1. Профіль освітньої програми зі спеціальності №273 «Залізничний транспорт» (за спеціалізацією «Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування на залізничному транспорті»)

1 – Загальна інформація

Повна назва вищого

навчального закладу та структурного підрозділу

Державний вищий навчальний заклад «Дніпровський коледж залізничного транспорту та транспортної інфраструктури»

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу

Молодший спеціаліст  Junior Specialist

Освітня кваліфікація – електромеханік  Pofessional qualification electromechanician

Офіційна назва освітньої програми

«Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті»

Тип диплому та обсяг професійної програми

Диплом молодшого спеціаліста, одиничний,180 кредити ЄКТС, термін навчання 2роки 10місяців на основі ПЗСО, та 3роки 10місяців з одночасним вивченням предметів ПЗСО

Наявність акредитації

Первинна

Цикл/рівень

НРК України – 5 рівень

Передумови

Наявність базової загальної середньої освіти

Мова(и) викладання

Українська

Термін дії освітньої програми

5 років

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми

www.dtgt.dp.ua

2 – Мета освітньої програми

Забезпечити загальнокультурну та професійно орієнтовану підготовку здобувача вищої освіти молодший спеціаліст, формувати компетентності, визначити обсяг спеціальних знань, умінь та навичок, достатніх для вирішення типових задач діяльності фахівця на відповідній посаді, включаючи здатність використовувати теоретичні знання та практичні уміння для виконання монтажу обслуговуванню та ремонту автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті

3 – Характеристика освітньої програми

Предметна область (галузь знань, спеціальність, освітня програма)

Галузь знань 27 «Транспорт»

Спеціальності 273 «Залізничний транспорт»

Спеціалізація « Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом  на залізничному транспорті»

Обсяг освітньої програми становить 180 кредитів ЄКТС.

Обсяг обов’язкових компонентів 100%

  1. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність

  1. Перелік компонент освітньої програми

№ п/п

Назва дисципліни

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

Се-местр

1

2

3

4

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП

1 Цикл загальної підготовки

ОК 01

Філософія і культурологія

 2

Залік

5

**Культурологія

ОК 02

*Українська мова ( за професійним спрямуванням)

2

Екзамен

4

ОК 03

*Іноземна мова ( за професійним спрямуванням)

1.5

Залік

3

ОК 04

Соціологія

2.5

Залік

4

ОК 05

Економічна теорія

2

Залік

5

ОК 06

*Основи правознавства

2

Залік

3

ОК 07

*Історія України

2

Екзамен

3

ОК 08

***Фізичне виховання

7

Залік

6

ОК 09

Електротехніка

3

Екзамен

4

ОК 10

Креслення та комп’ютерне проектування

3

Залік

4

ОК 11

Електричні вимірювання

3

Екзамен

4

ОК 12

*Хімія

2

Залік

4

ОК 13

*Фізика

4

Екзамен

3,4

ОК 14

*Екологія

2

Залік

4

ОК 15

*Основи вищої математики

2

Екзамен

4

ОК 16

Обчислювальна техніка і програмування

1.5

Залік

3

**Безпека життєдіяльності

Разом ЗП

41.5

 2 Цикл професійної та практичної  підготовки

ОК 17

Технологія галузі і технічні засоби зал. транспорту

2

Залік

4

ОК 18

Електроніка та мікроелектроніка

3

Екзамен

5

ОК 19

Основи стандартизації

2

Залік

5

ОК 20

Основи автоматики і дискретні пристрої СЦБ

4

Екзамен

5

ОК 21

Технічні засоби електрозв’язку

4

Екзамен

5

ОК 21

Охорона праці та БЖД

3.5

Екзамен

6

**Безпека життєдіяльності

ОК 23

Технічна експлуатація залізниць та безпека руху

5

Екзамен

6

ОК 24

Автоматизовані станційні системи керування рухом поїздів

10.5

Екзамен

6

ОК 24

Автоматизовані станційні системи керування рухом поїздів (КП)

2

Залік

ОК 25

Автоматизовані системи інтервального регулювання рухом поїздів

9

Екзамен

8,6

ОК 26

Автоматизовані системи інтервального регулювання рухом поїздів (КП)

2

Залік

ОК 27

Автоматизовані системи телеуправління і телесигналізації

4

Залік

8

ОК 28

Економіка організації та планування виробництва

5

Залік

8

ОК 29

Економіка організації та планування виробництва(КР)

1.5

Залік

*Основи управлінської діяльності

ОК 30

Електропостачання систем СЦБ

5

Екзамен

8,6

ОК 31

Монтаж, обслуговування ремонт і діагностика пристроїв СЦБ

10

Екзамен

8,6

ОК 32

Практична робота на ПК

3

Залік

6

ОК 33

Системи автоматичного контролю технічного стану рухомого складу під час руху поїзду

2

Залік

8

ОК 34

Навчальна практика в майстернях

9

Залік

3.4.6

ОК 35

Навчальна практика на виробництві

3.5

Залік

6

ОК 36

Технологічна практика

20.5

Залік

7

ОК 37

Переддипломна практика

4

Залік

8

ОК 38

Дипломне проектування

12

Разом ПП

126,5

Всього за два цикла підготовки

168

Екзамени

12

Всього:

180

   Примітка: Пояснення до переліку дисциплін освітньої програми

Результати навчання, які виходять за рамки Державного стандарту з дисципліни ОПП (Історія України, вища математика, українська мова за професійним спрямуванням, хімія, фізика, обчислювальна техніка, інженерна графіка), зараховують в результаті навчання за ОПП молодшого спеціаліста, обсяги яких визначаються в кредитах ЄКТС та зараховуються в дисциплінах навчального плану підготовки за ОВКР молодшого спеціаліста

При інтеграції дисциплін освітньо-професіної підготовки (ОПП) в предмети загальної підготовки (ЗП) дисципліни ОПП помічаються*, наприклад:

-предмет «Правознавства» в «Громадянську освіту»;

-предмет «Історія України» в «Історію України»

-предмет «Фізики» в «Фізика»

-предмет «Хімія» в «Хімія»

-предмет «Екологія» в «Біологія і екологія»

-предмет «Основи вищої математики» в «Математика»

-дисципліна «Обчислювальна техніка і програмування» в «Інформатику»

-дисципліна «Креслення та комп’ютерне проектування» в «Технології»

-дисципліна «Культурологія» в «Філософія і культурологія»

-дисципліна «Основа управлінської діяльності» в «Технології»

При інтеграції (об’єднання кількох дисциплін) дисциплін ОПП в дисципліни ОПП, помічаються**, наприклад:

-дисципліна «Безпека життєдіяльності» в «Охорона праці та БЖД».

Граничне тижневе навантаження студента на всіх курсах – 30 год. На старших курсах в дисципліну «Фізичне виховання» планується 4 години на тиждень крім останнього семестру, які не враховуються при визначенні гранично допустимого тижневого навантаження студентів