GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:         EDM26-PROJECTE FI D´ESTUDIS MODA

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Moda

Quart

Segon

Específica

14

Departament:    Projectes i teoria del disseny

Idioma: Català/Castellà

Horari: Dilluns de 10:45 a 13:05 hores

Web de l’assignatura: -

Professorat responsable:

Mar Vilalta

Correu electrònic: mvilalta@escoladisseny.com

Horari de tutories: -

Cristina Barriga

Correu electrònic: cbarriga@escoladisseny.com

Horari d’atenció: -

Elena Segura

Correu electrònic: esegura@escoladisseny.com

Horari d’atenció: -

Cap de departament

Marta González

Correu electrònic: mgonzalez@escoladisseny.com

Horari d’atenció: -

2. Contextualització

Interès formatiu de l´assignatura: Darrera assignatura del pla d´estudis, on l'alumne haurà de demostrar que ha adquirit totes les competències treballades durant els diferents cursos i a altres assignatures cursades.

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura

                                        

Matèria: Projectes de Moda

2.2. Perfil professional

                                        

Per a un dissenyador els projectes són l’eix de la seva activitat, aquesta assignatura representa la primera fase d ́investigació i anàlisi per a la realització de projectes, que són una primera aproximació del que es trobarà el futur dissenyador en el món professional.

Els àmbits principals on desenvolupa la seva activitat són:                                        

Disseny de moda i indumentària.

Coolhunter

Investigació de tendències. Estilisme.                                        

Direcció artística.

Vestuari teatral i cinematogràfic.

Disseny de complements.

Disseny tèxtil.

Disseny i gestió d'imatge corporativa.

Gestió empresarial d'activitats creatives.

Dissenys personalitzats o corporatius.

Disseny de moda i indumentària per a activitats específiques.

Figurins.

Sastreria i confecció a mida.

Disseny, recerca i desenvolupament de nous conceptes, materials, aplicacions i productes. Recerca i docència.

3. Requisits

3.1. Requisits essencials

Prerequisits de matriculació: Per matricular-se del PFE serà necessari haver superat 160 crèdits europeus del pla d’estudis de la titulació.

La matrícula dóna dret a presentar-se a dues convocatòries.

Prerequisits d’avaluació: l’avaluació i la qualificació del projecte final d’estudis requereixen haver aprovat totes les assignatures que integren el

pla d’estudis. En el moment de la defensa del PFE s’hauran d’haver superat la resta de crèdits de la titulació, excepte les pràctiques en empresa.

3.2. Requisits recomanables

Haver superat l’assignatura de preprojectes fi de grau.

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT05- Comprendre i utilitzar, almenys, una llengua estrangera en l´àmbit del seu desenvolupament professional.

CT06- Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.

CT07- Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

CT09- Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.

CT10- Liderar i gestionar grups de treball.

CT11- Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l´apreciació i la sensibilitat estètica,mediambiental i cap a la diversitat.

CT12- Adaptar-se, en condicions de competitivitat, als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen en l;àmbit professional i seleccionar els canals adequats de formació continuada.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT14- Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

CT15- Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l´exercici professional.

CT16- Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.

CT17- Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.

Per tal de poder assolir la competència transversal de comprendre i utilitzar, al menys, una llengua estrangera en l’àmbit del desenvolupament professional corresponent, l’estudiant podrà també utilitzar una llengua estrangera en el PFE i en la seva defensa pública, a petició de l’estudiant (proposta de projecte en l’idioma desitjat i instància general) i sempre amb l'autorització del tribunal, dins el primer mes d'haver començat l´assignatura.

4.2. CG/Competències generals

CG01- Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG03- Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.

CG04- Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, de l´espai, del moviment i del color.

CG05- Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.

CG06- Promoure el coneixement dels aspectes històrics, ètics, socials i culturals del disseny.

CG07- Organitzar, dirigir i / o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris.

CG08- Plantejar estratègies de recerca i innovació per a resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.

CG09- Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.

CG10- Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica industrial.

CG11- Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.

CG12- Aprofundir en la història i la tradició de les arts i del disseny.

CG13- Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.

CG14- Valorar la dimensió del disseny com a factor d'igualtat i d'inclusió social, i com a transmissor de valors culturals.

CG15- Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.

CG16- Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.

CG17- Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d´aprenentatge adequades a la consecució objectius personals i professionals.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG20- Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.

CG21- Dominar la metodologia d´investigació.

