EESTI KUNSTIAKADEEMIA

AVATUD AKADEEMIA TÄIENDUSKOOLITUS

             

  1. ÕPPEKAVA ÜLDANDMED

1.1. TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA NIMETUS

EESTI JA INGLISE KEELES

Tekstiilidisain kiust nutilahenduseni

Textile Design from Fibre to Smart Textile

1.2. ÕPPEKAVARÜHM

Moe-, sise- ja tööstusdisain

1.3. ÕPPEASUTUS

Eesti Kunstiakadeemia

1.4. ÕPPEKAVAJUHT

Kristi Kuusk (PhD)

1.5. ÕPPEKAVA KINNITAMISE ANDMED

Kinnitatud EKA XX.XX.2019 määrusega nr 1-3/...

1.6. ÕPPEKAVA VERSIOON

Alates 2019/20. õ-a vastuvõtt

1.7. ÕPPEKAVA MAHT (auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal akadeemilistes tundides)

11 EAP ehk 286 akadeemilist tundi, millest 110 tundi on kontaktõpet ja 176 tundi iseseisvat tööd.

1.8. ÕPPEKEEL

Eesti keel  (ühel päeval inglisekeelne külalisõppejõu loeng)

  1. ÕPPEKAVA KIRJELDUS

2.1. ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS (kutsestandard, kooli või riikliku õppekava alusel)

2.2. SIHTGRUPP JA ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED

Tekstiilidisainist huvitatud õppijale, kes soovib täiendada oma teadmisi ja oskusi kas ametialaselt või avardada oma silmaringi. Neile, kes soovivad õpinguid jätkata Eesti Kunstiakadeemia tasemeõppes (astudes nt magistriõppesse mõne teise eriala baasilt).

Õppe alustamise tingimused: keskharidus.

2.3. ÕPPEKAVA EESMÄRK

Anda ülevaade kaasaegsetest materjalidest ja tehnoloogiatest tekstiilidisaini valdkonnas. Võimaldada kasutada tekstiilidisaini alaseid oskusi uudsete lahenduste loomiseks. Arendada elektroonika ja tehnoloogia alaste kompetentside ja materjalide tundmist.

2.4.  ÕPPEKAVA ÕPIVÄLJUNDID EESTI KEELES

Õppekava läbinu:

- tunneb tekstiilmaterjale ja nende viimistlusi;

- on sidunud elektroonikat ja tehnoloogia alaseid teadmisi tekstiiliga;

- teab tekstiilidega seotud keskkonnaaspekte;

- on katsetanud kudumist kangastelgedel;

- oskab kasutada silmuskudumismasinat ja tunneb tehnikaid;

- on kujundanud trükidisainiga toote prototüübi;

- oskab valmistada oma trükidisaini põhjal siiditrüki šablooni;

- tunneb kangatrükitehnikaid;

- on saanud kogemuse toote prototüübi kavandamise ja teostamise protsessidest ise valitud tehnikate abil;

- oskab oma tööd visuaalselt ja tekstiliselt dokumenteerida ning esitleda;

- kasutab tekstiilidisaini alaseid oskusi uudsete lahenduste loomiseks.

2.5. ÕPPEKAVA ÕPIVÄLJUNDID INGLISE KEELES

Graduate of the course:

- has knowledge of some textile materials and their finishings;

- has connected electronics and knowledge in technology to textile;

- is knowledgeable in the environmental aspects of textiles;

- has experimented with weaving looms;

- has experience in operating the knitting machine and has an overview of the techniques;

- has designed a prototype for a print design product;

- is able to produce a screen print stencil based on their own print design;

- is knowledgeable in fabric printing techniques;

- has gained experience in the process of designing and executing the product prototype with personally chosen techniques;

- is able to document and present their work visually and textually;

- uses textile design skills for creating innovative solutions.

2.6. KOOLITUSE LÄBIVIIJATE KVALIFIKATSIOON, ÕPI- VÕI TÖÖKOGEMUSE KIRJELDUS

Õppetööd viivad läbi Eesti Kunstiakadeemia õppejõud ja mitmed pika kogemusega oma ala spetsialistid.

Kristi Kuusk PhD

Aili Aamisepp MA

Kerly Kaljuste BA

Liisa Aid MA

Piret Valk MA

Frank Abner

Krista Leesi MA

Svetlana Todurova BA

Delia Dumitrescu PhD

2.7. ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS

Eesti Kunstiakadeemia loenguruumid ja tekstiilidisaini töökojad:

Kangakudumise stuudio D505

Tulevikutekstiilide stuudio D505.1

Kangatrüki stuudio D502

Silmuskudumise stuudio D503

2.8. ÕPPEMATERJALID

Õppematerjalid lisatakse veebikeskkonda, kuhu kursuslastele antakse ligipääs esimesel kohtumisel.

  1. ÕPPEKAVA SISU

3.1. ÕPPEAINED

Õppeaine nimetus eesti keeles

Õppeaine nimetus inglise keeles

Maht

(EAP)

Hindamisviis

Tekstiilidisain - kiust nutilahenduseni

Õppeaine moodulid:

  1. Uued suunad tekstiilivaldkonna materjalides
  2. Eriefektmaterjalidega kudumine kangasteljel ja silmuskudumismasinal
  3. Kangatrüki disain ideest prototüübini
  4. E-tekstiil: Nutirõiva loomise alused
  5. Juhendatud individuaalne projekt ideest prototüübini
  6. Tekstiiltoote pildistamine

Textile Design from Fibre to Smart Textile

11 EAP

AR

  1. NÕUDED ÕPPEKAVA LÕPETAMISEKS

4.1. NÕUDED ÕPPEKAVA LÕPETAMISEKS

Kursus lõpeb arvestusega näituse/väljapaneku vormis, kus esitletakse kursuse käigus valminud töid. Arvestusele pääsemise eelduseks on kontakttundides osalemine vähemalt 75% ulatuses. 

4.2. HINDAMISMEETODID

4.3. HINDAMISKRITEERIUMID

Näidiste ekspositsioon ja esitlus, Individuaalse projekti ekspositsioon ja esitlus

AR – Arvestatud – õppija on osalenud õppes ja oskab õpitut rakendada iseseisva loomingulise töö teostamisel.

MA – Mittearvestatud – õppija pole osalenud

piisaval määral õppes ega sooritanud kokkulepitud iseseisvat tööd.

MI – Mitteilmunud – õppija pole osalenud

õppetöös.

4.4. LÕPETAMISEL VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Kursuse lõppedes väljastatakse kas EKA täienduskoolituse tunnistus või tõend.

Tunnistus väljastatakse juhul kui õppekava lõpetamise tingimused on täidetud.

Juhul kui õpitulemusi ei täidetud, kuid õppija osales õppetöös, väljastatakse tõend.

Tõend väljastatakse vastavalt läbitud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

4.5. TÄIENDAV INFORMATSIOON

https://www.artun.ee/aa

Õppekava on välja töötatud “EKA LOOVKÄRG – Eesti visuaal- ja ruumikultuuri õppe- ja teaduskeskus” projekti raames. Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.