1. Er wordt enkel gespeeld in sporthal De Fitlink, en volgens de reglementen van Futsal KBVB, met uitzondering van enkele wijzigingen eigen aan onze liga en aangepast aan sporthal De Fitlink. De Futsal KBVB spelregels kan u hierboven  downloaden.
 2. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en eventueel agressief optreden van spelers en supporters ten opzichte van tegenstrever, scheidsrechter, supporters enzovoort.
 3. Iedere speler is verzekerd voor persoonlijke lichamelijke ongevallen en voor Burgerlijke Aansprakelijkheid mits voorlegging van gevraagde en geldige documenten aan organisatoren en verzekering. Elke speler is verzekerd vanaf het moment dat hij op het wedstrijdblad vermeld staat.(zie punt 8 in het reglement!)
 4. Indien er zich een vechtpartij voordoet zal de scheidsrechter de politie verwittigen.
 5. De straffen die het bestuur in samenspraak met de scheidsrechters uitspreekt bij zware overtredingen zijn onherroepelijk:

Idem voor een speler die rood krijgt op de bank. Ook dan dient de desbetreffende ploeg met een speler minder de wedstrijd uit te spelen. (indien 2 spelers uitgesloten, met 2 spelers minder, enz.)

 1. Elke ploegafgevaardigde ontvangt bij inschrijving van de ploeg een samenvatting van de verzekeringsvoorwaarden en één exemplaar van een 'aangifteformulier verzekering' per email. De ploegafgevaardigde dient er voor te zorgen dat een ongeval wordt aangegeven binnen de vijf werkdagen. Hiervoor dient dit formulier door de dokter en het slachtoffer ingevuld te worden en afgegeven of opgestuurd te worden naar SPORTA.

Het aangifteformulier verzekering is te downloaden via het menu ‘INFO’ > ‘Aangifteformulier Verzekering’

 1. Het verplaatsen van een wedstrijd kan worden toegestaan door het bestuur mits gegronde reden. De aanvraag moet minimum 1 maand op voorhand ingediend worden. (Dit is echter geen zekerheid dat de wedstrijd verplaatst kan worden om organisatorische redenen)
  Indien de wedstrijd gespeeld
  mag worden (op een later te bepalen datum); moet de ploeg die uitstelt, de totale kosten dragen.
  De kosten voor het verplaatsen van een wedstrijd bedragen: 50 € (zaal, scheidsrechter en extra administratieve kosten). Deze som is te betalen gelijktijdig met de aanvraag van de verplaatsing via bankrekening.
  Een ploeg mag maximaal twee maal een wedstrijd laten verplaatsen.
 2. De spelerslijst is vrij aan te vullen. In het inschrijvingsgeld is verzekering inbegrepen voor maximum 10 personen. De mogelijkheid bestaat om de lijst aan te vullen. Nieuwe spelers worden tijdens het seizoen enkel nog via e-mail met bijlage 'extra speler inschrijvingsformulier' ingeschreven. Verzekeringsbedragen per extra persoon boven de 10 spelers bedraagt 15 €.

De verantwoordelijke voor de verzekering zal enkele dagen later een mail sturen ter bevestiging van de verzekering.  Tot dan zal de speler OP EIGEN RISICO deelnemen.

Bij het ontbreken van het  'extra speler inschrijvingsformulier' en desbetreffende speler staat op het wedstrijdblad, wordt dit beschouwd als een niet-ingeschreven speler en zal de wedstrijd als forfait beschouwd worden.

De boete bedraagt dan 50 € (= forfaitboete).

