Державна бібліотека України для юнацтва. Електронний каталог

Краще з нових надходжень за листопад 2018 року

C:\Documents and Settings\Ludmila\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\1.jpg

159.922(075.8)

Ф59  Фінів, О.Я

Мотивація діяльності людини [Текст] : практ. посіб. / О.Я. Фінів. - Львів : ЛьвДУВС, 2017. - 164 с.

Феноменологія мотивації особистості є однією з найскладніших науково-дослідницьких напрямів у сучасній психологічній науці.

Розглянуто основні категорії та закономірності мотиваційної сфери особистості. Проаналізовано напрями, форми та зміст роботи психолога під час дослідження проблем мотивації. Викладено основні психологічні дефініції, які повинні засвоїти студенти, питання для самоконтролю, вправи для виконання, методики для діагностики мотиваційної сфери особистості, тренінгові вправи, словник термінів, рекомендовану літературу та список використаної літератури.

Для студентів, фахівців і всіх, хто цікавиться питаннями психології.

C:\Documents and Settings\Ludmila\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\10.jpg

316.77:004.738.5(075.8)

С32  Сєров, Ю.С.

         Соціальні комунікації в мережі Internet [Текст] : навч. посіб. / Ю.С. Сєров, С.С. Федушко. - Львів : Львівська політехніка, 2017. - 236 с.

         

Розвиток нових технологій у період глобалізації соціальних комунікацій відіграє важливу роль. В умовах зростання та активізації глобальних процесів у сучасному світі, поряд з позитивними аспектами впливів на світову спільноту, інформаційні технології створили також можливості тотальної уніфікації.

Описано особливості використання засобів соціальних комунікацій у мережі Internet. Висвітлено основи роботи з віртуальними спільнотами та wiki - технологіями та подано актуальні приклади їх використання.

Посібник буде корисним для студентів вищих навчальних закладів – майбутніх фахівців у галузі документно - комунікаційної, інформаційної, бібліотечної та архівної діяльності, а також студентів та викладачів гуманітарних напрямів підготовки.

C:\Documents and Settings\Ludmila\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\11.jpg

004.8(075.8)

Г51  Гітіс, В.Б.

       Методи штучного інтелекту [Текст] : навч. посіб. / В.Б. Гітіс, К.Ю. Гудкова. - Краматорськ : ДДМА, 2018. - 236 с.

       В останнє десятиліття штучний інтелект використовується в багатьох сферах діяльності.

Програмні засоби, в основу роботи яких покладені технології і методи штучного інтелекту, набули широкого поширення у світі.

Посібник містить теоретичні відомості про основні методи штучного інтелекту, а також включає завдання для самоконтролю і лабораторний практикум.

Рекомендується студентам спеціальностей «Системний аналіз», «Інформаційні системи та технології» для вивчення дисципліни «Методи штучного інтелекту» і дисциплін, присвячених нейромережевим технологіям, а також у процесі виконання дипломного проекту.

C:\Documents and Settings\Ludmila\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\12.jpg

681.5.015(075.8)

К82  Крих, Г.Б.

      Ідентифікація та моделювання технологічних об‘єктів [Текст] : лаб. практ. : навч. посіб. / Г.Б. Крих, Г.Ф. Матіко. - Львів : Львівська політехніка, 2017. - 156 с.

     

Навчальний посібник містить шість інструкцій до лабораторних робіт, в результаті виконання яких розв’язують задачі ідентифікації та комп’ютерного моделювання технологічних об‘єктів.

У кожній лабораторній роботі є необхідний теоретичний матеріал для знаходження емпіричних моделей технологічних об‘єктів та приклади виконання індивідуальних завдань із застосуванням програмного середовища Matlab, Simulink.

Лабораторний практикум може бути корисним для студентів спеціальності «Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології» під час курсового проектування та виконання кваліфікаційних робіт, а також для широкого кола користувачів, які працюють у галузі автоматизації.

C:\Documents and Settings\Ludmila\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\13.jpg

331(477)(075.8)

С43  Склярук, Т.В.

         Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / Т.В. Склярук, Я.В. Панас. - Львів : Львівська політехніка, 2017. - 228 с.

       

Висвітлено теоретичні та прикладні аспекти економіки праці у системі менеджменту організацій, які знайшли своє прикладне відображення у визначенні потреби в трудових ресурсах, застосуванні методів і прийомів менеджменту з метою ефективного використання трудових ресурсів організації, застосуванні методів ефективного використання наявних трудових ресурсів з метою забезпечення продуктивності праці та прибутковості організації.

