Published using Google Docs
תנאי שימוש ומדיניות פרטיות.docx
Updated automatically every 5 minutes

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר ובאפליקציה- מיזם "DOOR2DOR" של עמותת "חיבורים 2080"

                                     

ברוכים הבאים לאתר DOOR2DOR השייך ל"חיבורים 2080" (ע"ר). דף זה נועד לספק מידע אודות המיזם ופעילותו. אנא קראו תנאים והגבלות אלה טרם השימוש באתר.

תנאי שימוש

הגדרות:

·       "העמותה" – חיבורים 2080 (ע"ר), וכל אדם מטעמה.

·           "האתר" – אתר אינטרנט שכתובתו www.door2dor.co.il, לרבות אפליקציית DOOR2DOR ו/או כל אתר ו/או אפליקציה שתבוא במקומם, על כל עמודיהם.

·           "אתרים חיצוניים" – אפליקציות או אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים.

·           "משתמש" – מי שגלש באתר ו/או באפליקציה ועשה בהן פעולות כלשהן.

·           "שירותים" – השירותים הניתנים באתר, לרבות האפשרות לפנות אלינו באמצעות האתר, לגשת לאתרים חיצוניים, לצפות בתוכן האתר ו/או כל מאפיין ו/או שירות אחר של האתר.

·           "תוכן" – כל הנתונים ו/או התכנים המוצגים באתר, לרבות (אך לא רק), טקסט, מסמכים, תצלומים, גרפיקה, קבצי אודיו ווידאו או כל פורמט אחר המכיל נתונים ו/או תכנים.

גישתך לאתר שכתובתו https://www.door2dor.co.il ו/או לאפליקציית Door2Dor, הפונקציות, המוצרים, התכנים, החומרים והשירותים הכלולים בהם ו/או שימוש בהם מהווים אישור כי קראת את תנאי השימוש שלהלן ("תנאי השימוש"), וכי תנאים אלה מהווים הסכם מחייב בין העמותה לבינך ואתה מסכים להם.

המונח "העמותה", "לנו", "אנו" או "שלנו", מתייחס לעמותת חיבורים 2080 (כמוגדר לעיל).

המונח "אתה" מתייחס למשתמש (כמוגדר לעיל). בתנאי שימוש אלה לשון יחיד משמעה גם לשון רבים, ולהיפך; לשון זכר משמעה גם לשון נקבה ולהיפך, לפי העניין.

 

1.          קבלת תנאי השימוש ורישיון לשימוש

1.1.               תנאי השימוש יהיו בתוקף החל ממועד הגישה ו/או השימוש הראשון שלך באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים (המוקדם מביניהם).

מדיניות הפרטיות של המיזם כפי שמופיעה להלן במסמך זה חלה על השימוש שלך באתר, ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלו. מעצם הגישה שלך לאתר ו/או השימוש שלך באתר או בשירותים הנך מאשר כי קראת את מדיניות הפרטיות וכי הנך מסכים לאמור בה ולאיסוף מידע אישי בהתאם לאמור בה.

1.2.               אינך רשאי להשתמש באתר ו/או בשירותים אם (א) אתה מתחת לגיל 18; או (ב) חוקי המדינה בה אתה מתגורר או ממנה אתה עושה/תעשה שימוש באתר, אוסרים עליך מבחינה משפטית לעשות כן; או (ג) שימושך באתר או בשירותים נעשה באופן שאינו תואם את תנאי השימוש או הוראות כל דין.

עצם רישומך לאתר ו/או שימושך בו מהווה אישור לכך שהנך מעל גיל 18.

 

1.3.               רישיון לשימוש:

מוענק לך בזאת רישיון אישי, לא בלעדי, ניתן לביטול, שאיננו כולל זכות להעברה או להענקת רישיונות משנה, לצפיה ושימוש באתר ובשירותים אך ורק למטרותיך האישיות, הלא-מסחריות, לצורך קבלת השירותים או שימוש בהם, כפי שהם מסופקים באתר, באופן המותר על פי תנאי השימוש בלבד.

אתה מאשר כי אתה מודע לכך שרישיון זה ניתן לך באופן אישי, ואינך רשאי להסב או להעביר אותו לאף גורם מלבדך לאור רגישות המידע המוצג בפניך בעת שימוש בשירותים שאנו מציעים.

 

2.          השימוש באתר ושירותיו

2.1.               DOOR2DOR"" הינו מיזם השייך לעמותת "חיבורים 2080"״. מטרתו היא לחבר בין שתי אוכלוסיות משתמשים - אזרחים ותיקים ("וותיקים") ומתנדבים ("מתנדבים") (להלן: "המיזם").

2.2.               באחריות המשתמשים (הן הוותיקים והן המתנדבים) להתעדכן באופן שוטף בהנחיות המיזם ובאופן הפעלתו.

2.3.               מתנדב שמקבל על עצמו ליצור קשר עם ותיק ו/או לסייע לו בצרכים יום יומיים מודע לכך שהוא פועל מהתנדבות מלאה, ללא שום אפשרות לקבלת תמורה בהווה ובעתיד, ועושה זאת מתוך רצונו החופשי ובאחריותו הבלעדית, ואין בהרשמה שלך באתר ו/או בשימוש בשירותי האתר לרבות בקבלת סיוע או בהתנדבות, כדי להוות התחייבות מצד העמותה כי תיקח חלק בפעילותנו ו/או כדי ליצור יחסי עובד-מעביד בינך ובין העמותה.

