C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\logo easdib + goib NOU _ Capçalera A4 vertical.jpg

PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

2017-2018

PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA DEL FASE DE FORMACIÓ PRÀCTICA EN EMPRESES, ESTUDIS I TALLERS

ESPECIALITAT

CURS

DATA

HORES

Fotografia LOE

Il·lustració LOE

Segon

Període no ordinari: 3 setembre a 21 desembre 2018

Període ordinari: 15 febrer a 30 juny 2018

Període extraordinari: 1 a 31 juliol 2019

Jornada: 4-8 hores

100 h.

4 ECTS

Joieria Artística LOGSE

Segon

Període no ordinari: 3 setembre a 21 desembre 2018

Període ordinari: 15 febrer a 30 juny 2019

Període extraordinari: 1 a 31 juliol 2019

Jornada: 4-8 hores

50 h.

Marc legal de referència

Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 15 de juny de 2010 per la qual es regulen les pràctiques formatives en centres de treball, a les Illes Balears (BOIB núm. 95, 24-06-2010)

Reial Decret 596/2007, de 4 de maig, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny (BOE núm. 125, 25-05-2007)

Reial Decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral (BOE núm. 205, 25-08-2009)

Reial Decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu (BOE núm. 182, 30-07-2011).

a) JOIERIA ARTÍSTICA (LOGSE)

Reial Decret 1297/1995 (BOE núm. 221, 15-09-1995)

Reial Decret 1574/1996 (BOE núm. 221, 12-09-1996)

b) FOTOGRAFIA (LOE)

Reial Decret 1432/2012 (BOE núm. 265, 03-11-2012)

c) IL·LUSTRACIÓ (LOE)

Reial Decret 1433/2012 (BOE núm. 265, 03-11-2012)

Introducció

En compliment d’allò que disposa l’article 48.4 de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre de 1990, d’Ordenació General del Sistema Educatiu (BOE núm. 238, 04-10-1990), i en tant que no es publiquin els nous plans d’estudis del cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny de Joieria Artística adequats a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (núm. 106, 04-05-2006), el inclourà una fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers.

Ho corrobora l’article 9 del Reial Decret 596/2007, de 4 de maig, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny (BOE núm. 125, 25-05-2007) explica que:

“1. Todos los ciclos formativos de artes plásticas y diseño incluirán prácticas formativas en empresas, estudios, talleres u otras entidades. Dicha fase de formación práctica, en situación real de trabajo, no tendrá caràcter laboral y formará parte del currículo del ciclo formativo correspondiente.

2. La fase de formación práctica facilitará el desarrollo de aquellas capacidades sociolaborales que requieren ser completadas en un entorno real de trabajo, así como aquellas otras necesarias para complementar las competencias profesionales alcanzadas en el centro educativo, con el objeto de contribuir al logro de las finalidades y objetivos contemplados en los artículos 2 y 3 de la presente norma.

3. Las Administraciones educativas, de acuerdo con las disponibilidades organizativas, determinarán el momento de la realización y evaluación de la fase de formación práctica en función de las características propias de cada ciclo formativo.”

Per altra banda, els annexos I del Reial Decret 1432/2012 i Reial Decret 1433/2012 estatals (BOE núm. 265, 03-11-2012) desenvolupen la fase de formació en empreses, estudis i tallers per als cicles formatius de grau superior d’Il·lustració i de Fotografia, de la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual. LOE.

Objectius generals del fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers

L’article 9.2 del Reial Decret 596/2007, de 4 de maig, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny (BOE núm. 125, 25-05-2007) exposa els objectius generals d’aquesta fase.

Objectius específics de la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers

Són objectius específics del fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers:

Durada

L'article 38. 4 de l'Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 15 de juny de 2010 estableix que “La durada de la fase de formació pràctica en empreses, estudis o tallers s'ha d'ajustar al que s'estableix en els normes de desenvolupament curricular dels cicles formatius d'Arts Plàstiques i Disseny”.

