Mestská časť Bratislava-Rača

Kubačova 21

831 06 Bratislava

Vec: Pripomienky k obytnému súboru “Dolný Slanec” a cestným komunikáciám spájajúcim obytný súbor s ulicami “Račianska” a “Horská”

Týmto vznášam v zmysle §36 ods. 1 až 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov nasledovné pripomienky k oznámeniu o začatí územného konania č. 16538/3198/2017/UPSP-PR – Obytný súbor Dolný Slanec, Bratislava Rača.

A. Pripomienky ku cestnej komunikácii “Račianska-Malokrasňanská-Horská”

 1. V predošlých konaniach podľa zákona č. 24/2006 Z.z. žiadal p. Drotován posúdiť vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo v prípade vedenia komunikácie cez križovatku “Račianska-Malokrasňanská” – rozptylovú štúdiu, akustickú štúdiu a dopravné posúdenie – vplyv zámeru na obytný súbor “Malé Krasňany” a polyfunkčný súbor “YIT Reading” však nebol posúdený. V zámere posúdenom podľa zákona č. 24/2006 Z.z. nebola vôbec zhodnotená a posúdená navrhovaná alternatíva obojsmerného prepojenia komunikácie “Malokrasňanská” s “Horskou”, ktorá je navrhovaná v predmetnom územnom konaní. Navrhované prepojenie výrazne negatívne ovplyvní utlmenú komunikáciu “Malokrasňanskú”, preto sa javí ako nevhodné. Zároveň priechodnosť v súčasnosti utlmenej komunikácie “Horská” výrazne zníži kvalitu bývania v dotykových bytových domoch projektu “Slanec”.  Z daného dôvodu žiadam nové posúdenie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. a predloženie posúdenia vplyvov dopravy na súbory “YIT Reading”, “Malé Krasňany” a “Slanec”.
 2. V prípade budovania spojnicovej komunikácie “Malokrasňanská-Horská” a posúdení jej dopadov na obytný súbor “Malé Krasňany”, “Slanec” resp. polyfunkčný súbor “YIT Reading” (bod 1) žiadam o úpravu danej komunikácie tak, aby bolo znemožnené po nej jazdiť vysokou rýchlosťou, nie však umiestnením spomaľovacích prahov. Dané požadujem z dôvodu, že tesne po napojení navrhovanej komunikácie pri obytnom súbore “Malé Krasňany” je jediný priechod pre chodcov v súčasnosti utlmenej komunikácie “Malokrasňanská”. Umiestnenie spomaľovacích prahov by zbytočne zvýšilo akustické zaťaženie okolia, preto navrhujem iný spôsob, napr. stredové ostrovčeky so zeleňou.
 3. V navrhovanej časti novej komunikácie (časť “Horská”) nie je zapracovaný cyklochodník a nie je rešpektovaná cykloradiála R33; žiadam doplnenie oddeleného cyklochodníka po celej dĺžke komunikácie “Horská”.
 4. Požadujem doplniť vyjadrenie DPB, a.s., akým spôsobom navrhuje zabezpečiť dopravnú obslužnosť daného územia, kde plánuje umiestniť zastávky verejnej autobusovej dopravy a doplniť tieto zastávky do zámeru. Navrhujem prepojiť obytné súbory “Malé Krasňany” a “Slanec” s ulicou “Račianska” a centrom mesta predĺžením autobusovej linky č. 51.
 5. Požadujem doplniť informáciu o tom, ako bude od novo-vzniknutej križovatky oddelené detské ihrisko prislúchajúce k obytnému súboru “Malé Krasňany, dom BD5” (bod A na mape v prílohe č. 1).
 6. Požadujem doplniť informáciu o tom, ako bude riešené dopravné značenie predností v jazde: 
 1. na novovzniknutej križovatke (pri bode A na mape v prílohe č. 1); navrhujem umiestnenie svetelnej signalizácie, alebo dopravnej značky “STOP” zo smeru jednosmernej komunikácie.
 2. pri napájaní príjazdovej cesty vedúcej z garáží obytného súboru “Malé Krasňany” na hlavnú cestu “Malokrasňanská”; navrhujem umiestniť dopravnú značku “STOP” na cestu “Malokrasňanská” tak, aby bolo obyvateľom obytného súboru “Malé Krasňany” umožnený plynulý výjazd zo sídliska.

