Державна бібліотека України для юнацтва      Електронний каталог

Кращі книжкові надходження у лютому 2019 року.

Y:\обробка\Сайт лютий\1.jpg

614.84(075.8)

П46        Пожежна безпека виробництв [Текст] : практикум / Є.В. Доронін, А.С. Бєліков, Г.Г. Капленко та ін. - Д. : ФОП Середняк Т.К., 2018. - 100 с.

В практикумі наведені теоретичні матеріали з прикладами розв’язання задач та завдання для самостійної роботи з питань пожежної безпеки виробництва.

Зміст практикуму охоплює основні теоретичні положення утворення горючого середовища в технологічному обладнанні та приміщеннях, причини руйнування апаратів та установок, умови виникнення джерел запалювання та розповсюдження пожежі. Наведені варіанти розв’язання найбільш складних практичних задач.

Видання призначено для методичного супроводження навчального процесу.

Практикум буде корисний для викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.

C:\Users\lsg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\10.jpg

336.74/.77(477)(075.8)

Ш65  Шишкіна, О.В.

Гроші та кредит: теорія і практика (у схемах і таблицях) [Текст] : навч. посіб. / О.В. Шишкіна, М.В. Дубина. - Чернігів : ФОП Брагинець О.В., 2018. - 572 с.

У посібнику викладено фундаментальні положення теорій грошей і кредиту, досліджено питання сутності та структури грошового обороту й грошової маси, методів і механізмів їх регулювання, розглянуто питання функціонування і розвитку грошового ринку, грошової, валютної та кредитної систем.

Значна увага приділяється питанням грошово-кредитної політики й особливостям її реалізації в умовах інфляційних процесів та у періоди реалізації грошових реформ. Проведено аналіз кредитної системи України та її основних компонентів: банківської системи, у тому числі досліджено особливості функціонування Центрального банку та комерційних банків.

Призначено для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ, наукових працівників, фахівців, які цікавляться теоретичними та прикладними аспектами функціонування грошей, кредиту, банків, грошового і валютного ринків та прагнуть поглибити власні знання у сфері механізмів регулювання грошового обороту, грошової маси, емісії та інфляційних процесів тощо.

C:\Users\lsg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\11.jpg

368:339.138(075.8)

П32  Пікус, Р.В.

 Маркетинг у страхових компаніях [Текст] : опорний конспект лекцій / Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, Г.Ю. Тлуста. - Д. : ФОП Середняк Т.К., 2018. - 162 с.

Дане видання побудоване відповідно до навчальної програми з дисципліни «Страховий маркетинг». Опорний конспект лекцій включає 9 тем, що розкривають загальні засади страхового маркетингу, містять визначення базових понять та категорій, завдання для самостійної роботи та глосарій.

При цьому, весь теоретичний матеріал наводиться з урахуванням практичного та світового досвіду використання маркетингу в страхових компаніях: сегментування страхового ринку, дослідження поведінки страхувальників, розробка страхових продуктів та програм лояльності, комунікації, канали просування страхових послуг. Матеріал посібника представлений у вигляді схем, таблиць, визначень, які дозволяють систематизувати та краще сприймати матеріал.

Пропонований опорний конспект лекцій з маркетингу в страхових компаніях буде корисним для студентів економічних спеціальностей, викладачам вищих навчальних закладів, практикам страхового бізнесу та іншим зацікавленим особам.

C:\Users\lsg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\12.jpg

340.6:657(075.8)

С89            Судова бухгалтерія [Текст] : навч. посіб. / І.О. Ревак, О.Й. Хомин, Ю.І. Кіржецький, С.І. Мельник. - Львів : ЛьвДУВС, 2018. - 328 с.

Викладено основи економіко-правових знань із теорії та практики судової бухгалтерії і бухгалтерського обліку

. Розглянуто теоретичні питання опанування методиками застосування обліково-бухгалтерських документів при виявленні корисливих злочинів економічного характеру. Роз’яснено порядок використання облікових документів під час розслідування злочинів, що вчиняються з готівковими коштами у банківській та страховій сферах, при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, а також у базових галузях національної економіки.

Для здобувачів вищої освіти ВНЗ зі специфічними умовами навчання та всіх, хто цікавиться теорією і практикою розкриття злочинів у різних галузях національної економіки.

C:\Users\lsg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\2.jpg

811.111‘255.2:6(075.8)

І-85  Ісаєнко, С.А.