La fase de formació pràctica en empreses, estudis o tallers per al cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny de Joieria Artística LOGSE té una durada de 50 hores.

La fase de formació pràctica en empreses, estudis o tallers per al cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny de Fotografia LOE té una durada de 100 hores.

La fase de formació pràctica en empreses, estudis o tallers per al cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny de Il·lustració LOE té una durada de 100 hores.

Requisits general d'accés al fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers

Tal i com explica l’article 28.1 de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 15 de juny de 2010, “en general, l’accés de l’alumne a la fase de formació pràctica requereix l’avaluació positiva de tots els mòduls professionals realitzats en el centre educatiu, amb l'excepció del mòdul Obra final en els cicles formatius de grau mitjà i el de Projecte integrat en els cicles de grau superiors”.

En atenció a la configuració del currículum dels cicles formatius d’arts plàstiques i disseny de Fotografía i d’Il·lustració LOE, en reunió de 19 de juny de 2014 del Departament de Família Professional de la Comunicació Gràfica i Audiovisual es va decidir que, d’acord amb allò que preveu l’article 28.2 de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 15 de juny de 2010, l’equip educatiu autoritza l’accés a la fase de formació pràctica als estudiant en les condicions que estableix aquesta disposició normativa.

Períodes i jornades de realització del fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers

a) Períodes de realització del fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers

L'Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 15 de juny de 2010 regula:

En circumstàncies excepcionals, l'article 44 de l'Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 15 de juny de 2010 preveu l'avançament de la fase de formació pràctica en empreses, estudis i taller.

D’acord amb l’Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 15 de juny  de 2010 per la qual es regulen les pràctiques formatives en centres de treball a les Illes Balears i la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 26 de març de 2014 per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2014-2015 per als centres docents no universitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el període ordinari de realització de la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers s’estableix entre el dia 1 de març i el dia 16 de juny de 2017, tenint en compte que s’exclouen de la realització de la fase de formació pràctica les vacances de Setmana Santa, els dissabtes, diumenges i dies festius, independentment de que s’estableixi també la possibilitat de realitzar-les en període no ordinari o en període extraordinari si es donen les circumstàncies que motiven aquests períodes.

En els cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny LOGSE (Joieria Artística) es possible respectar els terminis que determina la Conselleria d’Educación i Cultura; però això no és possible en els cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny LOE (Fotografia, Il·lustració), atés que l’avaluació está programada per a dia la segona setmana del mes de juny i fins després d’aquesta data no es sap el nombre d’estudiants que estan en condicions d’accedir a la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers, per la qual cosa es fa necessari demanar cada curs escolar una autorització per desenvolupar aquesta fase en el mes de juliol (període extraordinari).

b) Jornada diària de l'alumne en la fase de formació pràctica

L'article 58.1 de l'Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 15 de juny de 2010  determina que la jornada no pot superar les 8 hores diàries i s'ha de desenvolupar entre les 07.00 i les 22.00 hores. No obstant això, l'article 59 descriu un procediment per realitzar una jornada laboral superior a les 8 hores i/o en torn nocturn.

Renuncia a la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers

L'article 48 de l'Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 15 de juny de 2010 regula la renuncia voluntària a la matrícula de la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers.

La renúncia voluntària de la fase de formació pràctica s’ha de fer per escrit adreçat a la direcció del centre, amb una antelació mínima de 21 dies hàbils abans de la sessió d’avaluació que determina l’accés a la fase de formació pràctica.

Ajornament de la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers

Amb la finalitat de no exhaurir el nombre de convocatòries possibles, l’estudiant pot sol·licitar a la direcció del centre educatiu l’ajornament de la realització de la fase de formació pràctica en empreses, estudis i taller en el període establert per realitzar-les, si abans que el centre les planifiqui es donen o es preveuen que hi pot haver determinades circumstàncies que puguin impedir cursar-lo en el període que tenia assignat.

Els articles 45 a 47 de l'Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 15 de juny de 2010 regulen l’ajornament de la realització de la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers.

