Published using Google Docs
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT - CHEERS
Updated automatically every 5 minutes

Develops Hungary

korlátolt felelősségű társaság

Adatvédelmi Nyilatkozata

Preambulum

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az általa kezelt adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli Magyarország Alaptörvénye, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete („GDPR”) alapján.

Tiszteletben tartja munkavállalói, felhasználói, a vele kapcsolatban álló szerződéses partnerei, Cheers alkalmazás(iOs, Android), továbbá a https://develops.hu, https://uniqpon.com, https://cheersapp.io és a https://app.uniqpon.com oldal látogatóinak személyes adatait. A tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel azokat kizárólag a szerződés teljesítése, jogszabályi előírás, az az érintett előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján kezel.

Adatkezelés alapelvei

Az Adatkezelő személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek figyelembevételével folytatja:

Az adatkezelést jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi.

Az adatkezelés során érvényesül az adattakarékosság elve, mely alapján az adatkezelésnek célja szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell lennie, és a szükségességre kell korlátozódjon.

Az adatkezelésnek pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lennie. E körben minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a pontatlan adat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljön.

A személyes adatok korlátozottan, a céljának eléréséhez szükséges ideig kerülnek tárolásra.

A személyes adatok kezelése során biztosítja az adatok jogosultatlan vagy jogellenes kezelésével és véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet.  

Személyes adatot csak jelen Nyilatkozatban meghatározott célból és módon, az itt meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Az Adatkezelő kijelenti, hogy adatkezelés minden szakaszában megfelel e céloknak.

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Megfelelő technikai vagy szervezési intézkedéseket alkalmazva biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Érintettek tájékoztatása

Az Adatkezelő jelen Nyilatkozat közzétételével megfelelő intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy az érintettek a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva megkapják.

Az Adatkezelő munkáját segítő alkalmazottai, partnerei és Adatfeldolgozói az érintettek személyes adatai vonatkozásában titoktartási kötelezettséggel tartoznak.

Értelmező rendelkezések:

 1. adatbiztonság: Az adatok biztonsági kritériumainak, mint bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás, védelmében hozott műszaki, személyi és szervezeti intézkedések és eljárások együttes rendszere.

 1. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 1. adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

 1. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

Jelen Nyilatkozat szerinti Adatkezelő:

Az Adatkezelő:

Elnevezése:

Develops hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye:

1097 Budapest, Drégely utca 2-4. B. lph. 604.

cégjegyzék szám:

01-09-357012

adószáma:

27917882-243

honlap:

https://develops.hu/

e-mail. cím:

info@develops.hu

mobil:

+36 30 975 6262

 1. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében – vele kötött megbízási szerződés alapján - személyes adatokat kezel.

A számvitelhez szükséges adatokat a Flamingó Market Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2144 Kerepes, Magtár tér 12.; cégjegyzék száma: 13-09-136733; adószáma: 22645331-1-13; képviselője: Herczeg Hajnalka ügyvezető, Kiss Ádám Péter ügyvezető) kezeli.

Az Adatkezelő honlapját saját maga kezeli, az Adatkezelő a személyes adatokat az Amazon Web Services EMEA SARL (székhelye: 38, avenue John F. Kennedy, 1855 Luxembourg, Luxembourg; cégjegyzék száma: B186284; EUID: LURCSL.B186284; adószáma: LU 268) által üzemeltetett szerveren tárolja.

Az Adatkezelővel az email kampányok küldése és az egyéb online marketing tevékenység végzése saját maga jár el.

Az Adatkezelők kijelentik, hogy a vele szerződéses kapcsolatban álló adatfeldolgozók a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő utasításai alapján, célnak megfelelően használják, azon céltól eltérő más adatkezelési műveletet nem végeznek. Az adatfeldolgozás tiszteletben tartják az érintettek személyes adatait és jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat.

 1. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 1. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

 1. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

 1. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

 1. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 1. bizalmasság (titkosság): Az adat azon jellemzője, hogy csak egy előre meghatározott felhasználói kör (jogosultak) részére engedélyezett a hozzáférés, mindenki más hozzáférése illegális;

 

 1. bizalmasság elvesztése: A bizalmasság elvesztését felfedésnek nevezzük, mely esetén a bizalmas adat arra jogosulatlanok számára is ismertté és/vagy hozzáférhetővé válik;

 1. biztonsági esemény: Minden esemény, amelynek káros kihatása lehet az informatikai eszköz vagy az azon tárolt adatok bizalmasságára, sértetlenségére illetve rendelkezésre állására;

 1. címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 1. GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete;

 1. harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 1. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 1. Info tv.: az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;

 1. sértetlenség: Az adat létének, hitelességének, épségének, önmagában teljességének kritériuma, ami biztosítja, hogy az adatot, információt vagy programot csak az arra jogosultak változtathatják meg és azok észrevétlenül nem módosulhatnak.

