GUIA DOCENT

2020-2021

1. Identificació de l’assignatura EDP14-Modelat Digital

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:         EDP14-Modelat Digital

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Producte

Tercer

Primer

Específica

4

Nom de l’assignatura/codi:         OP-Modelat Digital per a dissenyadors

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Gràfic / Interiors / Moda

Tercer / Quart

Primer

Optativa

4

Departament:    Mitjans Informàtics

Idioma: Castellà, català, anglés

Horari: Dm, 8.00 a 10:45 h

Web de l’assignatura: 

Professorat responsable:

David Labiano Boutens

Correu electrònic: dlabiano@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

Cap de departament

Blanca Castaldo Suau

Correu electrònic: bcastaldo@escoladisseny.com

Horari d’atenció: ----------------------

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

L´assignatura està vinculada a la matèria de Representació i Comunicació.
Està vinculada amb les assignatures de dibuix tècnic Sistemes de representació de primer curs y Dibuix industrial de segon.
També està vinculada amb la assignatura de mitjans informàtics Gràfica digital de primer curs y les assignatures de projectes.

2.2. Perfil professional

L’assignatura ha de proporcionar-li al dissenyador de producte els elements i les eines necessàries per poder representar

gràficament els seus projectes en tres dimensions, amb la finalitat de resoldre problemes espacials, comunicar les idees i ser construïts.

L’alumne necessita visió espacial per desenvolupar l’activitat professional del dissenyador de producte.

El dissenyador ha de poder transmetre les seves propostes mitjançant recursos gràfics, d’una manera normalitzada que faciliten la comunicació tècnica.

3. Requisits

3.2. Requisits essencials

Haver superat l’assignatura Gràfica digital de primer curs.

3.2. Requisits recomanables 

És recomanable haver superat l’assignatura Sistemes de Representació.

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals 

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT05- Comprendre i utilitzar, almenys, una llengua estrangera en l'àmbit del seu desenvolupament professional.

CT06- Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.

CT07- Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT14- Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

CT15- Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

4.2. CG/Competències generals 

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG10- Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica industrial.

CG17- Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a la consecució objectius personals i professionals.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG20- Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.

CG21- Dominar la metodología d'investigació.

CG22- Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

-       Conèixer els recursos tecnològics de la comunicació i les aplicacions d’aquests al disseny de producte.

-       Dominar la tecnologia digital específica vinculada al desenvolupament i l’execució de projectes de disseny de producte.  

5. Resultats d’aprenentatge

-       Comunicar gràficament un projecte de producte en tres dimensions.

-       Conèixer el programari 3D adient per a la representació gràfica digital del disseny de producte.

-       Modelar superfícies i generar objectes sòlids.

-       Aprofundir en la presentació digital i la comunicació d'un projecte de producte en tres dimensions.

-       Interpretar críticament els objectes elementals del disseny: l’espai, els objectes, les imatges, les instal·lacions.

-       Dominar el procés metodològic i la capacitat d’anàlisi.

 

6. Continguts

Els continguts recollits al Decret 43/2013, de 6 de setembre que regula els estudis

Comunicació d’un projecte de producte en tres dimensions. Coneixement pràctic del programes en 3D adequats per a la representació gràfica digital del disseny de producte. Modelatge de superfícies i generació d’objectes sòlids. Materials i textures. Il·luminació. Simuladors de moviment. Mètodes de recerca i experimentació propis de l’assignatura.

 

1 Dibuix amb programari 3d. Realització d'objectes en 3 dimensions.

1.1. Conceptes bàsics. Funcions bàsiques.

 • Interfície del programari emprat: barres d'eines, visors, controladors de temps, barra d ́estat..
 • Àrea gràfica i àrea de comandaments.
 • Moure i copiar objectes. Enquadrament i zoom

1.2. Creació de la geometria.

 • Creació d'objectes bidimensionals: línies, corbes, capes, selecció d'objectes.
 • Modelat d'objectes: sistema de coordenades, distàncies, vistes, dibuix d'objectes senzills: cercles, arcs, el·lipsis, polígons.
 • Edició d'objectes: empalmar, xamfrà, moure, copiar, agrupar, rotar, unir, escalar, matriu, retallar...

1.3. Objectes plans i solevats.

 • Introducció. Corbes Spline, línies, primitives.
 • Objectes solevats: procés i deformacions.

1.4. Edició de punts.

1.5. Modelat i edició 3D.

 • Creació de formes deformables.
 • Modelat amb sòlids. Creació de superfícies.

1.6. Importació i creació de models.

1.7. Cotes i impressió.

1.8. Personalització de l ́espai de treball, de les barres d ‘eines i del programa emprat:

 • Alies de comandaments.
 • Mètodes abreviats del teclat.
 • Plug-ins.
 • Scripts.

1.9. Tècniques avançades de modelat

 • Topología NURBS.
 • Creació de corbes.
 • Continuïtat de superfícies.
 • Tècniques avançades per superfícies.
 • Utilització de bitmaps per fons.
 • Metodologia de modelat. Utilització de dibuixos 2D.
 • Creació de malles poligonals d ́objectes NURBS.

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

La metodologia serà activa i pràctica, amb una dinàmica participativa i oberta, individualitzada i adaptada al tipus d’alumnat, al seu desenvolupament i a les activitats acadèmiques programades.

Malgrat la normativa que regula els estudis superiors de Disseny/Arts Aplicades no preveu les necessitats educatives específiques o  les adaptacions curriculars, en tot moment intentarem donar a tot l’alumnat un tracte individualitzat i personalitzat, raó per la qual pensem que no és necessari adoptar mesures especials per atendre l’alumnat amb necessitats educatives específiques.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

54 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

14 hores

Classes pràctiques

Individual

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes pràctiques a l’aula.

37 hores

Avaluació

Individual

Prova objectiva d’avaluació.

3 hores

Activitats de treball no presencial

96 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Resolució de pràctiques individuals autònomes

Individual

L’alumne ha de resoldre pràctiques utilitzant els continguts que s’han exposat a l’aula.

90 hores

Estudi

Individual

Estudi personal i preparació de proves

6 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Aula amb projector. Ordinadors.

Els alumnes empraran els seus ordinadors particulars, equipats amb el programari.

7.4 Activitats interdisciplinàries

7.5 Activitats complementàries

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

Blocs de continguts:

En el cas que l’alumne només tingui un bloc de continguts suspès, el professor podrà determinar que només realitzi la recuperació de la part suspesa en l’avaluació ordinària i/o extraordinària.

Treballs en grup:

En el cas de treballs realitzats en grup, els alumnes integrants hauran de tindre una assistència a les classes del 70% durant la realització d’aquest treball. Per als alumnes que no hi assisteixin hauran d’entregar el treball complet realitzat per ells o un treball complementari (a determinar pel professor).

Formats d’entrega:

 • En tots els períodes d’avaluació: No es considera lliurat un treball si no està al suport demanat. Si el suport és electrònic ha d’incloure tots els formats d’arxius demanats a l’enunciat de l'exercici (tant natius-amb la versió indicada- com d’exportació). L'alumne tindrà sempre una còpia de seguretat de tots els treballs que entregui durant el curs i que el profesor podrà demanar en qualsevol període d'avaluació.
 • En cas de treballs plagiats es posarà un 0.
 • Pels treballs en els quals s’utilitzen imatges, aquestes hauran d’ésser lliures de drets o comptar amb l’autorització pertinent de l’autor. Per als casos que no sigui possible, s’haurà de detallar l’autor i el lloc on es va obtenir el material.

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitzar correctament la terminología específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Procediments i tècniques d’avaluació:

L’assignatura es pot cursar seguint  l’itinerari A o B:

Itinerari (avaluació ordinària i extraordinària)

Requisits per aprovar l'assignatura (avaluació ordinària i extraordinària)

A

Alumnes amb el 70% de l'assistència i participació regular a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

 • Lliurar al menys el 70% dels exercicis pràctics proposats en la data de lliurament indicada.
 • Lliurar tots els projectes* (100%) en la data de lliurament indicada, i obtenir una nota mínima de 4 en cada un.
 • Obtindre una nota mitjana de 5 (treballs/projectes i exercicis pràctics).

B

Alumnes que no han assolit el 70% de l'assistència i/o participació regular a les activitats lectives,  tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

 • Lliurar tots els projectes* (100%) en la data de lliurament indicada, i obtenir una nota mínima de 5 (en cada un).
 • Fer una prova final i obtindre un mínim de 5.

(*) Per a tots els itineraris, un projecte lliurat fora de termini tindrà una nota de 0.

ITINERARI A. Per tal de que a l’alumne sigui avaluat amb l'itinerari A, ha de complir tots el requisits demanats per aquest itinerari a la taula anterior. No obstant això, l’alumne de l'itinerari A podrà elegir ser avaluat amb l’itinerari B en qualsevol moment, prèvia consulta amb el professorat de l’assignatura.

 • Els exercicis pràctics no seran recuperables.
 • Aquells alumnes que no entreguen els projectes en la data indicada o tinguin una nota inferior a 4, faran l’entrega en l'avaluació extraordinària.

ITINERARI B. Aquells alumnes que no compleixin els requisits demanats per l’itinerari A seran avaluats amb l’itinerari B.

 • Aquells alumnes que no entreguen els projectes en la data indicada o tinguin una nota inferior a 5, faran l’entrega en l'avaluació extraordinària. El professor decidirà si els projectes son els mateixos als demanats durant el curs.  
 • La prova final consistirà en una prova pràctica de cada bloc de continguts a l’avaluació ordinària i/o extraordinària.

Criteris de qualificació o ponderació (tant per a l’avaluació ordinària com a l’avaluació extraordinaria):

A la taula inclosa a continuació es dóna informació detallada de:

 • El pes de cada instrument o procediment a l’hora de quantificar el grau d’aprenentatge aconseguit per cada alumne.
 • Els procediments i les tècniques establerts per avaluar el nivell d’adquisició i el progrés de l’aprenentatge dels estudiants.

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Exercicis pràctics

NR

CA01, CA02, CA03, CA04, CA05, CA06, CA09, CA10, CA11, CA12, CA13, CA14, CA15, CA16, CA17

20%

---

Projectes

R

CA06, CA09, CA10, CA11, CA12, CA13, CA14, CA15, CA16, CA17

80%

70%

Prova final

R

CA05, CA07, CA08

----

30%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

Anotacions de clase.

VAN DER KLEY, M. (2009) Working with Rhinoceros 5.0.

9.2. Bibliografia complementària: 

BIRN. J. (2001). Técnicas de iluminación y render. Ediciones Anaya Multimedia. Madrid.

DABNER, D. (2005). Diseño, maquetación y composición. Editorial Blume. Barcelona.

9.3. Altres recursos: 

L’alumne ha de disposar del seu propi ordinador amb el programari adient.

 

10. Observacions

Si les condicions sanitàries no permeten el desenvolupament de les classes de manera presencial es realitzaran telemàticament. En aquest cas, les activitats pràctiques, projectes i el programari podria canviar-se per assegurar el desenvolupament dels continguts i que els alumnes puguin adquirir les competències establertes en aquesta guia docent. Qualsevol canvi serà comunicat amb antelació a l'alumnat mitjançant la publicació al classroom de l'assignatura.