Izraksts no

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas

Iekšējās kārtības noteikumiem

2017.gada 19.jūnija

rīkojumu Nr. 42-v

  1. Atbildība par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu

53. Skolā ir noteikta kārtība par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšanu.

54. Darbojas četru soļu princips:

54.1. klases audzinātāja vai mācību priekšmeta skolotāja saruna ar skolēnu; vecāku/aizbildņu informēšana;

54.2. atbalsta personāla piesaiste problēmas risināšanā;

54.3. klases audzinātāja saruna ar skolēnu, vecākiem/aizbildni, mācību priekšmetu skolotāju un atbalsta personālu; skolas administrācijas pārstāvis/direktore;

54.4. skolas vadība sadarbībā ar atbalsta personālu informē atbildīgās valsts un pašvaldības institūcijas.

Izraksts no

Valkas novada sabiedriskās kārtības noteikumiem

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 1.daļas 2., 4. un 6.punktu

I Vispārējā daļa

18.Pašvaldības iestādes kārtības noteikumu pārkāpšana

Par pašvaldības iestādes vai interešu centra iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšanu, - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no EUR 7,11 līdz EUR 14,23