Published using Google Docs
Descriptions
Updated automatically every 5 minutes

Εισαγωγή στις έννοιες Συμπερίληψη, Διαφορετικότητα και Διατομεακότητα        3

Introduction to Inclusion, Diversity and Intersectionality        5

Αρχίζω τη δική μου επιχείρηση: τι πρέπει να γνωρίζω;        7

Starting my own business: what should I know?        9

Συμπεριληπτικός Τρόπος Σκέψης στην Έρευνα        10

Inclusive mindset in Research        12

Στρατηγικές αυτοφροντίδας για καταπολέμηση του άγχους σε διδακτορικούς φοιτητές/τριες        14

Self-care strategies to overcome stress for PhD students        15

Διαχείριση Χρόνου και Διδακτορικό        16

Time management techniques for research students        17

Ανοιχτή  Διαδικτυακή Συζήτηση Προσβασιμότητας και Συμπερίληψης        18

Open Discussion on Accessibility and Inclusion        19

Πώς να γράψετε σαν διδακτορικός φοιτητής/τρια        20

How to write like a PhD student        21


Εισαγωγή στις έννοιες Συμπερίληψη, Διαφορετικότητα και Διατομεακότητα  

Εισαγωγή στις έννοιες Συμπερίληψη, Διαφορετικότητα και Διατομεακότητα  

Γλώσσα σεμιναρίου: Αγγλικά

Τετάρτη,  02 Νοεμβρίου 2022

13.00-14.00 (EEST)

Σύνδεσμος μέσω Zoom: https://us02web.zoom.us/j/84441308475?pwd=a1ZXdmd1ZnJqWGNwSjhOditKdk9tQT09

Συνδιοργάνωση με:  EUT+, Gender-SMART και Επιτροπή Ισότητας

Συνεισφορά της καθηγήτριας Yvonne Galligan, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Δουβλίνου, Ιρλανδία

Η παρουσίαση θα επικεντρωθεί στη συζήτηση του τι σημαίνει η υιοθέτηση μιας προσέγγισης «ενσωμάτωσης της συμπερίληψης» στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα προτείνει ότι η ενσωμάτωση της συμπερίληψης απαιτεί προβληματισμό σχετικά με τα αίτια του αποκλεισμού και ότι η κατανόηση της συμπερίληψης απαιτεί από τους συμμετέχοντες/ουσες να συμμετέχουν σε μια διαδικασία αυτό-ανασκόπησης, καθώς και κριτικής σκέψης για το θέμα. Λαμβάνει υπόψη τις συνέπειες για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της οργανωτικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του κομβικού προβλήματος της συλλογής δεδομένων. Θα προβληματιστεί σχετικά με τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που φέρνει η ενσωμάτωση της συμπερίληψης σε ένα ίδρυμα, καθώς εκτελεί τις ευθύνες του έναντι των σπουδαστών/τριών, του προσωπικού και της κοινωνίας.

Συνεισφορά της Δρ Έλενας Παπαμιχαήλ, Λειτουργός Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού Α΄, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Σκοπός της παρουσίασης είναι να ενημερώσει τους/τις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες για μια εξαιρετικά ελκυστική έννοια από τις κοινωνικές επιστήμες, τη διατομεακότητα (intersectionality). Η διατομεακότητα προσφέρει ένα πλαίσιο για την περιγραφή και κατανόηση της αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε διάφορες πτυχές της ταυτότητας των ατόμων και των κοινωνικών ομάδων (π.χ. φύλο, εθνικότητα, θρησκεία, ηλικία, αναπηρία, σεξουαλικός προσανατολισμός) με τις κοινωνικές δομές και την εξουσία, δημιουργώντας μοναδικές εμπειρίες διακρίσεων και περιθωριοποίησης. Συμμετέχοντας σε αυτό το σεμινάριο, αναμένεται ότι θα οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα γνωρίσουν νέους τρόπους κατανόησης των ανισοτήτων στην κοινωνία, με σκοπό τον αναστοχασμό για τον ρόλο τους ως άτομα και επαγγελματίες στην προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας.

