Smlouva o poskytnutí péče o dítě

                     (uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

BYTEXPERT s.r.o., se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Práčská 1881/14, PSČ 106 00

IČ 26283336, DIČ CZ26283336

Zastoupená jednatelkou Hanou Hörl

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 179539

Bankovní spojení 107-661430227/0100

(dále jen „provozovatel“)

a

Pan / Paní:…………………………………………………………………………………...

Trvale bytem:…………………………………………………………………………………

Telefonní číslo:……………………………………………………………………………….

Kontaktní email:……………………………………………………………………………...

(dále jen „rodič“)

(společně pak jako „smluvní strany“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o poskytnutí péče o dítě

Jméno dítěte:………………………………………………………………………………..

Datum narození dítěte:………………………………………………………………………

Rodné číslo dítěte:…………………………………………………………………………..

(dále jen „dítě“)

(dále jen „smlouva“)

 1. Předmět smlouvy
 1. Předmětem této smlouvy je závazek provozovatele umístit dítě do soukromého zařízení Rodinné centrum Honzík. Provozované na adrese: Pobočka Pankrác, Bartákova 1121/3, Praha 4 -140 00, Pobočka Prosek, Měšická 88/149,Praha 9 - 190 00, Pobočka Kamýk, Nechanická 306, Praha 12- 142 00, Pobočka Letňany, Beranových 65, Praha 9 – 190 00, nebo (dále jen „školka“), kterou provozuje a dále dítěti poskytovat program a další služby, jejichž rozsah bude s rodičem písemně dohodnut v této smlouvě nebo na základě samostatných objednávek.
 2. Tomuto závazku provozovatele odpovídá závazek rodiče za služby poskytnuté v souladu s předchozím odstavcem řádně hradit provozovateli dohodnutou cenu, tzn. hradit ji ve výši dle Ceníku platného v den poskytnutí příslušné služby a v dohodnutých termínech splatnosti.

 1. Základní ustanovení
 1. Rodič tímto prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy řádně seznámil s Ceníkem služeb a Provozním řádem, že s jeho zněním souhlasí. Aktuální Ceník, Provozní řád a Souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů tvoří přílohu této smlouvy. Provozovatel si vyhrazuje právo Ceník  a Provozní řád jednostranně změnit. Rodič má právo tuto změnu odmítnout a smlouvu vypovědět.
 2. Provoz školky se řídí Organizačním řádem školky, který je nedílnou součástí této smlouvy a s nímž se rodič před podpisem této smlouvy důkladně seznámil a podpisem této smlouvy s ním vyslovuje svůj souhlas.

 1. Specifikace poskytovaných služeb
 1. Nástup dítěte do školky je sjednán na ………………….. .Pokud dítě ve sjednaný den do školky nenastoupí, je rodič povinen na tuto skutečnost provozovatele písemně upozornit nejpozději 5 pracovních dní před sjednaným datem nástupu. Neučiní-li tak, jedná se o zvlášť závažné porušení smlouvy, pro které je provozovatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností.
 2. Rodič dítěte požaduje a provozovatel se zavazuje dítěti rodiče poskytnout:
 1. typ docházky ………………………………. …..........................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………

 1. stravování v rozsahu …………………………………………………………………………………

 1. další služby v rozsahu ………………………………………………………………………………..
 1. Nad rámec typizované docházky je rodič oprávněn objednat si dále u provozovatele prostřednictvím písemné objednávky následující další služby:
 2. noční a víkendové hlídání pro dítě za cenu stanovenou Ceníkem;
 3. hodinové hlídání pro dítě za cenu stanovenou Ceníkem;
 4. školky v přírodě a další mimoškolní aktivity za cenu stanovenou Ceníkem;
 5. pořádání oslav a dětských setkání za cenu stanovenou Ceníkem.
 6. Pokud si rodič dítěte na základě následných písemných objednávek objedná další služby, je srozuměn a souhlasí s tím, že budou dítěti tyto další služby poskytovány ve školce, s výjimkou domluvených dalších aktivit dítěte, které probíhají mimo areál školky.
 7. Provozovatel a rodič se dohodli, že dítě ze školky je oprávněn v dohodnutém čase převzít rodič a jím určené osoby. Rodič dítěte tímto zavazuje provozovatele, aby předal dítě kromě jeho osoby pouze níže uvedeným osobám:

 1. Jméno: ………………………., rodné číslo………………………, vztah k osobě rodiče ………………..……………………………………………………………………………..
 2. Jméno: ………………………., rodné číslo………………………, vztah k osobě rodiče ………………..…………………………………………………………………………….