 Переклад науково-технічної літератури [Текст] : навч. посіб.-практ./ С.А. Ісаєнко, С.В. Гурінчук. - К. : Талком, 2018. - 219 с.

Навчальний посібник-практикум із дисципліни «Переклад науково-технічної літератури» призначено для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» напряму підготовки «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» вищих закладів освіти, відповідає структурі та змісту Робочої програми:

«Переклад науково-технічної літератури» кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням Державного університету інфраструктури та технологій, а також вимогам кредитно-модульної системи організації процесу освітньої діяльності у ВНЗ України.

У посібнику-практикумі застосовано функціонально-прагматичний підхід до вивчення мовних явищ, які подаються у своєму автентичному функціонуванні у зв’язному висловлюванні (реченні чи тексті) й у зв’язках і взаємодії з усіма елементами мовної системи. Посібник має логічну та продуману структуру. До посібника-практикуму включено розроблені завдання, які базуються на проблемному підході до їх формулювання, враховують внутрішньо-предметні та міжпредметні зв’язки.

C:\Users\lsg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\3.jpg

336:336.7(477)(075.8)

Ш83  Шпак, Н.О.

Фінанси, гроші та кредит [Текст] : навч. посіб. / Н.О. Шпак, Н.Б. Ярошевич, О.Я. Побурко. - Львів : Львівська політехніка, 2018. - 416 с.

У навчальному посібнику висвітлено сутність та функції фінансів, фінансової системи та фінансового механізму; структуру податкової системи України; структуру та устрій бюджетної системи України, систему доходів та видатків бюджетів та систему бюджетного вирівнювання;

механізм бюджетного процесу та функцій його учасників; види і причини дефіциту бюджету, державного боргу та методи управління ним; механізм соціального страхування в Україні; сутність таких категорій як гроші, грошовий оборот, грошові потоки, швидкість оборотності грошей, грошові системи, інфляція, валюта, кредит; сутність, форми та види кредиту, форми безготівкових розрахунків; сутність та інструменти грошово-кредитної політики; сутність, види, причини, методи регулювання інфляції; основи функціонування грошового, валютного, фондового ринків.

Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти, аспірантів, викладачів, наукових та практичних працівників.

C:\Users\lsg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\4.jpg

630*23:502.172(075.8)

К56  Коваленко, І.М.

 Лісова екологія з основами лісовідновлення та лісорозведення [Текст] : підручник / І.М. Коваленко. - Суми : Університетська книга, 2018. - 240 с.

У підручнику викладено основні поняття, принципи та завдання лісової екології, висвітлено сучасні дані щодо питань лісовідновлення та лісорозведення на принципах екологічно орієнтованого лісівництва.

Розглянуто екологічні особливості основних лісотвірних деревних порід, а також супутніх їм трав‘янистих рослин нижніх ярусів, проаналізовані й систематизовані різні види класифікацій типів лісу з екологічної точки зору, висвітлені критичні питання репродукції лісотвірних деревних порід, розглянуті екологічні проблеми лісорозведення в Україні.

Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Лісове господарство», а також буде корисним для аспірантів, викладачів та наукових співробітників.

C:\Users\lsg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\5.jpg

657.1:339.13:334.735(075.8)

Б94          Бухгалтерський облік у контролі діяльності торговельно-сервісних підприємств споживчої кооперації [Текст] : навч. посіб. / [кол. авт.: В.О. Озеран, П.О. Куцик, Н.М. Озеран та ін.] ; за ред. В.О. Озерана, П.О. Куцика. - 2-е вид., переробл. та допов. - Львів : Растр-7, 2018. - 298 с.

У посібнику розкрито організаційно-методичні засади бухгалтерського обліку у контролі діяльності торговельно-сервісних підприємств (роздрібної торгівлі, ресторанного господарства, ринків) системи споживчої кооперації України,

розкрито порядок документального оформлення, синтетичного й аналітичного обліку операцій, пов’язаних з готівкою, грошовими коштами та розрахунками, операцій обліку транспортно-заготівельних витрат і торговельної націнки, звітності матеріально відповідальних осіб, організаційних засад здійснення внутрішньогосподарського контролю, проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей та відображення їх результатів в обліку.

Посібник призначений для студентів усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів, що навчаються за спеціальністю «Облік і оподаткування», аспірантів, викладачів та бухгалтерів.

