GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístiques

Nom de l’assignatura/codi: EDG01-TIPOGRAFIA

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Gràfic

Segon

Primer

Específica

6

Departament:    Projectes i teoria del disseny

Idioma: Català/castellà

Horari: Grup A: Dilluns de 13.05 h. a 14.55 h. Dimarts, de 10.45 h. a 13.05 h. Grup B: Dijous de 08.55 h. a 10.45 h. Divendres, de 09.50 h. a 11.40 h. 

Web de l’assignatura: 

Professorat responsable:

Jordi Miguel Sempere i Vicedo

Correu electrònic: jsempere@escoladisseny.com

Cap de departament

Marta González Gómez

Correu electrònic: mgonzalez@escoladisseny.com

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

La matèria de Tipografia es contextualitza dins de les especialitats específiques de la comunicació gràfica. Es posarà l’accent en les bases constructives del signe tipogràfic i es mostrarà des de les normes bàsiques de la construcció dels principals signes fins els trets principals de la construcció de fonts. La matèria té caràcter científico-tècnic i a l’aula, la tasca serà la de mostrar eixa complexitat mostrant i experimentant amb els diferents nivells de construcció, significació i combinatòria aplicada.  L’assignatura de Tipografia contribuirà al fet que l’alumne adopte coneixements i habilitats en l’expressió tipogràfica com una manifestació visual de la paraula escrita i els seus significats. Que puga adquirir una cultura de l’arquitectura tipogràfica i del destacat paper de la tipografia en la transmissió del missatge i sobretot, que tinga una concepció integral sobre la cultura de la Tipografia com un fenomen de la comunicació inseparable dels processos creatius visuals. En Tipografia, la lletra és la base, però està composta d’altres signes i elements relacionats propis de la disciplina que caldrà donar a conèixer. En aquest sentit, es pot partir de l’estructura bàsica de la lletra com a element mínim de significació per entendre els diferents nivells formals i instrumentals dels alfabets: el dibuix, la retolació, la vectorització, l’anatomia, l’espaiat, la paraula i el text. S’incidirà en l’aprenentatge teòric-pràctic com a recurs d’expressió, composició i significació en relació als mitjans i suports de les característiques del missatge.

2.2. Perfil professional

La Tipografia és la ciència que estudia i desenvolupa la cara visible del llenguatge escrit. Esdevé una disciplina autònoma que té les seues pròpies regles de composició, creació i percepció. Entenem per tant que la Tipografia és una matèria importantíssima per la cultura i el desenvolupament de les societats. La podem entendre com una disciplina de metadisseny ―la Tipografia com a signe gràfic convencional― o com un recurs comunicativa necessari en qualsevol producte gràfic. Per tant, podrem entendre que la Tipografia és un dels pilars fonamentals de la comunicació en totes les seues formes i llenguatges. L’àmbit professional és, per tant, molt específic i complex. Es pretén, en fi, traslladar els coneixements necessaris perquè l’alumne resolga de manera eficaç la part tipogràfica de qualsevol projecte gràfic: des dels logotips, passant pels cartells, fins el disseny de les seues propis fonts.

3. Requisits

3.1.. Requisits essencials 

No hi ha requisits essencials.

3.2. Requisits recomanables

És recomanable que l’alumnat hagi superat prèviament les assignatures de Dibuix (8 ECTS), Sistemes de representació (8 ECTS) i Gràfica digital (8 ECTS), i assignatures contextualitzades en el primer curs dels Estudis Superiors de Disseny i que estigui cursant Història del Disseny Gràfic (1r semestre, 4 ECTS) i Projectes de Disseny Gràfic (2n semestre, 6 ECTS).

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals 

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

4.2. CG/Competències generals 

CG01- Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG03- Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.

CG04- Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, de l'espai, del moviment i del color.

CG08- Plantejar estratègies de recerca i innovació per a resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.

CG10- Ser capaços d'adaptar-se als canvis i a l'evolució tecnològica industrial.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

– Comprendre i utilitzar la capacitat de significació del llenguatge gràfic.

– Dominar els procediments de creació de codis comunicatius.

– Determinar i, si escau, crear solucions tipogràfiques adequades als objectius del projecte.

5. Resultats d’aprenentatge

L'alumne serà capaç de detectar, crear i planificar projectes tipogràfics i sentar les bases per al disseny de fonts. Prestarà especial atenció a l'elecció de tipografies sospesant adequadament la seva importància simbòlica-comunicativa. Emprarà els recursos i coneixements adquirits en les múltiples activitats del disseny gràfic i de la comunicació: logotips, fonts, edició, cal·ligrafia, etc.