Для студентів і викладачів економічних та інших спеціальностей вищих навчальних закладів, менеджерів, господарників, працівників державних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також тих, хто цікавиться сучасними проблемами економіки праці.

C:\Documents and Settings\Ludmila\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\14.jpg

070.431:654.19(075.8)

Є51  Єлісовенко, Ю.П.

        Радіовиробництво [Текст] : навч. посіб. / Ю.П. Єлісовенко, М.В. Нагорняк ; за заг. ред. В.В. Різуна. - К. : Бізнесполіграф, 2017. - 304 с.

       

Життя сучасного українського громадянина, як, власне, й життя громадянина будь-якої іншої країни світу, наскрізь просякнуте різноманітною новинною інформацією.

Усі сфери життєдіяльності людини значною мірою пов’язані з подіями, що відбуваються у суспільно-політичній, соціально-економічній, культурно-мистецькій, спортивній та інших сферах життя.

Розглядаються питання радіовиробництва новин, починаючи від збору, відбору та обробки фактів і новин, відповідно до європейських стандартів інформаційного мовлення. Містить понад 200 різних практичних завдань, пов’язаних з підготовкою інформаційних повідомлень для випуску новин на радіо.

Орієнтований на студентів журналістських спеціальностей ВНЗ України, абітурієнтів та всіх тих, хто цікавиться радіовиробництвом новин.

C:\Documents and Settings\Ludmila\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\2.jpg

792:[791:694.197:654.16](075.8)

П43  Погребняк, Г.П.

         Кіно, телебачення та радіо в сценічному мистецтві [Текст] : підручник / Г.П. Погребняк. - К. : НАКККіМ, 2017. - 392 с.

       

          Сценічне мистецтво посідає одне з пріоритетних місць у розвитку людського потенціалу, створенні сприятливих передумов для плідного духовного розвитку кожної людини, зокрема молоді.

У підручнику на широкому історичному тлі проаналізовано становлення й розвиток виражальних засобів кіномистецтва, телебачення й радіо, розкрито їх художньо-естетичну цінність і можливості використання в сценічному мистецтві в контексті новітніх електронних технологій.

Видання адресоване студентам спеціальності «Сценічне мистецтво» і всім тим, хто цікавиться питаннями культури й мистецтв.

C:\Documents and Settings\Ludmila\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\3.jpg

159.9:005(075.8)

У27  Угрин, О.Г.

        Психологія управління [Текст] : практ. посіб. / О.Г. Угрин. - Львів : ЛьвДУВС, 2017. - 164 с.

        Значні зміни у суспільстві на межі ХХ і ХХІ ст. зумовили зацікавленість соціальним знанням, проблемами взаємозв’язку між суспільством і особистістю, керівником і підлеглим.

Висвітлено специфіку роботи менеджера з персоналу (HR- менеджера) в організації; розкрито методи оцінки й навчання персоналу; описано специфіку рекрутингу та його ефективні методи; запропоновано психодіагностичні методики для дослідження психологічних особливостей особистості керівника, підлеглих організації; наведено методи, техніки самоменеджменту та таймменеджменту для ефективної самоорганізації особистості у суспільстві, що постійно змінюється.

Для студентів психологічних та інших спеціальностей вищих навчальних закладів освіти.

C:\Documents and Settings\Ludmila\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\4.jpg

159.9(075.8)

В18  Варій, М.Й.

        Психологія [Текст] : підручник / М.Й. Варій, Ю.М. Терлецька. - Львів : Львівська політехніка, 2017. - 292 с.

        Висвітлено головні аспекти загальної та соціальної психології, а також основи психології життєдіяльності особистості, її поведінки та конкурентоспроможності в сучасному суспільстві.

У загальнопсихологічному вимірі розкрито функціонування психіки людини-особистості, що відображає інтегровану взаємодію несвідомого, підсвідомого, свідомого і надсвідомого; у соціально-психологічному вимірі – основи соціальної психології груп, зокрема злочинних, і спілкування.

Для студентів першого рівня вищої освіти технічних і соціально-економічних спеціальностей.

C:\Documents and Settings\Ludmila\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\5.jpg

658.15(075.8)

У67         Управлінський облік [Текст] : підручник / [Г.О. Партин, А.Г. Загородній, А.І. Ясінська, Т.І. Воскресенська]. - Львів : Львівська політехніка, 2017. - 340 с.

               Розглянуто теоретичні та прикладні аспекти управлінського обліку, зокрема сутність управлінського обліку та його функції

в управлінні підприємством, предмет, метод і основні завдання управлінського обліку в обліковій системі підприємства, основи організації управлінського обліку.