CG22- Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.

4.3. CE/Competències específiques de l’especialitat

Integrar en un únic treball les competències transversals, generals i específiques de la titulació, adquirides durant el procés formatiu, que acrediten la capacitació per exercir la professió.

5. Resultats d’aprenentatge

Capacitat de desenvolupar i materialitzar idees, conceptes i imatges per a programes comunicatius complexos.

Generació de d’idees pròpies i viables

Comunicació d’idees i projectes

A.- COMPETÈNCIA DESCRIPTIVA: Capacitat de lectura, expressió, descripció i comprensió de les formes en els seus aspectes objectius i subjectius. Domini dels elements que són fonamentals en la comunicació plàstica, en els aspectes artístics i tècnics.

A.1 Capacitat d’expressió en llenguatge gràfic, oral i escrit.

A.2 Domini dels elements que són fonamentals en la comunicació gràfica: Punt, línia, pla, color, textura, contrast, to, perspectiva, composició i retolació, analitzant les propietats semàntiques, i el seu valor sintàctic en relació a la percepció humana , amb caràcter objectiu quan ens referim a l’objecte i les seves propietats físiques o tecnològiques i subjectiu, quan ens referim al subjecte, al seu comportament individual i social, amb relació a la percepció i comunicació cultural.

A.3 Capacitat d’utilització dels coneixements dels sistemes de representació, amb sentit tècnic i artístic.

A.4 Capacitat d’expressió tècnica i artística, en llenguatge volumètric, considerant les possibilitats expressives dels diferents materials i tècniques: Paper, fusta, metall, modelat, ceràmica, maqueta, etc

A.5 Domini de les eines, tècniques gràfiques, fotografia i programes informàtics d’ús comú en disseny.

B.- COMPETÈNCIA CRÍTICO-INTERPRETATIVA: Capacitat d’anàlisi i valoració crítica del Disseny com a resultat de la integració en un sistema complex de relacions: formals i funcionals, amb suport en les ciències de la naturalesa i en el coneixement de l’home com a ésser social. (anàlisi funcional, anàlisi formal, anàlisi fisiològic i ergonòmic, anàlisi històric, antropològic i mediambiental, anàlisi sociològic i psicològic, anàlisi econòmic i comercial, aspectes tècnics i normatius.

B.1 Capacitat d’anàlisi i valoració crítica del Disseny com a resultat de la integració d’un sistema complex de relacions formals, funcionals, ergonòmiques, fisiològiques, històriques, sociològiques, psicològiques, econòmiques, tecnològiques, administratives, etc

B.2 Capacitat d’interpretació amb sentit crític de la significació cultural i social del Disseny, amb suport en les ciències i en la tecnologia.

B.3 Interpretació crítica dels objectes elementals del disseny: l’espai, els objectes, les imatges, les instal·lacions.

B.4 Interpretació crítica del disseny com a fet social, detectant mancances i satisfent necessitats físiques i psíquiques.

C.- COMPETÈNCIA CREATIVA: Capacitat de síntesi i creació. Domini de la metodologia bàsica del Disseny. Capacitat d’invenció i formalització de propostes pròpies. Ús creatiu de normes, requisits i condicionants. Capacitat d’aplicació d’un mètode de disseny.

C.1 Domini del procés metodològic, capacitat d’anàlisi.

C.2 Capacitat de síntesi i desenvolupament de dissenys.

C.3 Capacitat d’invenció i formalització de propostes pròpies.

C.4 Utilització creativa de normes i requisits formals, funcionals, tecnològics i normatius.

D.- COMPETÈNCIA D’EXECUCIÓ: Capacitat de realització, considerant les implicacions dels processos industrials més elementals i les característiques objectives dels materials que hi intervenen. Capacitat d’execució material de maquetes i models.

D.1 Capacitat per dissenyar a nivell executiu considerant les implicacions dels processos industrials més elementals i les característiques objectives dels materials que hi intervenen.

D.2 Capacitat de realització de models i prototips.

6. Continguts

Continguts generals de l’assignatura: Concepció i desenvolupament correcte d’un projecte de disseny original per a l’àmbit del disseny de moda.

