiek secīgi vēroti skolotāju stundu apmeklēšanā un atbilst skolas un valsts prasībām. Tika konstatēts, kā visi skolotāji strādā atbilstoši valsts standartu un īstenoto programmām, ka arī skolas iekšējas kārtības noteikumiem. Jāatzīmē, ka stundās tika piemērots tāds stāstījuma temps un stils, lai visiem skolēniem būtu iespēja iesaistīties darbā. Saruna parasti veidojās tad, ja tika runāts par skolēnu interesējošajām tēmām.

2.2. Mācīšanās procesa kvalitāte

Mācīšanās procesa kvalitātes uzlabošanai, tika ņemtas vērā skolēnu individuālās īpatnības, atbilstošs mācīšanās temps, ar mērķi ieinteresēt, izmantojot arī dažādas aktīvas mācību materiāla apguves metodes, piemēram, spēles un rotaļas, bet diemžēl daudziem skolēniem pietrūka personiskās atbildības par mācīšanos. Mācību metodes un darba organizācijas paņēmieni tika pielāgoti atbilstoši skolēnu prasmēm un iemaņām.

        Mācību procesā pedagogiem pastāv iespēja sadarboties gan grupu darbos, gan strādājot pāros. Ar diskusiju palīdzību tika attīstītas runāšanas un klausīšanās prasmes, kā arī māka izteikt un aiztāvēt savu viedokli, pamatojot to ar izvirzītajiem argumentiem.

        Pedagogi cenšas, lai katram skolēnam būtu nodrošināta diferencēta pieeja un viiem tiek sniegta palīdzība mācīšanās darba organizēšanā. Kopš 2017. gada 1. jūnija skolas pedagogi un atbalsta personāls iesaistās Eiropas sociālā fonda projektā “Atbalsts izglītojamo individuāla kompetenču attīstībai”  (Nr. 8.3.2.2/16/I/001 jeb PVS ID 3712).  Projekta mērķis: nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. Kopējais skolas pasākumu plāns ir izstrādāts divu gadu periodam – līdz 2019. gada 31. maijam, ietverot šādas jomas:

  1. Kultūrizglītība un radošās industrijas
  2. STEM un vide
  3. Sports
  4. Valodas

Plānojot aktivitātes, paredzēts, ka 1.-9. klašu izglītojamajiem tiek piedāvāts iesaistīties gan mācību satura pasākumos, gan ārpusstundu pasākumos. Piemēram, mācību saturā piedāvātie pasākumi: integrācija svešvalodā, palīdzība svešvalodā, nodarbības individualizētam mācību atbalstam pēc stundām lasītprasmju attīstīšanai, nodarbības individualizētam mācību atbalstam sportā 1.-9. klasēm, projekts svešvalodā, individuālās psihologa konsultācijas, projekts svešvalodā, radošās domāšanas attīstība u.c. Piedāvātie ārpusstundu pasākumi: aizraujošā ķīmija, jauno matemātiķu klubs, nodarbību cikls par drošības jautājumiem, nodarbību cikls kognitīvo spēju attīstīšanai, nodarbību cikls loģiskās domāšanas attīstībai, nodarbību cikls par dabu pētniecības iespējām skolā u.c.

Mācīšanās kvalitāte atkarīga arī no tā, vai skolēni zina mājas darbu vērtēšanas kārtību, pārbaudes darbu kārtību. Pirms ieplānotajiem pārbaudes darbiem, skolēni tika iepazīstināti ar to saturu un vērtēšanas kritērijiem.

Dažādu darba formu un metožu pielietojums ir paredzēts tematiskajos plānos. Skolēni mācās izvērtēt savus sasniegumus, prognozēt rezultātus. Ne vienmēr stundā izmantotās metodes ir efektīvas darbā ar skolēniem, kuriem ir  mācīšanās grūtības. Strādājot ar tādiem skolēniem, skolotāji izmanto individuālo pieeju.  Pedagogi pārdomāti strādā ar talantīgiem skolēniem. Mācību procesā pilnībā tiek izmantoti esošie resursi - bibliotēka, divi moderni aprīkoti informātikas kabineti, mūzikas, mājturības un tehnoloģiju kabineti, sporta zāle, sporta stadions, mācību grāmatas, izziņu literatūra un daiļliteratūra, periodikas uzdevumi. Mācību stundas ir loģiski strukturētas, mērķtiecīgas, radošas.

Stundās skolotāji izmanto daudzveidīgas mācību darba formas un metodes. Skolas pedagogi aktīvi iesaistās digitālo resursu izstrādē: Power Point prezentāciju, darba lapu un on-line uzdevumu veidošanā. Pie darba ar digitālo resursu sagatavošanu šajā gadā tika pieaicināta projekta „Kultur Weltweit” brīvprātīga P. Fricke, kura izstrādāja materiālus grāmatai “Das neue Deutschmobil 3”. Nākotnē ir paredzēts turpināt izveidot digitālo materiālu krājumu un dalīties ar resursiem, izmantojot skolā pieejamo internetu.

Metodiskās komisijās tika izstrādāta vienota mājas darbu sistēma. Tā nosaka skolēnu individuālā darba veidu, biežumu, apjomu un vērtēšanu; skolotāji savlaicīgi izlabo mājas darbus un izanalizē tos; vecāku sapulcēs skolēnu vecāki tiek informēti par skolā pastāvošo mājās darbu sistēmu.

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa

Skolā ir izstrādātas vienotas prasības skolēnu darba vērtēšanai, pārbaudes darbu veidošanai un vērtēšanai, vērtēšanas metožu atbilstībai mācību priekšmeta specifikai un izglītojamo vecumam.

Vērtēšana ir sistemātiska. Tās metodes un darba vērtējums sniedz pozitīvu atbalstu izglītojamajiem un motivē mācīties. Vērtēšanas metožu izvēle ir svarīga, lai noskaidrotu skolēnu zināšanas, lai tas stimulētu kontrolēt un vadīt izaugsmi. Kontrole notiek nepārtraukti, tas ir ikdienas darbs, tā var atklāt trūkumus. Tas palīdz ievirzīt darbību vajadzīgajā gultnē. Vērtēšanas kritēriji tika saskaņoti MK sēdēs, gatavojot pārbaudes darbus.

Ikdienas darbā skolotāji izmantoja arī uzslavas, pamudinājumus, ieteikumus un skolēnu pašvērtējumu.

Izglītojamie un viņu vecāki ir informēti par pārbaudes darbu norises kārtību un vērtēšanas kritērijiem, kā arī par vērtēšanas principiem katrā mācību priekšmetā. Taču daži izglītojamie un viņu vecāki neizrāda nepieciešamo interesi par savu vai savu bērnu mācību sasniegumiem. Pirms pārbaudes darbiem skolēni tiek iepazīstināti ar vērtēšanas kārtību. Skolēniem vienmēr ir iespēja izmantot arī savstarpējo vērtēšanu un pašvērtējumu. Par vērtēšanu liecina ieraksti e-klasē un skolēnu dienasgrāmatās.

Vērtēšanas procesā iegūtā informācija tiek izmantota darbam metodiskajās komisijās, skolas vadības darbā ar skolotājiem, izglītojamajiem un viņu vecākiem, kā arī mācību priekšmetu skolotāju un klašu audzinātāju ikdienas darbā, mācīšanas un mācīšanās procesa pilnveidošanai.