2.4.               הנך מאשר ומסכים בזאת כי כל גישה לאתר, או שימוש בו, הינם באחריותך הבלעדית וכי השלכות גישה או שימוש כאמור יחולו עליך בלבד.

2.5.               אתה מתחייב לעשות שימוש באתר אך ורק לצורך שימוש בשירותים כהגדרתם לעיל ולא לכל מטרה אחרת.

2.6.               השירותים שאנו מספקים עשויים להשתנות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.

2.7.               אנו עשויים ורשאים להפסיק (לצמיתות או באופן זמני) לספק את השירותים, כולם או חלקם, לך או למשתמשים באופן כללי, לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

2.8.               אם נפסיק לספק לך את השירותים לצמיתות, תנאי השימוש יבוטלו (למעט הוראות אשר מטבען נועדו להמשיך לחול לאחר ביטול תנאי השימוש) ויחולו תנאי סעיף 11.

2.9.               העמותה רשאית להוסיף או להסיר מהאתר כל הפניה או קישור לפי שיקול דעתם הבלעדי של מנהליה.

2.10.            תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של העמותה מחייבים אותך כמשתמש בכל אמצעי או מכשיר שהוא.

 

3.          התוכן

3.1.               אתה מסכים ומאשר כי כל שימוש או הסתמכות על כל תוכן המוצג באתר הינו על פי שיקול דעתך ועל אחריותך בלבד, ואינו מטיל כל אחראיות או חבות על העמותה.

3.2.               אתה האחראי הבלעדי לכל התוכן שנשלח על ידך דרך האתר. איננו מפקחים או שולטים על התוכן שנשלח באמצעות האתר ואין באפשרותנו לקחת אחריות על תוכן כזה.

3.3.               אתה מאשר ומסכים כי העמותה אינה ולא תהיה אחראית כלפיך או כלפי כל אדם אחר בגין כל תוכן, ובכלל זה אתה מאשר ומסכים כי העמותה אינה אחראית לבחינה או להערכת הדיוק, השלמות, התוקף, הקניין הרוחני, התאימות, החוקיות, הנאותות, האיכות, האמינות, ו/או כל היבט אחר של התוכן.

3.4.               אתה מצהיר ומתחייב שיש בידיך וכי יהיו בידך כל עוד אתה עושה שימוש באתר, כל הרישיונות, הזכויות, ההסכמות וההרשאות הדרושות כדי להשתמש בתוכן באופן המתואר בתנאי השימוש, וכן כי בעת שימושך באתר אינך מפר זכויות יוצרים ו/או זכויות אחרות כלשהן של צד שלישי כלשהו.

3.5.               אתה מבין ומסכים כי בעת השימוש באתר, אתה עלול להיחשף לתוכן שעלול להיות לא מדויק ו/או שגוי ו/או פוגעני ואתה מוותר בזאת על דרישה, טענה ו/או תביעה כנגד העמותה בעניין זה.

3.6.               התוכן אינו מהווה המלצה, חוות דעת, יעוץ (לרבות ייעוץ משפטי) ו/או הצעה לרכישת מוצר או למתן שירות ואין להסתמך עליו לצורך קבלת החלטות בנושאים אישיים, משפטיים או כספיים; לשם כך על המשתמש להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ מותאם לנסיבות המיוחדות שלו. כל הסתמכות על התוכן הינה באחריותו הבלעדית של המשתמש, והעמותה לא תישא באחריות כתוצאה מהסתמכות המשתמש על התוכן ו/או למידת התאמת התוכן לשימושו של המשתמש ו/או לצרכיו. אין לעמותה כל אחריות בגין תכנים שמקורם בצדדים שלישיים והיא אינה ערבה למידת הדיוק של תכנים אלה.

 

4.          אתרים חיצוניים

4.1.               האתר עשוי לאפשר גישה לאתרים חיצוניים. אתה מאשר בזאת כי אתה מודע לכך שבשימוש באתרים חיצוניים, ייתכן שתיתקל בתוכן שעלול להיחשב פוגעני, מגונה ו/או בלתי הולם באופן אחר.

4.2.               אם תחליט לעזוב את האתר שלנו ולגשת לאתרים חיצוניים כאמור, אתה עושה זאת על אחריותך בלבד, ועליך להיות מודע לכך שתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלנו אינם חלים ביחס לגישה ו/או שימוש כאמור באתרים חיצוניים. עליך לבדוק את התנאים והמדיניות הרלוונטיים, כולל נהלי הפרטיות ואיסוף הנתונים, של כל אתר אליו אתה מנווט מהאתר שלנו.

4.3.               על ידי שימוש באתרים החיצוניים, אתה מאשר ומסכים שאיננו אחראים לבחינה או להערכה של התוכן, החוקיות, האמינות, העמידה בזכויות יוצרים, הנאותות, האיכות ו/או כל היבט אחר של האתרים החיצוניים, וכי אנו לא נישא בכל אחריות או חבות כלשהי ביחס לתכנים כלשהם באתרים החיצוניים.