Ομιλήτριες:

Η Yvonne Galligan είναι Καθηγήτρια Συγκριτικής Πολιτικής και Διευθύντρια Ισότητας, Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου, Ιρλανδία.  Είναι επίσης ιδρυτική διευθύντρια του Ερευνητικού Κέντρου για τους Συμπεριληπτικές και Δίκαιες Κουλτούρες (RINCE). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν Συγκριτικό φύλο και πολιτική, δημοκρατία και δημοκρατικοί θεσμοί.  

Έχει δημοσιεύσει ευρέως, συμπεριλαμβανομένων των Irish Political Studies, Gender, Work and Organisation, Gender and Society, and International Political Science Review, και έχει επιμεληθεί και συνεισφέρει σε πολλές συλλογές. Είναι Μέλος της Ακαδημίας Κοινωνικών Επιστημών.  

Σε όλη τη διάρκεια της καριέρας της, συμβουλεύει κυβερνήσεις, πολιτικά κόμματα και ιδιωτικούς οργανισμούς σχετικά με στρατηγικές για την επίτευξη μεγαλύτερης ισότητας και συμπερίληψης.

H Δρ Έλενα Παπαμιχαήλ εργάζεται ως Λειτουργός Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού Α’ στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και διδάσκει στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2014 μέχρι το 2020 ήταν αποσπασμένη ως Λειτουργός στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στον τομέα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Ετερότητας, όπου, ανάμεσα σε άλλα, σχεδίασε και υλοποίησε και επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, συντόνισε την εφαρμογή της αντιρατσιστικής πολιτικής του ΥΠΑΝ και συμμετείχε σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Είναι η συγγραφέας του οδηγού εκπαιδευτικού «Ανακαλύπτοντας τον Ελέφαντα» (2013) και της αντιρατσιστικής πολιτικής του ΥΠΑΝ (2014, με Καθ. Μιχαλίνο Ζεμπύλα) «Κώδικας Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού & Οδηγός Διαχείρισης και Καταγραφής Ρατσιστικών Περιστατικών».

Δήλωση εγγραφής:  https://forms.gle/YezcEw3gUiNXsdiy8

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την σελίδα του Δικτύου στο Facebook: https://www.facebook.com/learningnetworkcut 

Introduction to Inclusion, Diversity and Intersectionality

Language: English

Wednesday, 02 November 2022, 13.00-14.00 (EEST)

Zoom link:

https://us02web.zoom.us/j/84441308475?pwd=a1ZXdmd1ZnJqWGNwSjhOditKdk9tQT09

Co-organized by: EUT+, Gender-SMART and CUT Equality Committee

Contribution by Professor Yvonne Galligan  

This contribution will focus on discussing what taking an ‘integrating inclusion’ approach means in higher education. It will suggest that integrating inclusion requires reflection on the causes of exclusion, and that understanding inclusion requires that participants engaged in a process of self-reflection as well as critical thinking on the issue. It considers the implications for organisational policy development and implementation, including the knotty problem of data collection. It will reflect on the opportunities and challenges integrating inclusion brings to an institution as it navigates its responsibilities to students, staff and the society.  

 

Contribution by Dr Elena Papamichael  

The purpose of the presentation is to inform the participants about an extremely attractive concept from the social sciences, intersectionality. Intersectionality offers a framework for describing and understanding the interaction between various aspects of the identity of individuals and social groups (e.g., gender, ethnicity, religion, age, disability, sexual orientation) with social structures and power, creating unique experiences of discrimination and marginalization. By participating in this seminar, it is expected that participants will come to touch with new ways of understanding inequalities in society, in order to reflect on their role as individuals and professionals in promoting social justice and equality.

 

Speakers:

Yvonne Galligan is Professor of Comparative Politics and Director of Equality, Diversity and Inclusion in Technological University Dublin, Ireland.  

