Державна бібліотека України для юнацтва   Електронний каталог

Краще з нових надходжень за жовтень 2018 року

C:\Documents and Settings\Ludmila\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\9.jpg

001:16(075.8)

С34  Сіверс, В.А.

Філософія науки [Текст] : навч. посіб. / В.А. Сіверс. - К. : НАКККіМ, 2017. - 147 с.

У посібнику «Філософія науки» здійснено спробу осмислити різновекторний рух людського пізнання у єдиному форматі авторського бачення. Йдеться про зв'язок понять «світ», «історія», «людина», «пізнання» і «спосіб, у який цей зв'язок реалізується і добігає кінця».

У посібнику викладено напрацювання у сфері дослідження теорії та методології науки із широким філософським осмисленням тривалого шляху пізнавального пошуку людства, базується на оригінальному підході автора щодо викладення актуальної науково-філософської проблематики. Призначено для підготовки аспірантів і здобувачів із соціо-гуманітарних спеціальностей.

C:\Documents and Settings\Ludmila\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\10.jpg

303.4(075.8)

 К20  Капліна, Т.В.

 Основи наукових досліджень і технічної творчості [Текст] : навч. посіб. / Т.В. Капліна, В.М. Столярчук. - Полтава : ФОП Мирон І.А., 2018. - 240 с

Розвиток туризму та готельно-ресторанного господарства невід’ємно пов’язані з досягненнями науки.

У  навчальному посібнику розглядається наука як сфера людської діяльності, її роль у функціонуванні сучасних підприємств готельного господарства; організаційні основи наукової роботи; інформаційне забезпечення наукових досліджень; методологічні засади пізнання та творчості.

Для студентів Вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації спеціальності «Готельно-ресторанна справа».

Навчальний посібник буде корисним фахівцям, що працюють в галузі готельного і ресторанного бізнесу.

C:\Documents and Settings\Ludmila\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\5.jpg

336.225.3:347.19(477)(075.8)

О-61        Оподаткування юридичних осіб та аудит у сфері оподаткування [Текст] : навч. посіб. / [авт. кол.: І.К. Дрозд, В.М. Іванков, О.А. Магопець та ін.]. - К. : СОВА, 2017. - 524 с.

У навчальному посібнику на основі вимог чинного законодавства України та міжнародних стандартів аудиту висвітлено теоретичні й практичні аспекти оподаткування та аудиту юридичних осіб – суб’єктів господарювання. Розглянуто такі питання: характеристика та класифікація суб’єктів господарювання – юридичних осіб; основні елементи сучасної системи оподаткування юридичних осіб; державний аудит надходжень до державного бюджету податків, зборів, обов’язкових платежів та аудит у сфері оподаткування юридичних осіб.

Навчальний посібник розрахований на аудиторів, економістів, бухгалтерів, керівників суб’єктів господарської діяльності, студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів.

C:\Documents and Settings\Ludmila\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\8.jpg

378:004.02(075.8)

М79  Морзе, Н.В.

         Навички наукового спілкування з використанням технології Wiki [Текст] : навч. посіб. / Н.В. Морзе, Л.О. Варченко-Троценко. - Кам‘янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2017. - 152 с.

. У посібнику викладені основні засади створення Wiki-орієнтованого навчального середовища для організації співпраці учасників освітнього процесу, охарактеризовано особливості Wiki-технології та її використання в освітньому процесі, подано модель організації Wiki-орієнтованого навчального середовища. Описано принципи організації співпраці учасників освітнього процесу у Wiki-орієнтованому навчальному середовищі, розглянуто шляхи впровадження проектної методики на основі Wiki-орієнтованого навчального середовища, висвітлено можливість використання Wiki-порталу як засобу відкритої презентації результатів освітньої діяльності науково-педагогічних працівників та студентів, застосування Wiki-порталу для організації відкритих навчальних курсів.

C:\Documents and Settings\Ludmila\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\3.jpg

902(477)(075.8)

Т35  Терський, С.В.

  Археологія України (середньовічна доба) [Текст] : навч. посіб. / С.В. Терський. - Львів : Львівська політехніка, 2017. - 256 с.

Археологічні пам’ятки епохи середньовіччя в Україні відображають три важливі етапи становлення

українського етносу та української держави: племінну добу,

 період Київської та Галицько-Волинської держави та козаччину.

Саме на зорі раннього середньовіччя на історичній карті Європи вперше під своїм іменем з‘являються слов‘яни.  

У навчальному посібнику на тлі історичних процесів, що відбувались у середньовічній Європі, викладено основи сучасної археологічної науки, показано розвиток матеріальної культури України від завершення епохи великого переселення народів (кінець V ст.) до завершення козацької доби (кінець XVIIІ ст.).

Для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

C:\Documents and Settings\Ludmila\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\4.jpg

621.37:621.39(075.8)

Т38        Технологія виготовлення електронних пристроїв [Текст] : підручник / М.Д. Матвійків, Б.С. Вус, Т.М. Матвійків, М.Б. Вус. - Львів : Львівська політехніка, 2017. - 400 с.