Papildus skolas eksistējošai vērtēšanas kārtībai vācu valodas skolotāji šogad  ieviesa papildus diagnostikas darbu vācu valodā, izstrādājot papildprogrammu “Ceļā uz DSD”. Par programmas pamatu tika ņemti starptautiskā salīdzinājuma darbi, kurus katru gadu sagatavo vācu ārzemju skolu birojs. Skolēnu sasniegumi četras pamatkritērijos: klausīšanā, lasīšanā, rakstīšanā un runāšanā, kas tiek novērtēti atbilstoši Eiropas valodu zināšanas līmeņiem A1 līdz A2. Šis darbs neietekmē mācību sasniegumu vērtējumus, bet dod skolotājam, skolēnam un vecākiem priekšstatu par skolēna valodas prasmju atbilstību Eiropas standartiem. Nākotnē tiek plānots ne tikai turpināt šādu praksi vācu valodā, bet ieviest to arī angļu valodā.

2.4. Sadarbība ar vecākiem

Skolā ir noteikta kārtība vecāku informēšanai par mācīšanas, mācīšanās un mācību satura jautājumiem, t.sk. par pārbaudes darbu kārtošanas procedūru, izglītojamo kavējumiem, ārpusstundu pasākumiem, kā arī vecāku iesaistīšanai skolas darbā. Informācijas apmaiņa starp skolu un vecākiem notiek izmantojot gan e-klases iespējas (e-pasts, uzvedības žurnāls, skolēna dienasgrāmata) gan individuālas konsultācijās vai vecāku dienas laikā. Pedagogi aktīvi sadarbojas arī ar skolas atbalsta komandu un klases audzinātājiem.

Skola sniedz vecākiem nepieciešamās konsultācijas, lai atbalstītu bērnu mācīšanās procesu. Mācību gada laikā notika regulāra sadarbība ar skolēnu vecākiem gan klātienē, gan telefoniski. Sistemātiski tika veikti ieraksti e-klases žurnālā un uzvedības žurnālā, tādā veidā vecāki tika informēti par sava bērna sekmēm un uzvedību mācību procesa laikā.

        Par skolēnu sasniegumiem vecākiem tika sniegta nepieciešamā informācija ar ikmēneša sekmju izrakstiem, e-klasē un ar dienasgrāmatu starpniecību. Kā arī tika rīkotas vecāku dienas (23.11.2017., 19.04.2018.), vecāku sapulces (14.09.2017., 26.11.2017. un 19.04.2018.), skolas vecāku konferencē “Mūsdienu izglītojamais, reformas izglītības jomā” (08.02.2018), vecāku padomes sēdes. Nepieciešamības gadījumā vecāku interesējošus jautājumus atrisināja ar klases audzinātāju, atbalsta personāla un skolas administrācijas palīdzību.

        3. pamatjoma Skolēnu sasniegumi

3.1. Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā

Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo sasniegumu ikdienas darbā uzskaitei, tās ievērošana tiek kontrolēta un pārraudzīta. Izglītojamo sasniegumi ikdienā tiek vērtēti visaptveroši, skaidri un precīzi. Izglītojamo sasniegumu analīzes rezultāti tiek izmantoti viņu izaugsmes veicināšanai, kā arī izglītojamo un pedagogu motivēšanai kvalitatīvi mācīties un mācīt.

Rezultāti tiek apkopoti semestra un mācību gada nobeigumā, kā arī pēc pārbaudes darbiem visa mācību gada laikā.

Ikdienas darbā skolotāji vienmēr cenšas kontrolēt, vai skolēnu zināšanas atbilst mācību standartiem. Par ikdienas darbiem liecināja ieraksti e-klasē, arī gada vērtējums (bija skolēni, kuriem tika pagarināts mācību gads).

        Gadījumā, ja ikdienas darbā sasniegumi bija zemi, skolēni tika aicināti apmeklēt konsultācijas. Konsultācijās notika individuāls darbs ne tikai ar skolēniem, kuriem mācības sagādāja grūtības, bet arī ar talantīgajiem skolēniem. Visa šī darba rezultātā, bija vērojama pozitīva dinamika.

        Sākumskolas klasēs skolēni ar interesi un centību veica dažādus uzdevumus, aktīvi iesaistījās mācību procesā – pārsvarā apguva mācību vielu visās prasmēs (lasīšanā, klausīšanās, rakstīšanā, runāšanā). Bija arī tādi skolēni, kuriem ir jāpiestrādā pie rakstīšanas un runāšanas prasmju attīstības.

Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā atrodas pietiekamā, optimālā un augstā līmenī. Kopumā sasniegumi angļu valodā ir zemākā līmenī nekā vācu valodā. Vidēji sasniegumu radītāji, ka arī skolēnu dinamika angļu un vācu valodā ir atrodama atskaites 2. pielikumā.

Skolēnu sasniegumi starptautiskā salīdzinājuma darbos ir atspoguļoti 3. pielikumā. Šogad starptautisko salīdzinājuma darbu nokārtoja 3.b, 3.c, 4.b. un 6.b klases skolēni.

Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā tiek analizēti Metodisko komisiju, metodiskās padomes un un pedagoģiskā kolektīva sapulcēs. Iegūto informāciju izmanto mācīšanas un mācīšanās procesa pilnveidošanai.

Mācību gada rezultāti pa klasēm.

Klase

01.09.2017.

uz 31.05.2018.

sekmīgie

%

nesekmīgie

Mācās uz 7, 8, 9, 10

Mācās uz 8, 9, 10

Mācās uz 9,10

reitingā

vidējā balle

1.a

27

25

25

100%

0

 

 

 

 

 

1.b

32

32

32

100%

0

 

 

 

 

 

2.a

27

24

24

100%

0

9

3

2

7

6,88

2.b

28

26

26

100%

0

18

9

1

11

7,63

3.a

25

24

22

92%

2

5

2

1

4

6,19

3.b

28

27

27

100%

0

19

13

6

13

8,05

3.c

30

28

28

100%

0

9

4

2

6

6,99

4.a

18

18

17

94%

1

4

2

0

4

7,19

4.b

26

25

25

100%

0

17

6

3

17

8,13

5.a

29

27

25

93%

2

1

0

0

3

6,54

5.b

30

32

32

100%

0

8

2

0

11

7,26

6.a

28

29

26

90%

3

4

2

1

4

6,02

6.b

27

27

25

93%

2

11

6

3

10

7,27

7.a

20

20

17

85%

3

0

0

0

0

6,08

7.b

27

29

27

93%

2

4

3

0

4

6,78

8.a

30

30

28

93%

2

2

0

0

3

5,89

8.b

28

28

27

96%

3

4

1

1

6

6,8

9.a

29

29

27

93%

2

3

1

0

2

6,45

9.b

21

20

20

100%

0

6

2

1

7

7,15

10.a

30

29

29

100%

0

3

2

0

7

7,45

11.a

34

33

33

100%

0

5

1

0

6

6,69

12.a

34

32

32

100%

0

4

4

0

7

6,77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

608

594

574

96%

22

136

63

21

132

6,91

3.2. Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos

Skola katru gadu uzskaita un analizē izglītojamo sasniegumus valsts pārbaudes darbos, veicot salīdzinošo analīzi.

