GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:         EDP23-SOCIOLOGIA DEL CONSUM

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Producte

Quart

Primer

Especialitat

2

Departament:    Ciències Socials i Jurídiques

Idioma: castellà, català

Horari: http://www.escoladisseny.com/adjunts/docs/309.pdf 

Web de l’assignatura: ----------------------

Professorat responsable:

Maria del Pilar ROVIRA SERRANO

Correu electrònic: mariadelpilarrovira@yahoo.es

Horari de tutories: ----------------------

Cap de departament

Jaume Enric RADO ROCA

Correu electrònic: jrado@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

Cultura del disseny.

2.2. Perfil professional

"Els mercats són conversacions. Parlar és barat. El silenci és fatal” (Tesis 1, The Cluetrain Manifiesto: The End of

Business as usual, http://www.cluetrain.com, 1999/2001).

 

El consumo és una pràctica social complexa que transcendeix al simple acte d’intercanvi (producte per preu) i reflecteix el sistema de valors dominat al llarg de la història; por tot això, des de l’anomenat primer món fins els països en vies de desenvolupament, el consum reflecteix l’estructura de les classes socials i configura l’espai simbòlic del desig, a partir de les necessitats del consumidor (reals o creades per la pròpia societat), propi del sistema capitalista..

 

En este context, la sociologia del consum és una branca emergent de la sociologia. Es tracta d'un terme utilitzat en economia i sociologia per designar un tipus de societat definida cada vegada més pel consum, que a rel de la Revolució Industrial (basada en la producció massiva de productes) i que propicia una societat de consum que es caracteritza pel consum massiu de productes (béns i serveis).

 

La sociologia del consum es pot centrar en diferents objectes d'estudi:

– Producte.

– Consumidor/usuari.

– Marca.

– Distribució.

 

El producte, sense màgia, no sedueix. La màgia, sense un bon producte al darrera, no convenç. Els consumidors volen ser seduïts i convençuts, perquè són persones i, com a les persones que són, necessiten conèixer i necessiten sentir.

 

“El dial del consumo es mou entre el 100% racional i el 100 % emocional. Trobar el punt és començar a sintonitzar amb el consumidor” (Principi 35, Joaquín Lorente, publicista espanyol, Piensa, es gratis: 84 ideas prácticas para potenciar el talento, 2009).

3. Requisits

3.2. Requisits essencials

Haver superat l’assignatura formació bàsica “Cultura del disseny”..

3.2. Requisits recomanables

Cap requisit recomanable per cursar l’assignatura.

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals

CT07- Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

CT08- Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

4.2. CG/Competències generals

CG05- Actuar com a mediadors entre la tecnologia i l'art, les idees i els fins, la cultura i el comerç.

CG09- Investigar en els aspectes intangibles i simbòlics que incideixen en la qualitat.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG21- Dominar la metodologia d'investigació.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

Reflexionar sobre la influència social positiva del disseny, la seva incidència en la millora de la qualitat de vida i del medi ambient, i la seva capacitat per generar identitat, innovació i qualitat en la producció.

5. Resultats d’aprenentatge

• Conèixer la realitat social i cultural.

• Confrontar els valors actuals i els valors universals comuns amb altres cultures.

• Fer una lectura crítica de la societat contemporània.

• Valorar el disseny com a factor clau d’èxit per a les organitzacions.

6. Continguts

Psicologia del consum. Sociologia del consum. Sociologia de les tendències. Mètodes d’investigació i experimentació propis de l’assignatura.

 

1. Consum y sociologia del consum. Aspectes socioeconòmics.

2. Producte. Cicle productiu (béns, serveis).

3. Consumidors i usuaris. Necessitats i motivacions. Perfils de consum. Segments de mercat. Comportament del consumidor.

4. Marques. Principal focus d'atenció de la comunicació. Públic objectiu. Consumisme.

5. Distribució. Evolució històrica dels espais comercials. Visual merchandising.

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

Proposem una metodologia de treball pràctica, activa i interactiva, amb una dinàmica participativa i oberta, flexible, individualitzada i adaptada al perfil de l’alumnat, a les seves experiències, al seu estil i ritme d’aprenentatge, a les seves capacitats, al seu desenvolupament i a les activitats proposades.

 

Escollirem diferents tipus d’agrupament de l’alumnat (intergrup, gran grup, grup mitjà, petit grup, individual) per treballar les diferents tasques programades, que es desenvoluparan d’acord amb el pla de treball i programa d’activitats que s’entregarà als estudiants a l’inici del semestre.

 

L’alumnat haurà fer, entregar en els terminis establerts, i superar TOTS els exercicis proposats, fets a l’aula o a casa, revisats a l’aula. S'aplicarà estrictament el criteri “Tolerància O” amb les còpies i els plagis.