Викладено основні відомості про сучасні та перспективні технології виготовлення функціональних та функціонально-програмованих електронних пристроїв. Розглянуто технології складових частин електронних пристроїв: електронних модулів, механічних компонентів та ін. Також викладено основні вимоги до складання, програмування, тестування, регулювання, налаштування та операційного контролю електронних пристроїв.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом «Електронні апарати», та фахівців, які проектують, виготовляють або обслуговують різноманітну електронну техніку в галузях  авіоніки, біомедичної і побутової техніки тощо.

C:\Documents and Settings\Ludmila\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\7.jpg

340.12(075.8)

Ш37  Шевченко, А.Є.

  Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / А.Є. Шевченко, А.В. Старостюк, М.В. Кармаліта ; за заг. ред. А.Є. Шевченка. - Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2017. - 258 с.

У навчальному посібнику висвітлюються основні поняття та категорії сучасної теорії держави і права. Усі питання дисципліни викладені з урахуванням сучасних теоретико

методологічних досягнень світової та вітчизняної юриспруденції. Навчальний посібник складається з 24 тем, які охоплюють основну проблематику виникнення та еволюції державно-правових явищ, термінологічного словника, пропонованих тем наукових досліджень, тестових завдань та переліку рекомендованої літератури.

Призначений для підготовки студентів (курсантів) у галузі знань «Право» за напрямом підготовки «Правознавство» та інших напрямів.

C:\Documents and Settings\Ludmila\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\6.jpg

377.091.2:004(075.8)

І-74         Інформаційно-освітнє середовище професійно-технічних навчальних закладів [Текст] : посібник / [Л.А. Карташова, В.В. Юрженко, А.Г. Гуралюк та ін.]. - Житомир : Полісся  ;  К. :  ІПТО НАПН, 2017. - 124 с.

У збірнику інформаційно-освітнє середовище (ІОС) представлено як об’єкт інформатизації професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ), розкрито його сутність, зміст і структуру, охарактеризовано інноваційний потенціал електронних освітніх ресурсів. Обґрунтовано наукові основи проектування інформаційно-освітнього середовища ПТНЗ, розкрито зміст інформаційно-комунікаційних технологій та описано комплекс взаємопов’язаних навчально-методичних, психолого-педагогічних, організаційних, технічних, технологічних, програмних, соціально-економічних і нормативних завдань, спрямованих на формування майбутнього фахівця як креативної особистості.

Посібник буде корисний педагогічним працівникам професійно-технічних навчальних закладів, методистам, студентам інженерно-педагогічних спеціальностей – усім, хто цікавиться проблемами комп’ютеризації навчання.

C:\Documents and Settings\Ludmila\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\2.jpg

745.5(477)(075.8)

Г21  Гарькава, Т.А.

        Петриківський декоративний розпис [Текст] : підручник / Т.А. Гарькава. - Д. : Ліра, 2017. - 220 с.

Скарбниця світової культури збагачена нев’янучою красою українського народного мистецтва, покликаного нести знання, розвивати й передавати все, що було створене в Україні, про життя і його одвічні істини у спадок наступним поколінням.

Особливе місце в історії культурно-мистецької спадщини посідає петриківський декоративний розпис.

Феномен петриківського декоративного розпису народжений тисячолітньою працею й талантом наших предків і сучасників. Творчість майстрів петриківського розпису визнана всім світом і занесена ЮНЕСКО до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства.

Підручник, який знайомить з історією, розвитком розпису, надає теоретичні та практичні знання, стане справжнім провідником у пізнанні та опануванні петриківським декоративним розписом як учням та студентам, так і всім, хто бажає прилучитися до творчості у цьому стилі.

C:\Documents and Settings\Ludmila\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\1.jpg

626/627(075.8)

Ч-49  Чернюк, В.В.

 Гідротехнічні споруди [Текст] : Присвячується 200-річчю Львівської політехніки : навч. посіб. / В.В. Чернюк, О.Г. Гвоздецький, А.В. Мусієнко. - Львів : Львівська політехніка, 2017. - 208 с.

Метою посібника є ознайомлення студентів молодших курсів з основними гідротехнічними спорудами, застосовуваними на водних джерелах під час використання їхніх ресурсів. Книга ознайомлює читача з найкращими досягненнями світової гідротехнічної науки та практики.

Наведено відомості про гідротехнічні споруди й інженерні будівлі, пов’язані з водними об’єктами.

Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» за спеціалізаціями «Водогосподарське та природоохоронне будівництво», «Водопостачання та водовідведення» та спеціальності «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології».

C:\Documents and Settings\Ludmila\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\15.jpg

656.11(075.8)

Є70  Єресов, В.І.

Телематичне управління дорожнім рухом [Текст] : навч. посіб. / В.І. Єресов, О.В. Григор‘єва. - К. : НТУ, 2017. - 120 с.