She is also founding director of the Research Center on Inclusive and Equitable Cultures (RINCE). Her research interests include Comparative gender and politics, democracy and democratic institutions.  

She has published widely, including in Irish Political Studies, Gender, Work and Organisation, Gender and Society, and International Political Science Review, and has edited and contributed to many collections. She is a Fellow of the Academy of Social Sciences.  

Throughout her career, she has advised governments, political parties and private organisations on strategies for bringing about greater equality and inclusion.

 

Dr Elena Papamichael works as a First Educational Planning Officer at the Cyprus Pedagogical Institute (Ministry of Education, Sport and Youth) and teaches at the Open University of Cyprus. She is the author of a teachers’ handbook on intercultural education 'Discovering the Elephant' (2013), and the main author of the Ministry’s antiracist policy ‘Code of Conduct against Racism and Guide for Managing and Recording Racist Incidents’ (2014). She has been involved in in-service teacher training for several years and has contributed to the curriculum development and reform. She participates in various European projects and interministerial and interdepartmental committees.

Registration:  https://forms.gle/YezcEw3gUiNXsdiy8

For more information, please visit the Network’s Facebook page: https://www.facebook.com/learningnetworkcut


Αρχίζω τη δική μου επιχείρηση: τι πρέπει να γνωρίζω;

Γλώσσα σεμιναρίου:

Ελληνικά

Τετάρτη,

09 Νοεμβρίου 2022

15:00-16:00

Σύνδεσμος μέσω Zoom: https://us02web.zoom.us/j/84441308475?pwd=a1ZXdmd1ZnJqWGNwSjhOditKdk9tQT09   

Μια από τις μεγαλύτερες φιλοδοξίες του/της κάθε φοιτητή/τριας είναι, αφού ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του/της κάποια στιγμή στην επαγγελματική του/της σταδιοδρομία να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά στο τομέα εξειδίκευσης του/της. Αυτό όμως απαιτεί μια διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας μεταξύ άλλων θα κληθεί να λάβει μια σειρά αποφάσεων. Η ποιότητα των αποφάσεων και κατ’ επέκταση το αποτέλεσμα τους καθορίζεται κυρίως από τη ποιότητα των πληροφοριών και την δυνατότητα του να κατανοήσει και να αναλύσει τις πληροφορίες αυτές και να κάνει ένα σημαντικό πρώτο βήμα μια επιτυχημένης επιχείρησης. Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εξηγηθούν βασικές έννοιες που πρέπει να γνωρίζουν αυτοί/ές που επιδιώκουν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά. Πιο συγκεκριμένα και μεταξύ άλλων θα συζητούν οι μορφές επιχειρηματικότητας, τρόποι χρηματοδότησης, χρηματοοικονομικός προγραμματισμός και άλλα σε μια ενδιαφέρουσα διαδραστική συζήτηση.

Ομιλητές:

Ο Δημήτρης Ταξιτάρης είναι o CEO του Ομίλου MAP S.Platis, κορυφαίου συμβουλευτικού οίκου στον χρηματοοικονομικό τομέα. Ο κ. Ταξιτάρης ηγείται μιας πολυάριθμης ομάδας επαγγελματιών σε Κύπρο, Ελλάδα, Μάλτα και Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης, διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων, επιχειρηματικής ανθεκτικότητας, ασφάλειας πληροφοριών, ανθρώπινου δυναμικού και εκπαίδευσης μεταξύ άλλων, σε επιχειρήσεις διεθνών δραστηριοτήτων.

Ο Μάριος Μόρτης είναι καθηγητής Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών. Είναι κάτοχος προπτυχιακού τίτλου Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Λογιστική, μεταπτυχιακού τίτλου στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική επιστήμη, και κάτοχος του επαγγελματικού τίτλου ACCA και πλήρες μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών. Ο Μάριος δημιούργησε και δίδαξε μαθήματα σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο σε πεδία όπως η εταιρική διακυβέρνηση, εταιρικές αναφορές, λογιστικής και χρηματοοικονομικών, και διαχείρισης κινδύνων. Επίσης, συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα στο πεδίο της λογιστικής και χρηματοοικονομικής τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και επαγγελματικό επίπεδο.