Izglītojamie sekmīgi kārto valsts pārbaudes darbus, vērtējums tajos pamatā atbilst gada vērtējumam mācību priekšmetā.

 Valsts pārbaudes darbu rezultāti 3. un 6.klasēs pilnīgi atspoguļo mācību sasniegumus ikdienas darbā, kā arī liecina par mācību priekšmetu programmu sekmīgu apguvi.

Centralizēto eksāmenu kopvērtējuma (%) salīdzinājums.

Priekšmets

2014./2015. māc.gads

2015./2016. māc.gads

2016./2017. māc.gads

angļu valoda

48,25%

64,01%

54,93%

bioloģija

54,88%

45,38%

52,16%

fizika

-

42,83%

47,00%

ķīmija

43,33%

24,58%

38,95%

latviešu valoda 12.klasei

35,95%

39,36%

39,41%

latviešu valoda 9.klasei

59,22%

62,36%

64,16%

matemātika

38,67%

37,72%

31,44%

vācu valoda

70,29%

69,62%

50,30%

vēsture

84,67%

-

-

Rīgas 9. klases beidzēji kārto eksāmenu matemātikā ar centralizēto labošanu.

Vidējais vērtējums eksāmenā matemātikā 9. klasēm.

2015./2016. māc.gads

2016./2017. māc.gads

2017./2018. māc.gads

5,92

5,44

5,48

 

9. klases beidzēji citos valsts pārbaudes darbos sasniedza šādus rezultātus:

Mācību priekšmets  

   Vidējais vērtējums (ballēs)

2016./2017. māc.gads

2017./2018. māc.gads

Angļu valoda

6,17

5,69

Vācu valoda

7,48

7,22

Latvijas vēsture

6,97

6,63

Krievu valoda

6,31

5,61

4. pamatjoma Atbalsts skolēniem

4.1. Veselības aprūpe, skolēnu drošība un sociālā palīdzība

Skolēnu veselības aprūpe, neatliekamās medicīniskās palīdzības ir nodrošināta vienmēr un pilnā apjomā.

Visi drošības pasākumi tika organizēti labi, bet šogad vārējam secināt, kā drošības pasākumu laikā skolēni ne vienmēr zina, kā rīkoties ārkārtīgajā situācijā. Nākotnē vajadzētu pārstrādāt skolēnu pulcēšanās taktiku, izvēloties vietu, kur katras klases skolēniem ir jābūt evakuācijas laikā. Skolēnu drošība atrodas augstā līmenī.

Mācību telpas tiek regulāri vēdinātas, arī stundu laikā (nepieciešamības gadījumā) klasē tiek atvērti logi. Telpās ir nodrošināts nepieciešamais apgaismojums. Skolotāji ir informēti, kas jādara, ja mācību stundu laikā kādam no skolēniem ir pasliktinājusies veselība.

        Sākumskolas klasēs ir arī bijuši gadījumi, kad pedagogiem vajadzēja vērsties pie skolas sociālā pedagoga un psihologa pēc palīdzības.

2. semestrī mācību iestādē notika plānotais pasākums “Rīcība evakuācijas gadījumā”, kuras laikā ātri un precīzi tika atstātas skolas telpas. Pirms skolas pasākumiem tika veiktas drošības instruktāžas, kuras skolēni apliecināja ar savu parakstu.

Skolēni tika nodrošināti ar visu nepieciešamo, lai saņemtu medicīnisko palīdzību. Skolā katru dienu strādāja medmāsa, kas nepieciešamības gadījumā sniedza skolēniem kvalificētu palīdzību un uzrauga skolēnu veselības stāvokli un personīgās higiēnas prasību ievērošanu.

Skolotāji savu darbu organizēja saskaņā ar mērķi: aizsargāt un pārstāvēt bērnu tiesības, izglītot un attīstīt atbilstoši katra skolēna individuālajām un sociālajām īpatnībām, veicināt veiksmīgu iekļaušanos skolā un sabiedrībā. Pegagogi regulāri novadīja atbilstošas instruktāžas. Klases stundās tika apspriesta veselības aprūpe, veselīgs dzīvesveids, stress un tā mazināšanas iespējas. Drošības pasākumi, piemēram, mācību evakuācijas, tika veikti atbilstoši saņemtajām instrukcijām. Skolotāji vienmēr cenšas kontrolēt situāciju klasē un savlaicīgi brīdināt bērnus. Drošības pasākumi tika regulāri ievēroti. Skolēnu emocionālās, psiholoģiskās un sociālās vajadzības skola nodrošināja ar personāla spēkiem.

Skola rūpējās par veselīgu darba vidi datorklasē. Mēbeles, apgaismojums un žalūzijas datorklasē atbilst sanitārajām normām. Visas iekārtas ir darba kārtībā, skolēnu darbavietas atbilst visām prasībām un skolēnu vecuma normām. Datorklasē vienmēr tiek nodrošināts pareizs apgaismojums un svaigs gaiss. Skolotāji seko tam, lai skolēni informātikas stundās ievēro pareizu stāju. Skolotāji regulē darba un atpūtas režīmu datorklasē.

4.2. Atbalsts personības veidošanā

Skolēniem bija iespēja aktīvi sevi parādīt skolas kopīgi rīkotajos pasākumos (piem., Latviešu valodas un literatūras nedēļa, kā arī dažādos ārpusskolas rīkotajos konkursos). Lai veidotu skolēna personību, tiek apmeklētas dažādas teātra izrādes.

Mācību stundās tiek veltīta uzmanība tādu jēdzienu izpratnei kā godīgums, līdzjūtība, žēlsirdība, drosme u. c., kas rosina skolēnus aizdomāties un vērtēt pašiem sevi.

Skolotāji cenšas skolēnos ieaudzināt savstarpēju cieņu, iecietību, izpalīdzību, kopības un draudzības sajūtu vienam pret otru.

Lai sekmētu radošas personības attīstību, paplašinātu skolēnu redzesloku, skolēni brauca ekskursijās, kuras organizēja klašu audzinātāji.

Skolotāji bieži savā darbā izmanto uzslavas, sevišķi darbā ar skolēniem, kuriem ikdienā  ir mācīšanās grūtības un uzvedības traucējumi, tādējādi paaugstinot  skolēnu zemo pašvērtējumu. Pedagogi centās skolēnos radīt pārliecību, ka regulārs darbs ir svarīgs personības veidošanās procesā.

Pēc iespējas tika piedāvāti talantīgiem skolēniem stundās grūtākas pakāpes uzdevumi, viņi strādā kā skolotāja palīgi, dažreiz sniedzot atbalstu un palīdzību vājākajiem skolēniem.

