reCURS 2018 – 2019

CRITERIS D’AVALUACIÓ  I  QUALIFICACIÓ

ESO

A cada avaluació es considerarà matèria avaluable la impartida dins del període d’avaluació i els conceptes bàsics desenvolupats amb anterioritat.

A cada avaluació es realitzarà, al menys dues proves escrites. Les proves podran ser de tipus teòric i /o pràctic.

A cada avaluació els alumnes hauran de presentar, en la forma i data establertes, les activitats, treballs...encarregats pel professor/a. Serà condició indispensable per aprovar l’assignatura.

Per obtenir la qualificació positiva l’alumne haurà d’haver assolit els continguts bàsics tant a les proves escrites com a les feines encarregades pel professor. Haurà d’expressar-se correctament demostrant que ha assimilat els conceptes bàsics, saber situar els fets i fenòmens geogràfics, històrics i artístics i interrelacionar-los i realitzar, de forma adient a la seva edat i nivell, resums i esquemes. Es podrà rebaixar la nota de l’exercici per una inadequada presentació, per faltes ortogràfiques, sintàctiques i /o errors greus. No se qualificarà positivament la pregunta on la resposta presenti errors de conceptes elementals i bàsics.

Per a la qualificació global de cada avaluació es tindran en compte no tan sols la nota de les proves escrites sinó, a més, totes les activitats de l’alumne susceptibles d’avaluació, la participació a la classe i a les activitats fora de l’aula, la continuïtat en el treball i progressió en l’assimilació de continguts, la realització dels treballs i la seva correcta presentació i en la data indicada.

Per a la recuperació es seguiran els mateixos criteris que per a l’avaluació.

La qualificació positiva d’una avaluació no implica la recuperació de l’anterior/s.

Els alumnes amb assignatures pendents seran orientats i dirigits pel professor del curs actual per facilitar la recuperació.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ:

1er ESO:

Proves escrites: 70 %

Deures, treballs de classe, quadern: 20%

Avaluació competencial: 10%

        Aquests criteris s’avaluaran a través de l’aplicació classdojo i/o quadern del professor

2n d'ESO: 

Proves escrites: 70 %

Deures, treballs de classe, quadern: 20%

Avaluació competencial: 10%

        Aquests criteris s’avaluaran a través de l’aplicació classdojo i/o quadern del professor

3r i 4t d’ESO

Proves escrites: 70%

Deures, treballs de classe, quaderns: 20%

Avaluació competencial: 10%

        Aquests criteris s’avaluaran a través de l’aplicació classdojo i/o quadern del professor

La nota final de juny serà la mitjana de les tres avaluacions sempre i quan  la nota de cada avaluació sigui igual o superior a 4 i la suma de les qualificacions, de les tres avaluacions, sigui igual o superior a 15.

SISTEMA DE RECUPERACIÓ DURANT EL CURS

Els alumnes que no obtinguin qualificació positiva faran:

1r i 2n d’ESO: un dossier d’activitats de la materia suspesa i un exercici escrit o oral de dita matèria. El professor realitzarà també un seguiment personalitzat del progrés de cadascun dels alumnes.

        3r i 4t d’ESO: Al mes de juny, a final de curs, es farà una recuperació del temari suspès. A 3r les recuperacions es faran per blocs temàtics  i a 4t l per avaluació.

Si l’avaluació de juny és negativa, el professor indicarà a l’alumne les feines necessàries per recuperar l’assignatura  el setembre. Les feines són obligatòries i hauran de lliurar-se el dia de la prova escrita.

Els criteris de qualificació de la convocatòria de setembre són els mateixos del curs.

SISTEMA DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS

Els alumnes amb la matèria pendent realitzaran durant el curs dues proves escrites, una durant la primera la primera quinzena de novembre i la segona el mes de febrer. La materia es dividirà en dos blocs i a cada prova escrita s’ha de lliurar un dossier de la matèria. El dossier representarà un 40% de la nota i l’exàmen un 60%.

BATXILLERAT

PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ

El principal instrument d’avaluació serà la prova escrita, que constarà de preguntes teòriques i/o pràctiques que s’hauran de desenvolupar.

Al llarg del curs, es realitzaran comentaris de textos, mapes, gràfics, taules, imatges, i definicions de conceptes.

També s’avaluaran les activitats fetes, l’actitud participativa i l’assistència a classe.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

1r de Batx.: Història del Món Contemporani

La feina realitzada pels alumnes, seguint el projecte a21, serà considerada com a part important de la nota d’avaluació:

        Es valorarà positiva o negativament l’actitud i participació a classe.

        Si durant el període d’una avaluació es fa més d’una prova escrita, per poder fer la mitjana,  la nota de cada examen ha de ser igual o superior a un 4.

        La recuperació de la primera avaluació es farà en una data que estipularà el professor, mentre que la segona i tercera avaluació es recuperarà a final de curs. Només s’haurà de recuperar els exàmens en què els alumnes no hagin arribat al quatre.  

Per poder aprovar l’assignatura al Juny totes les avaluacions han d’estar aprovades.

 2n de Batx.

 Història d’Espanya i Història de l’Art.

La nota de cada avaluació serà:

-  90% exàmens

- 10% treballs i actitud.

A Història de l'Art sii durant el període d’una avaluació es fa més d’una prova escrita, per poder fer la mitjana, la nota de cada examen ha de ser igual o superior a 4.

 Geografia d’Espanya

La proporció serà:

Si durant el període d’una avaluació es fa més d’una prova escrita, per poder fer la mitjana,  la nota de cada examen ha de ser igual o superior a 4.

Per poder aprovar l’assignatura al Juny la mitjana ha de ser igual o superior a 5

 REPETICIÓ D’EXÀMENS

No es repetirà cap examen.

En casos extraordinaris, el Departament pot acceptar la repetició d’un examen. En aquest cas, l’alumne ha de presentar una instància dirigida a la cap del  Departament adjuntant els documents que justifiquin la seva absència. El Departament decidirà si s’accepta  o no la justificació i si permet la repetició de dit examen.

RECUPERACIÓ

La qualificació positiva d’una avaluació no suposa la recuperació de les anteriors.

         Els alumnes de Batxillerat amb alguna avaluació suspesa la podran recuperar a través d’un examen que serà convocat pel professor/a el dia i hora que aquest/a consideri més convenient

         Per poder aprovar l’assignatura al juny, totes les avaluacions han d’estar aprovades.

Els alumnes de 2n amb alguna matèria pendent de 1r, han de realitzar un treball dividit en dos blocs i fer una prova escrita de cada bloc. Els treballs es lliuraran en el moment de cada prova.

L’alumne que falti a classe, a les proves escrites, i demostri signes evidents d’abandonament de l’assignatura, serà proposat via tutor/cap d’estudis perquè perdi el dret a l’avaluació contínua.

En el cas d’Història d’Espanya els alumnes tindran dret a recuperar l’assignatura sempre i quan tenguin aprovats més del 50% dels exàmens. Les recuperacions es faran a final de curs.

En el cas d'Història de l'Art les recuperacions es faran a final de curs. Només hauran de recuperar les parts suspeses.