Δήλωση εγγραφής:  https://forms.gle/YezcEw3gUiNXsdiy8

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την σελίδα του Δικτύου στο Facebook: https://www.facebook.com/learningnetworkcut 


Starting my own business: what should I know?

Language: Greek

Wednesday, 09 November 2022, 15:00-16:00

Link: https://us02web.zoom.us/j/84441308475?pwd=a1ZXdmd1ZnJqWGNwSjhOditKdk9tQT09  

After completing their education at some point in their professional career, one of the greatest aspirations of every student is to do business in his/her field of specialization. However, this requires a process during which, inter alia, the student/professional will have to take a series of decisions. The quality of decisions and consequently their outcome is mainly determined by the quality of the information and its ability to understand and analyze this information and take an important first step of a successful business. The aim of the seminar is to explain basic concepts that should be known by those seeking to do business. More specifically and among others they will discuss the forms of entrepreneurship, ways of financing, financial planning and more in an interesting interactive discussion.

Speakers:

Dimitris Taxitaris is the CEO of MAP S.Platis Group, a leading consulting firm in the financial sector. Mr. Taxitaris leads a numerous team of professionals in Cyprus, Greece, Malta and the United Kingdom, who advise on regulatory compliance, governance, risk management, business resilience, information security, human resources and training, among others, to international business companies.

Marios Mortis is a Professor of Accounting and Finance. He holds an undergraduate degree in Business Administration in Accounting, a master's degree in Banking and Financial Science, and a professional title of ACCA, and he is a full member of the Association of Certified Public Accountants. Marios created and taught courses at an academic and professional level in fields such as corporate governance, corporate reporting, accounting and finance, and risk management. He also participated in research projects in the field of accounting and finance at both academic and professional level.

Registration:  https://forms.gle/YezcEw3gUiNXsdiy8

For more information, please visit the Network’s Facebook page: https://www.facebook.com/learningnetworkcut

Συμπεριληπτικός Τρόπος Σκέψης στην Έρευνα

Γλώσσα σεμιναρίου:Αγγλικά

Τετάρτη,  16 Νοεμβρίου 2022, 13:00-14:00

Σύνδεσμος μέσω Zoom:

Συνδιοργάνωση: EUT+, Gender-SMART και Επιτροπή Ισότητας ΤΕΠΑΚ

Συνεισφορά της Dr. Deirdre McQuillan

Η παρουσίαση αφορά τις έννοιες της συμπεριληπτικής νοοτροπίας στην έρευνα καθώς και τις επιπτώσεις της. Πολλοί/ές ερευνητές/τριες κάνουν αναφορές και γράφουν σχετικά με το φύλο, την ισότητα και την συμπερίληψη για να ικανοποιήσουν τα κριτήρια βαθμολόγησης για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλες χρηματοδοτήσεις ή λόγω ενός συγκεκριμένου τομέα ενδιαφέροντος που θέλουν να εξετάσουν. Ταυτόχρονα, οι συζητήσεις, τα συνέδρια και οι δράσεις διάχυσης για την ισότητα και τη συμπερίληψη κυριαρχούνται από γυναίκες. Αυτό τοποθετεί τις συζητήσεις για τη διαφορετικότητα στο περιθώριο της έρευνας, όπως και η συμβολική αντιπροσώπευση της διαφορετικότητας. Η οικοδόμηση μιας συμπεριληπτικής νοοτροπίας απαιτεί αναστοχασμό, εμπλοκή στη μάθηση, προθυμία για λήψη ανατροφοδότησης, ευθύνη να ενημερώνεσαι και να κάνεις λάθη. Θα τεθούν εμπειρίες εντός του EUt+ για να διευκρινιστούν τα επιχειρήματα.

