GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments artístics

Nom de l’assignatura/codi:         EDM06-CONSTRUCCIÓ TÈXTIL

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Moda

Segón

Segón semestre

Específica

6

Departament:    Ciència i tecnologia

Idioma: castellà/ català

Horari: Dilluns de 10.45 a 13.05h / Dimecres de 12.10 a 14.55h

Web de l’assignatura: ----------------------

Professorat responsable:

Mar Vilalta Juvanteny

Correu electrònic: mvilalta@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

Cap de departament

Jaume Estades

Correu electrònic: jestades@escoladisseny.com

Horari d’atenció: ----------------------

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura

Materials i tecnologia aplicat al disseny. Assignatura que permet conèixer les diferents tecnologies per la fabricació de teixits i les seves estructures (teixits de calada, de punt per recollida , punt per ordit i teixits no teixits).

 

2.2. Perfil professional

El dissenyador de moda és un professional capaç de configurar material i formalment els productes de disseny tèxtil i de la indumentaria en diferents àmbits, atenent les necessitats i les tendències del mercat,la innovació i la seva viabilitat tècnica-productiva, econòmica, medi-ambiental i sociocultural. Els àmbitos principals on es desenvolupa la seva activitat són:

1. Disseny de moda i indumentaria.

El dissenyador de moda és un professional capaç de configurar material i formalment els productes de disseny tèxtil i de la indumentaria en diferents àmbits, atenent les necessitats i les tendències del mercat,la innovació i la seva viabilitat tècnica-productiva, econòmica, medi-ambiental i sociocultural. Els àmbitos principals on es desenvolupa la seva activitat són:

1. Disseny de moda i indumentaria.

2. Coolhunter – Investigació de tendencies.

3. Estilisme.

4. Direcció artística.

5. Vestuari teatral i cinematogràfic.

6. Disseny de complements.

7. Disseny tèxtil.

8. Disseny i gestió d´ imatge corporativa.

9. Gestió empresarial d´ activitats creatives.

10. Disseny personalitzats o corporatius.

11. Disseny de moda i indumentaria per activitats específiques.

12. Figurins.

13. Sastrería i confecció a mida.

14. Disseny, investigació i dessenvolupament de nous conceptes, materiales, aplicacions i productes.

3. Requisits

3.2. Requisits essencials 

---

3.2. Requisits recomanables 

Haver superat l’ assignatura de Filatura

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals 

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

4.2. CG/Competències generals 

CG10- Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica industrial.

CG15- Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.

CG17- Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a la consecució objectius personals i professionals.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

- Conèixer les característiques, propietats i comportament dels materials tèxtils utilitzats en el disseny de moda  - Adequar la metodologia i les propostes de disseny a l’ evolució tecnològica i industrial .  

5. Resultats d’aprenentatge

Coneixement

• Conèixer les diferents tipus de teixits i construccions i les seves característiques

• Conèixer els diferents sistemes de teixir .

 

 

Comprensió

• Comprendre el procés d’ elaboració d´un teixit  i les diferents construccions de teixit.

• Comprendre les possibilitats de disseny.

 

Aplicació

• Saber com aplicar els coneixements de l’ assignatura.

• Informar a l’alumnat sobre la diversificació de sortides professionals en el món tèxtil.

 

Anàlisi

• Analitzar com afecten la construcció del teixit en el comportament del mateix.

 

Síntesi

• Adquirir coneixements bàsics sobre el procés de fabricació de teixit.

• Aprendre a prendre decisions professionals.

 

 

Avaluació

.Realitzar una avaluació dels coneixements adquirits

6. Continguts

 

1TEJIDOS DE CALADA

 

DEFINICIÓ TEIXIT DE CALADA (o a la plana)

 

PROCÉS DE FABRICACIÓ

 

         Urdit

         Encolat

         Passat i  anuat

         Moviment de l’ ordit

 

SISTEMES DE TEIXIR (Tipos de telers)

 

CONTROL DE QUALITAT

 

CÀLCULS DE  FABRICACIÓ:

 

                                        -Número de  fil

                                        -Contracció del teixit

                                        -pes per metre

                                        -disposició d’ un tejido

                                        -Coeficient de densitat

                                        -Grau de tupidesa

 

ESTRUCTURES

 

Definicions bàsiques

 

Representació del escalonat

 

Bases d’ evolucions

 

-Lligaments fonamentals

                      Tafetà, sarga i ras

 

-Lligaments derivats del tafetà

 

                      -Lligaments derivats de la sarja

 

-Lligaments derivats del ras

 

ARXIU DE MOSTRES

 