 

5.          בעיות באתר

5.1.               העמותה, אינה מתחייבת כי, האתר יהיה תואם לכל חומרה או תוכנה שבהם תשתמש, או שהאתר יהיה ללא הפרעות או שגיאות.

5.2.               אתה מאשר ומסכים כי העמותה אינה ולא תהיה אחראית כלפיך או כלפי כל אדם אחר בגין כל תוכן, ובכלל זה אתה מאשר ומסכים כי העמותה אינה אחראית לבחינה או להערכת הדיוק, השלמות, התוקף, הקניין הרוחני, התאימות, החוקיות, הנאותות, האיכות, או האמינות של תוכן, או לכל עיכוב או הפרעה בהעברת התוכן אליך ו/או כל היבט אחר של התוכן.

 

6.          הגבלות על השימוש באתר ובשירותים

6.1.               אינך רשאי לבצע אף פעולה מהפעולות הבאות בעת שימוש באתר ו/או במסגרת הפעילות במיזם, לרבות בקשר עם פרטי הוותיקים שיימסרו למתנדבים ולהפך:

·         להשתמש באתר או בשירותים באופן שאינו בהתאם לתנאי השימוש ובהתאם לכל דין;

·         להעביר ו/או לשתף באחרים במידע המוצג למשתמשים בעת שימוש באתר;

·         לאפשר או לעודד הפרה כלשהי של תנאי השימוש;

·         להעתיק, לשכפל, להדפיס, להוריד או לשמור עותק, לפרסם, להציג, לבצע, להפיץ, לשדר, לבצע פעולות של הנדסה חוזרת, או כל פעולה אחרת שתכליתה לנסות להפיק את קוד המקור של האתר ו/או כל חלק ממנו, להתאים, לשנות, לתרגם או ליצור עבודות נגזרות, למכור, להשכיר, להחכיר, להשאיל, להלוות, להעביר או להפוך לזמין או לנצל בכל צורה שהיא או בכל אמצעי שהוא, את האתר ו/או כל חלק ממנו, לכל מטרה שהיא;

·         לחשוף כל מידע המתקבל דרך האתר, ו/או במסגרת הפעילות במיזם, בדגש על מידע אישי כגון מספרי טלפון, שמות, כתובות וכיוצא בזה. העמותה כמפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל עוגמת נפש או נזק שייגרמו בשל שימוש כנגד המגבלות ו/או חשיפת המידע המוגבל הנ"ל;

·         לפרסם בזמן שיחות הטלפון המחברות בין המתנדבים לוותיקים כל מידע פרסומי ו/או שיווקי, ויש להימנע באופן מוחלט מכל נסיון מכירה ו/או קנייה;

·         כל פרסום והצעה של תוכן מהסוג הנ"ל ייחשב כעבירה;

·         להתחזות לאדם או לכל גורם אחר, בכל צורה שהיא;

·         לעבור על חוקי מדינת ישראל כמו גם על הדין הבינלאומי בדרך כלשהי בעת שימוש בשירותי האתר ובכל פעולה המתבצעת תוך שימוש באתר;

·         להסיר או לשנות הודעות בדבר זכויות יוצרים, סימני מסחר או כל הודעה אחרת בדבר זכויות הקניין הרוחני של העמותה הכלולים באתר;

·         להשתמש באתר למטרות בלתי חוקיות או לקידום פעילויות בלתי חוקיות;

·         להשתמש באתר כדי להפריע או לשבש (או לנסות לעשות כן) את הגישה של כל אדם, מארח (host) או רשת, לרבות, ללא הגבלה, על ידי העלאה ו/או שליחת וירוסי תוכנה או כל קוד מחשב, קבצים או תוכניות אחרות שנועדו לקטוע, להרוס או להגביל את הפונקציונליות של כל תוכנת מחשב או חומרה;

·         לעשות כל דבר העלול להשבית, להעמיס ו/או לפגוע בפעילות התקינה של האתר ו/או של השירותים.

·         להשתמש באתר כדי לאסוף ו/או לאחסן נתונים אישיים על משתמשים אחרים ללא הסכמתם;

·         לקשר לתכנים מהאתר שאינם דף הבית של האתר או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת;

·         הנך רשאי לקשר לתכנים מהאתר ובלבד: (א) הקישור יהא לדף הבית של האתר; (ב) האתר שממנו אתה מספק את הקישורים לאתר אינו עוסק בפעילויות בלתי חוקיות או פורנוגרפיות; ו-(ג) הנך מתחייב להפסיק לספק קישורים לאתר באופן מיידי עם בקשתנו.

6.2.               כל שימוש, או ניסיון לשימוש, באתר ו/או בשירותים בניגוד לתנאי השימוש מהווים הפרה של זכויותינו. ככל שתפר את תנאי השימוש, אתה תהיה חשוף לתביעות ולחבות בגין נזקים, והעמותה לא תישא בכל אחריות כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין הפרה כאמור.