La sol·licitud d’ajornament, degudament justificada, s’ha de fer per escrit i s’ha d’adreçar a la direcció del centre educatiu amb una antelació mínima de 21 dies hàbils abans de l’avaluació que determina l’accés a la fase de formació pràctica. S’ha de resoldre a la sessió d’avaluació que determina l’accés a lla fase de formació pràctica i es comunica el mateix dia a la persona interessada. S’ha d’autoritzar l'ajornament quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

  1. Malaltia prolongada.
  2. Incompatibilitat amb l’horari de feina.
  3. Obligacions de tipus familiar o personal que impedeixen una dedicació normal a la formació.
  4. En aquells casos en què l’alumne vulgui sol·licitar l’exempció de la fase de formació pràctica i, en el moment de presentar la sol·licitud
  1. d’ajornament, encara no compleix el requisit de tenir l’experiència laboral equivalent, com a mínim, a un any a jornada completa.
  1. Qualsevol altra circumstància que impossibiliti l’alumne ferla fase de formació pràctica, sempre que sigui considerada de suficient importància per ser tinguda en compte: deure inexcusable de caràcter públic o professional, concessió de beques per cursar estudis a l’estranger, etc.

Tipologia dels centres de treball i característiques del sector productiu/serveis

L'article 61 de l'Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 15 de juny de 2010 determina els principis general per a la determinació dels centres de treball on es poden fer la fase de formació pràctica que, com a regla general, han d'estar localitzats en l'entorn productiu del centre educatiu. Per la seva banda, l'article 62 de l'Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 15 de juny de 2010 explica quins són els centres de treball no adequats.

Per respondre a les necesitats dels estudis i els interessos dels estudiants, l’Escola d’Art i Superior de Disseny, amb l’autorització prèvia de la Direcció General Formació Professional i Formació Professiona, i en les condicions que determini l’esmentada autorizació (informant periòdicament a la inspecció educativa), està oberta a diferents possiblitats, com ara:

Per exemple, la Fotografia demana més flexibilitat que la Il·lustració o la Joieria Artística, com ara desplaçar-se fora del centre de treball (fotoperiodisme, reportatges...), treballar en dies amb jornades diferents (reportatges...), o assistir a esdeveniments especials que es desenvulupen en jornades especials (caps de setmana i festius, horari nocturn, etc.) com ara concerts, espectacles culturals, inauguracions, etc.

En tot cas, especialment per als cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny LOE (Fotografia, Il·lustració) es fa necesari poder compaginar la de formació pràctica en empreses, estudis o tallers amb els mòduls del segon semestre del segon any acadèmic.

Per tot això cada curs escolar es demanarà una autorització per desenvolupar aquesta fase en les condicions abans esmentades.

Rotació en diversos centres de treball

L'article 64.5 de l'Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 15 de juny de 2010 determina que “No es permet la rotació en més d'un centre de treball als alumnes de la resta dels ensenyaments regulats en aquesta ordre”, en clara referència als ensenyaments professionals artístics.

Programa formatiu genèric

a) Continguts

En funció del tipus d’empresa, estudi o taller, l’alumnat, en la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers del Cicle Formatiu de Grau Superior d'Arts Plàstiques i Disseny de Joieria Artística LOGSE, l'alumnat desenvoluparà algun d’aquest continguts, que es concretaran en el programa formatiu.

En funció del tipus d’empresa, estudi o taller, l’alumnat, en la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers del Cicle Formatiu de Grau Superior d'Arts Plàstiques i Disseny de Fotografia LOE, l'alumnat desenvoluparà algun d’aquest continguts, que es concretaran en el programa formatiu.

En funció del tipus d’empresa, estudi o taller, l’alumnat, en la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers del Cicle Formatiu de Grau Superior d'Arts Plàstiques i Disseny d’Il·lustració LOE, l'alumnat  desenvoluparà algun d’aquest continguts, que es concretaran en el programa formatiu.

b) Resultats d’aprenentatge

La normativa dels estudis LOGSE (Joieria Artística) no preveu cap resultat d’aprenentatge.