 1. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 1. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Személyes adataidat az alábbi jogcímeken kezelem:

Szerződés teljesítése alapján történő adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bek. b.) pont]

Szerződés teljesítése körébe tartozik, az Adatkezelő által felhasználóival, szerződéses partnereivel létrejött megállapodás.  

Felhasználók személyes adatai:

e-mail cím, jelszó, profil létrehozás dátuma, utolsó belépés dátuma, utolsó módosítás dátuma; jelentés ténye, alkalmazáson keresztül adminisztrált tranzakciók adatai (pl. vásárlás helye és ideje, vásárolt termékek és szolgáltatások, kifizetett összeg), kreditek és azok ellenértékének összege, kreditek kezdő és lejárati dátuma

Szerződéses partnerek személyes adatai:

neve/elnevezése; lakcíme/ székhely; kapcsolattartó neve; telefonszáma; e-mail címe

Az adatok kezelésének a célja a vonatkozó szerződések (felhasználási, szolgáltatási) megkötése, szerződések teljesítése valamint kapcsolattartási adatok megadása.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat digitális formában iktatva, felhő alapú digitális szerveren tárolja. A személyes adatokat a szerződés megkötésétől/ létrejöttétől a szerződéses jogviszony fennállásáig illetve a kötelmi jogviszony elévülési idejéig kezeli. E körben kezelt személyes adatokat nem továbbítja.

Jogszabályi előírás alapján történő adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bek. c.) pont]

A felhasználók és szerződéses partnerek alábbi személyes adatait a számvitelről-, az általános forgalmi adóról- valamint az adózás rendjéről szóló jogszabályi előírások alapján kezeli:

neve/elnevezése; lakcíme/székhelye; adószáma 

Utalványkártyával történő fizetés esetén: 

alkalmazáson keresztül adminisztrált tranzakciók adatai (pl. vásárlás helye és ideje, vásárolt termékek és

szolgáltatások, kifizetett összeg; vezeték és keresztnév, telefonszám, e-mail cím, számlázási cím, a tranzakció

száma, dátuma és időpontja, bizonylat tartalma, vevőkód, áfás számla esetén név, cím és adószám

A felhasználók és szerződéses partnerek adatainak kezelése az alkalmazásban történő vásárlásokra, teljesítésekre vonatkozó számlák kiállítása céljából történik.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatok egy részért papír alapon székhelyén, valamint digitális formában iktatva, felhő alapú digitális szerveren tárolja, illetve továbbítja a könyveléssel és bérszámfejtéssel megbízott Adatfeldolgozó részére. A vásárlásokról online számlázó program segítségével számlát állít ki. A kiállított számlákat, a rajta szereplő adattartalommal a számla számviteli szempontú őrzési idejéig kezeli az Adatkezelő.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont]

Az Adatkezelő az alkalmazásán keresztül lehetővé teszi felhasználói számára, hogy személyes online fiókot hozzanak létre az események könnyebb kezelése érdekében. Az online fiók (profil) kialakítása és az egyes funkciók kialakítása önkéntes. Az Adatkezelő a felhasználók személyes fiókján keresztül kezeli a felhasználó

felhasználói nevét; profilképét; feltöltött médiumok (fényképek, videók); fényképekre, videókra adott kedvelések, szavazatok; fényképeken, videókon megjelölt személyek felhasználói neve; feltöltés dátuma; GEO adatok; felhasználó által létrehozott esemény kezdetének dátuma; felhasználó által létrehozott esemény végének dátuma; eseményről publikált képek dátuma; eseményen részt vevő felhasználók felhasználói neve, alkalmazáson keresztül adminisztrált tranzakciók adatai (pl. vásárlás helye és ideje, vásárolt termékek és szolgáltatások, kifizetett összeg).

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat digitális formában iktatva, felhő alapú digitális szerveren tárolja a felhasználói fiók létrehozásától annak törlésig. Az Adatkezelő a személyes adatokat nem továbbítja.

---

Az Adatkezelő https://cheersapp.io weboldalán keresztül support@cheersapp.io e-mail címe útján az érdeklődő üzenetet küldhet az Adatkezelő részére. E körben az érdeklődő alábbi személyes adatait kezeli:

neve; telefonszám;  e-mail cím

Az Adatkezelő a megadott személyes adatok a weboldal adatbázis felületén valamint digitális formában iktatva, felhő alapú digitális szerveren tárolja. A kapcsolatfelvétel érdekében megadott személyes adatokat a kapcsolatfelvétel céljának elérése idejéig, de legfeljebb 1 évig. Az Adatkezelő az e körben kezelt személyes adatokat nem továbbítja.