                            

7.          פרטיות

7.1.               השימוש שלנו במידע אישי שתמסור לנו באמצעות האתר או תכנים אחרים שנאספים על ידינו בקשר עם השימוש באתר, כפוף למדיניות הפרטיות של היוזמה אותה ניתן למצוא בכתובת  במסמך זה. אנו נעשה מאמצים סבירים כדי להגן על פרטים אישיים הנמסרים על ידך בקשר עם השירותים, אך אתה מאשר ומסכים בזאת כי אתה מודע לכך כי קיים סיכון מסוים במסירת הפרטים.

7.2.               בכפוף למדיניות הפרטיות שלהלן העמותה שומרת לעצמה את הזכות להעביר מידע אודות שני סוגי המשתמשים (וותיקים ומתנדבים) לידי הרשויות המוסמכות במידה שמתעורר חשש לביצוע ו/או ביצוע של עבירה על החוק ו/או אם קיים חשש לסיכון בקרב אחד משני קהלי המשתמשים באתר.

 

8.          אחריות

8.1.               במידה המרבית המותרת על פי דין, האתר והשירותים מסופקים על ידינו "כמו שהם" ("as-is") ו-"כפי שהם זמינים" ("as available"), ללא אחריות ו/או חבות מכל סוג שהיא. העמותה לא תישא בכל אחריות ו/או חבות מכל סוג שהוא, בקשר עם האתר ו/או השירותים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, העמותה לא תישא בכל אחריות ו/או חבות מכל סוג שהוא בקשר עם כל התחייבות ו/או מצג בקשר לאתר ו/או השירותים, טיבם ו/או איכותם, בין אם ניתנו במפורש, במשתמע ו/או קיימים מכוח הדין, לרבות, אך ללא הגבלה, התחייבות כלשהי לדיוק ו/או שלמות מידע ו/או נתונים המצויים באתר, זמינות, שימושיות, אבטחה, מהימנות ו/או אי-הפרה של זכויות צד שלישי ו/או אחריות לסחירות או התאמה למטרה מסוימת.

8.2.               בנוסף על האמור לעיל, העמותה אינה מתחייבת שפעילות האתר ו/או השירותים תהא רציפה ו/או ללא תקלות, שפגמים באתר ו/או בשירותים יתוקנו, שהאתר ו/או השירותים יהיו חופשיים מפני התקפה, וירוסים, הפרעות, פריצה ו/או כל אירוע אחר שייפגע בבטיחותם, ולא תהיה אחראית לכל נזק, הפרעה, שיבוש או עיכוב העשויים להיגרם כתוצאה מגורמים אלו או מגורמים אחרים.

8.3.               אתה מאשר ומסכים בזאת כי הסיכון מהשימוש באתר ובשירותים והשלכותיו, יחול עליך בלבד וכן כי שימוש כאמור הינו באחריותך הבלעדית.

8.4.               ידוע לך כי העמותה אינה מהווה צד להשתתפות במיזם בשום צורה שהיא. העמותה אינה אחראית לסנן, לברור או להתאים את הצדדים להתנדבות והקישור בין הנרשמים לאתר נעשה על פי מיקום גאוגרפי ביניהם, וכל אינטראקציה ביניהם הנה באחריותם הבלעדית. הנך מצהיר כי השימוש באתר ובשירותים נעשית על דעת עצמך, לאחר שקילת כל הסיכונים על ידך ובאחריותך לבדוק את טיב השימוש לרבות, עם האדם שיוצר עמך קשר כתוצאה מהשימוש באתר, ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת לשמור על ביטחונך בריאותך ופרטייך. הנך מצהיר/ה כי ידוע לך כי אין פיקוח ו/או אחריות על ידי העמותה על מי מהנרשמים לאתר ו/או העושים שימוש בשירותיו.

8.5.               הנך אחראי וחב באופן בלעדי, ולעמותה אין כל אחריות ו/או חבות כלפיך ו/או כלפי צד שלישי כלשהו, בגין כל הפרה של התחייבויותיך לפי תנאי השימוש ובגין ההשלכות של הפרה כזו (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל אובדן ו/או נזק שיגרמו לעמותה).

8.6.               עצה או מידע, בין אם בעל פה או בכתב, אשר קיבלת מאיתנו באמצעות האתר או אחרת, לא תיצור אחריות ו/או חבות כלשהם אשר לא צוינו במפורש בתנאי השימוש.

8.7.               במידה המרבית המותרת על פי הדין, בשום מקרה לא יהיו העמותה, נושאי המשרה בה, מנהליה, עובדיה, ספקיה או החברות הקשורות אליה, אחראים ו/או חבים כלפיך ו/או כלפי צד שלישי כלשהו (א) לנזקים ישירים, עקיפים ו/או תוצאתיים מכל סוג שהוא, (ב) לאובדן רווחים, אובדן הכנסות, אובדן ו/או נזק לנתונים, אובדן שימוש, פגיעה במוניטין, הקשורים ו/או הנובעים, במישרין או בעקיפין (I) מהגישה ו/או מהשימוש שלך, אי-יכולת להשתמש או הסתמכות על האתר או השירותים; (II) תקלות, שגיאות, השמטות ו/או אי-דיוקים אחרים בכל תוכן הכלול באתר; (III) כל עניין אחר הקשור ו/או הנובע מהאתר ו/או מהשירותים ו/או מהגישה ו/או השימוש בהם, גם אם העמותה צפתה ו/או אם היה עליה לצפות את הנזק, לרבות בקשר להתקשרות בין המתנדבים לוותיקים, גם בשל טעות או השמטת מידע כלשהו ו/או (ג) לתביעות צד שלישי (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, מצד משתמשים אחרים של האתר ו/או השירותים) נגדך.