 1. De laatste drie speeldagen (speeldag 28, 29 en 30) worden geen extra inschrijvingen toegelaten.
 2. Een speler die op meer dan één lijst voorkomt blijft automatisch spelen met de ploeg waarmee hij de eerste wedstrijd aangevangen heeft. Bij overtredingen wordt de speler uitgesloten voor de rest van het seizoen.
 3. Iedere ploeg ‘moet’ over tenminste één oefenbal en twee uitrustingen beschikken.
 4. De ploegafgevaardigde is de spreekbuis van de ploeg bij het bestuur en de scheidsrechter. Hij noteert zijn eventuele klachten per mail.
 5. Het bestuur is gemachtigd wijzigingen en uitspraken te doen om het goede verloop van de liga te garanderen, zonder voorafgaandelijk de ploegen te informeren.
 6. Indien er geen scheidsrechter aanwezig is, wordt de wedstrijd herspeeld op kosten van de ISL.
 7. Bij gelijke stand in het klassement wordt er eerst gekeken naar het aantal gewonnen wedstrijden en vervolgens naar het doelsaldo.
 8. Het opstellen van niet-ingeschreven spelers wordt bestraft met een forfaitscore en forfaitboete.
 9. De thuisploegen én de bezoekersploegen moeten 20 minuten voor de wedstrijd aanwezig zijn.
 10. Thuisploeg draagt zorg voor het invullen van het wedstrijdblad.
 11. Het wedstrijdformulier moet vóór de aanvang van de wedstrijd door beide ploegen ingevuld worden. Spelers die niet op het wedstrijdblad staan voor het einde van de eerste helft mogen niet meer bijgeschreven worden en derhalve ook niet meer aantreden. Bij het niet of onvolledig invullen van het wedstrijdformulier dient men een boete van 15 € te betalen per wedstrijd. De scheidsrechter zal de openstaande lijnen barreren.
 12. Elke thuisploeg moet een terreinafgevaardigde hebben. De terreinafgevaardigde mag zich enkel bewegen aan de kant van de bank van de thuisploeg tot aan de middenlijn van het plein. Indien er geen terreinafgevaardigde is, is de kapitein de enige verantwoordelijke.
 1. Wanneer 5 minuten na het beginuur het scheidsrechtersblad niet volledig is ingevuld (naam en voornaam, rugnummer van de speler) of de ploeg(en) niet met minstens vier spelers (waaronder een doelwachter) op het veld staat (staan) mag de wedstrijd niet meer beginnen (ook niet met akkoord van de andere ploeg).
 2. De thuisploeg controleert op voorhand in welke kleur de bezoekers spelen. Er wordt niet gespeeld als er volgens de scheidsrechter geen duidelijk verschil is. Nummers op de truien zijn verplicht. Indien nodig wisselt de thuisploeg van uitrusting.
 3. Bij een overwinning worden 3 punten toegekend en bij gelijkspel 1 punt.
 4. Indien een ploeg vroegtijdig de competitie verlaat zullen alle gespeelde wedstrijden als niet gespeeld beschouwd worden.
 5. Bij aanvang van elke wedstrijd zal een identiteitskaartcontrole plaatsvinden en dient de identiteitskaart overhandigd te worden aan de scheidsrechter. Na controle zal de identiteitskaart teruggegeven worden aan de eigenaar.
 6. Piercings aan oren, wenkbrauwen of andere lichaamsdelen die zichtbaar zijn, moeten verwijderd worden of met een plakker beschermd worden.
 7. Scheenbeschermers en lange kousen zijn niet verplicht.
 8. Door aan deze competitie deel te nemen verklaart iedere ploeg deze reglementen ontvangen te hebben, ze te kennen en te aanvaarden.

REGLEMENT SPORTHAL

 1. Iedere deelnemende ploeg dient zich te houden aan het bestaande reglement van sporthal De Fitlink. Gebeurt dit niet kan een speler of de ganse ploeg uitgesloten worden voor verdere deelname aan de competitie.
 2. De ploegverantwoordelijke staat borg voor eventuele vernielingen aan toestellen, meubilering of andere materialen die toebehoren aan sporthal De Fitlink en die veroorzaakt worden door één of meerdere leden van zijn ploeg.
 3. De organisatoren noch de directie zijn verantwoordelijk voor diefstal van persoonlijke voorwerpen. De ploegverantwoordelijke dient vooraf voorzorgen te nemen om dit te voorkomen.
 4. De toeschouwers hebben geen toegang tot de kleedkamers; zij moeten de plaatsen bezetten die voor hen zijn voorbehouden.
 5. Het is de spelers niet toegestaan om pantoffels met zwarte zolen te dragen in de sporthal De Fitlink.
 6. Er mag niet gerookt worden in de sporthal en in de kleedkamers.
 7. In de zaal worden er geen glazen, glazen flessen of snoep (bvb. kauwgum) toegelaten.
 8. De toeschouwers zullen niet met de voeten over de stoelen/banken lopen.
 9. Het dragen van juwelen is niet toegelaten tijdens de wedstrijden.
 10. De spelers dienen na de wedstrijd zich onmiddellijk te gaan douchen zodat de douches voor de volgende ploegen tijdig schoongemaakt kunnen worden.
 11. Iedere beslissing van een aanwezige bestuurslid of personeelslid van de Fitlink dient aanvaard te worden.

 

 

