ПРОГРАМА НА КУРС : ”СТРАТЕГИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ”, учебна 2019-2020

проф. д.ик.н. Невяна Кръстева, асистенти: ас. Ирена Младенова

Зала 300, Стопански факултет, събота 13 часа

16 ноември

Предизвикателствата пред маркетинга в 21 век „Син океан” - проф. Н. Кръстева

Запознаване с асистентите и задачите за семестъра Разпределение на задачите

The Corporation

23 ноември

Презентации

30 декември

Презентации

8 декември

Студентски празник - самоподготовка

14 декември

Презентации

21 декември

Презентации

4 януари

Презентации

11 януари

Закъснели презентации

Литература:

1. Кръстева Невяна, Петрова Ива, “Стратегически маркетинг - маркетингови стратегии”, Авангард, 2007

2. Кръстева Невяна, Петрова Ива, “Стратегически маркетинг” Български център по производителност и качество, София, 2001, 2005 г. второ издание

Допълнителна литература:

1. Кръстева Н. и др., Дигитален маркетинг. Въведение, том 1, Авангард Прима, 2019, ISBN 978-619-239-235-2, стр.290

2. Кръстева Н. и др., Дигитален маркетинг. Стратегическо планиране на дигиталния маркетинг, том 2, Авангард Прима, 2019, ISBN 978-619-239-234-5, стр.334

Книгите се продават в книжарница „Хеликон” и книжарницата в ректората на СУ „Св. Кл. Охридски”, както и в книжарницата на МВБУ, ул. Винсент Ван Гог 7. Книжарка Ани Пенева, телефон 02 907 8237 от 09:00 до 14:00 ч.

Уважаеми колеги,

Предстои ни заедно да опознаем основите на стратегическия маркетинг. Пред вас е програмата за курса лекции. С вашите асистенти ще провеждате упражнения, за тези студенти, за които упражнения са предвидени в програмата. Ще бъдете поканени да участвате в презентации по време на лекции. Когато е възможно ще бъдат канени уважаеми колеги от практиката за лекции.

Оценката ще се формира от:

Курсова работа - 40 точки

Упражнения - 30 точки

Презентации - 30 точки

Курсовата работа - Писмена работа на тема „Роботи продават роботи на роботи?“.

Трябва да се представи на хартиен носител до 11 януари 2020 г. (з.300) и да се изпрати на мейл: nevianak@mail.bg до 10 януари 2020 г. Препоръчителен обем 5-8 стр. Файлът трябва да бъде в Word, 30 реда 60 знака и да се наименова с факултетния номер на студента. Например, ако номерът на студента е 6666, файлът се наименова 6666.doc и се прилага /attach/ към мейла, а не се изпраща като писмо. В subject на мейла се посочва: kursova rabota STR. marketing SU2019. Курсовата работа може да бъде на български или на английски език.

Оценяването на курсовите работи се извършва по следните критерии:

- значимост (актуалност) на избраната тема - 20 т.

- пълнота на анализа, наличие на собствено изследване - 30 т.

- подходящ език и стил - 10 т.

- графики и таблици - 10т. – графиките и таблиците да са на български език!

- правилно цитиране на източниците - 20 т. – източниците да не са по-стари от 2012 г.

Например: Hilbert, M., Lopez, P. , ‘The World’s Technological Capacity to Store, Communicate, and Compute Information’,  Science (2013, 1 April)

- правилно оформление - 10т.

Обемът на курсовата работа да е 10-12 стр., Times New Roman 12, междуредие 1.5. Файлът се наименова с факултетния номер на студента - например 1122.doc. Файловете да са запомнени в Word за Windows. Посочването на използваните източници и цитати става под линия на същата страница и е задължителен елемент, който се оценява с 1 единица от оценката. Цитирането става като се посочва фамилията на автора, абревиатура на името, година на издаване, заглавие, източник, интернет сайт, ако е взет от такова място. Курсови работи в други формати няма да се разглеждат и оценяват. Готовите курсови работи се изпращат на мейл nevianak@yahoo.com. В subject на мейла се посочва - kursova rabota marketing SU2019. Документът се прилага  към мейла, а не се изпраща като писмо.

Краен срок за предаване 10 януари 2020 г.

Презентациите се подготвят върху маркетингов текст, който е от учебника. Студентите, разделени на групи трябва да подготвят презентация в Power Point, която да бъде представена пред колегите. Презентациите се изпращат на мейл: nevianak@mail.bg. В subject на мейла се посочва – presentacia Stratmarketing SU2019. Файлът трябва да бъде в Power Point с разширение ppt, а нe pptx и да се наименова с факултетния номер на студента, водещ екипа. На първата страница се отбелязват всички участници. Документът се прилага (attach) към мейла, а не се изпраща като писмо. Презентацията се представя след представянето и в час.

Официален изпит по време на сесията.

Оценките от текущ контрол ще се обявят до 20 януари. Нанасянето на оценките в книжките ще стане на официалната дата на изпита. Дата на Финален изпит- предстои да се уточни. На финалния изпит могат да се използват легални печатни материали и лични записки (без електронни устройства и фотокопия).

Оценка отличен се формира при набрани 90-100 точки.

Екипът по “Маркетинг” Ви желае успех!