Published using Google Docs
Vzorova smlouva
Updated automatically every 5 minutes

Ing. Pavel Kohout        

Nakladatelská a vydavatelská činnost

www.kknihy.cz

logo-cb2.png


NAKLADATELSKÁ SMLOUVA

uzavřená dle ustanovení § 2358 a následujících občanského zákoníku (89/2012 Sb.), a dále podle autorského zákona (121/2000 Sb.) ve znění pozdějších předpisů

Jméno Příjmení

rok narození: XXXXXXXXX

bytem: XXXXXX

bankovní účet č.: XXXXXX

e-mail: XXXXXXXX

Pseudonym pro knihu: Pseudonym

(dále jen jako „ Autor“)

a

Ing. Pavel Kohout

se sídlem N. Frýda 1247/4, 370 05 Č. Budějovice

IČ: 03496775

e-mail: info@kohoutp.cz

(dále jen jako „Nakladatel“)

uzavřeli níže uvedeného data tuto nakladatelskou smlouvu (dále jen „Smlouva“):

Předmět smlouvy

Způsob a rozsah užití Díla

Cena díla a odměna autorovi

Další ujednání

Autor:        

V ……………….……………....….. dne …………………..…………

 ……………………...……………..…..………………………………..

Nakladatel:        

V ……………….……………....….. dne …………………..…………

 ……………………...……………..…..………………………………..

- strana  z  -