Meeskondlik kujundhüppe võistlus kujundhüppe karikale SPEED STAR 2019

 

 

Korraldaja:   Dropzone Eesti MTÜ

 Koht: Kuusiku Lennuväla, Rapla vald, EESTI

 Aeg:   23 - 25.08.2019

 Lennuk:  AN2

 

 

VÕISTLUSJUHEND

 

1. EESMÄRGID

1.1 Võistluse eesmärgiks on langevarju spordi arendamine ja langevarjunduse populariseerimine.

1.2 Parimate langevarjurite sportlaste välja selgitamine.

 1.3 Langevarjurite sportlike oskuste parandamine.

 

 

2. VÕISTLEJAD

2.1 Võistlustes osalevad sportlased 5 liikmelise meeskonnaga, kellel on vähemalt B kategooria litsents, mis tõendab, et on täidetud vastava kategooria langevarjuri nõudmised, ning kes on lubatud mandaadi komisjoni poolt võistlustest osalema.

2.2 Võistlejad peavad esitama mandaadi komisjonile võistluse eelses varustuse ja dokumentide kontrollis järgnevad dokumendid:

- osalemisavalduse, lisa  1

- isikut tõendava dokumendi

- isiklikku hüppekogemust tõendava dokumendi (litsents, hüpperaamat)

 - esitama meeskonna võistlustasumaksmisest dokumendi või maksekorralduse koopia

- langevarjukomplekti pass (-id)

2.3 Võistlustes osalemiseks peab meeskond esitama meeskonna taotluse – osalemisavalduse. Lisa  1.  

2.4 Kogu võistluste aja jooksul võistlejad ja neid esindavad spordiklubide esindajad vastutavad ja  järgivad võistluste korraldaja poolt määratud ohutus nõudeid ning vastutavad esitatud andmete õigsuse eest sportlaste taseme kohta, varustuse, langevarju avamisautomaadi osas, samuti käitumise eest võistlustel.

 

 

3. VÕISTLUSTE MATERIAALTEHNILISE OSA TAGAMINE

3.1 Korraldaja vastutab:

- võistluskoha ettevalmistamise ja ning teavitamise eest ilmastiku tingimuste kohta  

- lennuki, lennu korraldamise, lennujuhtimise ja juhtkonna ettevalmistatuse eest

- kohtunike ning kohtunike varustuse eest

3.2 Võistlejate kohustused: omada isikliku korras langevarjusüsteemi:

 - sportlangevari (s.o tiibvari ehk laugurvari)  

- langevarju avamisautomaat varuvarjul

 - kõrgusemõõdik

- langevarjuri kaitsekiiver

 

 4. VÕISTLUSTE KÄIK

4.1 5 liikmeline meeskond sooritab vabas langemises kujundhüpet. Igas hüppevoorus peab meeskond hüppevooru numbrile vaastavalt moodustama võimalikult kiiresti järgnevad kujundid.  

4.2 Kujundid on näidatud lisas 1. Kujundite järjestuse määrab võistluste päeval kohtunik loosimisega, kaptenite juuresolekul. Lubatud on peegelpildis kujund.

4.3 Hüpevoorusid on 5. Hüppevoor arvatakse sooritatuks, kui kõik meeskonnad on viimase vooru lõpetanud. Võistlus koosneb maksimaalselt viiest hüppevoorust, minimaalselt kolmest hüppevoorust.

4.4 Võistlust võib pidada sooritatuks, kui on läbitud 3 vooru.

 4.5 Väljahüppe kõrgus ja eraldumine lennukist

4.5.1 Hüpped sooritatakse lennukilt AN2, väljahüppe kõrguseks  on vähemalt 2600 meetrit.

4.5.2 Eraldumine lennukist väljahüppel: sportlased peavad olema lennukis, väljaspool lennukit on lubatud olla videooperaatoril. Väljahüppe ajal peavad meeskonna siseselt võistlejad olema eraldi, kinni hoidmine ei ole lubatud, lubatud langevarju ülemise klapi puudutus.