6. Continguts

Els continguts de l’assignatura es divideixen en dos grans blocs de coneixements per tal de millorar l’aprenentatge i contextualitzar millor la disciplina tipogràfica. Estos dos blocs es defineixen en:

• La lletra com a signe gràfic. S’estudia el signe tipogràfic des del punt de vista de la seua construcció estructural, estilística i tècnica.

• La tipografia com a sistema. S’estudia la tipografia des del punt de vista de la seua història, context i instrumentalitat funcional.

Es decideix distribuir els continguts en deu unitats didàctiques (cinc per al primer bloc i cinc per al segon) perquè l’alumne puga tenir, primerament, un contacte directe amb els signes tipogràfics i després, els puga contextualitzar en un sistema d’ús de manera detallada i sobretot, que li permeta assolir els coneixements teòrics i instrumentals propis de la matèria.

Bloc temàtic 01: La Lletra com a signe gràfic.

• UD01 Estructura de la lletra. (4 hores presencials/una sessió de 4 hores)

Presentació de l’assignatura. Continguts i instruments d’avaluació. Visionat de documental.

– Traçats i conjunts.

– Proporcions bàsiques, agrupació estructural i espaiat bàsic.

• UD02 Anatomia bàsica de la lletra. (8 hores presencials/dues sessions de 4 hores) 

– Nomenclatura i definició de les parts pròpies de la lletra.

– Nomenclatura i definició de l’espai propi de la lletra: forma i contraforma.

– Alteracions de l’estructura tipogràfica. Interpretació formal: Pes, contrast, ritme, amplada.

– Concepte de pangrama i valor de paraula.

• UD03 La lletra cal·ligrafiada. (8 hores presencials/dues sessions de 4 hores)

– Concepte de cal·ligrafia. Principals conceptes de la pràctica cal·ligràfica.

– Contrast per translació i contrast per pressió.

– Estils cal·ligràfics: Traçats bàsics de l’estil Humanístic.

• UD04 La lletra retolada. (8 hores presencials/dues sessions de 4 hores)

– Concepte de retolació. Retolació manual per mòduls.

– Mètodes de vectorització: vectorització geomètrica i vectorització per tangències.

– El logotip/monograma i concepte de rètol.

• UD05 Variacions dels signes tipogràfics. (8 hores presencials/dues sessions de 4 hores)

– Conceptes de glif, caràcter, tipus, font, família, foneria, estil i tipometria.

– Majúscules, minúscules, versaletes, símbols (de puntuació, matemàtics, monetaris i miscel·lanis), números i lligadures.

– Estils bàsics: regular, cursiva, negreta i altres variables.

Bloc temàtic 02: La Tipografia com a sistema. 

• UD06 Classificacions de les fonts tipogràfiques. (4 hores presencials/una sessió de 4 hores)

– Maximilian Vox i les reunions del Lure. Història de l’evolució tipogràfica.

– Classificació història ATypI (Vox I i Vox II)

– Classificació funcional de les fonts tipogràfiques. Stephen Coles i altres classificacions.

– Gestió i ordenació digital de fonts.

• UD07 Semàntica tipogràfica. (8 hores presencials/dues sessions de 4 hores)

– Formes tipogràfiques i comunicació no textual.

– Valors emocionals de la Tipografia. Reforçament de conceptes.

– Criteris d’elecció de fonts basades en valors formals subjacents.

• UD08 Condicionants de legibilitat. (4 hores presencials/una sessió de 4 hores)

– Concepte de legibilitat i lecturabilitat. Límits de legibilitat.

– Reconeixement de la forma/paraula (shape)

– La lletra com element abstracte.

• UD10 Bases del disseny tipogràfic. (8 hores presencials/dues sessions de 4 hores) 

– Bases del disseny de fonts: principis bàsics i eines digitals (Fontlab, Glyphs)

– Espaiat tipogràfic: El kern. Espaiats òptics i espaiats mètrics.  

– Concepte de fonts líquides o variable fonts.

– El futur de la Tipografia.

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

La metodologia de treball se centra, sobretot, en l’activitat del docent a l’aula. Així, s’enfocarà l’estratègia metodològica general en un binomi basat en sistemes inductius i sistemes expositius que porten a definir les següents línies de l’actuació didàctica a l’aula:

• Pràctiques enfocades a projectes: Aplicar els coneixements i habilitats adquirits en la fase de resolució de problemes per escometre un projecte complet.

