GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics 

Nom de l’assignatura/codi:         OP71-MOULAGE

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Totes

Tercer i Quart

Segon

Optativa

4

Departament:   Departament de Moda

Idioma: Català/Castellà

Horari: Dimarts de 13’05 a 14’55 i Dijous de 10’45 a 09’50

Web de l’assignatura: https://classroom.google.com/u/0/c/MTgwNDAwMTMwMjRa 

Professorat responsable:

Margalida Bal·le

Correu electrònic: mballe@escoladisseny.com

Cap de departament

Marta González

Correu electrònic: mgonzalez@escoladisseny.com

2. Contextualització

Aquesta assignatura pretén explorar una nova manera de construir les peces de roba  d’una manera diferent al patronatge convencional en 2D. És una assignatura purament pràctica on es treballa directament sobre el maniquí.

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

Assignatura optativa, vinculada a les assignatures de l'especialitat de moda.

2.2. Perfil professional

Professionals del disseny de moda que volen adquirir noves tècniques de creació i construcció de peces de roba.

3. Requisits

3.1. Requisits essencials 

És imprescindible tenir coneixements bàsics de patronatge i confecció. Per tant s’ha d’haver cursat l’assignatura Patronatge i confecció.

3.2. Requisits recomanables 

És recomanable tenir aprovada l’assignatura Patronatge i confecció: transformacions.

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals 

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT06- Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

CT11- Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l'apreciació i la sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.

CT12- Adaptar-se, en condicions de competitivitat, als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen en l'àmbit professional i seleccionar els canals adequats de formació continuada.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT14- Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

CT15- Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

CT16- Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.

4.2. CG/Competències generals

CG01- Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG03- Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.

CG04- Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, de l'espai, del moviment i del color.

CG06- Promoure el coneixement dels aspectes històrics, ètics, socials i culturals del disseny.

CG08- Plantejar estratègies de recerca i innovació per a resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.

CG09- Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.

CG12- Aprofundir en la història i la tradició de les arts i del disseny.

CG13- Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.

CG16- Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.

CG17- Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a la consecució objectius personals i professionals.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG21- Dominar la metodologia d'investigació.

CG22- Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

 • Fomentar el procés creatiu en estratègies de recerca, metodològiques i estètiques.
 • Analitzar els estudis de mercat i la incidència d’aquests en el desenvolupament de nous productes i col·leccions.
 • Conèixer els recursos tecnològics de la comunicació i les aplicacions d’aquests al disseny de moda i indumentària.
 • Generar propostes creatives de disseny de moda i indumentària adequades als condicionants materials, funcionals, estètics i comunicatius dels supòsits de treball.        

5. Resultats d’aprenentatge

 • Capacitat d’expressió oral, escrita i gràfica.
 • Coneixement i ús correcte de la terminologia específica de la matèria.
 • Domini del procés metodològic del disseny.
 • Capacitat de síntesis.
 • Capacitat d‘invenció.
 • Utilització creativa de normes i requisits formals.

6. Continguts

 1. Introducció al moulage
 • Que significa modelar sobre maniquí.                
 • Història sobre el drapetjat.
 • El valor del drapetjat.         

 1. Bases i generalitats de la tècnica
 • Fixar el balduque al maniquí.
 • Les diferents etapes per a realitzar un cos amb la tècnica del moulage.         

 1. Construcció de peces de roba
 • Experimentar amb les teles i les seves possibilitats sobre el maniquí.
 • Construcció de la falda base sobre el maniquí.
 • Construcció d’algunes transformacions de falda sobre el maniquí.
 • Construcció del cos base sobre maniquí.
 • Construcció d’algunes transformacions de cos sobre el maniquí.

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

Proposem des dell departament de projectes de moda, una metodologia de treball pràctica, activa i interactiva, amb una dinàmica participativa i oberta, flexible, individualitzada i adaptada al perfil de l’alumnat, a les seves experiències, al seu estil i ritme d’aprenentatge, a les seves capacitats, al seu desenvolupament i a les activitats proposades.

Escollirem diferents tipus d’agrupament de l’alumnat (gran grup, petit grup, individual) per treballar les diferents tasques programades, que es desenvoluparan d’acord amb el pla de treball i programa d’activitats que s’entregarà als estudiants a l’inici del semestre.

L’alumnat haurà de fer, entregar en els terminis establerts, i superar TOTS els exercicis proposats, fets a l’aula o a casa, revisats a l’aula. S'aplicarà estrictament el criteri “Tolerància O” amb les còpies i els plagis.

Per altra banda, l’aplicació del procés d’avaluació contínua de l’alumnat requereix l'assistència regular a les classes i activitats complementàries. Atès que la falta d’assistència a classe de forma reiterada pot fer impossible que la correcta aplicació dels criteris d’avaluació i la mateixa avaluació contínua.

En reunió de 11 de setembre de 2017, s’ha acordat que el percentatge de faltes d'assistència, justificades i no justificades, que originen la impossibilitat d'aplicació de l'avaluació continua es del 60% del total de les hores lectives de l'assignatura.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

52 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

Les explicacions aniran acompanyades de material visual.

5 hores

Classes pràctiques

i tallers

Individual

Realització de pràctiques a partir de la tècnica del moulage.

Es plantetjaran exercicis i activitats que s’hauran de desenvolupar a classe.

45 hores

Avaluació

Individual

Presentació dels exercicis i de les pràctiques.

2 hores

Activitats de treball no presencial

48 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Resolució de pràctiques individuals autònomes

Individual

Resolució dels casos pràctics particulars.

  48 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

S’utilitzaran les instal·lacions i el material específics de les aules específiques de moda així com l’ordenador, l’internet i el projector per a les classes teòriques, els maniquís i la tela de retor.

7.4 Activitats interdisciplinàries

Col·laboracions amb assignatures del departament.

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.2. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

L’itinerari A correspon a aquells alumnes que, de les 52 hores presencials que cal cursar per completar l’assignatura, assistirà a classe aproximadament unes 29 hores per a realitzar les activitats de treball presencial.

L’itinerari B correspon a aquells alumnes, que pels motius que sigui, no tenguin la disponibilitat d’assistir a les 29 hores presencials. Es durà un seguiment de l’assistència i en cas que un alumne no arribi a les 29 hores, passarà automàticament a ser avaluat a partir de l’itinerari B. Tant a l’avaluació ordinària com a l’extraordinària, s’aplicarà aquest criteri.

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació  (contingut teòric de l’assignatura amb exposicions per part del professor)

NR

CA01, CA02, CA03, CA04

5%

---

Participació activa de l’alumne a l’aula

NR

CA01, CA02, CA03, CA04, CA07, CA12, CA16

5%

---

Treballs i projectes

R

CA04, CA06, CA07, CA08, CA09, CA10, CA11, CA13, CA14, CA15, CA16, CA17

80%

50%

Seguiment de les activitats pràctiques amb el professor

R

CA01, CA04, CA05, CA06, CA08, CA10, CA11, CA13, CA14, CA15, CA16, CA17

10%

10%

Examen pràctic

R

CA05, CA07

---

40%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

 • Gilewska, T.; Moulage. Las bases. Editorial Drac

9.2. Bibliografia complementària: 

 • Kiisel, K.; Drapeados. Eitorial Blume

9.3. Altres recursos: 

        

 • Maniquies, tela retor i estris de patronatge i confecció.