B. Pripomienky ku jednosmernej komunikácii “Dolný Slanec-Malokrasňanská” (“trasa A” a “trasa B”)

 1. Keďže podľa zámeru má jednosmerná komunikácia zjednodušiť napojenie na hlavné ťahy výslovne pre obyvateľov obytného súboru “Dolný Slanec”, žiadam o zamedzenie vstupu iným motorovým vozidlám než tým vo vlastníctve obyvateľov tohto obytného súboru. Prepojením existujúceho bytového súboru “Slanec” s ulicou “Račianska” by došlo k preťaženiu dopravy na jednosmernej komunikácií a tým k výraznému zníženiu kvality života obyvateľov obytného súboru “Malé Krasňany” - najmä domov BD5 a BD3 - ktoré bezprostredne súsedia s touto komunikáciou.
  Pri vjazde do jednosmernej cesty z ulice “Horná” (bod C na mape v prílohe č. 1) navrhujem preto umiestniť automatickú závoru, ktorej ovládanie bude sprístupnené iba obyvateľom obytného súboru “Dolný Slanec”. Toto opatrenie výrazne pozitívne ovplyvní kvalitu života obyvateľov obytného súboru “Dolný Slanec” a “Malé Krasňany” znížením premávky pod oknami spomínaných obytných súborov.
  Toto požadujem minimálne po dobu, dokiaľ nebude realizovaná obojsmerná komunikácia “Račianska-Malokrasňanská-Horská”, ktorá “môže v budúcnosti
  nahradiť riešenie napojenia navrhovanej činnosti cez jednosmernú komunikáciu” (citované zo “Správy o hodnotení OS Dolný Slanec”)
 2. Žiadam o úpravu danej komunikácie tak, aby bolo znemožnené po nej jazdiť vysokou rýchlosťou, nie však umiestnením spomaľovacích prahov. Umiestnenie spomaľovacích prahov by výrazne negatívne ovplyvnilo kvalitu života obyvateľov v obytnom súbore “Malé Krasňany”, najmä domov BD3 a BD5.
 3. Žiadam o zamedzenie vstupu motorovým vozidlám nad 3.5t, a to aj počas výstavby obytného súboru “Dolný Slanec”. Komunikácia obsahuje ostré zákruty a je príliš úzka na to, aby nadrozmerné vozidlá prešli pomedzi vinohrady bez poškodenia zelene. Vjazd motorovým vozidlám nad 3.5t môže byť povolený len na obdobie nevyhnutné k rekonštrukcii jednosmernej komunikácie, resp. na neurčito pre vlastníkov vinohradov.
 4. Po celej dĺžke komunikácie žiadam zapracovať obojsmerný cyklochodník, ktorý sa napojí na obojsmerný cyklochodník vedený cez komplex “Malé Krasňany”. Ten je momentálne utlmený na úrovni spoju s budúcou jednosmernou komunikáciou (bod B na mape v prílohe č. 1). Jeho vytvorenie by logicky nadviazalo na existujúci cyklochodník a ponúklo spojité prepojenie medzi ulicami “Račianska” a “Horská” aj pre cyklistov.
 5. Žiadam zapracovať chodník pre peších a verejné osvetlenie po celej dĺžke komunikácie. Navrhnutý chodník sa napojí na chodník vedený cez komplex “Malé Krasňany”. Ten je momentálne utlmený na úrovni spoju s budúcou jednosmernou komunikáciou (bod B na mape v prílohe č. 1). Pre chodcov by tak vznikla bezpečnejšia a kľudnejšia alternatíva ku chodníku pozdĺž obojsmernej komunikácie spomínanej v odseku A.


C. Pripomienky ku obytnému súboru “Dolný Slanec” a jeho výstavbe

 1. Vhľadom na relatívnu blízkosť stavby k iným obývaným plochám žiadam o úpravu pracovných hodín na 8:00 - 18:00 počas pracovných dní a úplný zákaz vykonávania pracovnej činnosti počas víkendov a sviatkov. Toto opatrenie prispeje k zníženiu hluku a vibrácií spôsobených ťažkými mechanizmami v časoch, na ktoré sú citlivé najmä malé deti a seniori bývajúci v okolí stavby.

Verím, že mestská časť “Krasňany” a “Rača” ostanú kľudným a bezpečným miestom na život tak, ako si ich pamätám z môjho detstva. V rovnakom prostredí by sme radi vychovávali aj nášho 5 mesačného syna.

Verím, že poslanci mestskej časti nepodľahnú tlaku developerov a budú usilovať skôr o rozširovanie vinohradov, než nechajú vyklčovať túto historickú dominantu Rače za vidinou zisku.

Verím, že aktuálny starosta mestskej časti Rača - Mgr. Peter Pilinský - ostane ako bývalý hlavný štátny radca na Ministerstve životného prostredia SR a bývalý predseda Strany zelených orientovaný na ochranu životného prostredia a zelene, a to nie len v okolí Malých Krasňan.


Príloha č. 1 - katastrálna mapa s vyznačenými bodmi, ku ktorým sa vzťahujú pripomienky uvádzané vyššie v texte.

Zdroj: Kataster nehnuteľností <https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?bm=zbgis&z=17&c=17.13417,48.19368>