Klases stundās, kā arī priekšmetu stundās skolotāji cenšas attīstīt skolēnu pozitīvo attieksmi, personības īpašības un sociālās iemaņas. Tika veiktas skolēnu aptaujas un testēšana, kas skolēniem palīdz labāk izprast savas personības īpašības, kā arī skolēni piedalījās sarunās un diskusijās par pasaules globalizāciju un tā ietekmi uz mūsu dzīvi un sociālajām iemaņām, ekoloģijas problēmām, darba tirgus piedāvātajām iespējām, kā arī tika pildīti testi, kas mudina skolēnus sākt domāt par to, kādā veidā meklēt sev darbavietu vai izglītības iestādi, ja skolēns plāno turpināt mācības pēc vidusskolas pabeigšanas. Papildus tika pārrunātas problēmas saistībā ar drošību un atbildību internetā, par sociālajiem tīkliem. Klases stundās tika pievērsta uzmanība arī ģimenei un attiecībām ģimenē.

Skolā darbojas interešu izglītības pulciņi sporta, mākslinieciskās jaunrades, praktisko iemaņu attīstīšanas jomās. Pulciņu dalībnieki ar labiem rezultātiem savu veikumu prezentējuši dažādās sacensībās, konkursos, izstādēs. Skolēniem un vecākiem informācija par interešu izglītības programmām un nodarbību norises laikiem pieejama skolas informatīvajā zonā. Mācību gada beigās notiek interešu izglītības programmu izpildes un rezultātu analīze, kā arī programmu plānošana un pieteikšana nākamajam gadam.

Interešu izglītības programmas ir nodrošinātas ar pedagogiem, kuriem ir atbilstoša kvalifikācija. Nodarbību saraksts tiek sastādīts atbilstoši skolas iespējām un izglītojamo vajadzībām

Izglītojamajiem ir iespēja darboties klašu un skolas pasākumu sagatavošanā, norises vadīšanā, piedalīties skolas pašpārvaldes darbā, veidot savus projektus, klases dzīvi – organizēt ekskursijas, tikšanās, izklaides pasākumus utt.

Skolā tradicionāli tiek plānoti pasākumi, kuros piedalās praktiski visi izglītojamie un skolotāji, kā arī izglītojamo vecāki. Tie ir Zinību diena – 1.septembrī, Skolotāju diena un Meteņi – oktobrī,  Latvijas valsts proklamēšanas svētki – novembrī, Ziemassvētki un Jaungada balle – decembrī, Mātes diena un Pēdējais zvans – maijā.

Skolā darbojas atbalsta personāls. Klašu sapulcēs vecākus informēja par iespējām konsultēties un saņemt palīdzību sociālajos dienestos.

4.3. Atbalsts karjeras izvēlē

Visi skolas pedagogi, klases audzinātāji, skolas administrācija palīdz skolēniem izvēlēties mācību izglītības programmu, iepazīstina ar mācību procesa organizāciju.  Ir izstrādāti informatīvi materiāli par skolā īstenotajām izglītības programmām un mācību priekšmetiem. Skola rīko konsultācijas izglītojamajiem un viņu vecākiem, ir izstrādāta karjeras izglītības programma. Programmas mērķis ir radīt izglītojamos interesi par karjeru un iepazīstināt ar darba pasaules daudzveidību, ar to saistīto izglītību un tās ieguves iespējām.

Jau pamatskolā karjeras izvēles jautājumiem tiek pievērsta uzmanība saistībā ar tēmām “I, you and others”/”Ich, Du und die Anderen”/ “Es, tu un citi”, “I, others, everyday life and relationships”/ “Ich, Du, der Alltag und gegenseitige Beziehungen”/ “Es, tu un savstarpējas attiecības” un “I, others, school and relationships” / “Ich, Schule und Beziehungen”/ “Es, skola un savstarpējas attiecības”.

 Vidusskolā karjeras izvēles temats ir iekļauts programmā. Svešvalodās skolotāji karjeras nedēļas ietvaros izstrādāja prezentācijas 9. klasei “A profession I am interested in”. Pamatskolā karjeras izvēles jautājumiem tika pievērsta uzmanība saistībā ar tēmām “Challenge” ,“I, others, school and relationships”, „Sports”, „Communication”, “The Media” un”advertising”. Vidusskolā karjeras izvēles tēma ir iekļauta programmā, skolēni apmeklēja izstādi „Days of International Education”, kur viņiem bija iespēja iegūt informāciju par mācībām ārzemēs no dažādu ārvalstu izglītības iestāžu pārstāvjiem.

Skolā tiek organizētas tikšanās ar dažādu augstskolu (Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes u.c.) pārstāvjiem. 2018. gada maijā skolā viesojās Zviedrijas vēstniece Latvijā Annika Jagandere, kura kopā ar zviedru studentiem stāstīja vidusskolēniem par iespējām turpināt izglītību Zviedrijā. Tika organizētas tikšanās ar Vācijas akadēmiskas apmaiņas biroja pārstāvjiem, ka arī brauciens uz Bādenes-Virtembergas universitātēm vidusskolēniem.

Skola sadarbojas ar karjeras izvēles centriem, atbalstot izglītojamo interešu un vajadzību apzināšanu un izpēti. Izglītojamie piedalās „Ēnu dienā”, ar izglītību saistītos starptautiskajos projektos, kā arī daudzos vietējos izglītības, kultūras iestāžu, preses izdevumu, komercsabiedrību u.c. projektos.

Skolēniem tika piedāvātas mācību ekskursijas, lai palīdzētu skolēniem labāk izprast, kādu profesiju izvēlēties nākotnē (uz lidostu Rīga, uz Valtera tipogrāfiju, uz “Cido”, “Laimu”, “Pure”, “Lāči”. Projekta “EDURIO” ietvaros tika organizēja skolēnu un aptaujas par karjeras izvēli.

4.4. Mācīšanās procesam sniegtais atbalsts

Plānojot mācību darbu, skolotāji ievēro talantīgo skolēnu vajadzības un paredz diferencētu pieeju. Apdāvinātājiem skolēniem tika novadītas konsultācijas, fakultatīvs „Cita matemātika”, projekts „Jauno matemātiķu klubs”.  Decembrī un janvārī pēc stundām notika nodarbības 5.-12. klašu skolēniem ar mērķi sagatavot viņus olimpiādei. Skolas olimpiādes uzvarētāji piedalījās rajona olimpiādēs.

Mācību stundu ietvaros svešvalodās talantīgiem skolēniem tiek piedāvātas alternatīvas mācību formas: padziļinātie uzdevumi, papilduzdevumi, diferencēta pieeja, sagatavošana starptautiskiem projektiem. Talantīgo skolēnu izaugsmei skolotāji organizē konsultācijas, papildstundas un fakultatīvas nodarbības. Skolēni tiek gatavoti starptautiskās DSD diploma pirmai un otrai pakāpei, starptautiska salīdzinājuma darbiem vācu valodā A1 un A2 līmeņiem, starptautiskiem konkursiem „Pasaules jaunatne debatē” un „Lesefuechse”, vācu un angļu valodas olimpiādēm 8. un 10.-12. klasē, ka arī citiem projektiem. Visos projektos ir sasniegti augstākie rezultāti. Pie darba ar talantīgiem skolēniem šogad tika pieaicināta projekta „Kultur Weltweit” brīvprātīga P. Fricke. Tiek īstenots ESF projekts, nodarbību ciklu "Projekts svešvalodā". Projekta piedālijas 34 skolēni no 1.-.9. klasēm.

Nākotnē, ievērojot šīgada pieredzi, ir paredzēts turpināt sniegt papildstundas skolēniem angļu valodā, ka arī veicināt skolēnu piedalīšanās olimpiādēs šajos priekšmetos.