---

Az Adatkezelő https://www.facebook.com/cheersapphu/about/ közösségi média felületén keresztül vele kapcsolatba lépő érdeklődök személyes adatait. E körben az érdeklődő alábbi személyes adatait kezeli az Adatkezelő:

profil név; profilkép

Az adatkezelő az így megismert személyes adatokat a kapcsolatfelvétel érdekében a weboldal adatbázis felületén tárolja. A kapcsolatfelvétel érdekében megadott személyes adatokat a kapcsolatfelvétel céljának elérése idejéig, de legfeljebb 1 évig tárolja. Az Adatkezelő az e körben kezelt személyes adatokat nem továbbítja.

---

Az Adatkezelő honlapján lehetővé teszi az érdeklődők számára, hogy feliratkozzanak elektronikus hírlevelükre. E körben kezeli az érintettek

nevét; e-mail címét

Az Adatkezelő a megadott személyes adatok a weboldal adatbázis felületén valamint digitális formában iktatva, felhő alapú digitális szerveren tárolja. Az érintettek személyes adatait a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. Az Adatkezelő az e körben kezelt személyes adatokat harmadik felek részére nem továbbítja.

Adatok megismerése, felhasználása, továbbítása

Az Érintettekről tárolt személyes adatot csak az a személy jogosult megismerni, akinek ez a kötelezettségei érvényesítéséhez szükséges. A személyes adatot kezelő, vagy egyéb okból annak megismerésére jogosult személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét az Adatkezelő jegyzőkönyvben rögzíti.

Adatkezelési tevékenységem során előfordulhat a kezelt személyes adatok felhasználása. Felhasználásnak az minősül, ha a személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a személyes adatának rögzítése érinti, a személyes adat rögzítésétől számított 3 (három) munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot az Adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Amennyiben az Adatkezelőt a hatóság illetve bíróság felszólítja az adatszolgáltatásra és kiadásra, az Adatkezelő köteles a személyes adatot kiadni, ha annak minden feltétele fennáll. Amennyiben a fenti megkeresésre attól számított 30 (harminc) napon belül, hogy az Érintett a megsemmisítés mellőzését kérte, nem kerül sor, a rögzített kép-, és/vagy hangfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell.

Az Adatkezelő a személyes adatok bizonyos körét Adatfeldolgozó partnerei részére adja át. Minden olyan esetben az Érintettek külön hozzájárulását kéri, amennyiben az adattovábbítás EGT-n kívüli országba irányul.

Érintettek jogai és érvényesítésük

Az érintettek, az Adatkezelő és Adatfeldolgozó személyéről, a kezelt adatok köréről, céljáról, az őket megillető jogokról és azok érvényesítési lehetőségeiről a kiadott Adatkezelési Tájékoztatóból kapnak tájékoztatást.

 1. hozzáférési jog ~ az adatkezelés folyamatában az Érintett jogosult hozzáférni a róla tárolt adatokhoz, és tájékoztatást kapni a róla kezelt illetve feldolgozott adatok céljáról, jogalapjáról, tárolásáról és tárolás időtartamáról. A tájékoztatási jog kiterjed a személyes adatok helyesbítésére, törlésére, kezelés korlátozására, illetve a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának lehetőséről való tájékoztatásra. Az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmem teljesítését nem tagadjuk meg, kivéve, ha bizonyítható, hogy az érintettet nem áll módunkban azonosítani. Az érintett által kért további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számítunk fel.

 1. helyesbítéshez való jog ~ az Érintett jogosult kérni, hogy a rá vonatkozó pontatlan, vagy hiányos adatokat kiegészítő nyilatkozat alapján helyesbítsük

 1. törléshez (elfeledtetéshez) való jog ~ az Érintett kérelmére töröljük a róla tárolt adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;

 1. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 1. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok a további adatkezelésre;

 1. a személyes adatot jogellenesen kezeltük;

 1.  alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az adatkezelés jogalapjának megszűnését, ideértve a hozzájáruláson való adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonását is követő rövid időn belül törölni kell.

 1. adatok zárolásához való jog ~ Zároljuk a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.

Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 1. korlátozáshoz való jog ~ ha felmerül az Érintettről kezelt személyes adatok pontatlansága, jogellenessége, szükségtelensége, vagy az Érintettnek az adatkezelésre vonatkozó tiltakozása, az Érintett kérheti, hogy korlátozzuk ezen adatok vonatkozásában az adatkezelést.

