Kongressen 2019

BILAGA 8

Förslag: Verksamhetsplan 2019/2020

Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan 2019/2020

Bakgrund

Verksamhetsplanen är förbundets “att göra”-lista. Alltså saker vi vill göra fram tills nästa Kongress. Det är förbundsstyrelsen som ansvarar för att verksamhetsplanen uppfylls. Verksamhetsplanen är uppdelad i olika övergripande rubriker, underrubriker och punkter med konkreta mål att uppnå.

Förbundsstyrelsen yrkar att:

Kongressen 2019 antar verksamhetsplan 2019/2020.

-----------------------------------------------------------------------------------

Verksamhetsplan 2019/2020

Medlemmar

Ung Media Sverige vill fortsätta växa i medlemsantal. Detta är viktigt för förbundets hållbara finansiering och för medlemsföreningars stabilitet. Vi vill också nå ännu fler - för att kunna göra ännu större skillnad.

Förbundet har idag en homogen medlemsbas och strävar därför efter att rekrytera fler personer med olikheter. Exempelvis genom större geografisk och verksamhetsmässig spridning men även genom att nå socioekonomiskt utsatta områden.

Detta ska Ung Media Sverige göra under 2019/2020:

Medlemsservice

Samarbeten:

Ung Media Sverige vill erbjuda medlemsföreningarna möjlighet att få insyn i mediebranschen. För att det ska kunna ske samarbetar vi till viss del med olika aktörer som kan erbjuda expertis och möjlighet till insyn i deras verksamhet. Men fler samarbeten bör ingås och fördjupas.

Ung Media Sverige vill under kommande år arbeta med politisk påverkan och för att kunna lyckas med ett aktivt påverkansarbete behövs ett etablerat kontaktnät för att kunna vara tongivande inom förbundets intresseområde.

Detta ska Ung Media Sverige göra under 2019/2020:

Föreningars finansiering

Ung Media Sverige arbetar ständigt för att kunna erbjuda föreningarna medlemsförmåner som gör föreningarna ekonomiskt stabila. Förbundet ska se över möjligheterna att erbjuda nya typer av bidrag och andra typer av stöd eller erbjudanden för att kunna köpa material, utrustning eller datorprogram.

Detta ska Ung Media Sverige göra under 2019/2020:

Utbildningar och workshops

Förbundets medlemsföreningar värderar utbildningar högt. Ung Media Sverige arbetar redan med att utbilda medlemsföreningar i offentlighetsprincipen, yttrandefrihet, källkritik och nätaktivism.

Det är viktigt att förbundet gör en kartläggning över vilka utbildningar som är relevanta och efterfrågas av medlemsföreningarna för att kunna tillgodose detta behov av utbildningar.

Detta ska Ung Media Sverige göra under 2019/2020:

Föreningsservice

Under åren har Ung Media Sverige identifierat att medlemsföreningar har problem i överlämning mellan styrelser. Det leder ibland till att föreningar blir vilande eller lägger ner sin verksamhet. För att åtgärda problemet vill förbundet ha tydliga rutiner för att ge stöd och rådgivning.

Förbundet vill även erbjuda ett stöd till vid uppstart så att föreningarna blir starka och stabila från start men också ett överlämningsmaterial som underlättar när en ny styrelse ska ta över verksamheten.

Detta ska Ung Media Sverige göra under 2019/2020:

Distrikt

Ung Media Sverige vill utveckla sin distriktsverksamhet och stabilisera dessa. Förbundet har tre aktiva distrikt (Ung Media Stockholm, Ung Media Västra Götaland och Ung Media Uppsala) och arbetar för att de ska vara stabila och ha en långsiktig finansiering. För att underlätta för distrikten vill Ung Media Sverige förenkla administrationen och ser därför över hur distrikten enklast ska vara organiserade.

Detta ska Ung Media Sverige göra under 2019/2020:

Påverkansarbete

Politisk påverkan

Till Kongressen 2017 presenterar förbundsstyrelsen förslag på ett politiskt program. Programmet innehåller konkreta politiska krav som förbundet vill driva kommande år. Under 2018 vill förbundet lägga grunden för detta arbete och börja arbeta aktivt med politisk påverkan. Detta för att kunna ha ett utbrett och strukturerat arbete med påverkan år 2020.

Detta ska Ung Media Sverige göra under 2019/2020:

Organisatorisk påverkan

Ung Media Sverige anser att organisering är ett viktigt medel för att kunna påverka och göra sina röster hörda. För att göra större skillnad är det av yttersta vikt att förbundet aktivt deltar i diskussioner tillsammans med andra organisationer med liknande syfte. Detta för att kunna påverka på större nationell och internationell nivå.

Detta ska Ung Media Sverige göra under 2019/2020:

Finansiering

Ung Media Sverige har de senaste åren vuxit inte bara i medlemsantal utan även i finansiella termer. Förbundet har däremot slagit i ett tak där statsbidraget som delas ut av myndigheten MUCF inte ökar trots att vi blir fler medlemmar. Därför behöver Ung Media Sverige skapa nya källor till finansiering av verksamheten för att kunna växa.

Ung Media Sverige säljer redan till viss del utbildningar och föreläsningar till externa parter men i ganska låg omfattning. Det är därför en källa till finansiering som bör utvecklas.

Ung Media Sverige bör även se över hur delar av verksamheten som exempelvis Presskonferensen och Kongressen kan finansieras via sponsring. För att säkerställa att förbundet inte kompromissar med sina värderingar är det då viktigt med riktlinjer och rutiner för hur sådana samarbeten sker.

Detta ska Ung Media Sverige göra under 2019/2020:

Nationella evenemang

Ung Media Sverige fortsätter att arrangera den årliga utbildningshelgen Presskonferensen dit medlemmar kommer för att utbildas, nätverka med personer som har liknande intressen samt träffa styrelseledamöter och förbundets anställda. Förbundet fortsätter också att erbjuda medlemmar möjligheten att bevaka olika evenemang för att utvecklas i sina roller som medieproducenter.

Detta ska Ung Media Sverige göra under 2019/ 2020: