GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi: OP06-TALLER DE JOIERIA

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Totes

Tercer i quart

Primer

Optativa

4

Departament:   Tallers tridimensionals

Idioma: Català/castellà

Horari: 12’10-14’55h

Web de l’assignatura: ----------------------

Professorat responsable:

Damià Mulet i Vanrell

Correu electrònic: dmulet@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

Altres professors:

Jaume Estades Amengual

Correu electrònic: jestades@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

Cap de departament

Francisco Rodrigo Sandoval

Correu electrònic: frodrigo@escoladisseny.com

Horari d’atenció: ----------------------

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura

L’assignatura pertany a la matèria Representació i comunicació. Està vinculada a Projectes I i a tallers tridimensionals del primer semestre.

2.2. Perfil professional

L’assignatura ha de proporcionar-li al dissenyador els elements i les eines necessàries per representar gràficament els seus projectes, amb la finalitat de poder ser construïts i/o produïts.

3. Requisits

Sense requisits

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT11- Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l'apreciació i la sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT15- Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

4.2. CG/Competències generals

CG01- Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG03- Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG21- Dominar la metodologia d'investigació.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

CE-DP1. Dominar els recursos gràfics de la representació bidimensional

CE-DP2. Produir i comunicar la informació adequada relativa a la producció.

CE-DP3. Conèixer els recursos tecnològics de la comunicació i les seves aplicacions al disseny de producte.

CE-DP4. Dominar la tecnologia digital específica vinculada al desenvolupament i execució de projectes de disseny de producte.

CE-DP6. Conèixer els processos per a la producció i desenvolupament de productes, serveis i sistemes.

CE-DP11. Proposar, avaluar i determinar solucions alternatives a problemes complexos de disseny de productes i sistemes.

CE-DP13.Determinar les solucions constructives, els materials i els principis de producció adequats en cada cas.

5. Resultats d’aprenentatge

- Conèixer el maneig de les eines, estris i màquines pròpies de l’especialitat,        realitzant una sèrie d’exercicis d’aplicació de les diferents tècniques i possibilitats.

- Adquirir els coneixements necessaris que serveixen de guia i suport en l’activitat com a projectista d’elements i peces de joieria.

- Desenvolupar la creativitat i el sentit artístic.

- Adquirir els coneixements fonamentals sobre el disseny en quant a l’estudi de la forma, de la metodologia de treball i el desenvolupament de les pautes específiques per al disseny d’objectes en joieria.

- Aplicar els coneixements adquirits, tant tècnics com artístics, per a desenvolupar aquelles tasques pròpies de l’exercici de la seva professió, tractant en tot moment d’ajustar-se a la realitat laboral.

- Desenvolupar la creativitat, la sensibilitat artística i la iniciativa en el treball.

- Introduir els conceptes bàsics del la joieria artística.

- Introduir la metodologia de projectes.

- Conèixer diferents processos i tècniques creatives.

- Fomentar la capacitat crítica i autocrítica en front als treballs

realitzats.

- Potenciar la capacitat de comunicar les idees i defensar el treball  mitjançant de presentacions orals.

- Fomentar la iniciativa en el treball.

- Estimular el propi auto-aprenentatge de l'alumnat.

6. Continguts

BLOC 1 Projecte

 

1. Fase de preparació: anàlisi del problema, presentació d'esbossos i possibles solucions, maquetes

Solució final: explicació i defensa.

2. Projecte:

•   Solució a problemes que poguessin sorgir durant el disseny.

•   Detalls i explicacions de la peça.

•   Mesures, pesos i materials.

                   2.1 COMUNICACIÓ FINAL:

•        Plànols a escala.

•        Representació artística de la peça, tècnica lliure (tinta, aquarel·la, tempera, CAD...).

•        Estudi de l'embolcall o packaging. Proposta.

•        Presentació oral.

 

1.1 Projecte de construcció de peces en desús

1.2 Projecte de Fosa

1.3 Projecte de Gravat

1.4 Projecte d’Electrodeposició

 

BLOC 2 Execució

1-Preparació de materials:

2-Execució:

3-Acabats:

4-Presentació

                 2.1 Construcció d'una peça a base d’elements en desús

                 2.2 Fosa amb os de sípia o terra de Delf i muntatge del resultat obtingut

                2.3 Execució Gravat

                2.4 Execucíó Electrodeposició

 

 

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

La metodologia que s’ha de seguir serà fonamentalment activa, programant una classe en què es permet l’activitat de l’alumnat per damunt de la pròpia activitat del professor, sense proposar-nos que tot surti a la perfecció a la primera.

Cada context i cada situació d’aula requereix una actuació particular i concreta, ja que hi ha diversos camins per a assolir els objectius proposats. L’organització del procés d’ensenyament a l’assignatura ha de basar-se en una sèrie de principis metodològics:

·         L’adequació del procés d’ensenyament als coneixements previs de l’alumnat.

·         Síntesi dels aspectes fonamentals que es tracten d’ensenyar.

·         Continuïtat i progressió dels continguts.

·         Interrelació dels continguts.

·         Activitat.

·         Aprenentatge personalitzat.

Aquests principis considerats en el seu conjunt impliquen una línia metodològica flexible, que ha de ser adaptada tant a la realitat diversa de l’alumnat com als condicionants de recursos i mitjans disponibles.

En coherència amb allò que s’ha exposat, els principis que orienten la nostra pràctica educativa són els següents:

Metodologia activa.

Suposa atendre a aspectes íntimament relacionats, referits al clima de participació i integració de l’alumnat en el procés d’aprenentatge:

·         Integració activa de l’alumnat en la dinàmica general de l’aula i en l’adquisició i configuració dels aprenentatges.

·         Participació en el disseny i desenvolupament del procés d'ensenyament-aprenentatge.

Motivació.

Considerem fonamental partir dels interessos, demandes, necessitats i expectatives de l’alumnat. També serà important arbitrar dinàmiques que fomentin el treball en grup.

Avaluació del procés educatiu.

L’avaluació es concep d’una forma holística, és a dir, analitza tots els aspectes del procés educatiu i permet la retroalimentació, l’aportació d’informacions precises que permeten reestructurar l’activitat en el seu conjunt.

Quant a la selecció de problemes que s’han de resoldre, s’han de tenir en compte tant les competències que es poden desenvolupar i els aprenentatges que es pretenen adquirir, com les condicions en què tindrà lloc el desenvolupament curricular.

En totes les activitats s’arreplegaran els aspectes estètics en la presentació dels treballs, de progressiva perfecció en la realització de dissenys gràfics i exposició oral i escrita, amb correcta expressió de vocabulari, adquisició de coneixements científics i d’investigació bibliogràfica.

El professor ha de convertir-se en el generador de situacions d’aprenentatge, plantejant qüestions que col·laboren a l’esforç i adquisició d’hàbits de treball, oferint recursos i solucions.

Per a adequar-se als diferents ritmes d’aprenentatge i realització de tasques de l’alumnat, convé preveure activitats que s’adapten a les característiques de cada grup d’alumnes.

Així doncs, el professor iniciarà la Unitat motivant l’alumnat mitjançant un breu resum sobre la importància dels continguts tractats en la mateixa, fent especial insistència en les seves aplicacions.

Els criteris a tenir en compte per a seqüenciar les activitats i l’organització del temps han de ser els de diversitat (utilització de distints mètodes alternativament), gradació (duent a terme activitats des de les més senzilles a les més complexes), suficiència (desenvolupant cada activitat amb el temps suficient per a estudiar tots els aspectes rellevants), i adaptació (afrontant aquelles activitats possibles de realitzar amb èxit).

L’assignatura de Taller de Joieria es planteja fonamentalment com una introducció o primera aproximació al disseny de la joieria contemporània, tant en els seus aspectes pràctics com teòrics. Es desenvolupen varis exercicis i projectes, que podran portar-se a la pràctica a taller com a tasca interdisciplinar.

Activitats presencials:

Ensenyament teòric

-Classe presencial (lliçó magistral grup-classe)

-Exposicions i debats de treballs

Ensenyament pràctic

-Taller (sessions supervisades de treball individual amb assistència i guiatge del

professorat)

-Aprenentatge basat en problemes (resolució de problemes professionals amb

solucions alternatives)

Activitats no presencials:

Activitats acadèmiques autònomes

-Estudi teòric (temps de dedicació a l’assignatura per part de l’alumne per a adquirir els coneixements de la matèria adients a la pràctica professional: lectures, recerca de documentació, anàlisi de texts, resolució d’exercicis, etc.)

-Visites a exposicions, empreses, fires, etc.

-Assistència a congressos, jornades, conferències, tallers, etc.

 

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

60 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

10 hores

Classes pràctiques

Individual

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes pràctiques a l’aula.

50 hores

Activitats de treball no presencial

40 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Realització de treball de recerca

Individual

Treball individual de recerca

10 hores

Realització de treballs pràctics

Individual

Desenvolupament d’exercicis pràctics

30 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

-Aula-taller, amb taules de joier, cadires, soldadors, micromotors i il·luminació adient.

-Sala apart per aparells per fondre, estirar, polir i netejar

-Taller de maquetes i la seva maquinària.

7.4 Activitats complementàries

-Visites i participació a exposicions, empreses, fires, etc. específiques del sector.

-Assistència a congressos, jornades, conferències, tallers, etc. del camp de la joieria.

-Joya Barcelona del 4 al 6  d’octubre de 2018

-Inhorgenta ( Múnic) del 22 al 25 de febrer de 2019

-Schmuk (Múnic)  del l’11 al 17 de març de 2019

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

L’avaluació d’aquesta assignatura tendrà dos itineraris:

L’itinerari A s’aplicarà als estudiants que segueixin regularment i amb aprofitament el curs, i l’itinerari B per aquells alumnes que no assisteixen amb regularitat.

 

L’assistència mínima per poder ser avaluat mitjançant l’itinerari A és del 80% de les activitats lectives. L’estudiant que no arribi a aquest mínim passarà a ser avaluat segons els criteris i les ponderacions de l’itinerari B. Per tal de poder aplicar els criteris de ponderació (tant a l’itinerari A com B), la qualificació mínima tan dels treballs com de la prova objectiva haurà de ser de 5.

Opció 1 (amb un únic itinerari):

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA-01, CA2-, CA-3.

5%

Proves orals en grup (debats d’aula)

NR

CA-06, CA-10, CA-12

20%

Treballs i projectes

R

CA-4, CA-8, CA-11, CA13, CA-16

75%

Total

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

CODINA, C (2003). La joyería. Barcelona: Parramón.

CODINA, C (2003). Orfebrería. Barcelona: Parramón.

CODINA, C (2009). Color, texturas y acabados. Barcelona: Parramón.

CODINA, C (2009). Técnicas básicas. Barcelona: Parramón.

CODINA, C (2013). Técnicas del metal. Barcelona: Parramón.

LLORENTE, J.L. (2005). La joyería y sus técnicas 1,2. Madrid: Thomson.

MCGRATH, J.(2007) Acabados decorativos en joyería. Barcelona: Promopress

 

9.2. Bibliografia complementària: 

ALSINA, J (1989). Los metales en la joyería moderna. Barcelona: Alsina.

CODINA, C (2004). Nueva joyería. Barcelona: Parramón

SCHULZ-WAHLE G. Goldschimieden 1,2,3. Stuttgart: Rühle-Diebener-Verlag.

VITIELLO, L. (1989). Orfebrería moderna. Barcelona: Omega.

9.3. Altres recursos: 

-Llibres, revistes i catàlegs de joieria.

-Ordinador portàtil, projector i pantalla.

-Connexió a internet.