Досвід роботи

Сурженка Сергія Івановича, вчителя англійської мови Великобурлуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Великобурлуцької районної ради Харківської області

Тема

 «Кабінет англійської мови – творча лабораторія освітньої діяльності вчителя та учня»

Автор досвіду

Сурженко Сергій Іванович – учитель англійської мови,

кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «учитель-методист»

Анотація

Досвід роботи спрямований на пошук шляхів для створення умов  при вивченні англійської мови, наближених до умов реального середовища за допомогою автентичних аудіо матеріалів, зростання професійної компетентності учителів іноземної мови, пошуку нових активних підходів до навчання за рахунок впровадження елементів інноваційних технологій, активних  форм роботи учнів у процесі навчання англійської мови,  підвищення мотивації  їх навчальної діяльності,  розкриває  можливості формування в учнів інтересу до  предмета, а на цій основі – підвищення рівня  якості знань та їх навчальних досягнень.

Саме кабінет англійської мови як творча лабораторія освітньої діяльності учителя та учня є тим середовищем, де формуються базові механізми іншомовного спілкування, котрі у майбутньому випускники зможуть розвивати і удосконалювати відповідно до власних потреб.                                                                                                                                               Досвід може бути використаний у практичній діяльності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів.

Актуальність досвіду

         Мета і завдання в межах теми досвіду

Головна мета навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах полягає у формуванні в учнів комунікативної компетентності, базою для якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок. Розвиток комунікативної компетентності залежить від соціокультурних і соціолінгвістичних знань, умінь і навичок, які забезпечують входження особистості в інший соціум і сприяють її соціалізації в новому для неї суспільстві.

  Мета і завдання в межах досвіду передбачають формування в учнів таких особистісних якостей, як:

Методологічна основа досвіду

  Підґрунтя досвіду роботи та його практична реалізація спирається на Національну доктрину розвитку освіти, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Концепцію загальної середньої освіти (11-річна школа)», Державний стандарт початкової загальної освіти, базової і повної загальної середньої освіти, концепцію «Нова Українська Школа», Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти та навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів.

Питання методичної організації комунікативно-орієнтованого навчання іноземної мови було висвітлено науковцями (Біляєв Б.В., Бім І.Л., Ведель Г.Є., Гурвич П.Б., Зимова І.А., Кузовлев В.П., Леонтьєв О.О., Пасів Є.І., Скалкін В.Л.)                      

   У результаті аналізу досліджень комунікативної компетентності було виявлено, що вона розглядається як: комунікативні знання (Л. Е. Орбан-Лембрик, Л. А. Петровська, А. П. Панфілова, О. Г. Коваленко), комунікативні здібності (Ю. М. Ємельянов, А. П. Панфілова, С. С. Макаренко,  B. R. Nancy),  комунікативні характеристики (комунікативні риси) (Н. М. Мельникова, В. П. Черевко, Т. Д. Щербан, О. І. Гринчук, А. М. Сухов).

                Опис досвіду

Основне призначення іноземної мови як предметної галузі шкільного навчання - сприяти в оволодінні учнями уміннями і навичками спілкуватися в усній і писемній формах відповідно до мотивів, цілей і соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях. Саме ЗНЗ є тим навчальним закладом, де формуються базові механізми іншомовного спілкування, котрі у майбутньому випускники зможуть розвивати й удосконалювати відповідно до власних потреб.

Головна мета навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах полягає у формуванні в учнів комунікативної компетентності, базою для якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок. Розвиток комунікативної компетентності залежить від соціокультурних і соціолінгвістичних знань, умінь і навичок, які забезпечують входження особистості в інший соціум і сприяють її соціалізації в новому для неї суспільстві.

Основною формою навчання іноземної мови є урок. Види діяльності на уроці залежать від мети і завдань, вікових особливостей та інтересів учнів.

Уроки  Сурженко С.І.  є комунікативно спрямованими, пріоритетними видами діяльності є ті, що пов’язані з формуванням в учнів умінь і навичок використовувати мову як засіб спілкування.

Вчитель здійснює навчально-виховний процес з опорою на такі основні дидактичні та методичні принципи:

1. Принцип комунікативної спрямованості навчання, що забезпечує таку організацію навчального процесу, який веде до належного рівня практичного оволодіння іноземною мовою в усній і писемній формах.

2. Принципи ситуативності та тематичної організації навчального матеріалу, що створюють умови для адекватного здійснення ідеї комунікативності. За змістом оволодіння мовою відбувається у межах тем, визначених програмою, а основною формою організації спілкування є мовленнєва ситуація.

3. Принцип урахування особливостей рідної мови, а також досвід, набутий учнями в її вивченні, що дозволяє прогнозувати можливі труднощі у навчанні іноземної мови і таким чином раціоналізувати навчальний процес.

