GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi: OP07-TALLER DE METAL

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Totes

Tercer i Quart

Primer-Segon

Optativa

4

Departament:    Tallers tridimensionals

Idioma: Català/ Castellà/Anglès

Horari:de 8:00 a 10:45

Web de l’assignatura: https://tallerstridimensionals.blogspot.com.es/

Professorat responsable:

Yolanda Lucía Montoya Pocoví

Correu electrònic: ymontoya@escoladisseny.com

Horari de tutories: A concertar

Cap de departament

Francisco Rodrigo

Correu electrònic: frodrigo@escoladisseny.com

Horari d’atenció: A concertar

2. Contextualització

L’objectiu d’aquesta assignatura es fomentar l’actitud reflexiva i creativa de l’alumnat.

 • Les classes seran de caràcter teoricopràctic: on es plantejarà una problemàtica en forma d’exercici que l’alumnat haurà de resoldre de manera teòrica i posteriorment portar-la a la pràctica.
 • Tractarem la sintetització de la forma figurativa a partir d’esbossos i premaquetes, per arribar a materialitzar-les amb les tècniques del metall.
 • Presa de contacte amb el material, les tècniques i els procediments propis del taller de metall utilitzant com a instrument motivador el desenvolupament de la capacitat creativa, organitzant en metall objectes tridimensionals dotats de coherència tècnica i formal, i valor expressiu.Conèixer les qualitats i limitacions del material ajudaràn a l’alumnat a saber realitzar projectes a partir d’aquest.
 • Es fomentarà el llenguatge i tècniques de representació i comunicació, molt útils per a la realització del seus projectes com a futurs dissenyadors
 • Potenciar el treball en equip.

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura

 

 • Llenguatge i tècniques de representació i comunicació.

 • Es considera que l'assignatura optativa de Taller de Metall possibilita el desenvolupament de habilitats i destresa manual.

 • Representacions bàsiques de elements  tridimensionals.

 • Configuració de formes en l'espai.

 • Coneixement bàsic del llenguatge i dels recursos materials i tècnics de la representació tridimensional.

----------------------

2.2. Perfil professional

El perfil del graduat en disseny correspon al de un professional qualificat, capaç de concebre, fonamentar i documentar un procés creatiu a través dels dominis teòrics i pràctics  del disseny.

En aquest sentit l'assignatura optativa del Taller de Metall pretén aportar al futur dissenyador una perspectiva de caràcter empíric. On es vol aconseguir que l’alumnat obtengui les eines necessàries per a la comunicació amb les empreses especialitzades que puguin realitzar els seus futurs dissenys. Així com fomentar la comunicació de idees i projectes per al seus futurs clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.

3. Requisits

.

3.2. Requisits essencials 

Haver superat el primer i segon curs dels estudis superiors de Disseny.

3.2. Requisits recomanables 

Assignatura eminentment pràctica. Es important i necessari l'assistència a les classes.

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals 

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT06- Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.

CT07- Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

CT09- Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.

CT10- Liderar i gestionar grups de treball.

CT11- Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l'apreciació i la sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.

CT12- Adaptar-se, en condicions de competitivitat, als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen en l'àmbit professional i seleccionar els canals adequats de formació continuada.

CT14- Dominar la metodología de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

CT15- Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

4.2. CG/Competències generals 

CG01- Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG05- Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.

CG06- Promoure el coneixement dels aspectes històrics, ètics, socials i culturals del disseny.

CG07- Organitzar, dirigir i / o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris.

CG08- Plantejar estratègies de recerca i innovació per a resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.

CG09- Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.

CG10- Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica industrial.

CG11- Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.

CG15- Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.

CG17- Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a la consecució objectius personals i professionals.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG20- Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.

CG21- Dominar la metodología d'investigació.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

Dominar bàsicament  els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació tridimensional.

Debatre i comunicar idees i conclusions als clients, així com saber avaluar i reaccionar davant els estímuls generats pels mateixos.

Aplicar els mètodes de verificació per a l'eficiència comunicativa.

Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, de l'espai, del moviment i del color.

Desenvolupar una actitud reflexiva i creativa de l'espai.

CAPACITATS

Capacitat d'observació del fenòmens estètics, tridimensionals i comprensió dels processos generals que intervenen en la elaboració de d'objectes tridimensionals.

