Published using Google Docs
20210317_160444.doc
Updated automatically every 5 minutes

Додаток 2
                                     до Критеріїв оцінювання
                                     навчальних досягнень учнів
                                     (вихованців) у системі
                                     загальної середньої освіти

КРИТЕРІЇ
     оцінювання навчальних досягнень учнів основної й старшої школи

 

Рівні навчаль-них  досягнень

Бали

Вимоги до знань, умінь і навичок учнів

I. Початковий

1

Учні розрізняють об'єкти вивчення  

2

Учні відтворюють незначну частину навчального  матеріалу, мають нечіткі   уявлення про об'єкт вивчення

3

Учні відтворюють частину навчального  матеріалу; з допомогою вчителя виконують  елементарні завдання  

ІІ. Середній

4

Учні з допомогою вчителя відтворюють  основний навчальний матеріал, можуть  повторити за зразком певну операцію, дію  

5

Учні відтворюють основний навчальний  матеріал, здатні з помилками й  неточностями дати визначення понять,  сформулювати правило    

6

Учні виявляють знання й розуміння основних

положень навчального матеріалу. Відповіді їх правильні, але недостатньо осмислені. Вміють застосовувати знання при виконання завдань за зразком        

ІІІ. Достатній

7

Учні правильно відтворюють навчальний  матеріал, знають основоположні теорії і  факти, вміють наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок, частково контролюють власні навчальні дії

8

Знання учнів є достатніми. Учні  застосовують вивчений матеріал у  стандартних ситуаціях, намагаються  аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв'язки і залежність між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролюють      

власну діяльність. Відповіді їх логічні, хоч і мають неточності              

9

Учні добре володіють вивченим матеріалом,

застосовують знання в стандартних  ситуаціях, уміють аналізувати й систематизувати інформацію, використовують загальновідомі докази із самостійною і  правильною аргументацією      

ІV.Високий

10

Учні мають повні, глибокі знання, здатні

використовувати їх у практичній діяльності, робити висновки, узагальнення

11

Учні мають гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, аргументовано        

використовують їх у різних ситуаціях,  уміють знаходити інформацію та  аналізувати її, ставити і розв'язувати проблеми  

12

Учні мають системні, міцні знання в обсязі

та в межах вимог навчальних програм,  усвідомлено використовують їх у  стандартних та нестандартних ситуаціях.  

Уміють самостійно аналізувати, оцінювати,

узагальнювати опанований матеріал, самостійно користуватися джерелам інформації, приймати рішення