Bestuur:

Ton Wesseling voorzitter

Eef Walgaard zaal

Tjeerd de Boer, jeugd

Edwin Coenen, vrouwen en a.i. penningmeester

Gerrit Schrotenboer, secretaris

 

Notulen ALV voetbal 12 juni 2019

mka Glenn Bronkers

VZ: vraag / opmerking uit zaal.

 

1.    Opening en vaststelling agenda

Opening om 20.00 uur. VZ jammer dat er geen “hard copy” agenda en notulen zijn. Ton belooft voor volgende keer dat er weer een paar geprint worden.

 

2.  Notulen vorige ALV

De notulen van de vorige vergadering (21-11-2019) zullen alsnog op de website geplaatst worden.

 

3. Mededelingen

Korte vooruitblik volgend seizoen.

Voor de heren1 zondag selectie is er nog een (laatste) kans op promotie naar de 2e klasse. De dames1 spelen in de 3e klasse. Verder gaan de MO13 hoofdklasse spelen. Het is wel de bedoeling komend seizoen (19-20) jeugdselectie teams hoger te gaan indelen.

 

Leden voortaan eigen KNVB boetes laten betalen.

Kaarten (jeugd €13 en senioren € 27) worden nu nog door de club betaald. Geld voornamelijk (boetes) voor selectieteams. Dit seizoen (18/19) ca. € 3400 door de club betaald. VZ zal wel administratief moeilijk worden, maar Ton hoopt door automatische incasso dat er weinig problemen zullen zijn.

 

Verbetertraject vrouwenvoetbal (samen met KNVB)

Edwin: er zijn 2 sessies geweest betreffende groeimodel vrouwenvoetbal met een grote opkomst van zowel leden als begeleiding. Volgens KNVB zitten wij in top aantal leden, kader is wat minder georganiseerd. Er zijn een aantal concrete actiepunten uitgekomen. Ook werd aan Edwin de beker uitgereikt voor de bekerwinnaars MO11.

 

Resultaten enquête teamkaders jeugd.

Meer dan de helft van deze enquête was ingevuld. Er is een positief beeld van de club al zijn er wel verbeterpunten, met name de communicatie. Zie ook het resultaat op de website. Het is goed om te horen wat er beter kan. VZ: misschien in de toekomst ook voor senioren een enquête houden om zo te weten wat er bij hun speelt.

VZ: hoe zit het met nieuwe trainer voor de JO9 (huidige gaat naar VVJ en neemt aantal spelers mee. Bij de teamdag zullen de namen van de nieuwe trainers naar verwachting bekend zijn. Ton: uitstroom kun je niet tegenhouden, op de instroom hebben wij wat meer invloed. Liefst de jongens die toch terugkomen na één seizoen op een wachtlijst zetten.  Ook bij het begin van het huidige seizoen (18/19) werden er jongens van buitenaf (instroom) meer bevoordeeld dan de eigen kinderen die al langer bij de club waren. Dit is niet wenselijk. VZ: voetbalschool op woensdag middag: ervaring is dat het soms wel goed gaat met de stagiaires die er zijn en soms niet. Hier hebben wij als club weinig invloed op. Tjeerd: misschien meer ouders erbij betrekken. Tjeerd zal met Dennis vd Horst (voetbalschool) het afgelopen seizoen evalueren zodat het volgend jaar nog beter wordt.

 

4. Toelichting nieuwe tenues

Door slechte ervaringen met Footballshop hebben wij als bestuur besloten om naar een andere leverancier te gaan. Slechte ervaringen: communicatie, late leveringen, slechte kwaliteit Errea en geen fysieke winkel. Wij hebben besloten om bij Intersport/Twinsport Craft shirts aan te gaan schaffen. Frank Zuijdam (oud Omni voorzitter) en Nicole Coenen (vrouw Edwin) hebben het traject van nieuwe shirts op zich genomen. D.m.v. sponsoring en bijdrage ZU1911 kunnen de shirts, broek en kousen voor een schappelijke prijs aangeschaft worden. De kosten van deze worden door een éénmalige verhoging contributie in rekening gebracht (senioren € 37,50 en junioren € 35,50 dit is een korting op de normale prijs van 30%). VZ: is wel duur, zeker als je 2 of meer kinderen hebt. Wij (bestuur) verwachten geen problemen. Verder kan ook via de U-pas betaald worden. Het tenue blijft dus van kind/ouders. Voor selectieteams met rugnummers moet er nog iets geregeld worden, denk aan gezamenlijk halen. Dus ook de selectieteams moeten voor deze keer de tenues betalen. Als de tenues versleten zijn zal daarna de club deze weer aanschaffen. Wij wilden een collectieve sponsoring om zo alles gratis aan te bieden maar er is/zijn geen sponsor(s) gevonden. VZ: komt dit nog in stemming: nee, dit is een besluit/ mededeling van bestuur.