Capacitat de estructuració de l'espai tridimensional.

Comprensió de la importància del treball individual i en equip.

Capacitat de capficar-se en el treball, donant importància a l'experimentació, al procés seguit i a l’adquisició d'un sistema de treball personal.

Aprenentatge sobre materials, tècniques i processos de treball, amb rigor en l'acompliment  de les normes de seguretat, higiene i medi ambient.

Conèixer el llenguatge tridimensionals a través de la feina dels artistes.

Desenvolupar vies d'expressió personal.

HABILITATS

Utilització d'eines, tècniques i materials bàsics i el seu adequat us.

Saber traslladar les idees de creació a un producte final i tridimensional

APTITUDS

Desenvolupament de la creativitat individual i col·lectiva integrada en el context contemporani.

Participació en la resolució de problemes.

Cooperació entre grups d’experts per a la realització d’un producte en comú.

5. Resultats d’aprenentatge

Després de realitzar aquesta assignatura l’alumnat haurà de ser capaç de:

 • Resoldre problemes d’una manera creativa i eficaç.
 • Conèixer les diferents tècniques instrumentals de l'estructura, l’expressió i la representació tridimensional.
 • Treballar en equip de manera cooperativa
 • Saber moure-se en un àmbit interdisciplinar.
 • Utilitzar els mètodes de recerca i investigació pròpis de la matèria.
 • Demostrar el maneig útil i adequat de les eines i màquines del taller de metall.
 • Poder comunicar una idea a partir de croquis, maquetes i dibuixos, amb les mesures necessàries per a poder materialitzar-lo.

6. Continguts

  MÓN

 • Material: Presentació del metall en totes les seves formes de comercialització.
 • Entendre el comportament i les propietats del material.
 •  Prevenció de riscos laborals.

  ART

 •  El llenguatge del material, aprofitament i aplicació dels recursos estilístics del metall.
 • La forma com a llenguatge, recorregut per un seguit d’obres escultòriques basades en el treball en planxa metàl·lica.
 • Coneixement d’un ventall d’artistes i dissenyadors de diferents disciplines que han treballat amb el concepte del cub.

 TALLER

 • Modulació del material: planxa de metall.
 • Modulació del material i l’espai: tall, plegat, ondulat, cisellat, soldadura.
 • Eines manuals i mecàniques.

BLOC TEMÀTIC 1

1.1- Coneixements bàsics dels materials propis del taller.

1.2- Les tècniques i els procediments propis del taller.

1.3- Prevenció de riscos laborals i protecció del medi ambient.

1.4- Exposició d’obres d’artistes i dissenyadors que han treballat amb el concepte relacionat amb l’exercici.

BLOC TEMÀTIC 2

-SÍNTESI DE LA FORMA FIGURATIVA

2.1- Elements expressius de la forma figurativa.

2.2- Formes obertes i formes tancades.

2.3- Reducció i síntesi orgànica, geomètrica i/o mixta.

2.4- La forma i el buit.

2.5- Textures, oxidació, policromat, pàtines i acabats.

7. Metodologia docent

Mètode individualitzat i personalitzat.

L’assignatura és d’avaluació continuada, s’ha acordat al departament de tècniques tridimensionals un 80% d'assistència per no perdre l’avaluació continua (acordat el 07/09/2018)

7.1. Estratègies generals metodològiques

Clases expositives        

Durant el BLOC TEMÀTIC 1 les classes seran de caràcter expositiu, juntament amb una demostració pràctica del funcionament del taller, animant a l’alumnat a participar de les pràctiques del taller de metall.

S’exposarà diferents obres d’artistes que han realitzat obres relacionades amb l’exercici.

Clases pràctiques

Durant el BLOC TEMÀTIC 2 les classes seran de caràcter pràctic.

Cada alumne realitzarà un exercici pertinent, on serà fonamental la pràctica i la participació.

Es considera l’organització del treball autònom de l’alumnat com a part del treball.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

51 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

Exposició del contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

8  hores

Classes pràctiques

Individual/grupal

Realització de classes expositives i pràctiques

39 hores

Avaluació

Individual

Avaluació dels treballs i processos de creació

3 hores

Activitats de treball no presencial

49 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Resolució dels treballs d'ideació

Individual

Recerques, pluja d'idees, esbossos, croquis, esborranys, plànols.