FINANCIEEL REGLEMENT

 1. Inschrijvingsgeld bedraagt 800 EUR:
 2. Het bedrag van de inschrijving omvat het gebruik van de zaal, de kleedkamers met douches, de vergoeding van de scheidsrechters en de verzekering voor maximum 10 personen. Een klein gedeelte van het inschrijvingsbedrag dient om de administratieve onkosten te dekken. In geen geval kan de volledige som of een gedeelte ervan teruggevorderd worden bij vroegtijdig verlaten van de competitie, om welke reden dan ook ...
 3. Boetes en andere kosten (gele en rode kaarten, verplaatsingen, forfait,…. ) dienen betaald te worden op de vervaldag vermeld op de e-mail die het bestuur de betrokken ploegen zal versturen. Aangezien dat de betalingstermijnen minstens 14 dagen zullen zijn na het ontvangen van de boodschap, zal er na de vervaldag een boete aangerekend worden van 5 €. Er vertrekt dan een 2de e-mail , 7 dagen na de 2de verwittiging, komt hier nog eens 7 bij. Na 7 dagen, nog steeds niet betaald: een boete van forfait en er worden punten afgetrokken: 3 punten per niet betaling + 7 en bij nog niet-betaling schorsing van de speler/ploeg zelf.
 4. Elke speler is verantwoordelijk voor het bijhebben van zijn identiteitskaart of rijbewijs. Indien hij deze niet bij heeft, wordt een boete aangerekend van 15 €.
 5. gele kaart, boete van 6 €. (3de gele kaart = eerstvolgende speeldag geschorst)
 6. 2 gele kaarten in één wedstrijd = gelijk aan rood = verwijzing naar de kleedkamers. Straf speler = boete van 10 €. (desbetreffende ploeg speelt de gehele wedstrijd verder met een speler minder)
 7. Onmiddellijke rode kaart: onmiddellijke uitsluiting en nog eens minstens de eerstvolgende speeldag geschorst. De speler dient per rode kaart een boete van 15 € te betalen aan de liga.(desbetreffende ploeg speelt de gehele wedstrijd verder met een speler minder) Bij zwaardere incidenten kan de strafmaat door een commissie bepaald worden.
 8. Bij forfait verliest de forfaitgevende ploeg met 5-0 en dienen ze een boete te betalen van 50 € (zaal en extra administratieve kosten). Bij driemaal forfait door éénzelfde ploeg, kan de ploeg uitgesloten worden voor de rest van het seizoen.
 9. Kostprijs voor de extra inschrijving vanaf de elfde speler is 15 €.
 10. Het inschrijvingsgeld kan alleen gestort worden op het rekeningnummer van de Indoor Soccer Liga-organisatie, namelijk BE71 7350 1479 0969

Stipte betalingen zijn noodzakelijk. De vervaldag van betaling van boetes en inschrijvingsgelden moet gerespecteerd worden anders wordt men hiervoor nogmaals beboet.

 1. Alle financiële verrichtingen verlopen enkel en alleen via zichtrekening.

 

VEEL GESTELDE VRAGEN

 1. De aftrap moet voorwaarts gespeeld worden. Dit is een onrechtstreekse vrije trap.
 2. Een bal terugspelen naar de keeper: wanneer de doelman de bal in het spel brengt met de hand mag hij een terugspeelbal van een ploegmaat met geen enkel lichaamsdeel raken alvorens een tegenstrever de bal raakt. Hij mag de bal dus ook niet met de voeten spelen! Een doelman mag op eigen speelhelft de bal niet langer dan 4 seconden onder controle hebben. Dit is wel toegelaten op de andere speelhelft.
 3. De doelman mag een terugspeelbal nooit met de handen nemen tenzij zijn ploegmaat hem de bal terugspeelt met het bovenlichaam.
 4. De intrap: een intrap wordt gegeven wanneer de bal de zijlijn volledig heeft overschreden. Hij wordt door de andere ploeg ofwel op de lijn ofwel tot maximum een halve meter achter de lijn gelegd op de plaats waar de bal buiten ging. Vooraleer in te trappen moet de bal volledig stil liggen. De tegenstrever moet op 4 meter afstand van de in te trappen bal staan. Er mag niet langer dan 4 seconden gewacht worden als de bal stil ligt om in te trappen. Duurt het langer dan gaat de bal naar de tegenstrever om in te trappen. De intrap is een onrechtstreekse vrije trap.
 5. Een ‘plafondbal’ wordt altijd gegeven van op de zijlijn op de dichtstbijzijnde plaats van de plafondbal. De tegenstrever brengt met een onrechtstreekse vrije trap de bal in het spel.
 6. Een ‘hielbal’ kan de scheidsrechter slechts bestraffen als dit gevaar oplevert voor de tegenstrever. Het is de scheidsrechter die oordeelt ‘wanneer’ er gevaar is.
 7. De bal opnieuw in het spel brengen: de doelman mag de bal ALTIJD over de middellijn werpen, ook als de bal over de achterlijn is geweest. De doelman kan niet rechtstreeks scoren als hij de bal werpt.
 1. Men mag met 4 spelers beginnen maar men moet minstens met 3 spelers de wedstrijd uitspelen. Als er onvoldoende spelers (slechts 2) op het terrein aanwezig zijn dan zal de scheidsrechter de wedstrijd schorsen.
 2. Scheenbeschermers en lange kousen zijn niet verplicht.
 3. De kapitein is verplicht een (kapiteins)band te dragen. De terreinafgevaardigde is niet verplicht een band te dragen.