 

Per altra banda, l’aplicació del procés d’avaluació contínua de l’alumnat requereix l'assistència regular a les classes i activitats complementàries. Atès que la falta d’assistència a classe de forma reiterada pot fer impossible que la correcta aplicació dels criteris d’avaluació i la mateixa avaluació contínua, en reunió de 16 de setembre de 2016, el Departament de Ciències Socials i Jurídiques ha acordat que el percentatge de faltes d'assistència, justificades i no justificades, que originen la impossibilitat d'aplicació de l'avaluació continua es del 20% del total de les hores lectives de l'assignatura.

 

Com a conseqüència, la pèrdua d’avaluació contínua implica que l’alumne no serà qualificat ni avaluat periòdicament al llarg del curs. L’alumne tindrà dret a ser avaluat mitjançant unes proves finals, acompanyades del lliurament de treballs, en les condicions que determinen en aquesta guia docent.

 

En darrer lloc, si l’alumnat no supera l’assignatura en el període ordinari (avaluació contínua, avaluació complementària i/o avaluació final), automàticament se li aplicaran els procediments i tècniques avaluació per a  l’avaluació extraordinària (o les correccions pactades amb el professorat).

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

30 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

Exposició de continguts mitjançant la presentació o l’explicació de les unitat didàctiques.

6 hores

Classes pràctiques (debats)

Grup gran

Desenvolupen activitats d’aplicació dels coneixements a situacions concretes.

7 hores

Classes pràctiques (estudi de cas)

Gran  grup

Individua

Desenvolupen activitats per a l’adquisició d’habilitats relacionades amb la matèria d’estudi.

12 hores

Tutories (obligatòries)

Individua

Grup petit

Activitats d’orientació, seguiment i avaluació del procés d’aprenentatge d’un estudiant o un grup reduït d’estudiants amb atenció personalitzada del professor.

1 hora

Avaluació

Individual

Gran grup

Proves objectives orals (fi semestre)

3 hores

Avaluació

Individual

Proves objectives escrites (fi semestre)

1 hora

Activitats de treball no presencial

20 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Treball autònom individual

Individual

Lectura de la documentació

2 hores

Treball autònom individual (o en grup petit)

Individua

Grup petit

Visionat de vídeos

1 hores

Treball autònom individual

Individua

Preparació dels treball que integren la carpeta d’aprenentatge: Estudi de cas.

7 hores

Treball autònom individual

Individual

Preparació dels treball que integren la carpeta d’aprenentatge: Resums, informes, altres evidències.

2 hores

Estudi autònom individual

Individua

Preparació de les proves objectives orals (fi semestre).

3 hores

Estudi autònom individual

Individual

Preparació de les proves objectives escrites (fi semestre).

4 hores

Autoavaluació

Individual

Proves objectives escrites (fi semestre)

1 hora

*El còmput d’hores és aproximat.

7.3 Instal·lacions del centre i material

Aula de projectes amb taules i cadires.

Ordinador per al professor, connectat a un projector, amb connexió a Internet.

Es recomana l’alumnat dur el propi ordinador portàtil

7.4 Activitats interdisciplinàries

En principi, no es preveu desenvolupar cap activitat interdisciplinària.

7.5 Activitats complementàries

Les activitats complementàries es desenvoluparan d’acord amb el calendari de les institucions públiques i privades que les organitzen (si escau).

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

El Departament no ha convingut cap criteri d’avaluació general, atesa la diversitat d’especialitats i assignatures, excepte pel 80% d’assistència, acordat en reunió de Departament de Ciències Socials i Jurídiques de 16 de setembre de 2016).

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Opció 2 (amb dos itineraris, un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament i un altre per l’alumnat que no assisteix):

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (assistència, retard, participació, interès).

*80% d’assistència, acordat en reunió de Departament de Ciències Socials i Jurídiques de 16 de setembre de 2016.

NR

CA1, CA2, CA4

5%

---

Treballs oral en grup: Debats d'aula

(mínim 5 debats).

NR

CA1, CA3, CA4, CA5, CA6, CA7, CA9, CA10, CA12

10%

---

Treball escrit individual: Proposta monogràfica de temàtica lliure pactada amb el professorat.

R

CA6, CA7, CA9, CA10, CA12, CA13, CA14, CA15

10%

10%

Treball oral individual: Presentació oral de la proposta monogràfica de temàtica lliure (5-7 min.).

R

CA1, CA6, CA7, CA9, CA10, CA12, CA13, CA14, CA15

5%

5%

Treball escrit individual: Resum del material detallat a l’apartat “Bibliografia bàsica”.

R

CA6, CA7, CA9, CA10, CA12, CA13, CA14, CA15

---

10%

Treball escrit individual: Informe webs relacionades a l’apartat “Altres recursos pedagògics”.