 1. adathordozhatósághoz való jog ~ az Érintett azon jogát takarja, hogy jogosult, géppel olvasható (pdf, doc, excel, txt) formában megkapni az általa rendelkezésre bocsátott adatokat, annak érdekében, hogy egy másik adatkezelő rendelkezésére bocsássa.

 1. tiltakozáshoz való jog ~ ha az Érintettre vonatkozó adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél érdekének érvényesítéséhez szükséges, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben úgy az érintett bármikor tiltakozhat az ilyen célból kezelt személyes adatainak kezelése ellen.

A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül

Adatbiztonság

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

E körben a mindenkor hatályos informatikai biztonságra vonatkozó irányelvek betartásával jár el és ilyen eljárást követel meg az Adatfeldolgozóitól is.

A személyes adatokkal kapcsolatos jogsértés esetére adatvédelmi incidens szabályzatot dolgoz ki, mely rögzíti az adatvédelmi jogsértés bejelentésének lehetőségét és az adatvédelmi jogsértés elhárításáért felelős személyeket, továbbá az irányadó határidőket.

A megvalósuló adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet.

Érintettek jogaiknak megsértése esetén panasszal fordulhatnak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefonszáma: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 394-1410, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu) illetve megilleti őket a döntéshozatal helye szerinti bírósághoz fordulás joga is.

Az Adatkezelő az Érintettek adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett sérelemdíjat követelhet.

Az Adatkezelő jogszerűen nyilvántartott személyes adatokat, információkat, a két fél között esetlegesen felmerülő vitás kérdések, jogvita elkerülése érdekében zajló egyeztetések és/vagy jogvita során felhasználhatja.

Cookie-k (sütik) ismertetése és kezelése

Az https://cheersapp.io honlapon és alkalmazásában a bárki számára hozzáférhetően közzétett tartalmak megtekintése személyes adatok megadása nélkül lehetséges.

Az Adatkezelő által működtetett honlapokon és alkalmazásában az alábbi, úgynevezett „cookie”- k (sütik) működnek:

Ide tartoznak az olyan analitikus cookie-k, mint Google Analytics cookie, ami információkat gyűjt és jelentést készít az Adatkezelő weboldalának, alkalmazásának használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára és amelyek lehetővé teszik az Adatkezelő számára, hogy felmérje webhelye/ alkalmazás használatát és teljesítményét és ezen kinyert adatok alapján javítsa annak működését.  Munkamenet cookie, mely a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolja. Élettartama a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra. Mobil verzió, design cookie, ami érzékeli a látogató által használt eszközt és segíti a könnyebb átláthatóságot mobiltelefonon. Élettartama 365 nap. Backend azonosító cookie, ami az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója. Élettartama a böngésző bezárásáig tart.

Weboldalunk harmadik féltől származó szolgáltatókra támaszkodik, ezért weboldalunkon ezen szolgáltatók linkjei vagy ikonjai is megtalálhatók.

Megosztás gombok:

 Ezek a weboldalak is cookie-kat (sütiket) használnak, amelyekre vonatkozó tájékoztatás az érintett oldalakon található. Az Adatkezelő nem ellenőrzi harmadik felek weboldalait, és nem felelős más külső weboldalak tartalmáért.

A sütikben tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a honlap / alkalmazás online szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapon/ alkalmazásban használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak.

A honlap/ alkalmazás látogatása során a számítógépre elhelyezett sütiket a felhasználó a saját számítógépéről bármikor eltávolíthatja, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.

A hirdetési cookie-k elutasítása nem befolyásolja a felhasználói élményt a weblapunk látogatása során.  

Ilyen például a Google Adwords cookie és a Remarketing cookie, mely az érintett IP-címét hozzáadja a remarketing listához. Ez a cookie megjegyzi az érintett legutóbbi kereséseit és összekapcsolja azokat az egyes hirdetők hirdetéseivel és keresési eredményekkel.

Utoljára megtekintett termék cookie, ami rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartama 60 nap.

Ajánlott termékek cookie, ami az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékek listáját rögzíti. Élettartama 60 nap.

Kosár cookie, ami a web áruházban a kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.

Intelligens ajánlat cookie, ami megjegyezve a vásárló IP címét újabb belépés esetén a korábbi vásárlásokat szűrve ad a jelenlegi termékekre ajánlatot. Élettartama 30 nap.