4.5.2.1 Hoida ukset kinni on keelatud, välja arvatud esimesel võistlejal, kuid mitte välja ulatuda uksest.

4.5.2.2 Tööaeg on 30 sekundit (27 kujundi tegemine ja 3 sek selle hoidmine)

4.5.2.3 Tööaeg algab sellest hetkest, kui esimese võistleja jalad ületavad stardijoone (punane joon lennukis).

4.5.2.4 Aeg pannakse kinni, kui kujund on tehtud ja hoitud 3 sekundit

4.5.2.5 Lennukist eraldamise hetkel sportlastel on keelatud hoida kinni teistest võitkonnaliikmetest

4.5.2.6 Videooperaator väljub lennukist esimesena meeskonna ees. Videooperaator on väljahüppe hetkel valmis lennukist väljaspool, filmides uksepoole, et oleks jäädvustatud lennukist esimese võistleja eraldumise hetk. Juhul, kui esimese võistleja eraldumise hetk ei ole jäädvustatud meeskonnale määratakse kujundi sooritamise eest maksimaalne soorituse aeg 30 sekundit.  

 

5. KOHTUNIKUD

5.1 Kohtunike koosseis on kolmeliikmeline.

5.2 Kohtunike kooseisus on  peakohtunik, kes on volitatud lahendama kõik vaidluse all olevaid küsimusi. Sõltumata teistest kohtunikest ja võistkondade esindajatest on peakohtunikuotsus ainuõige, ning seda ei saa vaidlustada.

5.3 Enne võistluste algust kohtunike koosseis jätab endale õiguse muuta võistluste tingimusi meeskondade kaptenite enamus poolt häältega.

 5.4 Peakohtunik teostab kujundite loosimise ja eraldumise järjekorra kõikide võistkondade kaptenite juuresolekul.  

5.5 Tulemuste hindamine

 5.5.1 Võistlushüpete tulemust hinnatakse videosalvestuse  alusel, hinnatakse kujundi õigsust ja mõõdetakse soorituseks kulunud aeg võistkonna poolt esitatud videosalvestust, kus on fikseeritud lennukist eraldamise hetk punase joone

5.5.2 Tulemuseks on keskmine aeg, mis on  arvestatud  kohtunike poolt mõõdetud tulemused , sajandiksekundilise täpsusega.

5.5.3 Võistlushüppe arvestus ajaks on 27 sekundit esimese võistleja eraldumise hetkest,  mille järel peab toimuma kujundi koospüsimine vähemalt 3 sekundi pikkuse aja jooksul. Kui kujund on koos 3-l sekundil või hiljem, võistlushüppe arvestus ajaks  on 30 sekundit. Sportlaste üksteisest eraldumise kõrgus on 1200 m kõrgusel. Juhul, kui eraldumine toimub 30-dal sekundil, saab võistkond trahvi võistlushüppe arvestus ajaks on 30 sekundit.

5.6 Videosalvestus

5.6.1 Videooperaator filmib vajaliku materjali tulemusete selgitamiste jaoks

5.6.2 Peale igat katset on operaator kohustatud kaamera välja lülitama peale, mälukaarti ei tohi välja võtta enne, kui kohtunikute poolt videosalvestus on kopeeritud kohtuniku arvutisse.

5.6.3 Kui pooled kohtunikud otsustavad, et videomateriaal on mingil põhjusel ebakorrektne, siis katse ei lähe arvesse (pannakse maksimum pumkte)

 

6. Võitjate välja selgitamine ja autasustamine.

 6.1 Kohtade järjestus määratakse  meeskondadele kõikide võistlusvoorude summeeritud aja järgi – võitjaks on meeskond, kes on sooritanud voorud minimaalse ajaga. Voorude summeeritud võrdse aja juhul, koht määratakse meeskonnale vabalt valitud vooru tulemuse järgi. Võrdse ajaga kõikides voorudes hinnatakse parima vooru tulemust.