Mācību gada beigās skolēni par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, projektos tiek apbalvoti, izsniedzot skolas pateicības un atzinības rakstus.

Individuāla pieeja skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās, gan uzdevumu veidošanā, gan darbu vērtēšanā. Brīvi pieejamas konsultācijas skolēnam vēlamā laikā. Skolēniem tiek dota iespēja uzlabot savus rezultātus, arī labot nepietiekamos vērtējumus. Ilgstoši slimojošajiem skolēniem saziņa tiek nodrošināta e-klasē.

Skolēniem ar vājām sekmēm noskaidro viņu zināšanu trūkumus, palīdz tos izlabot, atļauj pārrakstīt uzdevumus, paskaidro materiālu vēlreiz, dod vieglākus uzdevumus, dod iespēju izlabot atzīmi. Skolā ir apzināti izglītojamie, kuriem ir grūtības mācībās un kuriem ir daudz mācību stundu kavējumu.

Klašu audzinātāji, mācību priekšmetu skolotāji, skolas administrācija, lai sekmētu šo izglītojamo izaugsmi, novērstu viņu neattaisnoto stundu kavējumus.

Skolas atbalsta personāls ir iesaistīts izglītojamo vajadzību izpētē, individuālo un grupu darbības plānu sastādīšanā, problēmsituāciju analīzē un sniedz savam profilam atbilstošu palīdzību vai konsultācijas, nodrošina izglītojamajiem atbalstu mācību procesā, savstarpējo attieksmju korekcijā, personības izaugsmē, problēmsituāciju risināšanā.

5. pamatjoma SKOLAS VIDE

Skolā ir daudzveidīgas tradīcijas, kuras tiek ievērotas un rūpīgi koptas: Zinību diena, drošības dienas, Drošības nedeļa, valsts svētki, Ziemassvētki, Pēdējais zvans, Mātes diena.

Pasākumi saliedē skolas kolektīvu, veicina saikni ar vecākiem, apkārtējo sabiedrību. Tradīciju uzturēšanā un jaunu kopīgu skolas pasākumu veidošanā iesaistās skolēni un vecāki skolas padomes vadībā.

            Piedaloties dažāda mēroga olimpiādēs, konkursos, skatēs, sporta sacensībās, projektos,  skolēni un pedagogi veido pozitīvu skolas tēlu. Par skolas dzīvi informācija tiek sniegta skolas mājas lapā https://herderagrizinkalnavsk.lv/index.php/lv/ , skolas avīze “School Time”. Skola veicina izglītojamos, viņu vecākos un skolas darbiniekos piederības apziņu un lepnumu par skolu. EDURIO platformā skolas pedagogi un izglītojamie mācību gada laikā piedalījās aptaujās par skolas vidi un atzīmēja, ka skolā valda labvēlīga gaisotne, laipnība un izpalīdzība, radošs gars.

Sākumskolas skolotāji atzīmē, ka skolas pasākumi, audzināšanas darbs tika virzīts uz to, lai visi skolēni justos vienlīdzīgi, neatkarīgi no dzimuma, kultūras un reliģiskās piederības. Notika sadarbība starp skolotājiem, savstarpējās attiecības ir koleģiālas un labvēlīgas. Skola ir tīra, sakopta, tika noformēta atbilstoši gadalaikam un svētkiem. Visās skolas telpās izvietoti skolas iekšējās kārtības noteikumi, tādejādi aktualizējot skolas vērtību, skolēnu atbildību, drošību un savstarpējo cieņu.

Skolā ir noteikta kārtība par nepiederošu personu uzturēšanos skolā. Attieksme pret apmeklētājiem ir laipna un korekta. Ienākot skolā, var saņemt visu nepieciešamu informāciju pie dežurantes.

6. pamatjoma Resursi

6.1. Telpu, iekārtu un resursu nodrošinājums un izmantošana

Skolā visas telpas atbilst sanitāri higiēnisko normu prasībā. Telpu iekārtojums nodrošina kvalitatīvu izglītības programmu realizēšanu – stbilst izglītojamo skaitas, vecumam, augumam. Telpas izmantotas racionāli, bet ļoti pārslogoti, mācību procesa laikā grūti organizēt eksāmenu sesiju un olimpiādes.

Skolas atbalsta personālam tiek iekārtotas atsevišķas telpas. Mācību priekšmetu kabineti, bibliotēka, aktu zāle, sporta zāle, palīgtelpas ir funkcionālas un piemērotas mācību un audzināšanas darbam.

Skola nodrošina materiāltehniskos resursus izglītības programmu īstenošanai. Pedagogu un izglītojamo rīcībā ir datori ar interneta pieslēgumu, divas datorklases, WI-FI, kopētāji, printeri skolotāju istabā, 6 interaktīvās tāfeles, projektori. Materiāltehniskā bāze regulāri tiek papildināta un atjaunota skolas budžeta ietvaros.

Regulāri tiek papildināts bibliotēkas fonds ar mācību, pedagoģisko, uzziņu un daiļliteratūru. Mācību grāmatu klāsts tiek papildināts plānveidīgi.

6.2. Personālresursi

Pedagogu izglītība ir atbilstoša izglītības programmu realizācijai un  regulāri tiek apmeklēti nepieciešamie kursi. Pedagogu profesionālā pilnveide notiek plānveidīgi, to uzrauga vietniece izglītības jomā. Visi pedagogi ir orientēti uz nepārtrauktu savas kvalifikācijas paaugstināšanu, profesionālo izaugsmi. 100% pedagogu atzīst, ka skola organizē lietderīgus skolotāju tālākizglītības pasākumus.

Skolas administrācija savlaicīgi plāno nepieciešamos personāla resursus un to izmaiņas. Izmaiņas personāla sastāvā ir pamatotas.

Skolotāji izstrādā mācību priekšmetu standartus, programmas, mācību līdzekļus, mācību grāmatas, piedalās radošo konkursos, līdzdarbojas projektos, asociācijās utt.

Skolotāju darba slodze ir optimāla, nodrošina kvalitatīvu pienākumu izpildi. Tā tiek sadalīta, ievērojot skolas izglītības programmas un darba organizācijas vajadzības, skolotāju pieredzi un kvalifikāciju.

Skolā izveidotas un darbojas 6 priekšmetu metodiskās komisijas: krievu valodas un mākslas, latviešu valodas un literatūras, svešvalodu, matemātikas un dabaszinātņu, sabiedrisko priekšmetu cikla, sākumskolas skolotāju metodiskā komisija.

Daži pedagogi guvuši augstu sava darba novērtējumu. Vācu valodas skolotājs Kirils Soklakovs 2017. gada oktobrī saņēma Rīgas pašvaldības balvu “Zelta pildspalva”.

Administrācija, metodisko komisiju vadītāji rosina un atbalsta skolas personālu piedalīties skolas vajadzībām atbilstošās tālākizglītības programmās. Skolotāji regulāri apmeklē tālākizglītības kursus, informācija par kursos apgūto tiek piedāvāta citiem skolotājiem metodisko komisiju, kā arī pedagoģiskās padomes sēdēs, kas veicina visa personāla nepārtraukto attīstību. 