C:\Users\lsg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\6.jpg

323.1(100)(075.8)

Н35          Національні проблеми сучасного світу [Текст] : навч. посіб./ уклад. А.В. Найчук, А.А. Найчук. - Кам‘янець-Подільський : ПП Зволейко Д.Г., 2018. - 160 с.

Глобалізаційні процеси, які охопили всі сфери суспільного життя, привели до глибоких соціально-економічних та політичних змін, посилення національної самосвідомості народів.

Неврегульованість відносин між націями як в окремих державах, особливо багатонаціональних, так і між різними країнами, загострює національні проблеми.

У навчальному посібнику розкрито мету та завдання курсу «Національні проблеми сучасного світу», який розроблений на основі кредитно-модульної системи. Видання містить навчальну програму, тематичний план із розподілом годин, список основної та додаткової літератури, курс лекцій, плани та методичні поради до семінарських занять, завдання до підсумкового та поточного модульного контролю, словник термінів.

 Посібник розрахований на викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.

C:\Users\lsg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\7.jpg

664:614.31(075.8)

Л72  Лозова, Т.М.

  Управління якістю та безпечністю продукції харчової галузі [Текст] : підручник / Т.М. Лозова, І.В. Сирохман. - Львів : Растр-7, 2018. - 400 с.

Запровадження новітніх напрямів в управлінні якістю сприятиме підняттю бізнесу на більш високий ступінь розвитку, зниженню ризиків підприємства, що пов’язані з питаннями якості та асортиментної політики,

просуванню й представленню своєї продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках.

У підручнику розглянуто актуальність проблем з управління якістю та безпечністю продукції харчової галузі, вивчення питань щодо запровадження систем управління якістю, системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) із врахуванням вимог міжнародних стандартів.

Особливе місце в підручнику посідають матеріали щодо новітніх напрямів в управлінні якістю головних груп харчових продуктів, які сформовані у вітчизняній та зарубіжній практиці.

Підручник призначений для підготовки фахівців із спеціальності «Харчові технології».

C:\Users\lsg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\8.jpg

316.48(075.8)

К65          Конфліктологія та медіація [Текст] : навч. посіб. / уклад. В.І. Докаш. - Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2018. - 248 с.

У навчальному посібнику подано курс лекцій із 8-ми тем, в яких розглядається призначення конфліктології як науки про соціальні конфлікти. Визначається конфлікт як соціальний феномен, його детермінанти та динаміка протікання.

Пропонуються основні моделі поведінки в конфліктних ситуаціях. Детально аналізуються види соціальних конфліктів, форми та методи управління конфліктними ситуаціями. Окремо розглядається медіація як виконання посередницьких функцій у конфліктах найвищої міри загострення. Зазначаються принципи, на підставі яких застосовуються інструменти проведення медіації як посередництва у конфліктних ситуаціях. До кожної теми посібника передбачені семінарські заняття, на яких напрацьовуються вміння та навички поведінки в конфліктних ситуаціях. Надається тематика рефератів, ІНДЗ, есе, самостійної роботи та контрольні питання. До кожної теми пропонується основна та додаткова література. У формі додатка запропоновано короткий термінологічний словник.

Посібник розрахований на викладачів, аспірантів та студентів-соціологів.

C:\Users\lsg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\9.jpg

159.9:32(075.8)

К59  Козирєв, М.П.

 Політична психологія [Текст] : навч. посіб. / М.П. Козирєв. - Львів : ЛьвДУВС, 2018. - 648 с.

Розглянуто актуальні проблеми теорії та практики політичної психології, зокрема, історію її становлення, об’єкт, предмет, завдання, методи і функції. Проаналізовано політичну сферу в психолого-політичному вимірі.

Подано основні проблеми політичної психології, що визначаються програмою підготовки здобувачів вищої освіти з психології: політична свідомість, психологія політичної культури, політичної соціалізації, психологія політичної діяльності, політичного лідерства й еліти, політичної влади, етнічних спільнот, політичного конфлікту, корупції, тероризму, масової поведінки, маніпуляцій, комунікації, прийоми практичної психології в політиці тощо.

Для студентів, викладачів вишів, практичних психологів, широкого кола науковців.

Адреса:   м. Київ, просп. Голосіївський, 122/1;

 тел. для довідок:  (044) 258 - 3115;   www.4uth.gov.ua