Наведено класифікацію витрат для прийняття управлінських рішень, визначення фінансових результатів та контролю за витратами, розглянуто методи дослідження поведінки і побудови функції витрат, сутність, способи і методи калькулювання витрат, методи аналізу «витрати – обсяг діяльності – прибуток», порядок аналізу облікової інформації під час прийняття операційних та інвестиційних управлінських рішень.

Підручник буде корисним для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за економічними напрямами підготовки, аспірантів, викладачів та працівників-практиків облікових та фінансових підрозділів підприємств.

C:\Documents and Settings\Ludmila\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\6.jpg

336.22(477):005(075.8)

П44          Податковий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / С.В. Паранчук, А.С. Мороз, О.С. Червінська, Н.Г. Синютка. - Львів : Львівська політехніка, 2017. - 296 с.

                Податки – одне з важливих джерел, що забезпечує державу грошовими коштами для фінансування її видатків і регулювання соціально-економічних процесів.

Систематизовано теоретичні і методологічні аспекти адміністрування податків (управління податковою роботою) і з боку суб’єктів підприємницької діяльності (підприємств, організацій, банківських та інших установ), і контролюючих органів. Навчальний посібник виконаний відповідно до вимог Податкового Кодексу України й охоплює всі форми навчального процесу.

Для студентів, аспірантів, викладачів економічних спеціальностей, а також суб’єктів підприємництва – платників податків.

C:\Documents and Settings\Ludmila\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\7.jpg

316.62-053.2(07)

Р58            Робота з дітьми з ознаками ризикованої поведінки [Текст] : метод. реком./ [уклад. В.П. Остапович та ін.]. - К.; Харків : Вид. Мачулін, 2017. - 96 с.

                Зміст та форми ризикованої поведінки особистості на сьогодні все більше ускладнюються паралельно з динамічними змінами в житті нашого суспільства.

Її різноплановість виходить за межі традиційних уявлень про ризик як можливу небезпеку і актуалізує проблему наслідків, що впливають на особистість, її цінності та невизначеність подальшого життя.

В методичних рекомендаціях автори зробили спробу на основі використання новітніх наукових досліджень дати загальну характеристику ризикованої поведінки дітей, описати форми її прояву, розкрити методи психодіагностики і профілактики, охарактеризувати криміногенний вплив на дітей через соціальні мережі.

Призначені для вчителів, шкільних психологів, працівників правоохоронних органів, батьків і усіх, хто небайдужий до питань збереження життя і здоров‘я дітей.

C:\Documents and Settings\Ludmila\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\8.jpg

657:334.732:631.115.8

В75  Вороновська, О.В.

         Облік і аналіз в обслуговуючих сільськогосподарських кооперативах [Текст] : [навч. посіб.] / О.В. Вороновська, Д.М. Трачова, Н.О. Голуб. - Мелітополь : Вид. буд. Мелітопольської міської друкарні, 2017. - 134 с.

       

У посібнику розглядаються теоретичні основи бухгалтерського обліку та аналізу в обслуговуючих сільськогосподарських кооперативах.

Матеріали посібника висвітлюють питання правового регулювання, обліку і оподаткування послуг сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів із заготівлі та збуту сільськогосподарської продукції, питання обліку пайового та неподільного фондів, грантів та інших видів цільового фінансування, витрат та калькулювання собівартості послуг, доходів та результатів діяльності.

Розрахований для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей а також широкого кола читачів, яких цікавить ідея розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Україні.

C:\Documents and Settings\Ludmila\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\9.jpg

327.88:004.056(477)(075.8)

З-12          Забезпечення інформаційної безпеки держави [Текст] : навч. посіб. / [В.Б. Дудикевич, І.Р. Опірський, П.І. Гаранюк та ін.]. - Львів : Львівська політехніка, 2017. - 204 с.

          Наведено сучасні погляди на стан та забезпечення інформаційної безпеки особистості, суспільства та держави.

Інформаційна безпека особистості – це насамперед захищеність психіки і свідомості людини від небезпечних інформаційних впливів: маніпулювання свідомістю, дезінформування,

спонукання до самогубства, образ тощо. Інформаційна безпека держави (суспільства) характеризується мірою захищеності держави (суспільства) та стійкості основних сфер життєдіяльності (політики, економіки, науки, техносфери, сфери управління, військової сфери і т. ін.) відносно небезпечних інформаційних впливів, причому як з упровадження, так і добування інформації. Інформаційна безпека держави – це здатність нейтралізувати такі впливи.

Навчальний посібник буде корисним для студентів та викладачів вищих навчальних закладів.

                               Адреса: м. Київ, проспект Голосіївський, 122/1;

тел. для довідок:  (044) 258 - 3115; www.4uth.gov.ua