Ομιλήτρια:

H Δρ Deirdre McQuillan είναι ανώτερη ερευνήτρια στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου (TU Dublin). Αυτή τη στιγμή είναι επικεφαλής ομάδας έργου στην πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου (EUt+). Ηγείται των εργασιών στα θέματα συμπερίληψης και ενσωμάτωσης σε όλη την ευρωπαϊκή συμμαχία. Πριν από αυτό ήταν επικεφαλής έρευνας στο TU Dublin's College of Business. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της αφορούν τα δημιουργικά βιομηχανικά στρατηγικά πλαίσια και τη διεθνή επιχειρηματικότητα. Πρόσφατα ηγήθηκε ενός ευρωπαϊκού χρηματοδοτούμενου έργου για τη βελτίωση των προτύπων ανάπτυξης διαχείρισης στα ΜΜΕ στην Ιρλανδία και μόλις ολοκλήρωσε το εθνικά χρηματοδοτούμενο έργο ‘ARTCAREER’ που επικεντρώνεται στην επαγγελματική ζωή των καλλιτεχνών στις περιοχές της Ιρλανδίας. Εκτός από το έργο της στον τομέα των πολιτικών, η Deirdre έχει δημοσιεύσει σε κορυφαία ακαδημαϊκά περιοδικά για τις δημιουργικές βιομηχανίες και τη διεθνή επιχειρηματικότητα. Επίσης, έχει εκτενή δράση και συγγραφικό έργο σε θέματα συμπερίληψης, επιχειρηματικότητας, τον καθολικό σχεδιασμό / καθολικό σχεδιασμό για μάθηση και ευρύτερες πτυχές της συμπερίληψης και της διαφορετικότητας.

Δήλωση εγγραφής:  https://forms.gle/YezcEw3gUiNXsdiy8

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την σελίδα του Δικτύου στο Facebook: https://www.facebook.com/learningnetworkcut 

Inclusive mindset in Research

Language: English

Wednesday, 16 November 2022

13:00-14:00

Link: https://us02web.zoom.us/j/84441308475?pwd=a1ZXdmd1ZnJqWGNwSjhOditKdk9tQT09  

Co-organized by: EUT+, Gender-SMART and CUT Equality Committee

Contribution by Dr Deirdre McQuillan

This talk will focus on what it means to have an inclusive mindset in research that reveals itself in  Impact.  Many people working in research make references to and write about gender, equity and inclusion to address scoring criteria for European Commission and other funding, or because of a specific field of interest that they want to examine.  At the same time conversations, conferences and disseminations on equity and inclusion are dominated by women. This entrenches diversity conversations at the margins of research, as does token diversity representation. Building an inclusive mindset requires self reflection, engagement in learning, willingness to take feedback, responsibility to stay informed, and making mistakes.  The speaker will bring in experiences within EUt+ to illuminate the argument.  

Speaker:

Dr Deirdre McQuillan is a senior researcher at Technological University Dublin (TU Dublin).  She is currently a project team lead on the European University of Technology (EUt+) initiative. She leads on the work on inclusiveness and embeddedness across the European alliance.  Prior to this she was head of research at TU Dublin’s College of Business. Deirdre’s research interests are in creative industry strategic contexts and international entrepreneurship.  She recently led a European funded project on improving management development standards in SMEs in Ireland and has just completed a nationally funded ARTCAREER project focusing on the occupational lives of artists in the regions of Ireland.  In addition to her policy work, Deirdre has published in leading academic journals on creative industries and international entrepreneurship. She is also leading on initiatives and writing on inclusive entrepreneurship, universal design / universal design for learning and wider aspects of inclusion and diversity.  

