Державна бібліотека України для юнацтва

Електронний каталог

Краще з нових надходжень за грудень 2018 року

\\fs-01\Shared\обробка\Сайт грудень\1.jpg

343.14(477)(075.8)

343.14(477)(075.8)

Д63           Доказування у кримінальному провадженні [Текст] : навч. посіб. / М.В. Гузела, В.С. Канцір, М.М. Олашин, С.О. Сорока; за ред. В.С. Канціра. - Львів : Львівська політехніка, 2018. - 236 с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до Кримінального процесуального кодексу України 2012 р. з урахуванням поточних змін кримінального процесуального законодавства, роз’ясненням норм інститутів доказового права, зокрема, історії розвитку доказового права та його витоків, чинного законодавства, яке регламентує процес доказування та практику його застосування наукові концепції та тенденції щодо розвитку доказового права в Україні, закордонний досвід щодо встановлення окремих елементів процесу доказування та їх удосконалення. Окремо запропоновано тези лекцій для виконання тестових завдань, казуси (задачі), завдання для самостійного вивчення, перелік законодавчої та бібліографічної бази. Посібник відповідає програмі навчальної дисципліни «Доказування у кримінальному процесі».

Для студентів, аспірантів, слухачів і курсантів юридичних навчальних закладів, викладачів, учених-науковців, а також практичних працівників – суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів.

\\fs-01\Shared\обробка\Сайт грудень\10.jpg

164:621.87(075.8)

Т38         Техніка матеріальних потоків логістичних систем [Текст] : навч. посіб. / [авт.кол.: О.В. Григоров, Г.О. Аніщенко, В.В. Стрижак та ін.]. - Х. : ХНАДУ, 2017. - 536 с.

Логістика – новий науково-практичний напрямок, який активно розвивається в країнах з ринковою економікою.

Логістика як наука і практика управління матеріальними та пов’язаними з ними потоками фінансових ресурсів й інформації стає все більш затребуваною в Україні.

У навчальному посібнику розглянуто історію та етапи розвитку логістики, основні поняття логістики, сучасні логістичні стратегії. Наведено класифікацію сучасних засобів пакування та переміщення штучних вантажів, способи переробки навалочних вантажів. Представлено класифікацію та конструктивні схеми технічних засобів, які забезпечують ефективний рух матеріальних потоків.

Призначено для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності «Прикладна механіка», аспірантів та інженерів.

\\fs-01\Shared\обробка\Сайт грудень\11.jpg

159.923.5(075.8)

Р69  Романюк, Л.В.

 Психологія цінностей [Текст] : навч. посіб. / Л.В. Романюк. - Кам‘янець-Подільський : Рута, 2017. - 368 с.

Подано комплекс актуальних проблем, пов‘язаних із становленням психології цінностей. Розглянуто психологічні механізми, фактори становлення цінностей особистості.

Окреслено функції цінностей у структурі особистості та роль механізму розвитку як основи розуміння процесу їх становлення.

Обґрунтовано поняття становлення цінностей і створено концептуальну структурно-функціональну модель становлення цінностей особистості. Подано психологічний практикум із вивчення цінностей особистості, що сприятиме засвоюваності матеріалу й практичному використанню психологічних знань у сферах психології, педагогіки, соціології, управління, освіти, правоохоронних органів тощо.

Для науковців, студентів, управлінців, практичних психологів, поліції та всіх, хто цікавиться теоретичними і прикладними аспектами становлення цінностей особистості.

\\fs-01\Shared\обробка\Сайт грудень\12.jpg

330.341.1(075.8)

З-26  Замкова, Н.Л.

 Управління інноваціями [Текст] : навч. посіб. / Н.Л. Замкова, В.В. Боковець. - Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2017. - 244 с.

У навчальному посібнику на основі узагальнення досягнень світової і вітчизняної науки та практики управління інноваційними процесами викладено теоретичні, методологічні й практичні питання інноваційної діяльності.

Розглянуто основні концепції інноваційної теорії, особливості розвитку сучасного інноваційного циклу, сутність формування інноваційних стратегій, вибір організаційних форм інноваційної діяльності на підприємстві та їх ефективність.

Особливості посібника є використання значної кількості допоміжного матеріалу, прикладів, задач, тестів, цікавих фактів.

