GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:   OP67-DISSENY DE MUNTATGES EFÍMERS

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Interiors

Tercer i Quart

Segon

Optativa

6

Departament:    Projectes i teoria del disseny

Idioma: Català/Castellà

Horari: Dimarts 13.05-14.55 i Dijous 10.45-13.05

Web de l’assignatura: https://classroom.google.com/u/0/c/MTc4NzcwNzM5ODha

Professorat responsable:

Margalida Canet Oliver

Correu electrònic: mcanet@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

Cap de departament

Marta González Gómez

Correu electrònic: mgonzalez@escoladisseny.com

Horari d’atenció: ----------------------

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

Projectes interdisciplinaris

2.2. Perfil professional

Els dissenyadors generen idees, les comuniquen, les exploren i les avaluen i produeixen dibuixos detallats. Aquesta assignatura està pensada per qualsevol tipus d’estudiants de disseny que vulguin explorar les possibilitats formals dels muntatges efímers.

3. Requisits

3.2. Requisits essencials 

Haver superat Fonaments del Disseny

3.2. Requisits recomanables 

Haver superat Projectes I, II i III

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals 

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT06- Realitzar autocrítica cap al propi desenvolupament professional i interpersonal.

CT07- Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

CT09- Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.

CT10- Liderar i gestionar grups de treball.

CT11- Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l'apreciació i la sensibilitat estètica, mediambiental i cap a la diversitat.

CT12- Adaptar-se, en condicions de competitivitat, als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen en l'àmbit professional i seleccionar els canals adequats de formació continuada.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT14- Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

CT15- Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

CT16- Usar els mitjans i recursos al seu abast amb responsabilitat envers el patrimoni cultural i mediambiental.

CT17- Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilització social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.

4.2. CG/Competències generals 

CG01- Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG03- Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.

CG04- Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, de l'espai, del moviment i del color.

CG05- Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.

CG06- Promoure el coneixement dels aspectes històrics, ètics, socials i culturals del disseny.

CG07- Organitzar, dirigir i / o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris.

CG08- Plantejar estratègies de recerca i innovació per a resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.

CG09- Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.

CG10- Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica industrial.

CG11- Comunicar idees i projectes als clients, argumentar raonadament, saber avaluar les propostes i canalitzar el diàleg.

CG12- Aprofundir en la història i la tradició de les arts i del disseny.

CG13- Conèixer el context econòmic, social i cultural en què té lloc el disseny.

CG14- Valorar la dimensió del disseny com a factor d'igualtat i d'inclusió social, i com a transmissor de valors culturals.

CG15- Conèixer processos i materials i coordinar la pròpia intervenció amb altres professionals, segons les seqüències i graus de compatibilitat.

CG16- Ser capaços de trobar solucions ambientalment sostenibles.

CG17- Plantejar, avaluar i desenvolupar estratègies d'aprenentatge adequades a la consecució objectius personals i professionals.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG20- Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.

CG21- Dominar la metodologia d'investigació.

CG22- Analitzar, avaluar i verificar la viabilitat productiva dels projectes, des de criteris d'innovació formal, gestió empresarial i demandes de mercat.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

Al ser una optativa que pot ser cursada des de diferents especialitats, no podem parlar de competències específiques

5. Resultats d’aprenentatge

Un alumne que hagi cursat Disseny de muntatges efímers ha de ser capaç de desenvolupar per complet un muntatge efímer, des de la seva concepció, desenvolupament del projecte, comunicació tant verbal com gràfica de les seves idees així com ser capaç de coordinar els diversos equips de treball que es necessiten per a dur a terme la seva construcció.

A més a més es treballarà la capacitat crítica per a valorar i apreciar muntatges efímers.

6. Continguts

Bloc 1: Què són els muntatges efímers?

Bloc 2: Anàlisi d’un muntatge efímer existent.

Bloc 3: Concepte

Bloc 4: Desenvolupament de la idea

Bloc 5: Solucions tècniques i constructives

Bloc 6: Comunicació gràfica i verbal

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

No existeixen

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

52 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

10 hores

Classes pràctiques

Individual

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes pràctiques a l’aula.

40 hores

Avaluació

Individual

Prova objectiva d’avaluació, oral i escrita, en tres parts.

2 hores

Activitats de treball no presencial

98 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Resolució de pràctiques individuals autònomes

Individual

Lectures.

10 hores

Resolució de pràctiques en grup avaluatives

Individual

Desenvolupament d’un projecte de disseny.

88 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Aules amb taules grans, connexió a internet i projector.

7.4 Activitats interdisciplinàries

No estan previstes

7.5 Activitats complementàries

Visites a exposicions i altres muntatges efímers

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

No existeixen

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Qualsevol alumne que assisteixi com a mínim al 80% de les sessions podrà optar a l’itinerari A, en cas contrari, haurà de seguir l’itinerari B.

Opció 2 (amb dos itineraris, un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament i un altre per l’alumnat que no assisteix):

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA01, CA02,

10%

---

Treballs i projectes

R

CA03, CA04, CA05, CA06, CA07, CA09, CA10, CA11, CA12, CA13, CA14, CA15, CA16, CA17

90%

100%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

LIDWELL, William; HOLDEN, Kristina; BUTLER, Jill. Principios universales de diseño. Ed. Blume.
NORMAN, Donald.
Diseño emocional. Ed. Paidos Iberica
WEINSCHENK, Susan. Diseño inteligente. 100 cosas sobre la gente que cada diseñador necesita saber. Ed. Espacio de diseño

9.2. Bibliografia complementària: 

MORGAN, Tony. Visual Merchandising. Ed. Gustavo Gili

9.3. Altres recursos: 

Visionat de pel·lícules, documentals i visites a exposicions.

10. Altres observacions

----------------------