Registration:  https://forms.gle/YezcEw3gUiNXsdiy8

For more information, please visit the Network’s Facebook page: https://www.facebook.com/learningnetworkcut


Στρατηγικές αυτοφροντίδας για καταπολέμηση του άγχους σε διδακτορικούς φοιτητές/τριες

Γλώσσα σεμιναρίου:

Αγγλικά

Τετάρτη,

16 Νοεμβρίου 2022

15:00-16:00

Σύνδεσμος μέσω Zoom: https://us02web.zoom.us/j/84441308475?pwd=a1ZXdmd1ZnJqWGNwSjhOditKdk9tQT09   

Το να κάνεις ένα διδακτορικό είναι μια μεγάλη πρόκληση, αλλά δεν είναι εύκολο έργο, καθώς μπορεί να είναι μια εξαιρετικά αγχωτική περίοδος για τους διδακτορικούς φοιτητές/τριες. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου, μπορεί να υπάρχουν διαφορετικά προβλήματα που σχετίζονται με διάφορους τομείς που μπορούν να επηρεάσουν την επαγγελματική και προσωπική ζωή του ερευνητή/τριας, προκαλώντας φάσεις έντασης, απογοήτευσης ή άγχους. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να διερευνηθούν στρατηγικές αυτοφροντίδας για την αντιμετώπιση του άγχους, προκειμένου να αντιμετωπιστεί.

Ομιλητής: Ο Δρ Gonzalo Peña Ascacíbar είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην Επικοινωνία από το Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης. Σήμερα είναι ερευνητής στο Ινστιτούτο Μελετών Riojan και συνεισφέρων δημοσιογράφος στο El Salto Diario. Ο Γκονζάλο είναι ο συγγραφέας του "Ο καρδιακός παλμός των ατιμασμένων".

Δήλωση εγγραφής:  https://forms.gle/YezcEw3gUiNXsdiy8

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την σελίδα του Δικτύου στο Facebook: https://www.facebook.com/learningnetworkcut 


Self-care strategies to overcome stress for PhD students

Language: English

Wednesday, 16 November 2022, 15:00-16:00

Link: https://us02web.zoom.us/j/84441308475?pwd=a1ZXdmd1ZnJqWGNwSjhOditKdk9tQT09

Doing a PhD is a great challenge, but it is not an easy task as it can be an extremely stressful period for anyone. During this stage, there may be different problems related to various areas that can affect the researcher's professional and personal life, causing phases of tension, frustration or anxiety. It is therefore necessary to explore self-care strategies to cope with stress in order to address this demanding task.

Speaker: Dr. Gonzalo Peña Ascacíbar holds a PhD in Communication from the Complutense University of Madrid. He is currently a researcher at the Institute or Riojan Studies and contributing journalist at El Salto Diario. Gonzalo is the author of “The heartbeat of the dishinherited”.

Registration:  https://forms.gle/YezcEw3gUiNXsdiy8

For more information, please visit the Network’s Facebook page: https://www.facebook.com/learningnetworkcut


Διαχείριση Χρόνου και Διδακτορικό

Γλώσσα σεμιναρίου:

Αγγλικά

Τετάρτη,

23 Νοεμβρίου 2022

15:00-16:00

Σύνδεσμος μέσω Zoom: https://us02web.zoom.us/j/84441308475?pwd=a1ZXdmd1ZnJqWGNwSjhOditKdk9tQT09   

Συνδιοργάνωση με: Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης

Το σεμινάριο αυτό αφορά τους διδακτορικούς φοιτητές/τριες και πιο συγκεκριμένα τη διαχείριση του χρόνου τους σε σχέση με τις προκλήσεις που προκύπτουν από την απόκτηση διδακτορικού τίτλου. Θα συζητηθούν διάφορες πτυχές, όπως η δέσμευση στα ακαδημαϊκά καθήκοντα, η τήρηση των προθεσμιών καθώς και η αυτοφροντίδα.

