Published using Google Docs
Сайт_наказ №175 від 14.07.2021 р. Про порядок визначення терміну навчання для осіб, що вступають на навчання на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня/освітнього ступеня.docx
Updated automatically every 5 minutes

Tryzub-mono-1

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ  НАФТИ  І  ГАЗУ

Н А К А З

м. Івано-Франківськ

14 липня 2021 р.                                                                                          № 175

наказ ректора від 14 липня 2021 року №175

З метою врегулювання питань, пов`язаних із вступом на навчання осіб, що вступають на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня (далі – ОКР), освітнього (освітньо-професійного) ступеня або фахової передвищої освіти та на підставі рішення ректорату від 13 липня 2021 року,

Н А К А З У Ю:

  1. Затвердити «Порядок визначення терміну навчання для осіб, що вступають на базі здобутого ступеня молодшого бакалавра (ОКР молодшого спеціаліста) або фахового молодшого бакалавра» (Додаток 1).
  2. Затвердити «Порядок визначення терміну навчання для осіб, що вступають для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та ОКР спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)» (Додаток 2).
  3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на проректорів за сферами відповідальності.

Ректор                                                                Є. І. Крижанівський

Додаток 1

до наказу № 175

від «14» липня 2021 р.

«Порядок визначення терміну навчання для осіб, що вступають на базі здобутого ступеня молодшого бакалавра (ОКР молодшого спеціаліста) або фахового молодшого бакалавра»

1. Особам, що вступають на навчання до університету на основі здобутого ступеня молодшого бакалавра (ОКР молодшого спеціаліста) або фахового молодшого бакалавра на перший курс (зі скороченим терміном навчання або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) університет має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначається стандартом вищої освіти спеціальності. За відсутності стандарту – не більше 120 кредитів ЄКТС. Нормативний обсяг освітньо-професійної програми (далі – ОПП) залишається незмінним (240 кредитів ЄКТС).

2. Термін підготовки за ОПП визначається комісією, створеною розпорядженням директора інституту/центру міжнародної освіти, до якої включається представник освітньої програми та відповідної випускної кафедри університету. Може створюватись комісія інституту (за всіма ОПП спеціальностей інституту) або за кожною спеціальністю/ОПП окремо.

3. Доступ до необхідних документів для встановлення терміну навчання голова комісії або уповноважена ним особа отримує у відповідній відбірковій комісії інституту після початку прийому заяв та документів.

4. Рішення щодо перезарахування навчальних дисциплін, які засвоєні у попередніх закладах вищої/фахової передвищої освіти, директор інституту/центру міжнародної освіти приймає на основі службового подання голови відповідної комісії (Додаток А).

5. Комісія може рекомендувати часткове перезарахування дисципліни/дисциплін. У такому випадку кількість кредитів, які підлягають вивченню, рахуються у загальному обсязі перезарахованих, відповідно до пункту 1, але вважаються академічною різницею. Загальна кількість кредитів не може перевищувати 20.

Повне перезарахування частково перезарахованої дисципліни проводиться за результатами переатестації: виконання індивідуального завдання, складеного екзамену або пройденої співбесіди, вивчення окремих тем дисципліни тощо. Переатестацію проводить кафедра, за якою закріплена відповідна навчальна дисципліна. З урахуванням результатів переатестації визначають оцінку за повністю перезараховану дисципліну. 

Академічна різниця ліквідовується, як правило, протягом першого року навчання. Конкретні етапи зазначаються у розпорядженні директора інституту.

6. Термін скорочення навчання (курс зарахування) щодо кожної особи, що вступає на навчання до університету на основі здобутого ступеня молодшого бакалавра (ОКР молодшого спеціаліста) або фахового молодшого бакалавра оформляється розпорядженням директора інституту протягом двох тижнів з дати реєстрації наказу про зарахування. Додатком до розпорядження формується таблиця перезарахованих дисциплін щодо кожного здобувача (Додаток Б). Одна копія розпорядження та відповідного додатку до розпорядження підшивається в особову справу здобувача вищої освіти, інша – видається йому на руки. Електронна копія зареєстрованого розпорядження надсилається до навчального відділу (nv.lab.anp@nung.edu.ua).

7. На основі розпорядження директора інституту/центру міжнародної освіти Приймальною комісією готується проєкт наказу про коригування терміну навчання, якщо він відрізняється від встановленого тією конкурсною пропозицією, на яку зарахований здобувач, та подається на затвердження ректору університету. Відповідальні особи за роботу з ЄДЕБО в дирекції інституту/центру міжнародної освіти на підставі зареєстрованого наказу вносять відповідні зміни щодо терміну навчання у карточці здобувача.