Els resultats d’aprenentage per als estudis LOE (Fotografia, Il·lustració) són:

c) Criteris d’avaluació

El seguiment i l’avaluació de la fase de formació pràctica en empreses, estudis o tallers correspondrà al tutor de pràctiques designat pel centre educatiu qui prendrà en consideració el grau de compliment dels objectius i la valoració que realitzi l’empresa.

Són criteris d’avaluació:

d) Competències professionals, personals i socials que s‘han d’assolir (resultats d’aprenentatge/capacitats terminals)

Aquestes són les competències professionals, personals i socials (capacitats terminals) que s'han d'assolir per superar la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers:

Per aconseguir-ho l’alumnat desenvoluparà una sèrie d’activitats productivoformatives que es descriuran a un programa formatiu adaptat a cada alumne/a i a cada empresa.

Procediments i sistemes d'avaluació de l'aprenentatge de l’alumnat

L'avaluació ha de tenir en compte la valoració feta pel tutor de la fase de formació pràctica i la valoració feta pel tutor de l'alumnat en el centre de treball.

L'article 84 de l'Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 15 de juny de 2010 concreta els instruments d’avaluació i de seguiment de  la fase de formació pràctica:

Criteris de qualificació

En l’avaluació es qualifica el grau d’adquisició per part de l’alumne de les esmentades competències establertes per a la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers, per a cada un dels ensenyaments (article 82 de l'Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 15 de juny de 2010).

El principal criteris de qualificació és l’observació directa de l’alumnat en el centre de treball, tant per part del tutor d’empresa com del tutor de  la fase de formació pràctica.

La qualificació de la fase de formació pràctica  s'ha d'expressar en termes de: ”apte” o “no apte” (article 87.1 de l'Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 15 de juny de 2010).

Metodologia per al seguiment i periodicitat

S'estableix un règim de visites setmanal o quinzenal, a concretar cas per cas, en funció de la jornada diària de l'alumnat i del nombre de dies per cursar la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers.

Excepcionalment, quan l’estudiant cursa la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers en una altra comunitat autònoma, les tutories es faran en línia i per telèfon des del centre educatiu.

Recuperació de les pràctiques

Tal com assenyala l'article 30.4 de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 15 de juny de 2010, l’alumnat disposa de dues convocatòries per superar la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers.

En cas d'exhauriment del nombre de convocatòries, l'article 31 de l'Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 15 de juny de 2010 proposa l'alumnat d'incorporar-se a la vida laboral activa durant un període de temps determinat, matricular-se de la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers, i sol·licitar la correspondència amb la pràctica laboral.

Quan un alumne o alumna tengui pendent únicament la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers i hagi exhaurit totes les convocatòries a les quals té dret, el procediment per obtenir-ne el títol consisteix a incorporar-se a la vida laboral activa en un camp professional relacionat directament amb el cicle formatiu cursat, i un cop hi hagi treballat com a mínim mig any, s’ha de matricular en la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers, i sol·licitar la correspondència amb la pràctica laboral (article 31 de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 15 de juny de 2010).

Adaptacions curriculars individuals (no significatives)

Atès el nombre d'hores que s'han de cursar en la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers, i el tipus d'empreses amb les quals col·laboram habitualment, no creiem necessari preveure cap adaptació curricular individual (no significativa).

No obstant això, les adaptacions curriculars individuals (no significatives) es concretaran en el programa formatiu de l'alumnat.

Materials i recursos

Les instruccions d'organització i funcionament del centre, publicades per la Conselleria d'Educació i Cultura (Govern de les Illes Balears), preveuen l'existència d'un Departament d'Intercanvis i Mobilitat.

En principi, els tutors de segon curs dels Cicles Formatius de Grau Superior d'Arts Plàstiques i Disseny, responsables també de la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers, estan assignats en aquest Departament, amb el qual poden col·laborar altres persones.