Estructura del PFE:                                 

 •                                                                                                          
 • 1.1.  Informació i investigació. Introducció i documentació històrica (referents, exemples) artística, tècnica. Aportacions i peculiaritats del projecte. Informació de materials, normativa... Part d ́aquesta informació desenvolupada al preprojecte.
 •                                                                                                          
 • 1.2.  Ideació. Esbossos i dibuixos previs (evolució). Esquemes. Anàlisi d ́aspectes funcionals, estètics, simbòlics i tècnics. Treball del concepte-idea. (descripció de la idea del projecte).
 •                                                 
 • 1.3.  Comunicació. La documentació definirà completament el projecte, sense ambigüitats.
 •                                         

                        -  Gràfica: fitxes tècniques, patrons i figurins.

                        -  Escrita: memòria

                        -  Volumètrica: Prototip

 •         

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

La metodologia serà activa i pràctica, amb una dinàmica participativa i oberta, individualitzada i adaptada al tipus d’alumnat, al seu desenvolupament, tot fomentant l’autonomia de l’estudiant i promovent el treball col·laboratiu i l’aprenentatge cooperatiu a les activitats acadèmiques programades.

Aprenentatge basat en projectes procurant l’impuls del treball de camp i de l’aprenentatge-servei.

Es plantejaran: Pràctiques enfocades a projectes: Aplicar els coneixements i habilitats adquirits en la fase de resolució de problemes per escometre un  projecte complet.

Estudi de casos.Aprenentatge centrat en problemes: Exercitar, assajar i posar en pràctica els coneixements adquirits prèviament. També es desenvoluparan mecanismes d’aprenentatge actiu i autònoma partir de la resolució de problemes plantejats pel professor i que s’avaluaran amb l’ajut dels coneixements teòrics una vegada realitzats els exercicis.

Aprenentatge cooperatiu: Desenvolupar l’aprenentatge mitjançant hàbits de crítica constructiva i valoració dels treballs propis i aliens, en posades en comú, exposicions i correccions comparatives.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

30 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Tutories

Grupal

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes pràctics a l’aula.

5 hores

Tutories

individual

Assessorament i guiatge del professor

16 hores

Tutories

individual

Assessorament i guiatge dels professors assessors

8,5 hores

Avaluació ordinària

individual

Presentació i defensa del projecte final

0,5 hores

Activitats de treball no presencial

320 hores

Resolució de pràctiques

individuals autònomes

individual

Lectures documents

30 hores

Estudi teòric i resolució de pràctiques

individual

Desenvolupament del projecte: recerca, investigació i anàlisi, dibuix

en 2d i 3d, redacció de la memòria del projecte, preparació i

maquetació dels panells

290 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Instal·lacions

Aules amb cadires, taules per dibuix, il·luminació adequada i endolls suficients pels ordinadors de cada alumne.

Sala d’estudi i biblioteca

Material dels alumnes: al començament a la fase d´ideació, per desenvolupar el dibuix a ma alçada llapis i paper i l´ordinador, en el transcurs del curs, molt convenient que portin l´ordinador portàtil a les classes.

Materials

Ordinadors amb software específic de disseny, ofimàtica i d’accés a internet

Puntualment, projector i pantalla

Pissarra

Eines TIC, recursos web 2.0 per a l’assignatura

Bibliografia: llibres, catàlegs, revistes, etc.

Recursos multimèdia.

Altres materials específics

7.4 Activitats interdisciplinàries

Existeix la possibilitat de la realització del PFE interdisciplinar, es a dir, que un grup d'alumnes treballin un tema i que desenvolupin cada un d'ells una part que correspongui a la seva especialitat. En aquests casos es presentarà una proposta conjunta i serà avaluada per tots els tribunals afectats.

7.5 Activitats complementàries

Visites a empreses, a professionals dels sector de cada una de les especialitats, visites a exposicions, visionat de documentals i qualsevol altra activitat que pugui millorar la qualitat del projecte.

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament

No hi ha criteris generals de departament.

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Procediment d’avaluació

El Projecte fi d’estudis serà avaluat per un tribunal compost per un president, un secretari i tres vocals, en un 80% i pel professor-tutor, en un 20%.

El projecte ha de ser lliurat en la data establerta per poder ser avaluat.

El projecte es presentarà públicament en la data i hora establerta pels tribunals de cada especialitat i l’alumne disposarà de 20 minuts per presentar el seu projecte i es podrà ajudar del material audiovisual que consideri oportú.

Una vegada publicades les qualificacions, l’alumne podrà tenir, si ho considera oportú, una entrevista amb una representació del tribunal, en la data i hora establerts a tal efecte, per resoldre els possibles dubtes que pugui tenir.

