RECONEIXEMENT I TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS

ESTUDIS SUPERIORS DE DISSENY

CURS 2018-2019

El reconeixement i la transferència de crèdits en els ensenyaments artístics superiors es tramitaran de conformitat amb el que es determina el Reial Decret 633/2010 (estatal) i el Decret 43/2013 (autonòmic), que estableixen el pla d'estudis conduent al títol superior de disseny. També s'han de dur a terme de conformitat amb el que es determina al Reial Decret 1618/2011 (estatal).

Tipus de reconeixement i/o transferència de crèdits

 1. Reconeixement de crèdits a partir de títols oficials espanyols d'educació superior (article 2.1 del Reial Decret 1618/2011):
 1. Els títols universitaris oficials.
 2. Els títols superiors en ensenyaments artístics.
 3. Els títols de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny.
 4. Els títols de tècnic superior de formació professional.
 5. Els títols de tècnic esportiu superior.

 1. Transferència de crèdits entre matèries/assignatures del títol superior de disseny cursats a una altra Comunitat Autònoma (Reial Decret 633/2010).

 1. Reconeixement de crèdits a partir de períodes d'estudis superats conduents a titulacions oficials espanyoles d'ensenyaments universitaris o ensenyaments artístics superiors (segon paràgraf de l’article 2.2 del Reial Decret 1618/2011).

 1. Reconeixement de crèdits a partir de cursos d'especialització referits a un títol oficial de Tècnic Superior de Formació Professional o de Tècnic Esportiu Superior d'Ensenyaments Esportius, sempre que s'acreditin oficialment en crèdits ECTS (segon paràgraf de l’article 2.2 del Reial Decret 1618/2011).

 1. Itinerari acadèmic extracurricular (segons les directrius del següent document).

 1. Pràctiques externes.

Procediment de reconeixement de crèdits

Entre l'1 de juliol i el 15 d’octubre de 2018, els alumnes poden presentar a la secretaria del centre en el qual estan matriculats la sol·licitud de reconeixement de crèdits i abonar la taxa corresponent.  

En el cas d'estudiants no matriculats encara al centre, hauran de seguir el procediment d'accés al següent enllaç.

Taxes

L'estudiant ha d'abonar els crèdits reconeguts en el moment de la matrícula segon les taxes acadèmiques 2018:

 • 10% del preu del crèdit en primera matrícula per als crèdits reconeguts.
 • 25% del preu del crèdit en primera matrícula per als 4 crèdits reconeguts de l'itinerari acadèmic extracurricular (si escau).
 • 10% del preu del crèdit en primera matrícula per als 12 crèdits reconeguts de pràctiques externes (si escau).

La resta de crèdits corresponents a les assignatures que cursarà l’alumnat s'abonaran al preu ordinari del crèdit en primera matrícula.

Itinerari acadèmic extracurricular

L’estudiant ha de cursar uns “Itineraris acadèmics i/o assignatures optatives, amb un total de 26 crèdits europeus, 4 dels quals s’han de justificar, obligatòriament, amb la participació en activitats culturals, artístiques, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació en què puguin participar els alumnes”, d’acord amb l’article 9.2.c) del Decret 43/2013 (autonòmic).

Aquests 4 crèdits europeus (100 hores) s’incorporaran en bloc a petició de l’estudiant en el seu expedient acadèmic (segons les directrius del següent document).

Marc legal de referència

Real Decreto 633/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las Enseñanzas artísticas superiores de Grado de Diseño establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE núm. 137, 05-06-2010).

Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento estudios en el ámbito de la Educación Superior (BOE 302, 16-12-2011; BOE 61, 12-03-2012).

Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (BOE núm. 185, 03-08-2011).  

 • Real Decreto 22/2015, de 23 de enero, por el que se establecen los requisitos de expedición del Suplemento Europeo a los títulos regulados en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y se modifica el Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (BOE núm. 33, 07-02-2015).

Decret 43/2013, de 6 de setembre, pel qual s'estableix a les Illes Balears el pla d'estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al títol superior de disseny de les especialitats de Disseny gràfic, Disseny d'interiors, Disseny de moda i Disseny de producte i es regula l'avaluació (BOIB núm. 125, 2013.09.10).

