Published using Google Docs
Vanliga frågor angående sektionslokalsflytten
Updated automatically every 5 minutes

Hur sektionslokalsflytten kommer gå till och FAQ

Processen för att välja vilka sektionslokaler som ska husera vilka sektioner är en lång process som involverar alla sektioner, THS och KTH. Alla sektioner kommer att i samråd arbeta för att få en flytt som uppfyller sektionernas behov i största möjliga mån. I denna process så har sektionen en påverkan via D-rektoratet (styrelsen) och sektionens ordförande. Flytten är planerad att ske hösten 2022 eller senare.

Q: Riskerar vi att behöva skilsmässa med Media?

A: Datas och Medias styrelser kommer att jobba för att kunna fortsätta bo tillsammans, även vid en eventuell flytt. Då samarbetet har fungerat väldigt bra hittills har vi alla förhoppningar att vi kommer få fortsätta samarbeta tillsammans.

Q: Vad händer med våra gemensamma nämnder och projekt?

A: Om vi bor kvar tillsammans kommer vi självklart fortsätta samarbeta, men om vi skulle behöva flytta isär blir samarbetet självklart lite svårare. Styrelsen kommer i sådana fall jobba för att vi ska kunna fortsätta tillsammans ändå och hitta lösningar på hur det kan fungera och vilka saker vi kan fortsätta göra tillsammans på ett bra sätt.

Q: Vad är oddsen att vi faktiskt behöver flytta? Vi är ju en stor sektion med många medlemmar?

A: META är faktiskt inte så stort sett till antalet studenter som tillhör programmen som rör sig där och vi skulle därför kunna gynnas av att ha en större sektionslokal. För att det ska funka för alla sektioner finns det faktiskt en ganska stor risk att vi kommer behöva flytta för att möjliggöra att ytan per student jämnar ut sig.

Q: Vad händer med riggen?

A: Historiskt har riggen lämnats kvar till den nya innehavaren av lokalen. Notera att detta endast handlar om ramen och inte ljud och ljus. Om man flyttar till en ny lokal har en ny rigg byggts.

Q: Kommer vi döpa vår nya lokal till META eller kommer vi ta ett nytt namn? Vad händer då med METAdorerna och METAspexet osv?

A: Det beror på hur sektionen väljer att göra, historiskt har namnet behållits så länge konstellationen har varit den samma. Datas lokal har hetat ESCapen tills att vi flyttade in med Media.

About the chapter hall move and FAQ

The process of choosing which chapter halls will house which chapters is a long process that involves all chapters, THS and KTH. All chapters will work together towards a move that meets the chapters' needs as much as possible. In this process, the chapter has an influence via the D-Rectorate (the board) and the chapter's chairman. The move is planned to take place in the autumn of 2022 or later.

Q: Do we risk having to divorce the chapter for Media technologies?

A: The boards of both chapters will work to be able to continue living together, even in the event of a move. As the collaboration has worked very well so far, we all hope that we will be able to continue living together.

Q: What happens to our joint committees and projects?

A: If we stay together, we will of course continue to collaborate, but if we end up having to separate, it will obviously become more difficult. In such cases, the board will attempt to find a solution so that we can continue working together anyway and find solutions on how the collaboration can work and what activities we can continue to host together.

Q: What are the odds that we actually need to move? We are a large chapter with many members, right?

A: META is actually not that large in terms of the number of students who belong to the programs that use the area and we could therefore benefit from having a larger chapter hall. In order for it to work for all chapters, there is actually a fairly large risk that we will need to move to enable a more fair division of space.

Q: What happens to the rig?

A: We do not know. The rig is very large and there is a risk that it will not fit in a possible new location. If the rig were to fit in a new chapter hall, we would like to bring it with us in some way, but some work will be required. It will be decided in more detail when we know if / where we will move.

Q: Will we name our new premises META or will we take a new name? What then happens to the METAdorerna and METAspexet etc?

A: It is something that will be up to the chapters and probably decided during a chapter meeting or a similar occasion. With previous moves, the name of the room has usually changed, but sometimes you choose a similar name such as META2: Bigger and better, or Infra (the opposite of META according to Google).