19 hores

Memòria

Individual/ Petit grup

Realització de memòria amb índex, temporització i conclusions

30 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

- En el desenvolupament de les pràctiques al taller de metall, s'utilitzaran els mitjans necessaris de seguretat i higiene en el treball i s'observaran les normes legals.

- Queda terminantment prohibit l'ús de màquines i eines elèctriques sense la presència a l’aula del professor responsable de d’aquesta.

7.4 Activitats interdisciplinàries

L’assignatura queda oberta a propostes tant per part de l’alumnat com del professorat de caràcter interdisciplinar.

7.5 Activitats complementàries

Visites a exposicions i museus o visita guiada per Palma per conèixer les escultures de la ciutat, sempre i quan el temps lectiu ens ho permeti.

Muntatge d’exposicions en el centre si fos adient.

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

-Seguiment i control continu dels treballs dels alumnes

- L’aplicació del procés d’avaluació contínua requereix d’un 80% mínim d’assistència de l’alumnat, a les activitats lectives i a la resta d’activitats programades.

- És necessari tenir tots els treballs aprovats per a superar l’assignatura.

- En el cas de no superar el 80% d’assistència l’alumnat haurà de superar una prova adient on s’avaluarà els coneixements adquirits durant el curs, també serà necessari el 100%dels treballs presentats i aprovats.

- Un treball incomplet serà considerat com a no presentat.

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Els procediments i les tècniques establerts per avaluar el nivell d’adquisició i el progrés de l’aprenentatge dels estudiants són els següents:

 • Treballs i projectes.
 • Informes/memòries de pràctiques.
 • Proves d’execució de tasques reals o simulades.
 • Sistemes d’autoavaluació (oral, escrita, individual, en grup).
 • Escales d’actituds.
 • Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.).
 • Carpeta d’aprenentatge.

Sempre i quan l’alumnat hagi superat el 80% d’assistència s’aplicarà una avaluació contínua i amb un percentatge d’un 80% recuperable (itinerari 1). Mentre que l’alumnat que no hagi superat aquest mínim d’assistència se li aplicarà l’itinerari 2, sense opció a recuperació

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

 Actitud (interès, assistència, participació)

NR

 CA01 CA02 CA03 CA04

20%

 Treball de memòria (index, temporització)

R

CA10 CA09 CA07.

30%

Treballs de creació (premaquetes, maquetes, peça final)

R

 CA05 CA06 CA08 CA11 CA13 CA14 CA15 CA16 CA17

50%

Treballs i projectes

R

. CA08 CA11 CA13 CA14 CA15 CA16 CA17

50%

Prova objectiva final

R

CA05 CA06 CA07 CA08 CA09

50%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

Recuperació de la asignatura

-A l’inici de la prueba objectiva final i / o extraordinaria de la asignatura, serà necessari presentar acabats i complets tots els exercicis pràctics i escrits realizats durant el curs (50% de la nota), i superar  la prova pràctica. (50% de la nota).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

                Ares,J.A.  "El metal" Ed. Parramon.

9.2. Bibliografia complementària: 

Finn, D. (1989) How to look at Sculpture (1ª ed.) New York: Harry N. Abrams, Inc.

Moore, H. (2005) Hands On! Creative Projects (1ª ed.) London: Ed. The Henry Moore Fundation

Plowman, J. (1995) Técnicas escultóricas (1ª ed. En castellà) Barcelona: Ed. Acanto

Sauras, J. (2003) La escultura y el oficio de escultor (1ª ed.) Barcelona: Ed. Serbal

Wittkower, R. (1987) La escultura: procesos y principios(4ª ed.) Madrid: Ed. Alianza

9.3. Altres recursos: 

Suport gràfic i visual per a la comprensió de les possibilitats del material a utilitzar

https://whttps://www.youtube.com/watch?v=QuingnHSUs4 (Jorge Oteiza)

ww.youtube.com/watch?v=PPvkIyoNqoI (Betty Gold)

https://www.youtube.com/watch?v=TD9pIzV751c (Picasso Guitarres)

Informació adient al classroom de l’assignatura.

10. Altres observacions 

En cas de discapacitat de l’alumnat es faran les adaptacions adients per a l'adequació de l’exercici a les seves necessitats. Aquesta discapacitat haurà de ser acreditada.