GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació: Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d’Ensenyaments Artístics

Nom de l’assignatura/codi:         EDG14-TÈCNIQUES D'ANIMACIÓ

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Gràfic

Tercer

Segon

Específica

6

Departament:    MITJANS AUDIOVISUALS

Idioma: Castellà

Horari: Grup A: dimecres de 10.45 a 13.05 hores i dijous de 08.55 a 10.45 hores

             Grup B: dimarts de 9.50 a 11.40 hores i divendres de 10.45 a 13.05 hores

Web de l’assignatura: Google Classroom

Professorat responsable:

Fàtima Arjona Verdejo

Correu electrònic: farjona@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

Celia Torres Blasco

Correu electrònic: ctorres@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

Cap de departament

José Luis Martín García

Correu electrònic: jmartin@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

Tecnologia aplicada al disseny gràfic.

Aquesta assignatura dóna una base experimental i és complementària d’algunes assignatures com Imatge i so, Disseny audiovisual, Disseny publicitari, Fotografia, etc.

2.2. Perfil professional

L’assignatura respon a la necessitat de coneixement i ús de les tècniques d’animació tradicionals i actuals aplicades al

Disseny amb una base experimental important.

3. Requisits

3.2. Requisits essencials

Haver aprovat les assignatures: Gràfica digital i Imatge i so.

3.2. Requisits recomanables

Coneixements bàsics d’il·luminació, maneig de càmera de fotos, creativitat i capacitat d’adaptació i resolució de problemes.

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

CT04- Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

CT07- Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

CT09- Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.

CT10- Liderar i gestionar grups de treball.

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT15- Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

4.2. CG/Competències generals

CG01- Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG03- Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.

CG07- Organitzar, dirigir i/o coordinar equips de treball i saber adaptar-se a equips multidisciplinaris.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG20- Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

CE-DG11 Generar, desenvolupar i materialitzar idees, conceptes i imatges per a programes comunicatius complexos.

CE-DG14 Conèixer els canals que serveixen de suport a la comunicació visual i utilitzar-los d'acord amb els objectius

comunicacionals del projecte.

5. Resultats d’aprenentatge

 • Comprendre les possibilitats expressives de l’animació.
 • Adquirir els coneixements bàsics i la metodologia adequada per dirigir o col·laborar en la producció d’un projecte d’animació.
 • Conèixer i treballar les diferents fases d’un projecte d’animació.
 • Aprendre i experimentar diferents tècniques d’animació amb materials diversos i emprar el més adient.

6. Continguts

 • La imatge en moviment.
 • Disseny i narració seqüencial.
 • Estudi de les tècniques, sistemes i eines d'animació tradicionals i digitals.
 • Llenguatge audiovisual, narrativa i aplicacions.
 • Cinema i televisió. Els sistemes de producció audiovisual. Elements, processos, fases i etapes.
 • Software d'animació.
 • Mètodes d'investigació i experimentació propis de l'assignatura.

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

El Departament de Mitjans Informàtics ha acordat en la reunió de data 7 de Setembre de 2018 per al curs acadèmic 2018-2019 que l’alumne ha de tenir un 70% de assistència per no perdre l’avaluació continua.

La metodologia serà activa i pràctica, amb una dinàmica participativa i oberta, individualitzada i adaptada al tipus d’alumnat, al seu desenvolupament i a les activitats acadèmiques programades.

Malgrat la normativa que regula els estudis superiors de Disseny/Arts Aplicades no preveu les necessitats educatives específiques o  les adaptacions curriculars, en tot moment intentarem donar a tot l’alumnat un tracte individualitzat i personalitzat, raó per la qual pensem que no és necessari adoptar mesures especials per atendre l’alumnat amb necessitats educatives específiques.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

60 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

25 hores

Classes pràctiques

Individual

Resolució de projectes individuals a on l’alumnat interpreta i aplica la informació donada.

14 hores

Classes pràctiques

Grup petit

Resolució de treballs grupals on es practicarà una metodologia d’aprenentatge cooperatiu i aprenentatge basat en projectes. És un aprenentatge per descobriment a on la solució no ha de ser única. L’organització del treball a l’aula i fora d’ella és responsabilitat de l’estudiant. L’alumnat és responsable del propi aprenentatge i de l’aprenentatge dels companys en una situació de corresponsabilitat per assolir fites comunes.

18 hores

Avaluació

Individual

Prova objectiva d’avaluació.

3 hores

Activitats de treball no presencial

90 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Resolució de pràctiques individuals autònomes

Individual

Preparació i desenvolupament de material per a l’execució de les pràctiques

25 hores

Resolució de pràctiques en grup

Petit grup

Preparació i desenvolupament de material per a l’execució del projecte d’animació

50 hores

Estudi autònom

Individual

Visionat i anàlisi d'animacions

15 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

 • Aula multidisciplinari amb ordinadors, projector i plató de rodatge.
 • Aula virtual de la assignatura.
 • Projector i/o TV.
 • Pissarra.

7.4 Activitats interdisciplinàries

Coordinació amb l’assignatura de Fotografia per treballar la il·luminació i amb Disseny publicitari per treballar contingut.

7.5 Activitats complementàries

----------------------

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament

Treballs en grup:

En el cas de treballs realitzats en grup, els alumnes integrants hauran de tindre una assistència a les classes del 70% durant la realització d’aquest treball. Per als alumnes que no hi assisteixin hauran d’entregar el treball complet realitzat per ells o un treball complementari (a determinar pel professor).