• Estudi de casos: A partir de l’exposició de coneixements per activar els processos cognitius de l’alumne a l’inici de cada sessió, s’analitzaran casos i exemples reals dins de l’entorn de la matèria per comparar relacions i contextos de cada cas concret.

• Aprenentatge centrat en problemes: Exercitar, assajar i posar en pràctica els coneixements adquirits prèviament. També es desenvoluparan mecanismes d’aprenentatge actiu i autònoma partir de la resolució de problemes plantejats pel professor i que s’avaluaran amb l’ajut dels coneixements teòrics una vegada realitzats els exercicis.

• Aprenentatge cooperatiu: Desenvolupar l’aprenentatge mitjançant hàbits de crítica constructiva i valoració dels treballs propis i aliens, en posades en comú, exposicions i correccions comparatives.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

60 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

15 hores

Classes pràctiques

Grup petit

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes pràctiques a l’aula.

40 hores

Avaluació

Individual

Avaluació treballs pràctics.

5 hores

Activitats de treball no presencial

90 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Estudi de casos

Individual

Lectures, comparatives i investigació

25 hores

Activitats de treball no presencials

Individual

Desenvolupament d’un projecte de disseny.

65 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

•Aules amb cadires, taules per dibuix, il·luminació adequada i endolls suficients pels ordinadors de cada alumne.

•Programari adient (Fontlab, Glyphs)

•Sala d’estudi i biblioteca

7.4 Activitats interdisciplinàries

Assistència a xerrades, ponències, cursos. Treballs col·laboratius interdisciplinaris de formació/professionalització.

7.5 Activitats complementàries

•Activitats de Gutemberg 2018

•Setfonts 2018

•Visita a la Impremta Nacional (Madrid)

•Tallers de cal·ligrafia i tipografia (Paz Alomar, Damià Rotger, Joan Quirós, etc.)

•Xerrades externes relacionades amb el món de la lletra.

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament (si és el cas)

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Opció 2 (amb dos itineraris, un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament i un altre per l’alumnat que no assisteix):

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Tècniques d’observació (registres, llistes de control, etc.)

NR

CA01, CA02, CA04, CA05, CA10

5%

---

Exercicis periódics

R

CA05–CA08, CA10–CA15

95%

40%

Prova objectiva final

R

CA05–CA08, CA11–CA15

---

60%

Total

100%

100%

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

La qualificació d’aquesta assignatura se basa en un procediment d’avaluació contínua el l’itinerari A i d’ avaluació final en itinerari B.

• Per a l’aplicació del sistema d’avaluació contínua, es considerarà alumnat de l’itinerari A aquell qui tingui una presencialitat d’almenys el 80% del total del període lectiu. Podrà absentar-se sense justificar un 20% del total del període lectiu (tres sessions de 4 hores) sense que li afecte al sistema d’avaluació.

• Si un/a alumne/a s’absenta sense justificar més del 20% (tres sessions de 4 hores) del període lectiu, es considerarà alumnat de l’itinerari B. En aquest cas, perd el dret a avaluació contínua i passarà a ser avaluat pel procediment d’avaluació final. Se li exigiran els treballs desenvolupats al llarg del curs més un treball final (o prova objectiva final) en les ponderacions expressades en la graella anterior.

El nivell d’aprenentatge aconseguit pels estudiants s’ha d’expressar amb qualificacions numèriques. Els resultats obtinguts per l’alumne es qualificaran d’acord amb una escala numèrica del 0 al 10, amb expressió d’un decimal, a la qual es pot afegir la qualificació qualitativa corresponent:

0,0-4,9: suspens (SS)

5,0-6,9: aprovat (AP)

7,0-8,9: notable (NT)

9,0-10: excel·lent (EX)

No Presentat (NP)

•Per superar l’assignatura, l’alumnat haurà d’obtenir com a mínim un aprovat (5,0) en tots i cadascun dels exercicis pràctics especificats puntualment en cada unitat didàctica. L’entrega de treballs fora de termini suposarà l’avaluació sobre el 80% de la nota.

• Els alumnes considerats d’itinerari A (avaluació contínua), hauran d’aprovar totes les tasques, podent recuperar al final dels períodes complementaris i/o extraordinaris únicament aquells treballs no aprovats. No es farà mitjana de notes de treballs aprovats i suspesos. No realitzen treball final o prova objectiva final.

• Els alumnes considerats d’itinerari B (avaluació final), obtindran la qualificació mitjançant mitjana aritmètica de tots els treballs i projectes presentats (suspesos i aprovats) a més del treball final o prova objectiva final. La suma de les notes dels projectes més el del treball final o prova objectiva final haurà de resultar aprovat (5,0) Si no resulta aprovat, hauran de recuperar tots els treballs (ampliant la càrrega de treball en els aprovats i recuperant els suspesos) a més de realitzar una nova prova objectiva final. 

 

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

• BRINGHURST, Robert. Los elementos del estilo tipográfico, versión 3.1. México: Colec. Libros sobre Libros, Fondo de Cultura Económica, 2008.

• CASTRO, Ivan. The ABC of custom lettering. Londres: Korero Press, 2016.

• COLES, Stephen. The anatomy of type. New York: Harper Collins Publishers, 2012.

• HENESTROSA, Cristóbal/MESSEGUER, Laura/SCAGLIONE, José. Cómo crear tipografías: del boceto a la pantalla. Madrid: Tipo e Editorial, 2012

• JOHNSTON, Edward. Writing & Iluminating & lettering. Londres, Colchester & Eton: Scottiswoodk. Bam Antyne And Co. Ltd., 1906 (1a edició).

• LUIDL, Philipp. Tipografía básica. Valencia: Campgràfic, 2004.

• MARTÍN MONTESINOS, José Luis / Mas Hurtuna, Montse. Manual de tipografía. Del plomo a la era digital. , 2a edición. Valencia: Campgràfic, 2002.

• NOORDIZIJ, Gerrit. El trazo. Teoría de la escritura. València: Campgràfic, 2009.

• TSCHICHOLD, Jan. El abecé de la buena tipografía. València: Campgràfic, 2002.

• TSCHICHOLD, Jan. La nueva tipografía. València: Campgràfic, 2003.

• WILLBER, Hans Peter / FORSSMAN, Friedrich. Primeros auxilios en tipografía. Barcelona: Gustavo Gili, 2003.

9.2. Bibliografia complementària: 

• ADCV, Ponencias CIT Valencia. Valencia: ADCV. 2007.

• AICHER, OTL. Tipografía. València: Campgràfic, 2008.

• BAINES, Phil / Haslan, Andrew. Tipografía, función, forma y diseño. Barcelona: Gustavo Gili, 2002.

• BALIUS, Andreu. Type at work, Usos de la tipografía en el diseño editorial. Barcelona: Index Book, 2006.

• BEAUMONT, Michael. Tipo y color, Manual sobre el uso de la tipografía en el diseño Gráfico. Madrid: Hermann Blume, 1988.

• BLACKWEL, Lewis. La tipografía del s. XX. Barcelona: Gustavo Gili, 1993.

• BLANCHARD, Gerard. La Letra. (2a ed.) Barcelona: Ceac, 1988.

• CATAPODIS, Miguel. Tipometría. Las medidas en diseño gráfico. València: Camgràfic, 2014.

• CORBETO, Albert. Daniel B. Updike impresor e historiador de la tipografía. Daniel Updike, Printing types: their history, forms, and use. Edición en castellano de los dos capítulos dedicados a la tipografía española. València: Campgràfic, 2011.

• CORBETO, Albert. Tipos de imprenta en España. València: Campgràfic, 2011.

• DE BUEN, Jorge. Manual de diseño editorial. México: Santillana, 2000.

• FRUTIGER, Adrian. En torno a la tipografía. Barcelona: Gustavo Gili, 2002.

• GANS, Richard. Catálogo tipográfico, 6º edición. Barcelona: Richard Gans Editores, 1922.

• GORDON, Bob. 1000 fuentes tipográficas. Barcelona: G. Gili, 2009.

• HIGHSMITH, Cyrus. Entre párrafos: fundamentos de tipografía. Valencia: Campgràfic, 2015.

• HOCHULI, Robin Kinross. El diseño de libros, Práctica y teoría. Valencia: Campgràfic, 2005.

• JURY, David. ¿Qué es la tipografía?. Tipos de fuentes. Barcelona: Index Book, 2007.

• KANE, John. Manual de tipografía. Barcelona: Gustavo Gili, 2005.

• KIMBERLY, Elam. Sistemas reticulares. Principios para organizar la tipografía. Barcelona, Gustavo Gili, 1989.

• LEONARDI, Alessio. From the cow to the typewritter. The (true) history of writting. Berlín: Inprint, 2004.

• LEWIS, J. Principios básicos de Tipografía. México: Trillas, 1974.