Призначений для здобувачів вищої освіти, аспірантів, викладачів, а також практиків, які цікавляться інноваційною діяльністю.

\\fs-01\Shared\обробка\Сайт грудень\2.jpg

334.722(075.8)

Д56  Доброва, Н.В.

Основи бізнесу [Текст] : навч. посіб. / Н.В. Доброва, М.М. Осипова. - Одеса : ФОП Бондаренко М.О., 2018. - 305 с.

Навчальний посібник призначено для самостійного вивчення тем курсу «Основи бізнесу» студентами економічних спеціальностей.

Основною метою навчального посібника є формування у майбутніх фахівців економічного мислення, набуття теоретичних знань, практичних навичок і умінь приймати рішення з організації бізнесу, відкриття власної справи.

Структурна побудова посібника включає як виклад окремих тем, так і тестові завдання, питання до обговорення та теми рефератів для самостійної роботи.

Навчальний посібник буде корисним як студентам, аспірантам, викладачам так і широкому колу спеціалістів з економіки.

\\fs-01\Shared\обробка\Сайт грудень\3.jpg

004:657.37(075.8)

С64  Сопко, В.В.

 Інформаційні технології управлінського обліку [Текст] : навч. посіб. / В.В. Сопко, Ю.П. Зима, Д.В. Головіна. - К. : КНТЕУ, 2017. - 272 с.

У навчальному посібнику розкрито основні аспекти проектування, розробки, впровадження системи управлінської звітності із застосуванням інформаційних технологій.

Розглянуто сутність, характеристику управлінської звітності, методику формування та склад показників основних її форм.

Посібник допомагає в засвоєнні організаційних аспектів упровадження системи управлінської звітності на підприємстві, в розумінні процесів документування розробки систем, методів проектування, концепцій інформаційних систем, у яких реалізуються завдання управлінської звітності. Окремий розділ присвячено можливостям ЕRР-систем у формуванні управлінської звітності на прикладі «Галактика ЕRР».

Навчальний посібник призначено студентам, викладачам, аспірантам і фахівцям, які цікавляться управлінською звітністю та побудовою її системи із застосуванням інформаційних технологій.

\\fs-01\Shared\обробка\Сайт грудень\4.jpg

330.322(075.8)

Г59  Гойко, А.Ф.

 Планування, аналіз та ефективність інвестицій [Текст] : навч. посіб. / А.Ф. Гойко. - К. : КНУБА, 2017. - 180 с.

Сучасні умови господарювання диктують нагальну потребу в досліджені інвестицій з погляду їх планування, аналізу

 й ефективності.

Розглянуто теоретичні, методичні та практичні основи економічної сутності інвестицій, фінансово-математичні основи інвестиційного проектування, інвестиційні потреби проекту і джерела їх фінансування.Наведено послідовність і схему інвестиційного аналізу, основні критерії та вимоги до методичної бази з оцінювання ефективності інвестицій, загальні положення, техніку та структуру складання бізнес-плану.

Призначено для студентів спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань «Архітектура та будівництво» усіх форм навчання.

\\fs-01\Shared\обробка\Сайт грудень\5.jpg

006.91:006.83(075.8)

М59  Микийчук, М.М.

 Метрологічне забезпечення виробництва [Текст] : навч. посіб. / М.М. Микийчук. - Львів : Львівська політехніка, 2017. - 228 с.

Розбудова сучасної метрологічної системи – одне із завдань України, яке повинно забезпечувати функціонування наукової та виробничої сфер економіки,

сприяти розвиткові міжнародної торгівлі та інтеграції України у світову економіку, ефективному захисту інтересів споживачів та держави у сфері якості та безпеки продукції, підвищенню рівня охорони довкілля.

Розглянуто питання ефективних систем метрологічного забезпечення виробництва.

Для студентів вищих навчальних закладів і аспірантів відповідних спеціальностей. Також буде корисним для наукових та інженерних працівників, які займаються метрологічним забезпеченням вимірювань у промисловості.

\\fs-01\Shared\обробка\Сайт грудень\6.jpg

328.18:316.43(075.8)

Д72  Драгомирецька, Н.М.

 Державно-громадянське партнерство у сфері соціального розвитку [Текст] : навч. посіб. / Н.М. Драгомирецька, Н.В. Піроженко, І.В. Матвєєнко. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. - 290 с.

Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми дисципліни «Державно-громадянське партнерство у сфері соціального розвитку».

 Посібник складається з чотирьох розділів, які відповідають змістовним модулям дисципліни.

У посібнику висвітлено теоретичні, методологічні та практичні основи державно-громадянського партнерства у сфері соціального розвитку. Акцент зроблено на світовому та вітчизняному досвіді. Посібник містить теоретичні й аналітичні матеріали, практичні і наукові розробки, питання для самоперевірки, практичні завдання, тести для підготовки до поточного та підсумкового контролів, списки використаних джерел для кожної теми розділів, загальний список використаних джерел.

Розрахований на студентів та слухачів, які навчаються за програмами підготовки магістрів публічного управління та адміністрування. Може бути корисний аспірантам, викладачам, керівникам, менеджерам та спеціалістам, які цікавляться питаннями державно-громадянського партнерства.

\\fs-01\Shared\обробка\Сайт грудень\7.jpg

665.57/.58(075.8)

П18           Парфумерно-косметичні засоби [Текст] : навч. посіб. / [авт.кол.: С.І. Коваленко, Л.І. Кучеренко, А.Ф. Власенко та ін.]. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2018. - 319 с.

Навчальний посібник являє собою узагальнений матеріал щодо сертифікації, стандартизації та контролю якості парфумерно-косметичної продукції.

У посібнику описані фізичні і хімічні властивості інгредієнтів косметичних засобів, механізм їх дії, обґрунтовано їх застосування, наведено методи визначення показників якості парфумерно-косметичних засобів згідно з чинними нормативними документами (ДСТУ, ГОСТ, міжнародні стандарти тощо).

Рекомендований для викладачів і студентів вищих навчальних закладів фармацевтичної освіти спеціальності «Фармація» спеціалізації «Технології парфумерно-косметичних засобів» та фахівців-косметологів.

\\fs-01\Shared\обробка\Сайт грудень\8.jpg

621.311.1:620.92(075.8)

С40         Системи енергозабезпечення з використанням відновлюваних джерел енергії: технічні, економічні та наукові аспекти побудови [Текст] : [навч. посіб.] : Присвячується 100-річчю ДНУ ім. О. Гончара (1918-2018 рр.) / Т.В. Гільорме, Л.В. Накашидзе, Ю.О. Мітіков, І.С. Накашидзе. - Д. : Акцент ПП, 2018. - 184 с.

У навчальному посібнику подано інформацію про наукові, технічні, економічні аспекти побудови інноваційних систем енергозабезпечення, у яких використовуються відновлювані джерела енергії (сонячне випромінювання, енергія навколишнього середовища та ін.).

Систематизовано техніко-економічні методологічні підходи до формування інноваційних систем енергозабезпечення та впровадження енергозберігаючих технологій. Матеріал супроводжується необхідними аналітичними даними, ілюстраціями, ключовими поняттями і категоріями.

Навчальний посібник має науково-практичне значення й розрахований на магістрів, аспірантів технічних, економічних спеціальностей, викладачів, наукових працівників та менеджерів, які займаються моделюванням маркетингу при впровадженні енергозберігаючих технологій на промислових підприємствах та в житлово-комунальному секторі України.

\\fs-01\Shared\обробка\Сайт грудень\9.jpg

332.834.3:624(075.8)

Е45          Економіка будівельного підприємства [Текст] : підручник / [авт. кол. : Т.О. Окландер, І.А. Педько, О.Л. Камбур та ін.]. - Одеса : ОДАБА, 2017. - 363 с.

Метою підручника є отримання студентами комплексних знань про принципи і закономірності функціонування підприємства як господарської системи, про методи планування і управління діяльністю підприємства з метою підвищення ефективності його діяльності.

У підручнику запропоновано концептуальні, методологічні та методичні положення економіки будівельного підприємства.

 Розглянуто основи підприємницької діяльності у будівництві.Визначено сутність та специфіку використання факторів виробництва на будівельних підприємствах. Приділено увагу ціноутворенню, бухгалтерському обліку та оподаткуванню у будівництві.

Для викладачів та студентів економічних та технічних спеціальностей.

                                     Адреса: м. Київ, проспект Голосіївський, 122/1;

тел. для довідок:  (044) 258 - 3115; www.4uth.gov.ua