In de toekomst moet teamsponsoring wel via de club gaan zodat ook de club er wat aan heeft. Dit zal nog wel door sponsorcommissie of bestuur gecommuniceerd worden.

 

5. Aan- en aftreden bestuursleden.

Aftredend

Edwin Coenen, voorzitter damesvoetbal en a.i. penningmeester. Het bestuur zal nog contact met Edwin opnemen voor een passend afscheid. Edwin wordt bedankt voor zijn inzet (en zeker laatste half jaar dubbelfunctie als ad interim penningmeester).

Tjeerd de Boer voorzitter jeugd

Aantredend

Glenn Bronkers voorzitter senioren

Joris-Jan Berens voorzitter jeugd pupillen

Arjan Paans communicatie en social media

Mohamed Sulaiman penningmeester

Jan Willem Peters duo penningmeesterschap

Tjeerd de Boer voorzitter vrouwenvoetbal

Josien Kuiper activiteiten en participatie

 

 

 

 

 

De voorgestelde leden bestuur worden allemaal met grote meerderheid gekozen.

Verder zal vanaf augustus Pieter van der Ster voorzitter jeugd junioren op zich nemen, hij zal officieel bij ALV najaar (13 november) benoemd worden.

 

Ton: het was wel een lastig om nieuwe bestuursleden te vinden. Bestuur heeft aan aantal acties uitgezet: mailing, social media en 3 zaterdagen rondje langs alle teams. Heeft wel veel opgeleverd, naast dus bestuursleden ook bar supervisors, leden sponsorcommissie en ledenadministratie. Fijn dat er weer 2 mensen zijn die voorzitter jeugd willen zijn en ook voor penningmeesterschap. Zeker bij begin seizoen is het wel druk. Glenn gaat alle senioren doen (uitzondering vrouwen).

De (aanwezige) bestuursleden stellen zich voor. Voor alle drie geldt eigenlijk dat ze best wel zaken willen veranderen, maar als je drie keer hebt aangegeven moet je of mond houden of in bestuur gaan zitten en invloed uit oefenen.

Edwin gaat zeker de nieuwe penningmeesters nog inwerken en helpen. Zal ook met de realisatie (najaar ALV 13-nov) nog helpen en eventueel ook nog wel presenteren. Voor de nieuwe penningmeesters, zoals ook bij de oude/huidige zal een VOG financieel worden aangevraagd.

 

6. Begroting seizoen 2019/2020.

Begroting voorstel is niet tot in details, alleen de grote totaal posten zijn opgenomen. Een groot deel (€ 9400) van de sponsoring is van Intersport/Twinsport. Rabobank draagt € 5000 bij en Vrienden is begroot op € 1500. Grote Club Actie is apart gezet, ondanks dat wij als voetbal groter zijn als hockey zijn inkomsten beduidend lager. De inkomsten contributie zijn hoog ingezet (99% inning): het is daarom fijn dat er 2 nieuwe mensen op de ledenadministratie zitten, bestand kan goed worden bijgehouden is ook de afgelopen tijd goed opgeschoond. Bij geen betaling of storneren zal er direct een speelverbod in worden gesteld. VZ: meer contributie; komt door meer leden bij ons en de contributie is door de jaren heen ook verhoogt. Wij zitten qua hoogte contributie in het midden (stad Utrecht).

Kosten kant shirt is iets hoger dan normaal omdat wij ook zelf dingen aanschaffen: naast ballen, hoedjes etc. ook de bedrukking van rugnummers op de shirts. Kosten velden: veld 1 is uurtje factuurtje. Wij hopen dat de vergoedingen zich wat zal stabiliseert. Omdat de veldbezetting hoog is hoge kosten huur (en ook energie kosten hoog – veldverlichting). Afdracht aan Omni is voor het opbouwen eigen vermogen van de Omni (kosten Omni is o.a. groot onderhoud die aankomt, moet men geld voor hebben). Afdracht is vast € 10000 en 5% van de omzet, dit geldt ook voor de hockey.

VZ: betreffende de sponsoring zou de verenigings manager de reclame borden gaan factureren, echter is nooit gedaan. Per bord toch ca. € 500. Innen sponsoring is toch weer vrijwilligerswerk. Verder zijn er reclame borden er afgehaald en weg gegooid: dit was geen goede actie en is dan ook hersteld. Borden liggen nu in de container om eventueel hergebruikt te worden. Wie nu uiteindelijk er (niet) voor gezorgd heeft dat de borden niet gefactureerd zijn is onduidelijk.

