Published using Google Docs
Drogpolicy
Updated automatically every 5 minutes

http://www.lmu.se/wp-content/uploads/2016/11/LMU-loggo.png

Alkohol- och drogpolicy,

för en bra arbetsmiljö inom LundquistGruppen i Umeå.

Vårt gemensamma mål är nykter och narkotikafri arbetsplats. Inhyrd personal med uppdrag inom LundquistGruppen ska följa vår policy.

Bakgrund

Det här dokumentet beskriver hur vi hanterar alkohol- och narkotikafrågor inom företaget.

Att förebygga och ingripa vid missbruk ser vi som en av våra viktigaste insatser när det gäller arbetet för att skapa en säker och bra arbetsmiljö. Vid rehabilitering av missbrukare är målet att missbruket ska bort och att den anställde ska vara kvar.

Missbruk av alkohol och narkotika är ett stort problem i vårt samhälle. Problemen berör även arbetsplatserna. Missbrukaren har ofta familj, bostad, arbete, till synes ordnade sociala förhållanden och behöver med andra ord inte vara en socialt utslagen person. Policyn riktar sig både till den som har, eller riskerar att få missbruksproblem och till arbetskamrater, arbetsledare, chefer och andra som kan bli berörda. Våra arbetsuppgifter ställer stora krav på den enskildes kunskaper, uppmärksamhet, koncentration och omdöme.

Ingen alkohol på arbetsplatsen

Aldrig narkotika

Narkotikamissbruk ger förändring i beteende, reaktioner och verklighetsuppfattning som kvarstår i varierande tid, från timmar till veckor. Anställda ska därför helt avstå från all icke-medicinsk användning av narkotikaklassade preparat, såväl under arbetstid som under fritid. Bruk av narkotika är förbjudet enligt svensk lag.

Misstänkt missbruk, alkohol – och narkotikatester

När man misstänker att någon på arbetsplatsen är påverkad av alkohol eller andra droger har alla anställda ett ansvar att agera. Närmaste arbetsledare/ chef ska uppmärksammas på det misstänkta förhållandet och denne ska omedelbart vidta åtgärder.

Då ansvarig arbetsledning finner skälig misstanke om alkoholpåverkan erbjuds medarbetaren möjlighet att friskriva sig från misstanken genom att genomgå ett utandningsprov i alkometer. alternativt att provtagning görs via företagshälsovården i enlighet med gällande avtal eller särskilt beställt uppdrag av arbetsgivaren. Skulle provet visa att det fanns grund för misstanken – se följande avsnitt.

Då ansvarig arbetsledning finner skälig misstanke om påverkan av andra droger/narkotika erbjuds den anställde möjlighet till särskild provtagning. Innan analysen är klar bör den anställde inte köra motorfordon.

Bekräftat alkohol- eller narkotikapåverkad i arbetet

Det är varje anställds skyldighet att ingripa när det är fara för säkerheten. Det innebär att den som upptäcker att en arbetskamrat är onykter eller narkotikapåverkad i arbetet direkt ska informera närmast ansvarige arbetsledare eller chef. Denne ska se till att den påverkade avvisas från arbetet/ arbetsplatsen och förs i säkerhet, i första hand till bostaden. Arbetsledare/ chef har ansvar för att händelsen dokumenteras. Dagen därpå ska den anställde infinna sig på arbetsplatsen för samtal. Vidare åtgärder avgörs med hänsyn tagen till det aktuella problemet, bl a måste avgöras

Vid rekrytering av nya medarbetare

Före beslut om eventuell nyanställning på längre vikariat eller tillsvidare ska personen erbjudas genomgå provtagning på Previa avseende narkotika. Om personen avböjer provtagning eller att provresultatet visar på intag/påverkan är det utslagsgivande för beslutet om anställningen.

Sekretess och integritet

Vid varje ingripande är det viktigt att tänka på den enskildes integritet och värdighet. Alla insatser ska ske under iakttagande av nödvändig sekretess.

Utbildning och information

Alla inom företaget måste vara väl förtrogna med policy och åtgärdsprogram. Det är arbetskamrater och arbetsledare som lättast kan upptäcka missbruk. Därför ska alla anställda informeras om utveckling av missbruk, skadeverkningar och möjligheter till åtgärder/ behandling. Frågan behandlas även vid personalmöten/personalinformation, som sker kontinuerligt under året.

Fester, sammankomster, representation

I linje med företagets policy ska vi alla vara återhållsamma med alkoholförtäring vid företagets fester och övriga sammankomster. Visserligen har varje människa rätt att bestämma över sitt liv men vi har ändå ett ansvar för varandra. Detta ömsesidiga ansvar innebär att vi inte tillåter att en arbetskamrat riskerar sin hälsa, sin säkerhet och sin anställning utan att ingripa.

Detta kan vi göra:

Dokumentnamn:

Utgåva:

Datum:

Sidan  av

Policydokument

3

2021-12-23