EESTI KUNSTIAKADEEMIA

AVATUD AKADEEMIA TÄIENDUSKOOLITUS

        

  1. ÕPPEKAVA ÜLDANDMED

1.1. TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA NIMETUS

EESTI JA INGLISE KEELES

Fotokunsti akadeemia

Academy of Photographic Art  

1.2. ÕPPEKAVARÜHM

Kujutav kunst ja kunstiteadus

1.3. ÕPPEASUTUS

Eesti Kunstiakadeemia

1.4. ÕPPEKAVAJUHT

Kulla Laas

1.5. ÕPPEKAVA KINNITAMISE ANDMED

Kinnitatud EKA XX.XX.2019 määrusega nr 1-3/....

1.6. ÕPPEKAVA VERSIOON

Alates 2019/20. õa vastuvõtust

1.7. ÕPPEKAVA MAHT (auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal akadeemilistes tundides)

24 EAP ehk 624 akadeemilist tundi, millest 240 tundi on

kontaktõpet (80 tundi auditoorset ja 160 tundi praktilist

tööd) ja 384 tundi iseseisvat tööd.

1.8. ÕPPEKEEL

Eesti keel

  1. ÕPPEKAVA KIRJELDUS

2.1. ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS (kutsestandard, kooli või riikliku õppekava alusel)

2.2. SIHTGRUPP JA ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED

Fotograafia- ja kunstihuvilised, kes soovivad erialaga tutvust teha, ennast täiendada või hiljem sarnasel suunal edasi õppida. Õpingute alustamiseks on nõutav keskharidust tõendav dokument. Kasuks tuleb ka inglise keele oskus. Soovituslik on oma fotokaamera omamine ja selle tundmine.

2.3. ÕPPEKAVA EESMÄRK

Kursuse eesmärgiks on osalejate silmaringi laiendamine ja

baasteadmiste ning oskuste pakkumine seoses nii fotograafiliste väljendusvahendite kasutamisega kaasaegses kunstis kui ka fotograafia praktilis-tehniliste, teoreetilis-ajalooliste aspektidega.

2.4.  ÕPPEKAVA ÕPIVÄLJUNDID EESTI KEELES

Õppekava läbinu:

- on omandanud teoreetilised ja praktilised oskused erinevate kaameraformaatide ning peamise fototehnika kasutamiseks;

- oskab iseseisvalt töötada stuudiovalguste ja muu stuudios kasutatava varustusega;

- on teadlik stuudiofotograafia erinevatest võimalustest ning on võimeline oma tehnilisi valikuid sisuliselt põhjendama;

- on omandanud ettekujutuse pilditöötluse võimalustest ja digifotode printimiseks vajalikust ettevalmistusest ning vormistusest;

- oskab iseseisvalt töötada pimikus ning ümber käia negatiivide ja fotopaberiga;

- on saanud küllaldase ettevalmistuse kaasaegsete kujutamisviiside ja fotoajaloolise konteksti analüüsimiseks;

- on omandanud ettekujutuse tähendusloome võimalustest fotograafia meediumis ning teadmised, kuidas isiklikku kunstiprojekti ideest teostuseni ellu viia.

- omab laiapõhjalisi ja mitmekesiseid teadmisi välifotograafia tehnilistest, metoodilistest ja loomingulistest põhialustest.

2.5. ÕPPEKAVA ÕPIVÄLJUNDID INGLISE KEELES

Graduate of the course:

- has gained theoretical and practical skills in various camera formats;

- is able to work independently with studio lights and other studio equipment;

- is aware of different lighting options in studio and can independently use them;

- has an insight into the possibilities of image processing and ensures preparation for printing digital photographs;

- is able to independently develop negatives in the darkroom and print them on light sensitive paper;

- is familiar with contemporary photo theory and the historical context;

- has acquired practical knowledge of carrying out an art project from concept to realization;

- has a broad and diverse knowledge of the technical, methodological and creative basics of outdoor photography.

2.6. KOOLITUSE LÄBIVIIJATE KVALIFIKATSIOON, ÕPI- VÕI TÖÖKOGEMUSE KIRJELDUS

Õppetööd viivad läbi Eesti Kunstiakadeemia õppejõud ja mitmed pika kogemusega oma ala spetsialistid.

2.7. ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS

Õppetöö toimub nii Eesti Kunstiakadeemia fotograafia osakonna ruumides – fotostuudios ja analooglaboris kui ka vabade kunstide teaduskonna arvutiklassis ja ülekooliliselt kasutatavas loenguklassis. Kõigis erialaruumides on olemas tööks vajalik tehnika ja tarkvara.

Lisaks saavad õppijad kasutada fotograafia osakonna tehnikalaenutust ja erialast raamatukogu ning teha iseseisvat tööd stuudios, laboris ja arvutiklassis.

Erandjuhtudel võib õppejõud pidada tundi ka väljaspool kooliruume.

2.8. ÕPPEMATERJALID

Õppematerjalide hulgas on erialased raamatud, filmid,

näitusekataloogid jms, mille jagavad õpilastele õppetööd

läbiviivad juhendajad.

  1. ÕPPEKAVA SISU

3.1. ÕPPEAINED

Õppeaine nimetus eesti keeles

Õppeaine nimetus inglise keeles

Maht

(EAP)

Hindamisviis

Fotoanalüüs ja -teooria

Image analysis and theory

2

Arvestus

Mustvalge fotolabor

Black and white photography

3

Arvestus

Fototehnoloogia

Photo technology

2

Arvestus

Fotograafia loominguline projekt

Photography project

5

Arvestus

Digitaalne pilditöötlus ja värvihaldus

Digital image processing and color

management

3

Arvestus

Stuudiofotograafia

Studio photography

4

Arvestus

Fotodokumentalistika

Documentary Photography

5

Arvestus

  1. NÕUDED ÕPPEKAVA LÕPETAMISEKS

4.1. NÕUDED ÕPPEKAVA LÕPETAMISEKS

Õppija on osalenud vähemalt 75% igas õppekavas oleva aine kontakttundidest ning sooritab ja esitab õigeaegselt arvestuse saamiseks nõutava iseseisva töö. Arvestuse saamiseks nõutava iseseisva töö kehtestab vastava õppeaine juhendaja kokkuleppel õppijatega ning selleks võib olla näiteks õpimapp tehtud fotodega, essee, fotoprojekti esitlus vms.

4.2. HINDAMISMEETODID

4.3. HINDAMISKRITEERIUMID

AR – Arvestatud – õppija on osalenud loengutes ja oskab õpitut rakendada iseseisva loomingulise töö teostamisel.

MA – Mittearvestatud – õppija pole osalenud piisaval määral õppetöös ega sooritanud kokkulepitud iseseisvat tööd.

MI – Mitteilmunud – õppija pole osalenud õppetöös.

4.4. LÕPETAMISEL VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Koolituse lõppedes väljastatakse kas tunnistus või tõend. Tunnistus väljastatakse, juhul kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.

Juhul kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst, väljastatakse tõend. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

4.5. TÄIENDAV INFORMATSIOON

https://www.artun.ee/aa