2.      TEIXIT DE PUNT

 

DEFINICIÓ TEIXIT DE PUNT

 

DIFERÈNCIES ENTRE TEIXIT DE PUNT DE RECOLLIDA I TEIXIT DE PUNT PER ORDIT

 

MÀQUINES DE TEIXIT DE PUNT DE RECOLLIDA I ESTRUCTURES

 

MÀQUINES DE TEIXIT DE PUNT PER ORDIT I ESTRUCTURES

 

ARXIU DE MOSTRES

 

             3.      TEIXITS NO TEIXITS

             4.      TEIXITS TÈCNICS/ INTEL·LIGENTS

 

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

Classes teòriques i classes pràctiques.

El departament de ciència i tecnoligia, manté l’ acord près pel curs 2017-2018 , el qual marca que l’ assistència de l’ alumne per optar a  l’ avaluació contínua, ha de ser d’ un 80%.

Durant el semestre es realitzaran: 1 examen parcial de teixit de calada + 2 exàmens parcials de teixit de punt que s’ han de superar amb una nota igual o superior a 5 per tal d’ eliminar matèria. En l’ avaluació ordinària, l’ alumne s’ examinarà únicament de les parts suspeses o de la totalitat dels continguts La nota final corresponent a les proves escrites serà la mitja dels parcials. A l’ avaluació extraordinària, l’ alumne s’ examinarà de la totalitat dels continguts de l’ assignatura.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

80 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

30 hores

Classes pràctiques

Individual

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes pràctiques a l’aula.

42 hores

Avaluació parcial

Individual

Prova objectiva d’avaluació,escrita, en tres parts.

6 hores

Avaluació

individual

Prova objectiva d’avaluació,escrita

2 hores

Activitats de treball no presencial

70 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Resolució de pràctiques individuals

Individual

Exercicis

20 hores

Estudi assignatura

Individual

Assolir els coneixements propis de l’ assignatura per tal de superar l’ exàmen

50 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Aula amb taules i cadires. Pissarra digital (ordinador per al professor, connectat amb un projector). Connexió a Internet.

7.4 Activitats interdisciplinàries

----------------------

7.5 Activitats complementàries

Visites relacionades amb l’ assignatura, si s’ escau

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

El departament de ciència i tecnoligia, manté l’ acord près pel curs 2017-2018 , el qual marca que l’ assistència de l’ alumne per optar a  l’ avaluació contínua, ha de ser d’ un 80%.

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Opció amb dos itineraris, un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament i un altre per l’alumnat que no assisteix.

 

Durant el semestre es realitzen: 1 examen parcial de teixit de calada + 2 exàmens parcials de teixit de punt  (punt de recollida i punt per ordit),que s’ han de superar amb una nota igual o superior a 5 per tal d’ eliminar matèria. En l’ avaluació ordinària, l’ alumne s’ examinarà únicament de les parts suspeses o de tot el contingut de l’ assignatura si no s’ han realitzat els parcials.  La nota final corresponent a les proves escrites serà la mitja entre parcial de calada i punt. o la nota de l’ exàmen de  l’ avaluació ordinaria. A l’ avaluació extraordinària, l’ alumne s’ examinarà de la totalitat dels continguts de l’ assignatura.

Parcial de calada 35%

Parcial punt recollida 25%

Parcial punt ordit 10%

Opció 2 (amb dos itineraris, un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament i un altre per l’alumnat que no assisteix):

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA01: CA02; CA04

10%

---

Treballs/ exercicis

R

CA 05; CA06; CA07;CA10;CA11; CA13; CA14; CA15

20%

20%

Proves  parcials

R

CA05;CA06;CA07

70%

---

Prova objectiva final

R

CA05;CA06;CA07; CA11; CA13; CA14; CA15

---

80%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

MAÑOSA, FRANCESC..Tecnologia i disseny de teixits, fonaments.2006 Edicions UPC

 

AUTORES VARIOS, Tecnologia i disseny de teixits, Fonaments. Edicions UPC ,2006

 

9.2. Bibliografia complementària: 

 

CANALEJAS ROMA, RICARDO, Manual de tejidos de calada. Editorial Instituto alicantino de cultura Juan Gil-Albert. Alicante 1997.

 

UDALE, JENY. Diseño  textil.Tejidos y técnicas.2008, Ed. Gustavo Gili

 

SISSONS, JULIANa. Manual de diseño de moda. Prendas de punto.2011 Ed. Gustavo Gili

9.3. Altres recursos: 

----------------------

10. Altres observacions (si escau)

----------------------