4. Принцип свідомості навчання розглядається вчителем як загальнометодичний принцип, який враховує якісну своєрідність оволодіння іноземною мовою. Він передбачає не тільки усвідомлене використання мовних одиниць відповідно до їх значення, форми й особливостей вживання у мовленні, але й до ситуацій спілкування та сфери мовленнєвих функцій кожної мовної одиниці.

5. Принцип урахування вікових особливостей учнів зумовлює відбір методичних підходів та змісту для спілкування на кожному етапі навчання іноземної мови.

6. Принцип взаємопов’язаного навчання видів мовленнєвої діяльності враховує спільні психологічні механізми, спирається на використання максимуму відповідних аналізаторів для досягнення належного рівня сформованості умінь і навичок, не суперечить ідеї усного випередження, оскільки мовлення, насамперед, існує в усній формі.

Створення кабінету англійської мови  розглядається як підсистема освітнього закладу, яка спрямована на реалізацію освітніх та виховних завдань, які має вирішувати школа в межах своєї компетенції.

Важливим елементом і завданням кабінету  є створення так званої «атмосфери занурення» при вивченні англійської мови в умовах, коли учні не мають безпосереднього контакту з мовою в повсякденному житті і за відсутності достатньої кількості мовного матеріалу, з яким учні і вчитель мають працювати у відповідності до діючої програми. Тому матеріальна база відіграє одну з ключових ролей у процесі навчання. Ця база включає підручники, методичні посібники, словники, автентичні граматичні довідники, періодичну літературу (газети, журнали), художню літературу різного рівня складності текстів, різноманітних жанрів, книги для дітей, дитячі енциклопедії, плакати, карти, банк аудіо - та відеоматеріалів.

      Основними складовими системи навчання є:

-  учитель, його компетентність, методи роботи;

- учні, їхні потреби, мотивація і методи роботи;

- зміст навчання, його селекція і систематизація, способи перевірки отриманих результатів;

- середовище навчання, тобто засоби навчання і його суспільно-матеріальні умови .

Виходячи з такого розуміння системи навчання і будується робота вчителя англійської мови .

        Сурженко С.І.  широко використовує на уроках сучасні методи викладання предмета, зокрема автентичні навчально-методичні комплекти, проектні, групові та інтерактивні форми роботи з учнями за допомогою  українських та автентичних матеріалів.

В основі навчання лексики й граматики лежить принцип випереджаючого усного засвоєння мовленнєвих зразків через комунікативні завдання та подальше використання цього матеріалу в мовній практиці.

Згідно з комунiкативним підходом до навчання новий мовний матеріал (лексичний і граматичний) спочатку пред’являється вчителем у певному контексті, а вже потім активізується в усному і писемному мовленні за допомогою відповідних вправ і завдань.

При вивченні вміння формулювати проблему і надавати пораду (проблеми в школі), вивчається модальне дієслова should (слід):

Учні на уроці також дізнаються про культурні реаліїї  підлітків з інших країн, закріплюють вміння надавати пораду,  виконують вікторину «Ти гарний чи поганий учень?»  та інтерактивні вправи (одній групі учнів роздаються карти з проблемами, іншій – картки з порадами. Завдання: учень читає вголос свою проблему, всі слухають, і той учень, у кого відповідна порада,  читає її вголос. Це може бути змагання між групами. Наступний етап – учитель збирає ці картки і читає сам різні проблеми, і учні, або той, хто читав цю пораду, або той, хто знає відповідь, дають пораду вчителю. (Етап закріплення і практики).

На уроках учитель використовує різноманітні прийоми при вивченні й активізації лексики:

  1. mouse  –you move this with your hand to give information to your computer;
  2. screen – it’s part of your computer. You look at this and read information;

   Процес навчання всіх видів мовленнєвої діяльності здійснюється паралельно і взаємопов’язано. 

    При вивченні минулих часів урок розпочинається з мети –  я можу описувати пам’ятну подію, досвід, використовуючи різні минулі часи. Учням пропонується зразок – спогади людини, коли їй було 15 років, в тексті слова минулого часу виділені червоним кольором. Учні виконують передтекстове завдання, заповнюють правила вживання минулих часів, переходять до рубрики «Grammar builder»  («Будівельник граматики»), працюють у парах, обговорюючи відмінності в значенні між цими реченнями. Наступним етапом уроку є аудіювання і заповнення пропусків дієсловами минулих часів (спогади про минуле вже іншої людини). Учні закінчують питання про цю історію різними минулими часами. Це завдання є кроком до наступного етапу уроку – мовлення – робота в парах ( дай відповіді на ці питання).