Kötelező Cookiek

Cookie megnevezés

Cookie leírása és célja

Szolgáltaót

Cookie élettartalma

ba_vid

A célja az online fizetési csalások észlelése a Barion Smart Gateway-en keresztül, a böngésződ digitális ujjlenyomata és online szokásaid alapján. Ez a süti olyan adatokat biztosít, amelyeket felhasználhatunk egy weboldal felhasználójának azonosítására több munkameneten keresztül.

Barion Payment Inc.

Az utolsó frissítéstől számított 1,5 évig

ba_vid.xxx

A célja az online fizetési csalások észlelése a Barion Smart Gateway-en keresztül, a böngésződ digitális ujjlenyomata és online szokásaid alapján. Ez a süti olyan adatokat biztosít, amelyeket felhasználhatunk egy weboldal felhasználójának azonosítására több munkameneten keresztül. Gyűjti a ba_vid-et, a böngésző beállításokból származó digitális ujjlenyomatot, az oldalon tett első, aktuális és utolsó látogatás időbélyegeit, valamint azt, hogy a harmadik féltől származó sütik engedélyezve vannak-e vagy sem.

Barion Payment Inc.

Az utolsó frissítéstől számított 1,5 évig

ba_sid

A célja az online fizetési csalások észlelése a Barion Smart Gateway-en keresztül, a böngésződ digitális ujjlenyomata és online szokásaid alapján. Ez a süti olyan adatokat biztosít, amelyeket felhasználhatunk egy felhasználó azonosítására több webhelyen keresztül.

Barion Payment Inc.

30 perc

ba_sid.xxx

A célja az online fizetési csalások észlelése a Barion Smart Gateway-en keresztül, a böngésződ digitális ujjlenyomata és online szokásaid alapján. Ez a süti olyan adatokat biztosít, amelyeket felhasználhatunk egy felhasználó azonosítására egyetlen webhelyen keresztül.

Barion Payment Inc.

30 perc

Marketing Cookiek

Cookie name

Cookie description and its purpose

Provider

Cookie lifetime in your browser?

BarionMarketingConsent.xxx

Célja az adatgyűjtéshez és felhasználáshoz adott hozzájárulásod tárolása a böngészési munkameneteid és vásárlási szokásaid tekintetében, hogy személyre szabott hirdetéseket és ajánlatokat biztosíthassunk számodra. Amennyiben hozzájárulásodat adtad, az alábbi sütik által gyűjtött adatokat, amelyeket a hitelkártya-csalások megelőzésére helyeztek el, szintén felhasználjuk a böngészési és vásárlási szokásaid elemzésére, valamint személyre szabott hirdetések és ajánlatok biztosítására.

Barion Payment Inc.

Az utolsó frissítéstől számított 1,5 évig

Media and advertiser partners' cookie

Célja a Barion és a Partner azonosító sütijeinek összehangolása. A süti összehangolási folyamat során a Partner szervere letölti és tárolja saját azonosítóját a felhasználó böngészőjében, hogy szinkronizálja a Barion és Partner azonosítókat.

Barion Adatkezelési megtekintése

Read more details about cookies in our Partners' cookie policy. List of the Partners who use these kinds of cookies are available here with links to their own cookie policies.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy időnként információkat gyűjthetünk Önökről harmadik féltől vagy nyilvánosan elérhető pl: cégnyilvántartási forrásokból.

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a lunk/ alkalmazásunk által működtetett cookie-k (sütik) alkalmazása az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény („Eht.”) 155. § (4) szakasza értelmében a felhasználó előzetes, tájékozott hozzájárulását igényli. Ezért az első látogatáskor a honlapon, a képernyő alsó részén felugrik egy felirat arról, hogy a weboldal cookie-kat (sütiket) használ, illetve egy link, amely ehhez a tájékoztatóhoz vezet. A cookie-k (sütik) használatához a felhasználó az „Engedélyezem” gomb megnyomásával járulhat hozzá.  Kiléptetés #2 cookie:A #2 opció szerint 90 nap eltelte után automatikusan kilépteti a rendszerből azt a felhasználót, aki nem jelentkezett ki vásárlói fiókjából. Élettartama 90 nap.

Amennyiben Ön mégsem szeretne fogadni bizonyos típusú cookie- kat (sütiket), akkor módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, vagy böngészője figyelmeztesse, amennyiben a weboldal cookie-t (sütit)szeretne küldeni.

Amennyiben többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani kívánja cookie (süti) beállításait, tekintse meg internetes böngészőjének utasításait vagy segítő képernyőjét, illetve az alábbi link segítségével az egyes szolgáltatók online viselkedés alapú reklámjait be és ki is tudja kapcsolni: http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices

Hatályos: 2024. június 3. napjától

Develops Hungary Kft. ~ Adatkezelési Nyilatkozat         oldal