Aquesta investigació és voluntària. Depenent de diversos factors, podrà suposar fins a 2 punts més sobre la nota del control següent a la seua presentació.

Una investigació té quatre parts:

  1. Plantejament de la qüestió a investigar.
  2. Recerca i captació de dades.
  3. Anàlisi i interpretació de la informació recollida.
  4. Presentació de resultats a la comunitat.

(1) La qüestió que volem investigar és:

¿Com era la vida quotidiana als temps dels nostres majors?

Per tal de fer la recerca, anem a entrevistar a una persona major (o dos, o tres)  de la nostra família: la nostra àvia o avi, per exemple. Farem l’entrevista i la gravarem amb un mòbil (per exemple).

(2) Les coses que ens interessen són:

A partir d’aquestes qüestions pots desenvolupar la teua entrevista. Pots afegir altres preguntes que a tú et semblen pertinents.

En una entrevista cal fer preguntes secundàries per tal de que l’entrevistat vaja agafant confiança, puga respondre més ampliament, etc.

(3) Una vegada arreplegada la informació, redactarem un informe escrit a mà en fulls blancs per una cara, amb portada, índex i numeració a peu de pàgina.

L’informe el lliurarem al professor.

(4) Conjuntament amb el professor, dissenyarem la manera de presentar els resultats de la nostra investigació a la classe i/o a la resta de la comunitat educativa.