Altres aspectes que s’han de terminar

a) Desplaçaments fora del centre de treball

Dins el programa formatiu que ha de desenvolupar l’alumnat al centre de treball es possible que hagi de desenvolupar determinades tasques fora del centre de treball, especialment les persones que cursen el Cicle Formatiu de Grau Superior d’Arts Plàstiques i Disseny de Fotografia.

En tal cas, l'article 81 de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 15 de juny de 2010 preveu per a totes les situacions que la Conselleria d'Educació i Cultura subscrigui una pòlissa d'assegurances d'accidents i de responsabilitat civil, complementària a l'assegurança escolar, per cobrir les possibles eventualitats que es pugin produir durant el desenvolupament de l la fase de formació pràctica.

Excepcionalment, quan l’estudiant cursa la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers en una altra comunitat autònoma, les tutories es faran en línia i per telèfon des del centre educatiu.

b) Criteris d’assignació de l’alumnat a les empreses

El centre conta amb un catàleg d'empreses amb les quals col·labora habitualment per desenvolupar la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers. L'assignació d'un alumne a una empresa les faran els tutors  la fase de formació pràctica. Si l'alumnat no està d'acord amb l'empresa assignada té l'opció de cercar una altra empresa pel seu compte.

A petició de l’alumnat, el centre contempla la possibilitat de cursar la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers en una altra comunitat autònoma, sempre i quan l’estudiant estigui disposar a assumir les despeses que genera aquesta situació excepcional, tant de viatge i allotjament com de transport in situ i manutenció.

c) Mobilitat de l’alumne mitjançant programes europeus

El centre treballa per poder participar en consorcis per facilitar la mobilitat de l’alumnat en programes europeus.

d) Activitats complementaris

Atesa la durada de la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers, en principi, no està previst el desenvolupament de cap activitat compementària.

e) Col·laboració amb els professors de FOL

A més de les funcions i competències que corresponen al professorat que s’encarrega de la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers, descrits a l’article 14 de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 15 de juny de 2010, també pot col·laborar amb el Departament d’Intercanvis i Mobilitat, i amb els tutors  la fase de formació pràctica (si escau).

f) Usuaris del l‘aplicació informàtica per a la gestió de la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers

El centre determinarà cada curs acadèmic les persones encarregares de l’aplicació informàtic per a la gestió de  la fase de formació pràctica  i informarà anualment els responsables de l’aplicació, d’acord amb els mecanismes previstos al respecte.

g) Indumentària, seguretat, higiene, riscs, respecte al medi ambient, etc.

S'informarà l'alumnat de la indumentària que l'empresa recomana.

El tutor d'empresa informarà l'alumnat de les mesures de seguretat, higiene, riscos i respecte al medi ambient en començar la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers.

h) Protocol d’actuació davant accidents

En cas d'accident, l'alumnat o el tutor d'empresa (si l'alumnat no pot) ha de contactar immediatament amb el centre educatiu, que posarà en marxa el protocol del centre per donar resposta en aquestes incidències.

i) Visita de presentació prèvia de l’alumne que ha de fer la fase de formació pràctica a l’empresa, estudi, taller o altra entitat

L'alumnat es presentarà a l'empresa uns dies abans de començar a cursar la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers.

Exempció de la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers

L’article 39 del Reial Decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu (BOE núm. 182, 30-07-2011) i l’article 24 del Reial Decret 596/2007, de 4 de maig, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny (BOE núm. 125, 25-05-2007) demanen l’estudiant acreditar un mínim d’un any de treball a temps complet relacionat amb els estudis.

La secció 4a del capítol IV (articles 32 a 37) de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 15 de juny de 2010 per la qual es regulen les pràctiques formatives en centres de treball a les Illes Balears (BOIB núm. 95, 24-06-2010) concreta el procediment per demanar l'exempció.

Legislació aplicable

En tot allò no previst en aquesta programació didàctica es tindrà en compte l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 15 de juny de 2010 i els Reials Decrets estatals que regulen els estudis.