En el cas de persistir un desacord amb la qualificació, l’alumne podrà interposar una reclamació per escrit en els terminis establerts, en qualsevol cas després d’haver parlat amb el tribunal, la qual serà tramitada sempre i quant estigui correctament argumentada.

Les revisions de qualificació seran resoltes pel propi tribunal, mitjançant un informe, amb la resolució de ratificació, increment o decrement de la qualificació.

En cap cas podrà ser avaluat positivament un projecte copiat o plagiat.

L’estudiant que ha utilitzat una llengua estrangera en el Projecte Final d’Estudis, i en la defensa pública d’aquest, pot assolir la competència transversal de comprendre i utilitzar, al menys, una llengua estrangera en l’àmbit del desenvolupament professional corresponent. Per tal d’avaluar l’assoliment d’aquesta competència, el tribunal podrà consultar un assessor lingüístic. En tot cas es desvincula l’assoliment de la competència lingüística de la superació del Projecte Final d’Estudis; això vol dir que es podrà superar el PFE i no assolir la competència, però en cap cas el contrari. Si l’alumne opta per presentar el

projecte en una llengua estrangera, ha de presentar també una traducció de la memòria en català o castellà.

Criteris d’avaluació i qualificació del professor-tutor

L’autonomia demostrada en el desenvolupament del PFE.

La planificació del projecte i l’assistència regular a les sessions de tutoria.

L’aprenentatge de les tècniques projectuals i de recerca.

El nivell de dificultat del projecte i la capacitat de resposta de l’alumne enfront d’aquesta dificultat.

La qualitat del PFE.

Procediments i tècniques d’avaluació del tutor

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

CA1 - CA4

10%

Aplicació i aprenentatge de les tècniques

projectuals

CA5, CA6, CA10, CA11

10%

Dificultat del projecte i resolució dels problemes

CA13, CA14, CA15

10%

Qualitat de la presentació i exposició oral

CA9, CA10

10%

Qualitat general del projecte (gràfica i escrita)

CA5 - CA17

60%

Total

100 %

Criteris d’avaluació i qualificació del tribunal

Memòria, execució i desenvolupament

 • Que la memòria sigui completa. L’estructura de la memòria seguirà els apartats definits, la claredat de la memoria, correctament redactada, amb vocabulari adequat, sense errades, legible.
 • El domini del procés metodològic i la capacitat d’anàlisi.
 • La claredat amb què s’ha documentat i la correcció de l’expressió, tant escrita com gràfica.
 • La capacitat de síntesi.
 • Les alternatives plantejades.
 • El valor afegir aportat per l’alumne.
 • La creativitat i la innovació.
 • La dificultat del treball. L’aprofundiment en el tema. Els coneixements tècnics previs (capacitat de demostrar, resoldre o aplicar conceptes apresos durant els estudis). La capacitat de resposta demostrada a la complexitat del treball (capacitat d’aprendre i d’adaptar-se a les necessitats del treball.) Els resultats obtinguts.
 • La qualitat d’execució del projecte. L’aplicació adient de les tècniques de representació i presentació per a la completa definició i comunicació del projecte.
 • Coneixement i aplicació de la normativa en matèria de documentació del projecte.
 • La capacitat de valorar el treball realitzat (valoració quantitativa-qualitativa): aportacions realitzades a la situació inicial; grau de consecució d’objectius. Projecció futura (capacitat d’emmarcar la continuació del treball). La capacitat de delimitar i enumerar les qüestions pendents de resoldre.
 • Pel que fa a la documentació gràfica (fitxes tècniques, sketchbook, figurins…): Que reculli tota la informació necessària per un enteniment del projecte, dels generals als de detall. Les il·lustracions i fitxes tècniques han de ser comprensibles, sense precisar d´explicacions escrites, la composició dels dibuixos dels mateixos serà correcta i dissenyada. La simbologia serà adequada. Nivell d´habilitat tècnica i habilitat gràfica manual, amb adequada utilització dels sistemes de representació i elements relatius a la geometria i que presenti esbossos o sketchbook, amb d´idea de projecte, dibuixos en general i detalls a ma alçada.