Atbalsta personāla grupas (izglītības psihologu, sociālā pedagoga, speciālā pedagoga, logopēda, medmāsas) pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas ar viņu saskaņotos amatu aprakstos. Ir noteikta kārtība, kādā skolotāji mācīšanas procesā var iesaistīt izglītības psihologus, speciālā pedagogu, logopēdu un sociālo pedagogu, bet izglītojamie un vecāki saņemt viņu palīdzību un konsultācijas. Ir atbilstošas telpas psihologu, logopēda, speciālā pedagoga un sociālā pedagoga darbam. Noteikts darba laiks.


6.3. Personāla nodrošinājums

6.4. Skolas personāla nodarbinātības efektivitāte

Nodibināta veiksmīga sadarbība starp skolotājiem un skolas administrāciju, sociāliem pedagogiem, psihologiem un bibliotekāri. Skolotāji piedalās dažādās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs: Rīgas pilsētas un Latgales priekšpilsētas olimpiāžu darbu labošanā, centralizētā latviešu valodas eksāmena labošanā, vada atklātās stundas, dalās pieredzē skolā un ārpus tās, piedalās projektos, uzstājas konferencēs.

6.5. Personāla attīstība

Visi skolas pedagogi apmeklēja organizētās pedagoģiskās sanāksmes skolā, kā arī skolas rīkotos pasākumus. Septiņi skolotaji un skolas psihologs veiksmīgi piedalījās Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesā un saņēma:

1 skolotājs  - 1. kvalifikācijas pakāpi,

5 skolotāji – 2. kvalifikācijas pakāpi,

2 skolotāji – 3. kvalifikācijas pakāpi.

7. pamatjoma Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

Šogad skolas vadības komanda strādāja radoši un profesionāli, veicinot skolotāju un skolēnu sadarbības vidi skolā. Skolas vadība regulāri kontrolēja un vērtēja skolotāju un skolēnu sadarbību saskaņā ar iekšējo darba grafiku. Skolā labi organizēti valsts pārbaudījumi, mācību olimpiādes, valsts aptaujas. Administrācija vienmēr bija gatava sadarboties un palīdzēt atrisināt aktuālus jautājumus. Skolas administrācija savlaicīgi informēja skolotājus par būtiskiem jautājumiem un problēmām. Pedagoģiskas sēdes tiek konstruktīvi saplānotas. Skolā  notiek interesanti ārpusstundu pasākumi.                                          

Direktores vietniece mācību jomā Jeļena Smoļina

2018. gada 18. jūnijs


Pielikumi


Pielikums 1.

Skolas reitings.

Pielikums 2.

Skolas reitings.


Pielikums 3.

Valsts pārbaudes darbi 12. klases. (Centralizētie eksāmeni)

Atbrīvoti

Pāvils

 Grigirjevs

12.b

Vladislavs

Kaminskis

12.a

Svjatoslavs

Kotovs

12.b

Veronika

Levina

12.a

Pavel

 Hlushko

12.b

Vladimirs

Savčenko

12.a

Pielikums 4.

Olimpiāžu un konkursu rezultāti 2017./2018. mācību gads

Klase

Skolēns

Vieta

Skolotājs

I

II

III

A

Rīgas pilsētas un Pierīgas latviešu valodas (izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas) 34. olimpiāde

7.a

Kamaļetdinova Žanita

X

Iveta Leškēviča

Rīgas pilsētas ekonomikas 19. olimpiādē.  

12.

Seļicka Darja

X

Jeļena Lapina

Rīgas pilsētas ekonomikas 19. olimpiāde.  

12.

Šatohina Anastasija

X

Jeļena Lapina

Rīgas pilsētas ekonomikas 19. olimpiāde

12.

Maksims Škarpovs

X

Jeļena Lapina

Ekonomikas valsts 19. olimpiāde

12.

Maksims Škarpovs

X

Jeļena Lapina

Rīgas matemātikas 68. olimpiāde

12.

Šatohina Anastasija

X

Tatjana Kuļikova

Rīgas matemātikas 68. olimpiāde

7.b

Grišins Andrejs

A

Marija Ijevļeva

Rīgas pilsētas vācu valodas 48. olimpiāde

12.

Maksims Škarpovs

X

Kirils Soklakovs

Rīgas pilsētas vācu valodas 48. olimpiāde

10.

Remeza Jaroslava

X

Kirils Soklakovs

Rīgas pilsētas vācu valodas 48. olimpiāde

8.b

Bovana Darja

X

Isabel Diane Rieger

Rīgas pilsētas vācu valodas 48. olimpiāde

8.b

Kataņins Vadims

X

Nataļja Saveļjeva

Rīgas pilsētas vācu valodas 48. olimpiāde

8.b

Kaļinova Jūlija

X

Isabel Diane Rieger

Vācu valodas valsts 48.olimpiāde

12.

Maksims Škarpovs

X

Kirils Soklakovs

Rīgas pilsētas vācu valodas 48. olimpiāde

10.

Kancerova Lana

A

Kirils Soklakovs

 Rīgas pilsētas fizikas 68. olimpiāde

12.

Maksims Škarpovs

A

Irēna Balode

Rīgas pilsētas angļu valodas 47. olimpiāde

12.

Maksims Škarpovs

X

Olga Rozumāne

Rīgas pilsētas angļu valodas 47. olimpiāde

12.

Umbraško Artūrs

A

Olga Rozumāne

Rīgas pilsētas angļu valodas 47. olimpiāde

11.

Batakovs Daņila

A

Zoja Kopceva

Rīgas pilsētas ģeogrāfijas 35. olimpiāde

10.

Kislicka Sofija

X

Jeļena Smoļina

Rīgas pilsētas bioloģijas 40. olimpiāde

9.b

Nadežda Šatohina

X

Irēna Balode

Rīgas pilsētas 1. atklātajā ģeogrāfijas olimpiāde

8.b

Ostrovskis Iļja

X

Nataļja Seņkāne

XVI Latvijas lingvistiska

10.

Judina Anna

X

Ludmila Vorobjova

Latviešu valodas rajona konkursā 3.-4. klasēm

4.b

Tērauda Sofija

X

Jana Lēruma

Latviešu valodas rajona konkursā 3.-4. klasēm

3.b

Tērauda Antoņina

X

Jana Lēruma

Atklātais konkurss latviešu valodā 5. – 6. Klasēm (40. vidusskolā)

5.b

Kručāne Marija

X

Iveta Leškēviča

Rajona krievu valodas olimpiāde "Gribu visu zināt"

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Vieta

Skolotāja vārds,  uzvārds

1.

Mirons Nikitins

2.b

3.

Alla Kazakeviča

2.

Valerija Minailo

2.a

atzinība

Anžeļika Bakule

3.

Jeļizaveta Ļebedeva

3.c

2.

Galija Tajarova

4.

Poļina Brovkina

3.c

2.

Galija Tajarova

5.

Marija Filina

3.b

atzinība

Ludmila Ušakova

6.

Nadežda Popova

4.b

atzinība

Tatjana Rudāne

Rajona krievu valodas olimpiāde "Skaitļu pasaule"

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Vieta

Skolotāja vārds,  uzvārds

1.

Mirons Nikitins

2.b

3.

Alla Kazakeviča

2.