 1. Pouze výše uvedeným osobám jsou provozovatel a pověřené osoby školky oprávněni poskytovat informace týkající se dítěte. Informace poskytuje provozovatel a pověřené osoby školky vždy při osobním kontaktu po náležitém provedení identifikace osoby informace žádající.
 1. Práva a povinnosti provozovatele
 1. Provozovatel je povinen zajistit služby, podmínky a postupy, k nimž se zavázal v rámci této smlouvy.
 2. Provozovatel se zavazuje, že bude dodržovat takové dietické nároky dítěte, které budou uvedeny v prohlášení o zdravotním stavu dítěte.
 1. Práva a povinnosti rodiče

1. Rodič je povinen informovat provozovatele či pověřenou osobu školky o aktuálním zdravotním stavu dítěte a všech jiných důležitých skutečnostech týkajících se pobytu dítěte ve školce a účasti dítěte na programu školky.

2. Rodič je povinen bezodkladně písemně nahlásit provozovateli jakoukoli změnu ve svém telefonním čísle, adrese či jiných ve smlouvě uvedených údajích a rovněž jakoukoliv změnu týkající se zdravotního stavu či jiných důležitých okolností týkajících se dítěte a pobytu dítěte ve školce.

 1. Rodič předává dítě k účasti na smluveném programu ve školce a na programu zahrnujícím další služby pouze zdravé, bez evidentních známek nemoci. O případných prvotních příznacích nemoci, alergie či jiné indispozice dítěte je povinen rodič provozovatele, nebo pověřen osoby školky, neprodleně informovat. V případě, že evidentní známky nachlazení/nemoci/ se projeví v průběhu docházky, bude rodič kontaktován pověřenou osobou školky se žádostí o okamžitý odvoz dítěte ze školky. Rodič je povinen zajistit odvoz dítěte ze školky bez zbytečného odkladu po takovém oznámení.
 2. Rodič se dále zavazuje jakoukoliv dopředu známou absenci (např. dovolená) dítěte hlásit pověřené osobě školky alespoň 1 týden předem.
 3. V případě dopředu neplánované absence se rodič zavazuje hlásit nepřítomnost dítěte pověřené osobě školky do 8:00 hodin dne, jehož se dítě pro svou absenci nezúčastní.
 4. Pokud si rodič přeje změnit intenzitu / režim docházky dítěte do školky, je možné o takovou změnu požádat provozovatele alespoň 1 měsíc před plánovaným započetím této změny. Provozovatel se zavazuje na takovou žádost písemně odpovědět nejpozději 5 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti o změnu. V případě kladného vyřízení žádosti, předloží provozovatel rodiči dodatek ke smlouvě obsahující dohodnuté změny.
 1. Cena a platební podmínky
 1. Smluvní strany se dohodly, že za služby dle odstavce 3.2. této smlouvy je rodič povinen provozovateli hradit částku ve výši  ………………………………………..,- Kč (slovy: ……………………………………………………………) měsíčně (dále jen „školné“).
 2. Rodič se zavazuje hradit školné vždy měsíčně předem, a to na základě platebního příkazu vystavené provozovatelem se splatností nejpozději do 5. dne v měsíci, za nějž je školné účtováno a to buď v hotovosti, nebo na bankovní účet provozovatele.
 3. V případě prodlení s úhradou školného nebo jakékoliv jiné platby dle této smlouvy se rodič zavazuje zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení s platbou.
 4. Pakliže nedojde k úhradě dlužné částky dle odstavce 6.2. této smlouvy ani do 7 dnů po uplynutí lhůty splatnosti, jedná se o zvlášť závažné porušení smlouvy rodičem. Provozovatel je v takovém případě oprávněn vypovědět smlouvu s okamžitou účinností.
 5. Platební povinnost je rodičem splněna včas, jestliže bude částka uvedená na příslušném

příkazu k platbě vystaveným školkou připsána na účet provozovatele nejpozději v den splatnosti. Rodič je povinen uvádět variabilní symbol, který je pro každou platbu uveden na příkazu k platbě vystaveném školkou.

