Rodinné centrum HONZÍK

Soukromé jesle a školka

Bartákova 3, Praha 4 – 140 00, Měšická 88, Praha 9 – 190 00,

Nechanická 306, Praha 4 – 140 00, Beranových 65, Praha 9 – 190 00

Souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ………………………………………………………………………..

Datum narození: …………………………………………………………………………………………………..

Trvalé bydliště: …………………………………………………………………………………………………….

Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………………………………………………….

Datum narození: …………………………………………………………………………………………………..

Trvalé bydliště: …………………………………………………………………………………………………….

Dávám svůj souhlas Rodinnému centru Honzík, provozovaného společností BYTEXPERT s.r.o., Práčská 1881/14, Praha 10, PSČ 106 00 k tomu, aby zpracovávalo a evidovalo mé osobní údaje a osobní citlivé údaje, jakož i údaje mého dítěte, a to včetně rodného čísla mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů platném znění a zákona č.133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných čísel v platném znění.

Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů poskytuji pro účely vedení dokumentace školky, pořádání mimoškolních akcí mimo rodinné centrum (výlety, kulturní akce, školky v přírodě), úrazové pojištění dětí, zveřejňování údajů a fotografií mého dítěte v propagačních materiálech Rodinného centra Honzík, včetně internetových stránek, a pro účely související s chodem rodinného centra a zajištěním sjednané péče o dítě ze strany Rodinného centra Honzík.

Osobní údaje dle tohoto souhlasu Rodinného centra Honzík zpracovává po dobu trvání práv a povinností mezi Rodinném centru Honzík a zákonným zástupcem a dítětem v rozsahu, v jakém mu byly poskytnuty v souvislosti se žádostí o smluvní či jiný právní vztah a docházkou dítěte do Rodinného centra Honzík.

Byl/a jsem poučen/a o právech podle zákona 101/2000 Sb., zejména o svém právu tento souhlas kdykoliv odvolat, a to písemně bez udání důvodů. Byl/a jsem dále poučen/a, že mám právo na poskytnutí informace o zpracovávaných osobních údajích, účelu a povaze zpracování osobních údajů, o příjemcích osobních údajů a správcích a právo na opravu osobních údajů, pokud osobní údaje neodpovídají skutečnosti. V takovém případě mám také právo na vysvětlení a odstranění závadného stavu.

Pokud bych se domníval/a, že Rodinné centrum Honzík zpracovává osobní údaje v rozporu s právními předpisy, jsem oprávněn/a požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu i obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění o zajištění opatření k nápravě.

V Praze dne…………………………..                              ……………………………………………..

                                                                                               Podpis zákonného zástupce

Rodinné centrum HONZÍK je provozováno společností BYTEXPERT s.r.o., se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Práčská 1881/14, PSČ 106 00.

IČ 26283336, DIČ CZ26283336

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164048