8. Дирекцією інституту перезараховані дисципліни і відповідні оцінки вносяться у залікову книжку здобувача та у автоматизовану систему управління навчальним процесом. Залікова книжка засвідчується особистим підписом директора інституту/центру міжнародної освіти.

Здобувач вищої освіти має право відмовитися від перезарахування дисципліни, якщо його не влаштовує отримана раніше оцінка, та складати її як академічну різницю або вивчати повторно.

9. Процедура перезарахування відбувається на засадах, визначених «Положенням про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці» (введеного у дію наказом ректора від 25 лютого 2019 року № 59, із змінами, внесеними згідно із наказом ректора від 01 листопад 2019 року № 285).

Начальник навчального відділу                                Я.В. Штанько

Додаток 2

до наказу № 175

від «14» липня 2021 р.

«Порядок визначення терміну навчання для осіб, що вступають для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та ОКР спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)»

1. Особа може вступити до ІФНТУНГ для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки). До цих осіб можуть встановлюватись додаткові вимоги щодо строків навчання та обмеження щодо можливого поєднання спеціальностей різних галузей. Для таких осіб, що зараховані до університету до індивідуального навчального плану включаються додаткові обов’язкові навчальні компоненти. Фінансування навчання за кошти державного та місцевого бюджетів (за державним або регіональним замовленням) здійснюється в межах нормативного строку навчання за основним навчальним планом. 

2. Нормативний строк навчання для осіб, зазначених у пункті 1, становить 1 рік 4 місяці. Повний строк навчання (включно з нормативним) – від 1 року 4 місяців до 1 року 10 місяців.

3. Обсяг навантаження за основним навчальним планом становить 90 кредитів. Обсяг додаткових обов’язкових навчальних компонентів становить від 20 до 40 кредитів.

4. Додаткові обов’язкові навчальні компоненти індивідуального навчального плану засвоюються, як правило, протягом першого року навчання. Конкретні терміни встановлюються розпорядженням директора інституту/центру міжнародної освіти.

5. Термін навчання та обсяг додаткових обов’язкових навчальних компонентів визначається комісією, створеною розпорядженням директора інституту/центру міжнародної освіти за погодженням з гарантом/гарантами ОПП та випускними кафедрами університету. Може створюватись комісія інституту (за всіма ОПП спеціальностей інституту) або за кожною спеціальністю/ОПП окремо.

6. Доступ до необхідних документів для встановлення терміну навчання голова комісії або уповноважена ним особа отримує у відповідній відбірковій комісії інституту після початку прийому заяв та документів.

7. Рішення щодо встановлення терміну навчання та обсягу додаткових обов’язкових навчальних компонентів директором інституту/центру міжнародної освіти приймається на основі службового подання голови відповідної комісії (Додаток В) та оформляється розпорядженням директора інституту протягом двох тижнів з дати реєстрації наказу про зарахування. Додатком до розпорядження формується таблиця додаткових обов’язкових навчальних компонентів щодо кожного здобувача (Додаток Г). Одна копія розпорядження та відповідного додатку до розпорядження підшивається в особову справу здобувача вищої освіти, інша – видається йому на руки. Електронна копія зареєстрованого розпорядження надсилається до навчального відділу (nv.lab.anp@nung.edu.ua).

8. На основі розпорядження директора інституту/центру міжнародної освіти Приймальною комісією готується проєкт наказу про коригування терміну навчання, якщо він відрізняється від встановленого тією конкурсною пропозицією, на яку зарахований здобувач, та подається на затвердження ректору університету. Відповідальні особи за роботу з ЄДЕБО в дирекції інституту/центру міжнародної освіти на підставі зареєстрованого наказу вносять відповідні зміни щодо терміну навчання у карточці здобувача.

9. Дирекцією інституту відповідні дисципліни та отримані оцінки вносяться у залікову книжку здобувача та у автоматизовану систему управління навчальним процесом.

10. Особи, які зараховані на навчання за кошти державного та місцевого бюджетів (за державним або регіональним замовленням), укладають додаткову угоду про оплату освітніх послуг в обсязі кредитів додаткових обов’язкових навчальних компонентів.

11. Процедура перезарахування раніше вивчених дисциплін відбувається на засадах, визначених «Положенням про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці» (введеного у дію наказом ректора від 25 лютого 2019 року № 59, із змінами, внесеними згідно із наказом ректора від 01 листопад 2019 року № 285).