Pavels Kaļeņikovs

2.a

3.

Anžeļika Bakule

3.

Valerija Minailo

2.a

atzinība

Anžeļika Bakule

4.

Anna Žitkeviča

3.a

3.

Anžeļika Bakule

5.

Zinaida Voichunas

3.b

atzinība

Ludmila Ušakova

6.

Jeļizaveta Ļebedeva

3.c

atzinība

Galija Tajarova

7.

Beatrise Peilaka

4.b

atzinība

Galija Tajarova

Starptautiskais konkurss „ Krievu lācītis":

I vietas: Mirons Nikitins - 2.b, (sk. A. Kazakeviča);

Žitkeviča Anna - 3.a, (sk. A. Bākule);

Popova Nadežda - 4.b, (sk. T. Rudāne);

II vieta: Āboliņa Erika – 2.b, (sk. A. Kazakeviča);

Voichunas Zinaida – 3.b, (sk. L.Ušakova);

Fridrihsberga Vlada - 4.b, (sk. T. Rudāne);

III vietas: 

Minailo Valerija – 2.a , (sk. A. Bākule);

Ļebedeva Jeļizaveta - 3.c, (sk. G.Tajarova);

Maļicka Ariadna -  4.b, (sk. T. Rudāne);

Pielikums 5.


Pielikums 6.

Svešvalodu MK 2017./2018.  mācību gada darba atskaitei

 

Metodiska komisija “Svešvalodas”

Ārpusklases pasākumi

N.p.k.

Datums

Pasākums

Koordinācija

Rezultāti

25.09.2017.- 30.09.2017.

Starptautiskā konkursa “Pasaules jaunatne debatē” starptautiskais fināls Tallinā

K. Soklakovs

M. Škarpovs 6. vieta.

06.10.2017.-14.10.2017.

Brauciens uz Minheni projekta ‘Mūsu draugi Eiropā” ietvaros.

K. Soklakovs

M. Šulinskiene

17 skolēni no 7. līdz 11. klasei.

17.10.2017.

Kūku konkurss “Backe, backe Kuchen”.

K. Soklakovs

O. Odincova

16 skolēni no 8. un 9. klasēm. V. Varnovska no 9.a klases ieņēma 1. vietu.

17.10.2017.- 19.10.2017.

Radoša darbnīca “H. Erharda dzejoļi” sadarbībā ar Rīgas Vācu valsts ģimnāziju.

I. Rieger

15 skolēni no 11. klases.

18.10.2017.

Grāmatas “Oh, wie schoen ist Panama” lasījums.

K. Soklakovs

I. Rieger

8 skolēni no 7.b klases.

17.10.2017.- 19.10.2017.

Zīmējumu izstāde “Mana sapņu skola”.

N. Ļevkoviča

K. Soklakovs

6 skolēni no 2.-4. klasēm

21.10.2017.

Starptautiskā eksāmena DSD Pro aprobācija.

K. Soklakovs

I. Rieger

16 skolēni no 9.b un 10. klasēs.

21.10.-22.10.2017.

DSD sagatavošanas brīvdienās.

K. Soklakovs

I. Rieger

6 skolēni no 12. klases

10.11.2017

Skolas olimpiāde angļu  valodā 10.-12 klašu skolēniem

I.Ložkina, Z.Kopceva

1. vieta A. Mahaņecs, 12

2. vieta – Batakovs Danila, 11.a

3. vieta - K. Ahrem, 12

18.11.-19.112017

DSD sagatavošanas brīvdienās.

K. Soklakovs

7 skolēni no 12. klases

22.11.2017

Rīgas pilsētas vācu valodas 48. olimpiāde

K. Soklakovs, M. Šulinskiene

M. Škarpovs(12. kl.) un J. Remeza (10. kl.) – 2. vieta. L. Kancerova (10. kl.) – Atzinība.

24.11.2017.

DSD eksāmena pirmās pakāpes diplomu pasniegšana, DSD eksāmena otrās pakāpes nominācija

K. Soklakovs, M. Šulinskiene, N. Saveļjeva, Z. Bogojavļenska

28.11.2017.

Starptautiskā vācu valodas eksāmena DSD rakstu daļa.

K. Soklakovs

7 skolēni no 12. klases

12.2017.

Ziemassvētku vainagu un apsveikuma kartiņas konkurss.

I.Ložkina

5.a, 6.a klases

12.2017

Ziemassvētku nedēļas pasākumi.

K. Soklakovs, M. Šulinskiene, N. Saveļjeva, Z. Bogojavļenska

01.12.2017

Pilsētas olimpiāde angļu valodā 10.-12. klasēm

I.Ložkina

Batakovs Daņila, 11.a

06.12.2017

Lasīšanas konkurss angļu valodā 8.-9.klasēm

I.Ložkina

1.vieta – Safkulieva Ramona 9.a

07.12.2017

Prezentāciju konkurss 10.-11.klasei (New Year and Christmas)

I.Ložkina

1. vieta – Kislicka Sofija, 10.a

08.12.2018.

Dzejas konkurss „Ziemassvētku dzējoļi”

N.Saveļjeva

1. vieta – Amelija Kļukina

2. vieta – Aljona Krasavceva

3. vieta – Alim Amangeldiyev

09.12.2017

Lasīšanas konkurss 5. klasēm.

I.Ložkina

Ablyazov Adil un Cistjakova Adriana, 5.a

21.12. 2017

Skolas olimpiāde angļu valodā 8. klašu skolēniem

I.Ložkina

Z.Kopceva

1. vieta - N. Jakovlevs.

2. vieta – Poņatovskis P. un 3.vieta – Obuhovskis D

24.01.2018

Erudīcijas konkurss angļu valodā privāta skolā RIMS.

Z.Kopceva

7.- 9.klašu skolēni Elizabeth Alex Belik, Aziz Amangeldiyev  un Vladislavs Sokolovs dalība

27.01.2018.

Valsts vācu valodas 48. olimpiāde II. kārta

K. Soklakovs

M. Škarpovs(12. kl.) kvalifikācija. J. Remeza (10. kl.)  un L. Kancerova (10. kl.) dalībnieki.

30.01.2018.

Projekta “Tikšanās ar Austrumeiropu” nobeigums.

K. Soklakovs, Z. Bogojavļenska, N. Saveļjeva, I. Rieger, E. Kornatcheva, O. Odincova, N. Ļevkoviča

Skolēni no 1.-.12. klasēm.

23.02.2018.

Valsts vācu valodas 48. olimpiāde III. kārta

K. Soklakovs

M. Škarpovs(12. kl.) – 3. vieta.

09.03.2018.

Starptautiskās vācu valodas diploma DSD I mutvārdu daļa.

K. Soklakovs, I. Riegere, M. Šulinskiene

18 skolēni no 9. un 10. klasēs.

14 –B1/ 4 –A2 līmenis.

28.03.2018.

Projekta “All Together for Europe without Discrimination and Chances for All!” koncerta apmeklējums.

V. Pridača

10 skolēni no 10. un 11. klases.

06.04.2018.

Starptautiskā konkursa “Pasaules jaunatne debatē” Latvijas pusfināls.

K. Soklakovs

A. Umbraško (12. kl.) – 2.vieta, A. Judins (12. kl.) – dalība.

09.04.2018.