Presentació

 • La correcta exposició de la problemàtica o l’estat de la qüestió inicial, els objectius, les fases i les conclusions i línies futures. La facilitat de seguiment de l’exposició realitzada per l’alumne. La distribució del temps en cada un dels apartats.
 • La claredat amb què s’ha presentat el treball, atenent especialment la correcció oral (ús de faltes, lapsus, reiteracions innecessàries, etc.). La imatge que es transmet en la presentació (serenitat, prestància...). La correcció de l’expressió, tant escrita com gràfica, del material utilitzat en la presentació. Els mitjans didàctics utilitzats.
 • La capacitat de resposta a les preguntes formulades pel tribunal (justificar, convèncer amb dades...). La capacitat d’argumentar les conclusions.

Qualificació final del projecte = 20% Qualificació del professor tutor i 80% Qualificació del tribunal

Procediments i

tècniques d’avaluació

del tribunal

Tipus

Criteris d'avaluació

Criteris de qualificació o

ponderació

Qualitat general del projecte (documentació gràfica i escrita):

Concepte, estructura de la memòria, valor afegit, creativitat, innovació, dificultat del treball, correcta representació gràfica en 2D i 3D.

CA5-CA17

90%

Qualitat de la presentació

i exposició oral

CA9, CA10

10%

Total

100%

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica:

                                        

Atkinson, Mark.Como crear una colección final de moda. Ed. Blume

Colin and Elinor Renfrew. Creación de una colección de moda. Ed. Gustavo Gili

Autores varios.Technologie du vetement, Editorial Guérin,

Betzina ,Sandra. Fabric savvy, the essential guide for every sewer.editorial The tauton Press. Figueras Serra, Josefina. La moda, sus secretos y su poder,Editorial Albacore.

La brorerie, histoire&technique de la broderie libre. Pascal Payen

Appenzeller, ed.Armand COLLIN.

Toby Meadows.Crear y gestionar una empresa de moda .Ed. Blume

Collette Wolf. The art os manipulating fabrics. Ed. Krause Publications

9.2. Bibliografia complementària:

9.3. Altres recursos: 

- Programari per presentacions

- Programari per maquetació de panells, treballs i memòries de projectes: Indesign, Ilustrator, Photoshop...

- Programari per realització de plànols en 2D i 3D: autocad, 3Dmax, Rhinos...

- Revistes, catàlegs, plataformes digitals i publicacions específiques.

- Recursos online: Documents de consulta, vídeos, documentals o llocs web especialitzats: pàgines dels autors.

- Ordinador i pisarra digital a l´aula.

10. Altres observacions

En la data prevista al calendari que s’elaborarà cada curs, a la Secretaria del centre i dirigit al President del Tribunal corresponent, l´alumne/a presentarà:

MEMÒRIA DEL PROJECTE.

                                        

-Presentar escrita.  La Memòria inclourà com a mínim els apartats:

-Portada amb la identificació del projecte que s’ha comentat abans

-Índex paginat

                                        

-Cos de treball, on es desenvoluparan els continguts del projecte, mitjançant un informe documental i gràfic complet de les diferents etapes del desenvolupament, incloent la part d’investigació desenvolupada a l’assignatura “Preprojecte fi d’estudis”

-Bibliografia correctament citada

                                        

-Annexos (opcional)

Si l’alumne opta per presentar el projecte en una llengua estrangera, ha de presentar també una traducció de la memòria en català o castellà.(2)

                                        

A més d’aquesta informació, a l’Especialitat de Moda es fan les següents consideracions: -A títol orientatiu, l’extensió de la Memòria serà d’unes 50 pàgines (excloent els annexos) -Recomanem el següent guió:

                                        

                                                                                                         

 1. Introducció (Filosofia o de la col·lecció)                                                                                         
 2. Explicació del Projecte pas a pas (Informe documental i gràfic complet de les diferents etapes de desenvolupament del

Projecte)