R

CA6, CA7, CA9, CA10, CA12, CA13, CA14, CA15

---

10%

Treball oral individual: Presentació oral a dels resums de “Bibliografia bàsica” i “Altres recursos pedagògics” (5-7 min.).

R

CA1, CA6, CA7, CA9, CA10, CA12, CA13, CA14, CA15

 ---

15%

Carpeta d’aprenentatge individual.

R

CA5, CA6, CA7, CA9, CA10, CA12, CA13, CA14, CA15

50%

---

Treball oral individual: presentació oral de la carpeta d’aprenentatge (5-7 min.).

R

CA6, CA9, CA10, CA12, CA13, CA14, CA15

5%

---

Autoavaluació individual.

R

 ---

5%

 ---

Prova objectiva final escrita individual

R

CA1, CA6, CA7, CA9, CA10, CA12, CA15

10%

50%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable; activitat que s’ha de superar en el període lectiu de l’assignatura; és a dir, no hi ha l’opció de superar-la en el període de recuperació del calendari acadèmic) o R (recuperable; activitat que es pot superar en el període de recuperació).

 

L’itinerari A s’aplicarà als estudiants que assisteixen regularment a classe, amb aprofitament, i que fa i entreguen en els terminis establerts TOTS els exercicis proposats. L’itinerari B s’aplicarà a la resta d’estudiants.

 

En avaluació ordinària s’aplicaran els següent itineraris: Itinerari A, Itinerari B. En avaluació extraordinària s’aplicaran els següent itineraris: Itinerari A, Itinerari B.

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

J.A. Arribas & A. de Lucas & B. Mañas, “Capítulo II. La constitución de la Sociedad de consumo de masas: un proceso histórico”, 41-81, Sociología del consumo e investigación del mercado. Madrid, UNED, 2013, https://es.scribd.com/document/378187921/UNED-Sociologia-Del-Consumo-e-Investigacion-de-Mercados.

9.2. Bibliografia complementària: 

J.A. Arribas & A. de Lucas & B. Mañas,  Sociología del consumo e investigación del mercado, Madrid, UNED, 2013, https://es.scribd.com/document/378187921/UNED-Sociologia-Del-Consumo-e-Investigacion-de-Mercados.

D.T. Cook, "The Sociology of Consumption", Footnotes. Newsletter of The American Sociological Association 34/6, 07/08-2006, http://www.asanet.org/footnotes/julyaugust06/fn5.html.

Frontline's Report, The merchants of cool (a report on the creators & marketers of popular culture for teenagers), 53.00 min., 2001, http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/cool/.

J. Gerzema, "The post-crisis consumer“, 16:31 min., TEDxKC 2009, Kanzas City (Missouri, USA), TED, 08-2009, http://www.ted.com/talks/john_gerzema_the_post_crisis_consumer.html.

S. Godin, "How to get your ideas to spread", 17:01 min., TED 2003, Monterey (California, USA), TED, 02-2003, http://www.ted.com/talks/seth_godin_on_sliced_bread.html.

S. Iyengar, "Choose what to choose“, 16:01 min., TED Salon 2011, New York (USA), TED, 11-2011, http://www.ted.com/talks/sheena_iyengar_choosing_what_to_choose.html.

N. Klein (2010). No Logo (10th anniversary edition). New York (US): St. Martin's Press.

Ch. Locke & R. Levine & D. Seals & D. Weinberger, The Cluetrain Manifesto: The End of Business as Usual, 1999/2011, http://www.cluetrain.com.

D. Searls & D. Weinberger, New Clues, 2015, http://newclues.cluetrain.com/.

M.P. Rovira, "Distribución, punto de venta y consumo", FOROALFA, Buenos Aires (Argentina), Foroalfa.org, 09-08-2013, http://foroalfa.org/articulos/distribucion-punto-de-venta-y-consumo.

9.3. Altres recursos: 

 

Portal “Moda España” (ICEX), http://www.fashionfromspain.com (ES, EN).

Portal “Interiors from Spain” (ICEX), http://www.interiorsfromspain.com (ES, EN).

Modern Industrial Design News, http://www.yankodesign.com (EN).

DEXIGNER, http://www.dexigner.com (EN).

Industrial Design Today, http://www.designboom.com (EN).

Instituto Nacional de Estadística, http://www.ine.es (ES, EN).

Eurostat European Comission, http://ec.europa.eu/eurostat/ (EN).

United Nations Statistics Division, http://unstats.un.org/ (EN).

Centro de Investigaciones Sociológicas, http://www.cis.es (ES).

Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, http://www.ontsi.red.es (ES, EN).

TED (Technology, Entertainment, Design): Ideas worth spreading, http://www.ted.com (EN).