8.8.               מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הנך מוותר על כל טענה כלפי העמותה לרבות בגין כל טענה של נזק ו/או הדבקות בוירוס הקורונה.

8.9.               המשתמש אחראי בלעדית על כל נזק שייגרם לו, ישיר, עקיף ו/או תוצאתי, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או השירותים, והוא פוטר בזאת את העמותה ו/או מי מטעמה, באופן בלתי חוזר, מכל דרישה, טענה ו/או תביעה עקב כך.

8.10.            כל תובענה בקשר עם האתר ו/או השירות, תוגש בתוך שנה (1) אחת, מהמועד בו קמה עילת התביעה.

8.11.            ידוע לך כי העמותה הסכימה להתקשר איתך על בסיס הגבלת אחריות זו וכי העמותה מסתמכת על כך.

 

9.          שיפוי

אתה תשפה את העמותה ואת כל נושאי המשרה בה, מנהליה, עובדיה, ספקיה והחברות הקשורות אליה בגין כל הנזקים, ההפסדים וההוצאות מכל מין וסוג שהוא (לרבות הוצאות סבירות של שכר טרחה עו"ד), בקשר עם כל דרישה, טענה ו/או תביעה של כל משתמש ו/או צד שלישי אחר כלשהו (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, משתמשים אחרים של האתר ו/או השירותים), כנגד העמותה, הנובעים, במישרין או בעקיפין, מהשימוש שלך באתר ו/או מכל הפרה של תנאי השימוש על ידך.

 

10.           בעלות

10.1.            הנך מאשר בזאת כי האתר בשלמותו מהווה יצירה מקורית של העמותה, וכי הבעלות וכל הזכויות הצמודות לאתר, לרבות, אך לא רק, המבנה, ההרכב, הארגון, התיאום והסדר של התוכן (בין אם תוכן זה מוגן בזכויות יוצרים ו/או על ידי זכויות קניין רוחני אחרות) הכלול באתר, ההוראות, הפרטים, התכנים והטכנולוגיה הכלולים בו ו/או אשר עליהם הוא מבוסס, וכל זכויות הפטנטים ו/או זכויות היוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר וכל זכויות הקניין הרוחני האחרות הצמודות לאתר - הם רכושה הבלעדי של העמותה ויישארו כאלה.

10.2.            האתר והשירותים עשויים לכלול סודות מסחריים שהינם בבעלותה של העמותה, והם מוגנים על ידי הוראות החוק הרלוונטיות.

10.3.            כל זכויות היוצרים באתר ו/או בקשר עמו הינם בבעלותה הבלעדית של העמותה, אשר שומרת את כל זכויותיה בעניין זה.

10.4.            אינך מקבל כל זכות ו/או רישיון בקשר עם האתר, השירותים, למעט הזכות לעשות שימוש באתר ובשירותים כפי שנקבע במפורש בתנאי השימוש.

10.5.            סימני מסחר או סימני שירות של צדדים שלישיים המופיעים (אם מופיעים) על גבי התוכן (כולו או מקצתו) הינם סימני מסחר או שירות של בעליהם בהתאמה. אין להוריד (download), להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשדר, להציג, למכור, להעביר, להעניק רישיון או לנצל בכל דרך אחרת ו/או לכל מטרה אחרת את התוכן כאמור, למעט כפי שמתירים תנאי השימוש במפורש.

10.6.            השימוש באתר ו/או בכל חלק מהשירותים, למעט שימוש המותר במפורש על פי תנאי השימוש, הינו אסור בהחלט, מפר את הזכויות (לרבות זכויות קניין רוחני) של העמותה ו/או אחרים, ועשוי לחשוף אותך לחבות אזרחית ו/או פלילית.

10.7.            אתה מסכים כי סימני המסחר, השמות המסחריים, סימני השירות, הגרפיקה, הלוגואים ומאפייני מותג אחרים של העמותה בהם נעשה שימוש בקשר עם האתר והשירותים, הינם סימני מסחר או סימני מסחר רשומים של העמותה. שום דבר בתנאי השימוש לא מעניק לך את הזכות להשתמש או להציג את הסימנים האמורים (כולם או מקצתם) בכל צורה או דרך שהיא.

10.8.            העמותה שומרת לעצמה את כל הזכויות שלא הוענקו לך במפורש בתנאי השימוש.

 

11.           סיום ההתקשרות

11.1.            תנאי שימוש אלה יהיו בתוקף עד שיבוטלו על ידך או על ידי העמותה.

11.2.            מבלי לגרוע מזכותה של העמותה לבטל את תנאי השימוש אלה כאמור בסעיף 11.1 לעיל, העמותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, רשאית לסיים את ההתקשרות איתך בתנאי השימוש הללו אם לא תעמוד באחת ו/או כל הוראות תנאי שימוש אלה, ו/או מכל סיבה אחרת שהיא, וזאת מבלי לפגוע בזכותה של העמותה לשיפוי בגין נזקיה וכל זכות או סעד אחרים.