 1. Possibles influències o referències històriques al món de la moda
 2. Pla de màrqueting, amb el següent guió orientatiu:                                
 1. Estudi de mercat                                                                        
 • 1.1.  Macro entorn: competència i legislació                                
 • 1.2.  Micro entorn: mercat i demanda, proveïdors
 •                                 
 1. Anàlisi DAFO
 2. Estratègies de màrqueting                                                                        
 • 3.1.  Producte: viabilitat productiva i econòmica, realitzada des de criteris de innovació formal, de gestió empresarial i de mercat. Explicar com has confeccionat la roba: maquinària i procés. Explicar com s’hauria de confeccionar la roba per a ser competitiva i poder fer una producció semi industrial.
 •                                                                         
 • 3.2.  Preu: justificació de la viabilitat productiva i econòmica realitzada des de criteris de innovació formal, de gestió empresarial i de mercat, escandallos, preu final de cada prenda.
 •                                                                         
 • 3.3.  Distribució (explicar on es vol vendre la roba)
 •                                                                 
 • 3.4.  Comunicació (explicar com es donarà a conèixer la col·lecció)
 •                                                                                          
 1. Referències bibliogràfiques correctament citades. Cognoms i nom de l’autor/-a/-es, títol del llibre, editorial, ciutat i data de l’edició)

.Revistes: nom de la revista, número, any d’edició, article concret al que es fa referencia especificant pàgina/-es. Annexos (opcionals) (articles de revistes que considereu necessari incorporar ,etc...)

                                                                         

II.BOOK - DIN A-3 (es pot personalitzar)

                                        

S’han d’incloure els esbossos realitzats, com annex al book, d’aquests s’han de desenvolupar 12 propostes o il·lustracions (col·lecció de 12 outfits) i presentar de 8 a 10 peces de roba confeccionades.

En el cas d’excedir-se en el nombre de peces de roba presentades, no es valorarà la quantitat sinó la qualitat de les mateixes. Estructura del book:                                                                                                         

 • Introducció: breu text explicatiu sobre el tema i filosofia del projecte i possible referències històriques.

                                                                                                         

 • Ambientació amb imatges, carta de colors referenciada, materials tèxtils indicant la composició i correctament referenciats

                                                                                                         

 • Esbossos. (com annex al book)

                                                                                                         

 • 12 Figurins o il·lustracions

                                                                                                         

 • Fitxes tècniques de les peces de roba: es presentarà en fitxes tècniques un 50% de les peces de roba que es confeccionin (és a dir 4 o 5 fitxes tècniques), amb:                                                                                 

-Referència al model i temporada.

-Dibuix de la part anterior i posterior de la peça de roba

-Simbologia de les puntades en cada fitxa tècnica, amb la corresponent explicació també sobre el dibuix

-Descripció del model.

-Descripció de la confecció.

-Mostra del teixit o referència del mateix.

-Símbols i recomanacions de manteniment.

. Fotografies d’estilisme dels “outfits”: al menys s’han de presentar les fotografies de 5 outfits, formant part del book. S’han de posar els crèdits (nom de l’equip que intervé en la sessió : fotografia, maquillatge, perruqueria, models, localització,...)

                                        

III. PECES DE ROBA CONFECCIONADES

                                        

De 8 a 10 peces de roba confeccionades correctament identificades i en penjadors.

                                                                                                         

 • Amb etiquetes de composició i conservació tèxtil

                                                                                                         

 • Amb etiquetes de marca pròpia (opcional)
 • IV.PATRONS:

                                                        

 • Patrons de les peces de roba confeccionades, amb la fitxa de patronatge corresponent.

                                                        

 • V. Un USB  que contindrà la Memòria i el Book del Projecte (seguint el que diu la Guia docent del PFE, el USB  ha de contenir:

                                        

 •  La Memòria en pdf
 •                                 
 •  El plafó en pdf (veure Directrius del PFE 2014-2015)
 •                                 
 •  Tota la documentació gràfica i visual del PFE
 •                                 
 •  Tres imatges significatives en jpg amb una resolució de 72 ppp i un format de 629 x 410 píxels apaïsat
 •                                 
 •  Entre 5 i 7 imatges significatives amb alta resolució i també amb resolució de 72 ppp i un format de 600 píxels el costat
 •                                                                         
 • més llarg de la imatge
 •  La música original de la col·lecció per a la passarel·la o si es gravada que sigui en wave (44 Hz y en stéreo) 
 •                                 
 •  Un text descriptiu del projecte amb un màxim de 50 paraules en pdf
 •                                                                         
 • VI. PLAFÓ: de 100 x 70 cm en format digital, segons el model que es trobarà a disposició de l’alumnat (veure més especificacions al document de les Directrius del PFE 2014-2014) (3)
 •                                                                 

        

Per altres observacions consultar amb el professor-tutor del Projecte fi d’Estudis, que, en tot cas s’han comunicat i treballat a l’assignatura de “Preprojecte Fi d’Estudis”.