• LUPTON, Ellen. Pensar con tipos. Barcelona: Gustavo Gili, 2011.

• MARCH, M. Tipografía Creativa, Manuales de Diseño. Barcelona: Gustavo Gili, 1989.

• MARTÍNEZ DE SOUSA, José. Manual de edición y autoedición. Madrid: Editorial Pirámide, 1993.

• McLEAN, Ruari. Manual de tipografía. Madrid: Herman Blume Ediciones, 1987.

• MOSLEY, James. Sobre los orígenes de la tipografía moderna. València: Campgràfic, 2010.

• MORISON, Stanley. Principios fundamentales de tipografía. Madrid: Ediciones del Bronce, 1998.

• NADAL BADAL, Oriol. Manuales tipográficos para compositores y correctores e impresores. Madrid: Unico, Unión de Correctores. Abril, 2011.

• PENELA RODRÍGUEZ, José Ramón, GARCÍA MORENO, Dimas. Catálogo de Richard Gans “Fundición Tipográfica” Historia y actividad. Comunicación Presentada al primer Congreso Internacional de Tipografía. València, 2004.

• PENELA RODRÍGUEZ, José Ramón, GARCÍA MORENO, Dimas. Tipografía Española 1900-1936. pdf.

• PERFECT, Christopher. Guía completa de la tipografía. Barcelona: Blume, 1994.

• POHLEN, Joep. Fuentes de letras. Anatomía del tipo. Madrid: Taschen Editores, 2011.

• RENNER, Paul. El arte de la tipografía. Valencia: Campgràfic, 1988.

• RODRÍGUEZ -VALERO, Daniel. Manual de tipografía digital. Valencia: Campgràfic, 2016.

• PUJOL, Josep María. Principios de la tipografía fundamental. De William Morris a Stanley Morison. Valencia: Campgràfic, 2017.

• SERRA Y OLIVERES, Antonio. Manual de la tipografía española ó sea el arte de la imprenta. Madrid: Librería de D. Antonio Oliveres, 1852.

• SPENCER, Herbert. Pioneros de la tipografía moderna. Barcelona: Gustavo Gili, 1995.

• UNGER, Gerard. ¿Qué ocurre mientras lees?. Valencia: Campgràfic, 2006.

• UNOS TIPOS DUROS. Catálogo General de tipografía. Obra teórico práctica ilustrada con profusión de grabados y ejemplos gráficos. (recopilació) 1950. • VVAA. Anuari Lletraferits 2017. València: Campgràfic, 2017.

• VVAA. Retículas: soluciones gráficas para el diseñador. Barcelona: Gustavo Gili, 2008.

9.3. Altres recursos: 

• Codex: The journal of typography. Nova York: Ata Price, [01-04-2011], 2011, nº 1.

• Etapes: Design et culture visuelle [en línea]. Cop. 1999 [consulta 2014-08-29]. Disponible a: http://etapes.com.

• Experimenta: Revista de Diseño Gráfico, Aquitectura, Diseño Industrial [en línea]. Cop. 2012 [consulta 2014-08-29]. Disponible a: http://www.experimenta.es.

• Monográfica: Revista temática de diseño [en línea]. Cop. 2012 [consulta 2014-08-29]. Disponible a: http://www.monografica.org.

•  Pentagram [en línea]. Cop. 2012 [consulta 2014-08-29]. Disponible a: http://www. pentagram.com/work/#/all/all/newest.

• Ponencias CIT Valencia. València: ADCV, [20-06-2007], 2007, nº1.

• Sagmeister & Walsh [en línea]. [consulta 2014-08-29]. Disponible a: http://www. sagmeisterwalsh.com.

• Typographica. Type Reviews, Books, Commentary [en línea]. Cop. 2002/2009 [consulta 2014-08-29]. Disponible a:http://typographica.org.

• UnosTiposDuros [en línea]. Cop. 2014 [consulta 2014-08-29]. Disponible a: http://www. unostiposduros.com.

• Visual: Magazine de diseño, creatividad gráfica y comunicación. Madrid: Blur, 2009.

• Yorokobu [en línea]. Cop.2014 [consulta 2014-08-29]. Disponible a: http://yorokobu.es.

10. Altres observacions

Qualsevol alteració de l’ordre o comportament no adient dins la normalitat de l’entorn acadèmic (agressivitat, acosament, violència verbal o física, etc.) per part d’algun alumne envers als companys o al docent serà inmediatament comunicada a la direcció del centre per iniciar sense dil·lació el protocol de sancions disciplinàries corresponents.