11.3.            עם ביטול תנאי השימוש, מכל סיבה שהיא, לא תהיה רשאי לעשות כל שימוש באתר ובשירותים.

11.4.            במקרה של ביטול תנאי השימוש מכל סיבה שהיא, ימשיכו לחול עליך הוראות אשר מטבען ממשיכות לחול לאחר ביטול, לרבות, אך לא רק, הוראות סעיפים 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ו-15.

 

12.       חוק וסמכות שיפוט

12.1.            על תנאי השימוש, פירושם וביצועם, יחול הדין של מדינת ישראל בלבד.

12.2.            בתי המשפט המוסמכים לדון בכל סכסוך ו/או מחלוקת הנובעים ו/או הקשורים לתנאי השימוש הינם בתי המשפט בתל אביב-יפו, מקום משרדיה של העמותה. לבתי משפט אלו תהא סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל עניין הקשור ו/או הנובע מתנאי השימוש, והצדדים שוללים בזאת מפורשות את סמכותו של כל בית משפט אחר. על אף האמור לעיל, העמותה תהיה רשאית ליזום הליכים בכל בית משפט מוסמך לקבלת צו מגן, סעד מניעתי דחוף או תרופה ראויה אחרת, אם יש בכך צורך על מנת לאכוף באופן אפקטיבי את זכויות העמותה לפי תנאי שימוש אלה.

 

13.       שימוש חוקי

13.1.            אינך רשאי לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים, אלא על פי דיני מדינת ישראל ודיני המדינה בה אתה נמצא בעת השימוש באתר.

13.2.            אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחקור תלונות ודיווחים על הפרות של תנאי השימוש ולנקוט בכל פעולה שאנו מוצאים לנכון, לרבות (אך לא רק), לדווח על כל פעילות החשודה כבלתי חוקית לגורמי אכיפת החוק, רגולטורים או צדדים שלישיים אחרים, וכן לחשוף כל פרט הדרוש או רלוונטי לאנשים או רשויות אלה הקשור אליך.

14.           כתובת והודעות

כל שאלה, או פנייה אחרת לעמותה בנוגע לשירותים יש להפנות אלינו לכתובת הבאה: office@2080.org.il.

 

15.           שונות

15.1.            כותרות ופרשנות. כותרות הסעיפים בתנאי השימוש הינן לצורך הנוחות בלבד ואין להסתמך עליהן בביאור או בפירוש תנאי השימוש. בתנאי השימוש, אלא אם ההקשר קובע אחרת או נאמר במפורש אחרת: המילים "כולל" ו"לרבות" לא יפורשו בהגבלה.

15.2.            כלל ההסכמות. תנאי השימוש, יחד עם מדיניות הפרטיות של העמותה, כוללים את ההסכם המלא בין הצדדים וגוברים על כל הבנה, הסכמה או מצג קודמים שניתנו על ידי הצדדים או בין הצדדים, הקשורים לנושאו של תנאי השימוש.

15.3.            שינויים בתנאי השימוש. העמותה שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת ומעת לעת, ללא חבות מצד העמותה או מתן הודעה לך, לשנות את כל אחת מהוראות תנאי השימוש. נפרסם הודעה באתר על שינויים מהותיים בתנאי השימוש ושינויים כאמור ייכנסו בתוקף חמישה (5) ימים לאחר פרסום הודעה כאמור. כל שינוי אחר ייכנס לתוקף באופן מיידי עם פרסומו באתר. השימוש המתמשך שלך בשירותים ו/או באתר יחשב כהסכמה שלך לכל שינוי או תיקון כאמור.

15.4.            הפרדה. היה וייקבע על-ידי בית משפט מוסמך כי הוראה כלשהי מתנאי השימוש הינה בלתי תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה, הוראה זו תפורש, תוגבל, תתוקן או תימחק, וזאת במידה הנחוצה כדי לבטל כל חוסר תוקף או חוסר אכיפות, ויתר הוראות תנאי השימוש יישארו במלוא תוקפן.

15.5.            ויתור. ויתור על זכות כלשהי לפי תנאי השימוש מצד העמותה לא יהיה תקף אלא אם ניתן בכתב וחתום על ידי נציג מורשה של העמותה. ויתור מצד העמותה על זכות קודמת או קיימת העולה כתוצאה מהפרה או כשל בביצוע, לא ייחשב כויתור על כל זכות עתידית כלשהי העולה מתנאי השימוש.

15.6.            אין שותפות. אף דבר הכלול בתנאי השימוש לא יפורש כיוצר שותפות, מיזם משותף, יחסי שליחות או יחסים דומים בין העמותה לבינך, וכן לא תוענק לך הזכות, הסמכות או ההרשאה (מפורשת או משתמעת) לחייב או ליצור באופן אחר כל חובה או התחייבות של העמותה.