Bard College Berlin pārstāsvja Andres Martinez de Velasco E. vizīte.

K. Soklakovs

10. un 11. klases skolēni.

12.04.2018.

Starptautiskās vācu valodas diploma DSD I rakstu daļa.

K. Soklakovs, I. Riegere

18 skolēni no 9. un 10. klasēs

13.04.2018

Rīgas pilsētas angļu valodas olimpiādē.

Z.Kopceva

N. Jakovļevs (8.a kl.) un

D. Markovs (8.b kl.) dalība

18.04.2018.

Starptautiskā konkursa “Lesefuechse” Latvijas fināls.

K. Soklakovs

18.04.2018

Olimpiāžu dalībnieku apbalvošana

K.Soklakovs

M.Škarpovs diplomands

20.04.2018-27.04.2018

Viesu delegācijas uzņemšana projekta “ Mūsu draugi Eiropā” ietvaros.

K.Soklakovs,

M.Šulinskiene

17 skolēni no 7. līdz 11. klasei.

21.04.2018

Starptautiskā salīdzinājuma darbs vācu valodā “Ceļā uz DSD” A2 posms.

K.Soklakovs,

Z.Bogojavļenska

N.Saveļjeva

6.b klases skolēni

26.04.2018

Starptautiskā konkursa “Pasaules jaunatne debatē” Latvijas fināls.

K. Soklakovs

A. Umbraško (12. kl.) – 2.vieta,

26.04.2018

Zviedrijas vēstnieces vizīte.

O.Rozumane

10.-11. klases

05.05.2018

Stipendiju konkurss Vīnes Theresianum akadēmijā

K. Soklakovs

L. Rutkovska, 9. kl. – uzvarētāja, stipendiāte

I. Zernovs, S. Kisļicka,

N. Šatohina – kandidāti.

08.05.2018

DAAD biroja priekšsēdētāja H. Martena vizīte.

K. Soklakovs

10.-11. klases

08.05.2018

Eiropas biroja spēle “Vai tu pazīsti ES?”  

K. Soklakovs

10.-11. klases

14.-16.05.2018

Starptautiskā salīdzinājuma darbs vācu valodā “Ceļā uz DSD” A1 posms.

K.Soklakovs, M.Sulinskiene

Z.Bogojavļenska

N.Saveļjeva

3.b un 3.c klases skolēni

14.05.2018

Atklāta stunda “Emmentāles siers”.

N.Saveļjeva

5.b. klase

15.05.2018

Atklāta stunda “Baltijas valstis”

N.Saveļjeva

7.b. klase.

15.05.2018

Atklāta stunda “Pazīstamie vācieši”

N.Saveļjeva

8.b klase.

17.05.2018

DSD II diplomu pasniegšana

K. Soklakovs,

I.Rieger

Septiņi 12. klases skolēni

25.05.2018

Starptautiskās balvas stipendiju konkurss.

K. Soklakovs, I.Rieger

L. Kancerova, 10. Kl. – laureāte

A.Rubins, 9. kl. – laureāts

A.Holstova 10. kl. – kandidāte

25.05.2018

Stipendija braucienam uz federatīvas zemes Bādene Virtemberga universitātēm.

K. Soklakovs

S. Kisļicka, 10. kl.

 A. Gaļcovs 11. kl. – stipendiāti.

28.05.2018

Starptautiskā salīdzinājuma darbs vācu valodā “Ceļā uz DSD” A1 posms.

K.Soklakovs, M.Sulinskiene

4.b klases skolēni


Pielikums 7.

Pielikums 8.

Sporta organizatora darba atskaite par 2017. - 2018. mācību gads

Sacensības nosaukums

Skolēnu grupa

Skolēnu skaits

Sacensības organizatori

Vieta

Datums

Skolas futbola sacensības

5a.-5b..kl.

6a.-6b.kl.

8.a kl – 8.b kl.

12

12

12

A.Petročenkova

19.09.-30.09.17.

 Olimpiskā diena 2017

3.-4. kl.

Skolas turīsmā diena

Skolas olimpiskā nedēļa

2.-8..kl.

350

A.Petročenkova

S.Izvekova

19.09- 25.09.17.

Latg.priekš. vispār. Skolu sacensības futbolā.

4.-5.kl.

8.-9.kl

7

7

RD Izglītības, kultūras un sporta

Departaments. Komandu pavadīja A.Petročenkova

14

12

13.09.17

26.09.17.

„Drošie un veiklie”

5.kl.

12

RD Izglītības, kultūras un sporta

departaments. Komandu pavadīja

A.Petročenkova

18

8.11.17.

Latg.priekš.vispār. skolu sacensības volejbolā „Lāse”.

10.-12.kl (z)

10.-12.kl (.m)

7

7

RD Izglītības, kultūras un sporta departaments Komandu pavadīja A.Petročenkova

10

5

3.10.17.

10.10.17.

Skolas sacensības „Lāčplēsis”

2.- 5. - 6.kl.

7. – 8. kl.

86

A.Petročenkova

9.11.17.

Skolas tautas bumbas sacensības

5.-6.kl.

72

A.Petročenkova

13.12.17.

„Ziemassvētku starti”

1.-6.kl

108

A.Petročenkova

13.12.17.

Latg. priekš.vispār.skolu sacensības Tautas bumbā

4.-5.kl.(z)(m)

22

RD Izglītības, kultūras un sporta

Departaments . Komandu pavadīja A.Petročenkova

14-17

16-18

31.01.18.

7.02.18.

Latg.priekš. vispār.skolu sacensības florbolā

10.-12. kl(z)

4.- 5. kl(z)

9

7

RD Izglītības, kultūras un sporta departaments Komandu pavadīja

A.Petročenkova

16

9

03.04.18.

28.03.18.

Skolas volejbola sacensības

5.– 8. kl.

60

A.Petročenkova

6.03.18.

Skolas florbola sacensības

5.-7. kl.

37

A.Petročenkova

7.03.18 .

 Rīgas skolu telpu futbola kauss

10.-12. kl.

8

RD Izglītības, kultūras un sporta departaments Komandu pavadīja- A.Petročenkova

8

28.02.2018.

Sporta sacensības „Daudzcīņa”

2. - 5.kl

110

A.Petročenkova

01.03.18 - 30.03.18.

„Jautrie starti”

1.- 2.kl

42

A.Petročenkova

25.04.18.

 Latgales priekšpilsētas Vieglatlētikas sacensības         „Olimpiskās stafetes”

10.12.kl

12

RD Izglītības, kultūras un sporta departaments Komandu pavadīja- A.Petročenkova

7

8.05.18.

Sporta nedēļa –

 „Skrējēju diena”

„Stafetes skrējiens”

1.kl

5.-8.kl

158

A.Petročenkova

15.05. – 18.05.18.

17. Rīgas skolēnu spēles,

Tautas bumba

4.-5.kl.(m.z)

20

RD Izglītības, kultūras un sporta departaments Komandu pavadīja- A.Petročenkova

27.04.18.

Skolas Veselības diena

1.-11..kl.

290

A.Petročenkova,

S.Izvekova

31.05.18 .


Pielikums 9.

Skolas psihologu darba atskaite


Pielikums 10.

Skolas logopēda darba atskaite.