У навчальному посібнику на основі аналізу закордонного і вітчизняного досвіду розглядаються основи побудови телематичних транспортних систем – ТТС, принципи їхньої інтеграції, аналізуються типові й індивідуальні проекти розвитку ТТС, їх реалізація при здійсненні вантажних і пасажирських перевезень і управління дорожнім рухом.

З огляду на високий ступінь новизни застосування технологій ТТС у вітчизняній практиці і актуальність цих питань про загальні принципи побудови зазначених систем, їх архітектурі, стандартним вимогам до технічних засобів і програмного забезпечення з метою спільної ефективної роботи в єдиному інформаційному просторі.

Посібник написаний у відповідності з програмою курсу «Телематичне управління дорожнім рухом» для студентів фахового спрямування «Транспортні технології»

C:\Documents and Settings\Ludmila\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\14.jpg

502:656(075.8)

П81         Промислово-транспортна екологія [Текст] : навч.-метод. посіб. / Ю.Ф. Гутаревич, А.М. Редзюк, А.О. Корпач та ін. - К. : НТУ, 2017. - 85 с.

Автомобільний транспорт – одне з основних штучних джерел забруднення атмосферного повітря, зокрема, шкідливими речовинами.

Сучасне вирішення питань екологічної безпеки передбачає комплексний підхід з урахуванням негативного впливу транспорту впродовж усього «життєвого циклу» транспортного засобу – від його створення до утилізації.

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Промислово-транспортна екологія» та програма курсу, дидактичний матеріал та методичні вказівки до виконання курсової роботи призначений для студентів Центру заочного та дистанційного навчання та Центру підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів, що здобувають освітній ступень – бакалавр за спеціальностями : Прикладна механіка, Галузеве машинобудування, Автомобільний транспорт.

C:\Documents and Settings\Ludmila\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\13.jpg

347.73(477)(075.8)

В68  Волощук, М.Г.

Фінансове право [Текст] : підручник / М.Г. Волощук, Т.О. Карабін, М.В. Менджул. - Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2017. - 244 с.

Підручник з навчальної дисципліни «Фінансове право» розроблений згідно вимогам Болонського процесу та відповідає навчальній програмі із зазначеної дисципліни у вищих навчальних закладах. У підручнику висвітлені теми із Загальної та Особливої частини фінансового права, у тому числі про фінансову діяльність держави, предмет, метод, систему та джерела фінансового права, правові засади організації фінансового контролю, бюджетне право та бюджетні правовідносини, податкове право та податкову систему, правові основи банківської діяльності тощо.

Підручник розрахований на викладачів і студентів юридичних та економічних факультетів, працівників податкових органів, практикуючих юристів та економістів.

C:\Documents and Settings\Ludmila\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\12.jpg

657:346.24(075.8)

С40  Сисоєва, І.М.

Облік в державному секторі економіки [Текст] : навч. посіб. / І.М. Сисоєва, Л.І. Пославська, О.Ю. Балазюк. - Вінниця : ВННІЕ  ;  Тернопіль :  ТНЕУ : Крок, 2017. - 418 с.

У навчальному посібнику висвітлюються основні організаційно-правові та методичні питання щодо ведення бухгалтерського обліку в установах державного сектору економіки. Навчальний посібник виконаний за послідовною методологічною схемою, яка охоплює найважливіші питання обліку в державному секторі. Особливістю посібника є його спрямованість на підвищення ефективності самостійної роботи студентів над курсом, що сприяє вивченню та кращому засвоєнню теоретичних основ та набуттю практичних навичок.

Даний посібник буде корисний для науковців, практиків, викладачів та студентів, які цікавляться особливостями обліку в державному секторі економіки.

C:\Documents and Settings\Ludmila\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\11.jpg

658.7:005(075.8)

У67           Управління матеріальними ресурсами підприємства [Текст] : навч. посіб. / М.Н. Бідняк, О.О. Бакуліч, О.Р. Омельянович, М.М. Гребельник. - К. : НТУ, 2017. - 252 с.

Сучасні умови ведення бізнесу, глобалізація говорять про те, що правильне управління матеріальними ресурсами підприємства стає необхідною умовою для успішної роботи і виживання будь якого підприємства.

В навчальному посібнику розглядаються теоретичні основи і практичні рекомендації по управлінню матеріально-технічними ресурсами на етапах заготівлі матеріальних ресурсів, виробництва готової продукції та постачання готової продукції до споживача.

Навчальний посібник розрахований на студентів економічних та технічних спеціальностей та може бути корисний як аспірантам і викладачам вищих навчальних закладів, слухачам системи післядипломної освіти, так і бізнесменам-практикам, керівникам підприємств та організацій, менеджерам і підприємцям-початківцям в багатьох сегментах ринку.

Адреса:   м. Київ, просп. Голосіївський, 122/1;

тел. для довідок:  (044) 258 - 3115; www.4uth.gov.ua