15.7.            המחאה. אינך רשאי להמחות, להעביר בקבלנות משנה או להעביר בכל דרך אחרת את זכויותיך ו/או התחייבויותיך לפי תנאי השימוש ללא אישור מראש ובכתב מאת העמותה, וכל המחאה או העברה כביכול ללא הסכמתה של העמותה תהא בטלה ומבוטלת מעיקרה. העמותה רשאית להמחות ו/או להעביר בקבלנות משנה חלק או את כל תנאי השימוש אלה, לצד שלישי כלשהו בקשר עם מיזוג, רכישה, מכירה של נכסים, על פי דין, או בדרך אחרת. תנאי השימוש יחייבו ויפעלו לטובת הצדדים לתנאי השימוש והנמחים המותרים שלהם.

15.8.            חוזה לטובת צד שלישי. תנאי השימוש אינם יוצרים כל התחייבות של צד כלשהו לתנאי השימוש כלפי צדדים שלישיים כלשהם, ​​ולא ייחשב כמעניקים או כיוצרים זכויות או עילות תביעה כלשהן לצד שלישי כלשהו.

15.9.            עיכוב או הימנעות מצידה של העמותה מלממש ו/או מלאכוף זכות מזכויותיה על פי תנאי השימוש, לא יראו אותם כויתור או כמניעה מצידה מלהשתמש בזכויותיה בעתיד, והיא תהא רשאית להשתמש בזכויותיה, כולן או מקצתן, בכל עת שתמצא לנכון.

 

 

מדיניות פרטיות

העמותה רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיות המשתמשים באתר ובאפליקציה. חלק זה מפרט מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר וסוקר, בין השאר, את האופן בו אנו משתמשים במידע שנאסף מהמשתמשים באתר ובאפליקציה. (לעיל ולהלן: "מדיניות הפרטיות").

1.          המידע שנאסף (כהגדרת מונח זה להלן) ישמר במאגרי מידע של העמותה והשימוש בו ייעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.

2.          אינכם מחויבים על פי חוק למסור את המידע האישי המפורט להלן. בעצם המשך גלישתכם באתר הנכם מביעים את הסכמתכם למדיניות זו ולאיסוף מידע אישי אודותיכם לפי מדיניות זו, כמפורט להלן.

3.          סוגי המידע שאנו אוספים

3.1.     בעת שימושכם באתר ובשירותים, לרבות ברישומכם כמתנדב בעמותה או כמבקש סיוע באמצעות העמותה ועל מנת שנוכל להיענות לפניות שתבקשו להעביר אלינו באמצעות האתר (לרבות הרשמה לקבלת עדכונים נוספים), אנו עשויים לבקש מכם פרטי מידע אישיים, כגון: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מין, תאריך לידה, כתובת מגורים, פרטים נוספים ליצירת קשר, הצהרת בריאות בנושא קורונה ("מידע לצרכי רישום") וכן פירוט של תוכן פנייתכם. הנך נדרש להימנע מרישום מידע אודותייך לרבות מידע רפואי מעבר לדרוש בעת הרישום לאתר.

אם תבחר שלא להירשם, יכול להיות שלא תוכל לקבל גישה ו/או לקחת חלק בפעילויות שונות של העמותה.

3.2.     פניות ישירות שלך לעמותה ותוכנן.

3.3.     פידבק/משוב - דיווחים, משובים ועדכונים הנמסרים על ידי המשתמשים, כגון מתנדבים אשר ייקחו חלק בפעילות העמותה ועשויים למסור לנו מידע אישי במסגרת הדיווחים והעדכונים בנוגע לשיחות הטלפון ו/או כל פעילות שנגרמה כתוצאה משימוש באתר. דיווחים ועדכונים כאמור עשויים לכלול מידע אישי ביחס למתנדבים ו/או ביחס לצדדים שלישיים אשר קיבלו סיוע מהעמותה.

3.4.     כמו כן, cookies המופעלים באתר (כמפורט להלן) עשויים לאסוף פרטי מידע נוספים, כגון זמני כניסה ויציאה מהאתר, אתר האינטרנט שממנו הגעת לאתר וכו'. המידע המפורט בסעיף 3 זה יכונה להלן "המידע שנאסף".

4.          מטרות האיסוף והשימוש במידע

אנו עושים שימוש במידע שנאסף למטרות הבאות:

4.1.     לצורך השימוש באתר, השתתפותכם בפעילויות העמותה ואספקה של שירותים;

4.2.     יצירת קשר ומתן שירותים;

4.3.     שליחה והצגה של תכנים שיווקיים ופרסומיים ביחס לפעילויות העמותה, השירותים ו/או האתר, לרבות הצגת מיזמים נוספים, לרבות בדרך של הצגת פרסומות מותאמות אישית ברשתות חברתיות;

4.4.     לצורך ניהול, תיעוד ופיקוח על פעילות המתנדבים בעמותה;

4.5.     תפעול האתר, פיתוחו, שיפורו וניהולו;

4.6.     אבטחת מידע;

4.7.     על פי הוראות כל דין, צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת.