Resolució del director general d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement de dia 11 de març de 2014 per la qual s’aproven les instruccions per regular a les Illes Balears les pràctiques acadèmiques externes dels alumnes dels ensenyaments artístics superiors (BOIB núm. 37, 18-03-2014).

Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 3 de maig de 2018 per la qual es dicten instruccions per als ensenyaments artístics superiors per a l’any acadèmic 2018-2019 (BOIB núm. 59, 12-05-2018).

Procediment específic per als titulats en disseny regulat pel Decret 165/2003 (autonòmic) i Real Decreto 1496/1999 (estatal) que vulguin obtenir la nova titulació regulada pel Decret 43/2013 (autonòmic) i Real Decreto 633/2010 (estatal), en la mateixa especialitat

Qui posseeixi el Títol de Disseny (Real Decret 1496/1999) i vulgui obtenir el títol Superior de Disseny de la nova titulació en l’EEES i la mateixa especialitat (Decret 43/2013), obtindrà el reconeixement de 180 crèdits dels 240 totals i haurà de superar 60 crèdits de formació addicional.

Requisits d’admissió

Estar en possessió del títol de Disseny regulat pel Real Decret 1496/1999 i haver cursat la mateixa especialitat a la que es vol obtenir el títol Superior de Disseny de la nova titulació.

Formació addicional de cada especialitat

D’acord amb l’article 10.10 del Decret 43/2013 (autonòmic), “L’obtenció del títol superior de disseny requereix superar totes les assignatures, les pràctiques acadèmiques externes i el projecte final d’estudis que constitueixen el pla d’estudis, a més de demostrar fefaentment la competència transversal en llengua estrangera”, segons les directrius del següent document.

L’estudiant té reconeguts 180 crèdits europeus (inclosa la formació bàsica), i haurà de cursar les següents assignatures:

 

1 SEM

2 SEM

DISSENY GRÀFIC

EDG18-COL·LABORACIÓ I DIRECCIÓ D’ART

4

 

EDG19-GRÀFICA DE LA INFORMACIÓ

4

 

EDG20-TECNOLOGIA DIGITAL III

4

 

EDG21-DISSENY AUDIOVISUAL

6

 

EDG22-DISSENY AMBIENTAL

4

 

EDG23-PREPROJECTE FI DE GRAU

2

 

OPTATIVES

 

6

OPTATIVA: ITINERARI ACADÈMIC EXTRACURRICULAR

 

4

EDG25-PROJECTE FI DE GRAU

 

14

DISSENY INTERIORS

EDI19-PROJECTES V

8

 

EDI23-PREPROJECTE FI DE GRAU

2

 

OPTATIVES

10

 

OPTATIVA: ITINERARI ACADÈMIC EXTRACURRICULAR

4

 

OPTATIVES

 

10

EDI25-PROJECTE FI DE GRAU

 

14

DISSENY DE MODA

EDM19-PROJECTES V

8

 

EDM20-MULTIMÈDIA

4

 

EDM21-PROCESSOS INDUSTRIALS

2

 

EDM22-GESTIÓ DEL  DISSENY DE MODA

4

 

EDM23-PRESENTACIÓ I COMUNICACIÓ DE PROJECTES

4

 

EDM24-PREPROJECTE FI DE GRAU

2

 

OPTATIVES

 

6

OPTATIVA: ITINERARI ACADÈMIC EXTRACURRICULAR

 

4

EDM26-PROJECTE FI DE GRAU

 

14

DISSENY DE PRODUCTE

EDP19-ECODISSENY

4

 

EDP20-PROJECTES V

8

 

EDP21-GESTIÓ DEL DISSENY DE PRODUCTE

4

 

EDP22-PRESENTACIÓ I COMUNICACIÓ DE PROJECTES

4

 

EDP23-SOCIOLOGIA DEL CONSUM

2

 

EDP24-PREPROJECTE FI DE GRAU

2

 

OPTATIVES

 

6

OPTATIVA: ITINERARI ACADÈMIC EXTRACURRICULAR

 

4

EDP26-PROJECTE FI DE GRAU

 

14