Начальник навчального відділу                                Я.В. Штанько

Додаток А

Порівняльна таблиця навчальних дисциплін для перезарахування

Здобувач вищої освіти____________________________________________________________________

Інститут _____________________________

Спеціальність за якою:

зараховано ________________________ завершено навчання _____________________________

Освітньо-професійна програма_______________________________

Документ про освіту:

серія ____ № _______ виданий «_____» _______ 20__ р. закладом вищої/фахової передвищої освіти ___________________

За навчальним планом ОПП

Згідно з додатком до документа про освіту

Підсумкова оцінка для перезарахування*

№ з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів

Підсумковий контроль

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів

Оцінка/балів/ ECTS

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Хімія

3

іспит

Хімія

3

добре/75/С

добре/75/С

4

Фінанси, гроші та кредит*

6

іспит

Фінанси

4

добре/80/С

добре/85/В

Гроші та кредит

3

відмінно/90/А

5

Глобальна економіка*

5

іспит

Глобальна економіка

3

добре/80/С

частково перезараховано

* Якщо для перезарахування дисципліни навчального плану враховуються декілька дисциплін, виставляється середньозважена оцінка з врахуванням кількості балів та кредитів за формулою О=(О1*N1+ О2*N2)/( N1+N2), де О – середньозважена оцінка з дисципліни, виражена у балах; Оі – оцінка з дисципліни, виражена у балах; Nі – кількість кредитів з  дисципліни. Дисципліна з результатів попереднього навчання може бути врахованою лише один раз.

Загальна кількість перезарахованих кредитів: _____________, з них: частково перезарахованих ______, академічна різниця ______ (не більше 20).

Рекомендований термін скорочення навчання _______ .

Голова комісії                                                                        ПІБ

Члени комісії                                                                         ПІБ

Начальник навчального відділу                                Я.В. Штанько

Додаток Б

Таблиця перезарахованих навчальних дисциплін

здобувача _________________

Інститут _____________________________

Спеціальність: ________________________

Освітньо-професійна програма_______________________________

Документ про освіту:

серія ____ № _______ виданий «_____» _______ 20__ р. закладом вищої/фахової передвищої освіти ___________________

№ з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів

Оцінка/балів/ ECTS

1

2

3

7

Перезараховані дисципліни

1

Хімія

3

добре/75/С

2

Фінанси, гроші та кредит

6

добре/85/В

Частково перезараховані дисципліни

3

Глобальна економіка*

5

Академічна різниця

4

Глобальна економіка*

2

ліквідація до _____ 20_ р.

Всього кредитів

* Якщо для перезарахування дисципліни навчального плану враховуються декілька дисциплін, виставляється середньозважена оцінка з врахуванням кількості балів та кредитів за формулою О=(О1*N1+ О2*N2)/( N1+N2), де О – середньозважена оцінка з дисципліни, виражена у балах; Оі – оцінка з дисципліни, виражена у балах; Nі – кількість кредитів з  дисципліни. Дисципліна з результатів попереднього навчання може бути врахованою лише один раз.

Директор інституту                                                         ПІБ

Начальник навчального відділу                                Я.В. Штанько

Додаток В

Обсяг додаткових обов’язкових навчальних компонентів

Здобувач вищої освіти____________________________________________________________________

Інститут _____________________________

Спеціальність за якою:

зараховано ________________________ завершено навчання _____________________________

Освітньо-професійна програма_______________________________

Документ про освіту:

серія ____ № _______ виданий «_____» _______ 20__ р. закладом вищої освіти ___________________

№ з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів

Підсумковий контроль

Півріччя вивчення

1

2

3

4

1

Хімія

3

іспит

2

Фінанси, гроші та кредит

6

іспит

3

Глобальна економіка

5

іспит

Всього:

Загальна кількість кредитів _______.

Рекомендований термін навчання _______ .

Голова комісії                                                                        ПІБ

Члени комісії                                                                         ПІБ

Начальник навчального відділу                                Я.В. Штанько 

Додаток Г

Таблиця додаткових обов’язкових навчальних компонентів

здобувача _________________

Інститут _____________________________

Спеціальність: ________________________

Освітньо-професійна програма_______________________________

Документ про освіту:

серія ____ № _______ виданий «_____» _______ 20__ р. закладом вищої освіти ___________________

№ з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів

Підсумковий контроль

Півріччя

Термін засвоєння

1

2

3

4

5

6

1

Хімія

3

іспит

1

не пізніше «____» _____ 20 ___ р.

2

Фінанси, гроші та кредит

6

іспит

1

не пізніше «____» _____ 20 ___ р.

3

Глобальна економіка

4

іспит

2

не пізніше «____» _____ 20 ___ р.

Всього:

Директор інституту                                                         ПІБ

Начальник навчального відділу                                Я.В. Штанько