 

5.      מסירת מידע לצד שלישי

5.1.     אנו רשאים להעביר את המידע שנאסף לצדדים שלישיים במקרים הבאים:

5.1.1.          למתנדבים, לוותיקים, לקבלנים או לנותני שירותים מטעמנו, לצורך מתן השירותים הניתנים לך בקשר עם האתר או בקשר עם פנייתכם אלינו באמצעות האתר (לדוגמא: העברת פרטי משתמש ותיק למשתמש מתנדב לצורך פעילות המיזם, או שאנו עשויים לאחסן הודעה שתשאירו באתר במערכת ניהול לקוחות המוצעת ע"י חברה חיצונית);

5.1.2.          ליועצים המקצועיים שלנו (כגון עורכי דין, רואי חשבון) ככל הנדרש למתן שירותיהם;

5.1.3.          אם נארגן את פעילותנו במסגרת גוף אחר, לרבות מיזוג עם גוף אחר, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו;

5.1.4.          במקרה של מחלוקת משפטית ביניכם (ו/או גורם מטעמכם) לביננו (ו/או גורם מטעמנו), ככל שיידרש בקשר עם התמודדות עם מחלוקת כאמור;

5.1.5.          המידע יכול להיות מועבר למדינות אחרות בעת שמירה בענן;

5.1.6.          אכיפת תנאי המשתמש של האתר, לרבות חקירות של הפרות פוטנציאליות שלו ו/או גילוי, מניעה או התייחסות אחרת למרמה או לסוגיות אבטחה ו/או הגנה מפני פגיעה בזכויות, ברכוש או בבטיחות של העמותה, של המשתמשים של העמותה, שלך או של הציבור.

5.1.7.          בהתאם לדרישות כל דין ו/או רשות מוסמכת.

5.2.     אתה עשוי להיחשף למידע אישי של מתנדבים ו/או אזרחים ותיקים אשר מקבלים סיוע מהעמותה ("מידע צד ג' "). ידוע לך כי מידע צד ג' כולל מידע אישי אשר כפוף ומוגן על ידי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות"). הנך מתחייב לפעול בכל עת בהתאם להוראות העמותה וחוק הגנת הפרטיות כאמור, ובכלל זה הנך מתחייב לשמור על סודיות מידע צד ג' ולא לגלותו לכל צד שלישי (למעט ככל שגילוי המידע נדרש לצורך מתן הסיוע מטעם העמותה) ללא הסכמתה מראש ובכתב של העמותה.

 

6.      Cookies

6.1.     האתר משתמש ב-cookies.cookies  הינם קבצים המורדים למכשיר ממנו הנכם גולשים באתר (מחשב, טלפון חכם וכו') ואשר מאחסנים סוגי מידע שונים על גבי מכשירכם, בכלל זה כדי לאסוף נתונים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי לאפשר תפעול תקין ומלא של האתר וכו'. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת cookies ולמחוק cookies. אם אינכם יודעים כיצד לעשות זאת, בדקו בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתם משתמשים.

6.2.     בין היתר, האתר נעזר בטכנולוגיות שונות של צדדים שלישיים, כגון  Facebook ו- Google על מנת לאסוף נתונים אודות פעילותכם באתר ולהציג לכם, בעת שאתם מבקרים ברשתות חברתיות או באתרים של צדדים שלישיים, תכנים שיווקיים ופרסומות שעשויים לעניין אתכם.

 

7.      שינויים במדיניות הפרטיות

אנו רשאים לעדכן, מעת לעת, את הוראות מדיניות פרטיות זו. במקרה של שינוי כאמור, אנו נציג את המדיניות המעודכנת באתר זה. אנו ממליצים לשוב ולעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף תוך חמישה (5) ימים מיום שפורסמה באתר הודעה על עדכון מדיניות הפרטיות. כל שאר השינויים, וכן שינויים מהותיים שהדין מחייב שייכנסו לתוקף באופן מיידי, ייכנסו לתוקף מיד עם פרסום המדיניות המעודכנת באתר. אנו נראה בהמשך שימושכם באתר לאחר עדכון מדיניות זו כהסכמתכם לתוכן המדיניות המעודכנת.

 

8.      הודעות ועדכונים מהעמותה

8.1.     בהרשמתך לאתר ולשירותים, הנך מאשר ומסכים כי העמותה תהיה רשאית לפנות אליך מעת לעת ולמסור לך עדכונים על פעילות העמותה, לרבות באמצעות טלפון, שליחת הודעות דוא"ל, הודעות טקסט והתראות במכשיר הנייד.

8.2.     תוכל לבחור שלא להשתמש בעתיד בשום שירות משירותי האתר ולא לקבל ממנו שום הודעה, פרסומות או הודעות על ידי בחירה בקישור "הסרה" בתחתית כל הודעת דוא"ל שאנו שולחים או באי כניסה לאתר. גם אם תבחר שלא לקבל את ההודעות הנ"ל, אנו עשויים לשלוח לך דוא"ל בתגובה לכל בקשת "צור קשר" שלך וכן הודעות דוא"ל ניהוליות הנחוצות כדי לאפשר את השימוש באתר ובשירותיו.

9.      יצירת קשר

אם יש לכם שאלות בקשר עם מדיניות פרטיות זו, אתם מוזמנים לפנות אלינו בכתובת הדוא"ל: office@2080.org.il. כדי שנוכל לטפל בפנייתכם באופן מיטבי, אתם מתבקשים לציין בפניה את שמכם המלא ופרטים ליצירת קשר אתכם (שם, כתובת דואר אלקטרוני וטלפון).

 

תנאי השימוש ומדיניות זו עודכנו לאחרונה ב-29 בספטמבר 2020.