 6.2 Kolme parima meeskonna autasustamine: Esimene koht –karikas, medalid ja diplomid Teine koht – karikas, medalid ja diplomid Kolmas koht – karikas, medalid ja diplomid

 

7. PROTESTID

7.1 Meeskonna kaptenitel on õigus esitada proteste tulemuste õigsuse osas ning need esitatakse kirjalikus vormis peakohtunikule viitega käesoleva juhendi vastavale punktile.

7.1.1 Protesti esitamise tasu on 50 € ning tuleb tasuda protesti esitamise eelselt võistluste korraldajale ning protesti rahuldamisel tagastatakse protesti tasu protesti esitajale.

7.2 Protesti rahuldamisel antakse protesti esitanud meeskonnale võimalus sooritada  ümberhüpe.

7.2.1 Ümberhüpe sooritatakse nii kiiresti kui võimalik peakohtuniku otsusega.

8. VÕISTLUSE TOIMUMISE KOHT, TINGIMUSED, AJAKAVA

 

8.1 Võistluse toimumise koht:  Kuusiku Lennuväli, Rapla vald, Eesti Aeg: 23.08. – 25.08.2019

8.1.1 Registreerimine kuni 17.08.2019, www.dropzone.ee  foorum,  e-mail: info@dropzone.ee

8.1.2 Meeskondlik võistluse osalustasu on 60 €, tasumine toimub LLANGEVARJUKLUBI Dropzone EESTI MTÜ arvelduskontole EE852200001120255640

 8.1.3 Ühe KUUEliikmelise meeskonna hüppe maksumus on 120€

 

8.2 Ilmastiku tingimused 

8.2.1Tuule kiirus ei ületa 8 m/s, tuule kiirust mõõdetakse enne lennukisse minekut.

 8.2.2 Juhul, kui ilmastiku tingimused oluliselt muutuvad halvemaks (tuul, pilvisus, nähtavus jms) lennuki tõusu ajal ning nende tõttu on vajadus hüpe ära jätta, siis sellekohase otsuse võtab vastu lendur, kooskõlastades raadiosaatja teel  maal oleva lennujuhiga ja lennukis olevate meeskondade kaptenitega.

8.2.3 Muud ilmastiku tingimusi puudutavad küsimused vajadusel kooskõlastatakse kohtunike briifingul.

 

8.3 Võistluse ajaplaan:

- 23.08.2019 – 17.00-20.00 eelregistreerimine ja treeninghüped

- 24.08.2019:

*8.00 – 9.00 Meeskondade registreerimine

*9.00 – registreerimise lõpp

*9.30 – võistluste avamine

*10.00 – võistliste algus

- 25.08.2019 Varupäev

Võistluse päeval kuulutatakse välja autasustamise aeg ja sellele juurde kuuluvatele ürituste aeg ja koht.  

 

Majutus ja toitlustus toimub võistlustel osalejate omal kulul.

 

Võistluste korraldaja saab anda infot võimalikest majutuse ja toitlustuse kohtadest ning osalejad saavad  isiklike telkidega telklaagri ülesse panna lennuväljal.  

Pakkija teenus 5€.

Lisainfo:

Evgeni Izumrudov

tel. +372 5212418

e-mail: kivi0407@list.ru

Alexander Tsarkov

Tel. +372 5025021

e-mail: atsarkov@gmail.com


Lisa 1

Avaliku Võistluse registreerimine Dropzone Eesti 2019 auhinnaks

Avaldus

Soovin registreerida meeskonna ..........................................................................

(meeskonna nimetus)

Dropzone Eesti Avaliku võistluseks

1

Nimi

Klubi

Kategooria
FAI

Hüppe arv

VV pakkimise kuupäev

1-Kapten

2

3

4

5

6 Operaator

Käesoleva kinnitan, et olen tutvunud korraldajate poolt esitatud võistluse korraldamise reeglitega ning pretensioone nendele ei ole.

Kapteni allkiri        ________________________________

Kuupäev        ________________________________