De begroting wordt door de leden geaccepteerd.

 

 

7. Benoeming kascommissie.

De kascommissie is er om de penningmeester te controleren.

Anne Loogman wilde wel weer kandidaat zijn. Ook meldt zich Eldric Guenif om zitting te nemen. Het bestuur bedankt ze nu al.

 

8. Aanpassing huishoudelijk regelement (vertrouwenspersonen).

Naast de commissie “gedrag en sfeer” zijn er sinds 1 jaar ook twee vertrouwenspersonen. Deze VCP Vertrouwens Contact Persoon zijn voor de ernstigere zaken (geweld, seksuele intimidatie etc.). Echter in ons huishoudelijk regelement moet dit vermeld worden. Tekst voor aanpassing wordt door leden goed gekeurd.

Tekst:

Het bestuur stelt een of meer vertrouwenscontactpersonen (VCP) aan voor de afdeling voetbal. VCP en bestuur werken conform het Protocol sociaal veilige sportomgeving t.b.v. grensoverschrijdend gedrag -  Vertrouwenscontactpersoon van sportvereniging en sportbond, van NOC*NSF.  

Overigens, misschien ook door de onbekendheid, dit jaar geen aangiftes geweest.

Voor aanpassen huishoudelijk regelement is 2/3 meerderheid nodig: wordt gehaald. De tekst van het huishoudelijk regelement zal worden aangepast.

 

9. Niet nakomen bardienst: € 50 boete en inhalen bardienst.

Soms staat de bar supervisor er allen voor. VZ sinds kerst zijn er 3 teams niet komen opdagen, dus geen groot probleem, maar voor die 3 keer wel (6 à 7 teams).  Voorkeur van bestuur is niet boetes te innen maar teams te straffen (denk aan niet indelen bij winterse omstandigheden, echter in zomer lastig ☺ ). Teams hebben aangegeven graag reminders te krijgen (2 weken van te voren), men vergeet het. Het schema voor het hele jaar is aan het begin van het seizoen bekend. Bij niet indelen worden de spelers gestraft, niet de ouders, is wel lastig.

Misschien aan supervisors telefoonnummers doorgeven van mensen die bardienst willen draaien. Kan i.v.m. AVG niet op website komen.

VZ er zijn wel mensen die bardienst willen draaien, ook wel vaker, maar willen geen supervisor zijn.

VZ er zijn meer zaken die niet goed gaan, denk aan opruimen spullen na een training.

Ondanks nadelen team straffen (geen scheidsrechter) heeft dit voor bestuur een voorkeur boven het uitdelen van boetes.

E.e.a. zal bij de teamdag nog extra benadrukt worden.

 

10. W.v.t.t.k. / rondvraag.

VZ waar zijn de foto’s van de voetballers die bij de trap naar beneden hingen? Dit zijn toch wel leden waarop wij trots mogen zijn. Ton: de Omni (die de exploitatie regelt) heeft besloten om daar het logo van de ZU1911 te hangen. Voor de foto’s van de voetballers wordt een andere plek gezocht. Natuurlijk zijn de leden welkom bij de Omni vergadering om hun mening hierover te geven. Er wordt besloten om niet in stemming te brengen dat bestuur dit moet doen. Ton geeft aan om samen met een aantal leden in gesprek met de Omni te gaan.

VZ: ook de viering van kerst en de nieuwjaarsreceptie was teleurstellend. Er was geen kers versiering en voor de nieuwjaarsreceptie was niets geregeld. Ook dit zal met de Omni opgenomen worden.

VZ: of er niet iets met de KNVB geregeld kan worden dat op de zondag er niet het ene weekend 8 en daarop 1 wedstrijd is. Voorkeur is natuurlijk 4 om 4. Ook voor de wedstrijdsecretaris van de zondag (Hans Weber die overigens gaat stoppen) was dit soms lastig in te plannen.

VZ waar is het bord met ereleden: Ton zal ervoor zorgen dat deze terug komt.

VZ : kan in de kantine ook ergens een stukje historie komen te hangen.

VZ: misschien een idee om naar alle leden een enquête uit te brengen? Met vragen als hoe men vindt dat wij ervoor staan, inzet voor commissies, participatie. Naast jeugd ook voor senioren en zaal.

VZ: tot een paar jaar geleden kreeg je als vrijwilliger nog wel eens een banketstaaf of oliebollen bij kerst als bedankje. Werd altijd in dank aangenomen, toch soort van waardering. Of kijk of er iets met een gratis kop koffie/thee geregeld kan worden. Na een training komt men in de kantine en betalen. Geld (tot op zekere hoogte) is het probleem niet, de organisatie van zo iets is lastiger.

 

11. Sluiting 22.50