Formats d’entrega:

- En tots els períodes d’avaluació: No es considera lliurat un treball si no està al suport demanat. Si el suport és electrònic ha d’incloure tots els formats d’arxius demanats a l’enunciat de l'exercici (tant natius-amb la versió indicada- com d’exportació). L'alumne tindrà sempre una còpia de seguretat de tots els treballs que entregui durant el curs i que el profesor podrà demanar en qualsevol període d'avaluació.

- En cas de treballs plagiats es posarà un 0.

- Pels treballs en els quals s’utilitzen imatges, aquestes hauran d’ésser lliures de drets o comptar amb l’autorització pertinent de l’autor. Per als casos que no sigui possible, s’haurà de detallar l’autor i el lloc on es va obtenir el material.

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA02- Participa regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA08- Coneix i utilitza correctament els materials, les eines, les tecnologia i les tècniques específiques de l’assignatura.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA11- Treballa amb pulcritud, ordre i neteja.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

CA17- Desenvolupa un estil propi en les activitats programades

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Procediments i tècniques d’avaluació:

L’assignatura es pot cursar seguint un dels següents itineraris:

Itinerari

Requisits per aprovar l'assignatura (avaluació ordinària i extraordinària)

A

Alumnes amb el 70% de l'assistència i participació regular a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

 • Lliurar tots els exercicis pràctics proposats.
 • Lliurar tots els treballs/projectes (100%), i obtenir una nota mínima de 4 en cada un dels exercicis.
 • Obtindre una nota mitjana de 5 (treballs/projectes i exercicis pràctics).

B

Alumnes que no han assolit el 70% de l'assistència i/o participació regular a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

 • Lliurar tots els treballs/projectes (100%) i obtenir una nota mínima de 5 (en cada un dels exercicis).
 • Fer una prova final i obtindre un mínim de 5.

 • L’alumne de l'itinerari A podrà elegir ser avaluat amb l’itinerari B en qualsevol moment, prèvia consulta amb el professorat de l’assignatura.

Criteris de qualificació o ponderació (tant per a l’avaluació ordinària com a l’avaluació extraordinaria):

A la taula inclosa a continuació es dóna informació detallada de:

 • El pes de cada instrument o procediment a l’hora de quantificar el grau d’aprenentatge aconseguit per cada alumne.
 • Els procediments i les tècniques establerts per avaluar el nivell d’adquisició i el progrés de l’aprenentatge dels estudiants.

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Pràctiques d’animació

R

CA01, CA02, CA08, CA10, CA13, CA14, CA15, CA16, CA17

50%

40%

Projecte en equip

R

CA01, CA02, CA07, CA08, CA10, CA11, CA13, CA14, CA15, CA16, CA17

50%

---

Projecte individual

R

CA01, CA07, CA08, CA10, CA11, CA13, CA14, CA15, CA16, CA17

---

40%

Prova objectiva final

R

CA07, CA08, CA10, CA13, CA14, CA15,

---

20%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

PATMORE, Chris (2004): Curso completo de animación. Editorial Acanto S.A, Madrid.

CÁMARA, Sergi (2004): El dibujo animado. Parramón, Barcelona.

Llistat d’enllaços web es troba sempre actualizat en el Google Classroom de l’assignatura.

9.2. Bibliografia complementària: 

ANDREW Faulker / BRIE Gyncild (2015): After Effects CC, Anaya multimedia, Madrid.

FELDMAN, Simon. La fascinación del movimiento. Gedisa editorial, nº23. Serie Multimédia/cine.

GUSTEMS, Josep (2014): Música y sonido en los audiovisuales. Universidad de Barcelona, Barcelona.

MARK, Simon (2003): Producción Independiente de Animación 2D, hacer y vender un cortometraje. Ed. El Sevier, Guipúzcoa.

MARK, Wigan (2008): Imágenes en secuencia: animación, storyboards, videojuegos, títulos de credito, cinematrografia y mash-ups. Gustavo Gili, Barcelona.

LABRECQUE, Joseph / ROB, Schwartz (2016): Learn Adobe Animate CC for Interactive Media, Peachpit, Berkeley.

MEDIAACTIVE (2014): Aprende Premier Pro CC con 100 ejercicios prácticos, Marcombo, Barcelona.

MIRALLES, Gonzalo (2004): Así se hizo El Enigma del chico Croqueta. Edicions Ponent, Alicante.

MUNDI, Anima / JULIUS WIEDEMANN, Eduard (2003): Animation Now. Taschen, Madrid.

MUYBRIDGE, Eadweard. Horses and other animals in motion. Dover Publication Inc.

MUYBRIDGE, Eadweard (1907). Human figure in motion. Chapman and Hall.LD.

PRESTON, Blair(1994) : Cartoon Animation. Walter Foster Publishing Inc.

ROMAGUERA I RAMIÓ, Joaquim. El lenguaje cinematográfico. Gramática, géneros, estilos y materiales.. Ediciones de la Torre.

SELBY, Andrew (2009): Animación, nuevos proyectos y procesos creativos. Ed. Parragón, Barcelona.

SOLANA, Gemma / BONEU, Antonio (2008): Uncredited. Index Book, Barcelona.

WILLIAMS, Richard : Animator's Survival Kit. Faber and Faber. London-New York.

9.3. Altres recursos: 

Càmera de fotos i trípode per grup petit