І заключний етап – розкажи своєму партнеру про пам’ятну подію, яка тебе вразила. Використай наступні підказки:

У домашньому завданні учні продовжують читати про історію з минулого з заповненням дієслів в минулому часі, виконують письмову роботу – напиши про останній раз, коли ти загубив або знайшов щось. Учням пропонуються питання як план:

Учні працюють з минулими часами:

В своїй практичній роботі вчитель використовує різноманітні види роботи для розвитку основних видів мовленнєвої діяльності:

Читання – це туристичні путівники, листівки, статті – журнальні, газетні, опис в комп’ютерній грі, фактичні матеріали з енциклопедій, уривки з художньої літератури.

Письмо – це різні види письма (формальний лист – лист виробнику, проблема, скарга), неформальний лист (лист-подяка), буклет, огляд фільму, оповідання, історія, опис фотографії, структура листів).

Говоріння – це діалог/монолог/вираження прохання, згоди/незгоди, думки, порівняння і контрастування фото, діалоги з опорою на зразок, модель, парна робота, вираження власної думки .

Аудіювання - для загального розуміння, для деталей - радіопрограми, інтерв’ю.

Важливим у роботі вчителя є підтримання інтересу до предмета, підвищення мотивації учнів, віра в успіх, власні можливості. Для цього вчитель використовує різні прийоми і методи, такі як вербальні і невербальні – заохочення, розвиток цікавості, допитливості;

Важливим є відчуття успіху, і те, що в англійській мові називається «encouragement» (заохочення) та «challenge» (виклик). Наприклад, у роботі над текстом зустріли речення: I’m proud of him – Я пишаюсь ним. А далі вчитель говорить: «А ось це речення на 10 балів». І пропонує   учням речення на трансформацію, зміну, опираючись на попереднє: 1) «Мої батьки пишаються мною» 2) «Я пишаюсь своєю країною».

Для розвитку навичок аудіювання, вчитель пропонує учням слухати дома аудіоматеріали, які вивчаються в класі і надає практичні поради як вчитися самостійно.

Для успішного вивчення англійської мови значущим є читання додаткової літератури (художньої, енциклопедій).

Проектні роботи відграють важливу роль у процесі опанування мови. Метод проектів дозволяє учням проявити самостійність у виборі джерел інформації , способу її викладу та презентації. Проектна методика дозволяє індивідуальну роботу над темою, яка викликає найбільший інтерес у кожного учасника проекту, що спричиняє підвищену мотивовану активність учня. Наприклад, «Важливі події в історії різних країн», «Мої прабабуся і прадідусь», «Марновірства».

        Творча діяльність учнів проявляється у створення вікторин; анімаційних діалогів; презентацій в Power Point.

    Важливим в роботі над проектами є використання можливостей електронної енциклопедії  Encarta Microsoft.

 _          У цій частині роботи  розглянемо, як вчитель  використовує комп’ютерні  технології як засіб та потужний освітній інструмент . Це значно підвищує ефективність засвоєння учнями навчального матеріалу, розвиває їх розумові та творчі здібності, підвищує зацікавленість, активність у опануванні знаннями. Використання засобів ІКТ у професійній діяльності вчителя іноземних мов дозволяє удосконалити зміст навчання, методи та організаційні форми навчально-виховного процесу, забезпечити високий науковий і методичний рівень викладання, індивідуальний підхід у навчанні, підвищити ефективність подання нового матеріалу. Таким чином, впровадження  ІКТ у навчальний процес дає можливість поліпшити результати навчання іноземних мов у школі.

Застосування персональних комп’ютерів (далі)        ПК сприяє індивідуалізації процесу навчання – кожен учень працює так, наскільки йому дозволяють його індивідуальні особливості, він має можливість зупинитися, подумати, виправити помилку.

Слід відзначити системність і послідовність у роботі вчителя: від простого до складнішого. Перш за все педагог підготував матеріали по користуванню комп’ютерами - методичні розробки за темою: «Use Internet and learn English» (Користуйся Інтернетом та вивчай англійську мову), які дають можливість учням ознайомитись з основною термінологію англійською мовою при роботі на комп’ютері та при користуванні Інтернетом.

Комп’ютери, на яких встановлено відповідне програмне забезпечення, підключені до локальної мережі. Це дає вчителю можливість управляти робочими станціями зі свого робочого місця, відправляти завдання на робочі комп’ютери учнів, контролювати роботу учнів на комп’ютерах. Учні мають можливість створювати свої власні папки, де вони зберігають свої роботи, завдання.

Сурженко С.І. використовує презентації в Power Point на різних етапах уроку: при введенні нової теми, закріпленні вивченого матеріалу, контролі знань, візуалізації (таблиці, схеми). Використання комп’ютерів на уроці допомагає швидко знайти потрібну інформацію в Інтернеті (наприклад, хто такий Дж. Лукас, що таке НАСА, Мейфлауер, статистичні дані - населення, культурні реаліїї, фестивалі), що допомагає учасникам навчального процесу заощаджувати час та допомагає учням швидко орієнтуватися у англомовному середовищі. Для вчителя застосування засобів мережі Інтернет надає достатню кількість мовного та країнознавчого матеріалу, докладний опис новітніх навчальних технологій, можливість постійно підвищувати власний професійний рівень володіння мовою, обмінюватися досвідом із колегами за кордоном, самим спілкуватися іноземною мовою з носіями мови та залучати до цього учнів.