 1. Pokud se dítě účastní programu 1x až 4x týdně v dopolední nebo celodenní docházce, je možné nepřítomnost nahradit v daném a následujícím měsíci, jinak nárok propadá. Školné zůstává ve stejné výši a neměnné.
 2. Pokud je školné sjednáno za tzv. akční cenu, jak označeno v Ceníku, nárok na převedení dnů do dalšího měsíce nevzniká.
 3.  Při podpisu této smlouvy je rodič povinen uhradit registrační poplatek ve výši

2.000,- Kč, který se jednorázově započítává na 1. měsíční školné.

Registrační poplatek je v případě nenastoupení dítěte do školky v den započetí docházky dle odstavce 3.1. smlouvy nevratný a započítává se za manipulační poplatek.

 1. V případě přerušení nebo ukončení této smlouvy dohodou smluvních stran a za  předpokladu opětovného  návratu dítěte do školky hradí rodič blokovací poplatek ve výši ……………z uvedeného školného v této smlouvě za každý kalendářní měsíc do opětovného nástupu dítěte do školky. Tento poplatek je vždy nevratný a náleží školce.
 1. Zánik smluvního vztahu
 1. Tuto smlouvu je možné ukončit pouze písemnou formou, a to:
 2. Dohodou smluvní stran
 3. Výpovědí jedné ze smluvních stran bez udání důvodu s 1 měsíční výpovědní lhůtou, přičemž výpovědní doba začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
 4. Okamžitým ukončením této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran za předpokladu, že dojde k závažnému porušení této smlouvy druhou smluvní stranou a tato druhá smluvní strana nezjedná nápravu ani do 2 týdnů od písemného ohlášení porušení smlouvy první smluvní stranou. Toto ustanovení nemá vliv na ustanovení 8.3. smlouvy.
 5. Ukončením smlouvy provozovatelem výpovědí s okamžitou účinností v případech uvedených ve smlouvě.
 1. Závěrečná ujednání
 1. Tato smlouva nahrazuje veškerá dříve uzavřená ujednání mezi rodičem a provozovatelem týkající se dítěte.
 2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dne ………………………..
 3. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
 4. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane neplatným nebo nevynutitelným, ať již zčásti, nebo zcela, neovlivní taková neplatnost nebo nevynutitelnost zbývající ustanovení této smlouvy.
 5. Provozovatel je jednostranně oprávněn měnit Ceník a Provozní řád, který představuje samostatný dokument a s jehož zněním platným ke dni podpisu smlouvy se rodič seznámil, což níže stvrzuje svým podpisem. Změna ceníku a provozního řádu je účinná ode dne vyhlášení změny v prostorách školky a na internetových stránkách provozovatele: www.centrumhonzik.cz.
 6. Veškeré změny této smlouvy lze činit pouze písemnou formou, a to vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
 7. Rodič souhlasí s tím, aby provozovatel v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., zpracovával jeho osobní údaje a osobní údaje dítěte. Tyto údaje bude provozovatel zpracovávat za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných provozovatelem. Údaje budou přístupny pouze pověřeným osobám školky a budou předány pouze v míře nezbytně nutné poskytovatelům objednaných služeb, s čímž rodič rovněž souhlasí.
 8. Tato smlouva je podepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
 9. Obě smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni, pod jakýmkoliv nátlakem ani za jinak, pro jakoukoliv ze stran, nevýhodných podmínek.
 10. Smluvní strany si smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ním, což stvrzují svými níže uvedenými podpisy.

V Praze dne………………………….

………………………………………..                                ………………………………………..

              Rodič – zákonný zástupce                                                            Provozovatel

                                                                                    BYTEXPERT s.r.o. – Rodinné centrum Honzík      

                                                                                                                 Hana Hörl                                                                                                                    

                                                                                                              Jednatel společnosti