      Новітня інформація, яка стосується освіти в цілому, тенденції, досягнення, зокрема, важливості знання англійської мови. Таку можливість надає сьогодні онлайн освіта. Головне при отриманні такої освіти: мати доступ до Інтернету та знати англійську мову.

    При доступі до Інтернету,окрім того, що учні можуть використовувати Multi-ROM  з інтерактивними вправами, вони отримують можливість практикувати англійську мову безпосередньо через Інтернет. Відвідуючи сайт http://elt.oup.com/student/solutions/preint/ ,

учні можуть практикувати ті теми, які вивчаються в школі, або повторювати їх перед тестами     Використання мультиромів Multi-ROM (лексика, граматика, розмовні кліше, аудіоматеріали, відеофайли, диктанти, письмо). При використанні цих технологій учні практикують  використання лексики, граматики, розуміння англійської мови на слух і навичок письма. Наприклад, при виконанні завдання з письма учні повинні закінчити лист, вставляючи слова за змістом. Якщо це слово є в тексті, воно з’являється в тексті,виділене при цьому зеленим кольором. Якщо ні – ви пробуєте знову або користаєтесь підказкою, яка з’являється на 1-2 секунди.

    Аудіювання. Учні мають можливість слухати кілька разів запис, перемотувати його, робити паузи. Корисно використовувати так звані «скріпти» – текст запису. Потім учень може ще раз прослухати і виконати завдання  або тренуватися робити самостійно «скріпти», а потім звіряти з оригіналом. Це корисна вправа на розвиток навичок сприйняття англійської мови на слух.

    Використання онлайн  курсів, інтерактивних програм, тестових технологій, використання в практичному вимірі англійської мови – покупка речей, замовлення товарів,квитків,  пошук необхідної інформації, використання перекладача – Google.

    При достатньому рівні володіння англійською мовою і як перспектива та виклик на майбутнє, учні мають можливість навчатися на онлайн -  курсах, використовуючи таку платформу як Coursera - https://www.coursera.org/course/   https://www.coursera.org/

          Використання можливостей інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації з англійської мови.

Очікувані результати практичної реалізації досвіду

Говорячи про систему навчання, необхідно мати на увазі, що  при розгляді системи навчання, що відноситься до групи функціонуючих систем; її оптимізацію звичайно розуміють як удосконалювання діяльності вчителів, тобто лише однією складовою, забуваючи про всі інші.

Результативність, ефективність  практичної реалізації теми

         Основними результативними моментами, які підтверджують ефективність використання ІКТ на уроках  англійської  мови можуть виступити:

  1. активне використання засвоєних знань та вмінь у практиці усного спілкування англійською мовою; уміння використовувати мовний матеріал не тільки при спілкуванні, але й при розумінні мови співрозмовника;
  2. створення негайної мотивації навчання;
  3. подолання психологічних бар'єрів, зокрема бар'єру страху перед спілкуванням іноземною мовою та бар'єру страху можливістю зробити помилку;
  4. засвоєння великої кількості мовних, лексичних та граматичних одиниць;
  5. діяльність учнів протікає в атмосфері піднесеності, легкості та співробітництва, у результаті чого найбільш успішно реалізується використання ІКТ при вивченні іноземної мови.

Важливим показником ефективності цієї комплексної роботи є результати ЗНО учнів школи за останні роки. Результати у порівнянні з іншими школами району можна подивитися за посиланням:

 https://zno.testportal.com.ua/stat/2016

https://zno.testportal.com.ua/stat/2017

Перспективи подальшого розвитку

Головним показником роботи  Сергія Івановича Сурженка є те, що його учні із задоволенням працюють  на уроках англійської мови, їх задовольняє психологічна атмосфера на уроці, адже в кабінеті англійської мови вони відчувають себе відкривачами нового, поглиблюють свої знання з англійської мови, вчаться використовувати у своїй практичній діяльності Інтернет ресурси.  І це педагогові вдається, бо кожен школяр  переконаний у своїй значимості та  успішності саме завдяки таланту і професійності їхнього педагога.

Важливим показником ефективності цієї комплексної роботи є результати ЗНО учнів школи за останні роки. З результатами у порівнянні з іншими школами району можна ознайомитися за посиланням:

 https://zno.testportal.com.ua/stat/2016

https://zno.testportal.com.ua/stat/2017

(Харківська область, Великобурлуцький район)