Ομιλήτρια: Η Γεωργία Φράγκου είναι Λειτουργός Συμβουλευτικής Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξη στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας του ΤΕΠΑΚ

Δήλωση εγγραφής:  https://forms.gle/YezcEw3gUiNXsdiy8

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την σελίδα του Δικτύου στο Facebook: https://www.facebook.com/learningnetworkcut 

Time management techniques for research students

Language: English

Wednesday, 23 November 2022, 15:00-16:00

Link: https://us02web.zoom.us/j/84441308475?pwd=a1ZXdmd1ZnJqWGNwSjhOditKdk9tQT09

Co-organised with the Center of Student Development

This seminar is pertinent to doctoral students and more specifically to the management of their time in relation to the challenges which arise from pursuing a doctoral degree. An array of aspects will be discussed, such as the commitment to the academic duties, maintaining deadlines as well as self-care.

Speaker: Georgia Fragou is a Student Development Counseling Center Officer at the Study and Student Welfare Service of CUT

Registration:  https://forms.gle/YezcEw3gUiNXsdiy8

For more information, please visit the Network’s Facebook page: https://www.facebook.com/learningnetworkcut


Ανοιχτή  Διαδικτυακή Συζήτηση Προσβασιμότητας και Συμπερίληψης

Γλώσσα: Eλληνικά

Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2022, 18.00

Σύνδεσμος μέσω Zoom: https://us02web.zoom.us/j/84441308475?pwd=a1ZXdmd1ZnJqWGNwSjhOditKdk9tQT09   

Ανοιχτή συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στην οποία θα συζητηθούν ζητήματα προσβασιμότητας και συμπερίληψης ατόμων με οπτικές και κινητικές αναπηρίες στην καθημερινή ζωή, διαδικτυακά, φοιτητική ζωή και εργασία.

Συντονιστές: Ραφαήλ Σοφοκλέους και Γιώργος Παναγιώτου

Ομιλητές/τριες στην ανοιχτή συζήτηση:

Νεκτάριος Παϊσιος - Προγραμματιστης σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου, την Google.

Δανιήλ Δανιήλ - Απόφοιτος πτυχίου από το τμήμα ΕΣΔ του ΤΕΠΑΚ. Εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα.

Χρίστος Ξιούρουπας - Κλινικός Ψυχολόγος.

Γιώργος Παναγιώτου - Φοιτητής Τμήμα ΕΣΔ και απόφοιτος πτυχίου από το τμήμα  Εμπορίου Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας του ΤΕΠΑΚ.

Ανδρέας Βοσκός - Μουσικός.

Καλλισθένη Χριστοφή - Γραμματειακές σπουδές  

Δήλωση εγγραφής:  https://forms.gle/YezcEw3gUiNXsdiy8

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την σελίδα του Δικτύου στο Facebook: https://www.facebook.com/learningnetworkcut 

Open Discussion on Accessibility and Inclusion

Language: Greek

 Tuesday, November 29, 2022, 18.00

Co-organized with: Gender-SMART

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/84441308475?pwd=a1ZXdmd1ZnJqWGNwSjhOditKdk9tQT09

 

Roundtable discussion on issues of accessibility and inclusion in everyday life, student and professional life, virtual and face-to-face.

Coordinators: Raphael Sofokleous and Giorgos Panagiotou

Speakers in the open discussion:

Nektarios Paisios - Developer at Google.

Daniil Daniil - Bachelor's degree graduate from the Department of Communications and Internet Studies of CUT. He works in the private sector.

Christos Xiouroupas - Clinical Psychologist.

Giorgos Panagiotou - Student of the Department of Communications and Internet Studies of CUT.

Andreas Voskos - Musician.

Kallisteni Christofi - Secretarial studies

Registration:  https://forms.gle/YezcEw3gUiNXsdiy8

For more information, please visit the Network’s Facebook page: https://www.facebook.com/learningnetworkcut

Πώς να γράψετε σαν διδακτορικός φοιτητής/τρια

Γλώσσα σεμιναρίου:Αγγλικά

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022, 13:10-14:00

Σύνδεσμος μέσω Zoom: https://us02web.zoom.us/j/84441308475?pwd=a1ZXdmd1ZnJqWGNwSjhOditKdk9tQT09 

Η συγγραφή μιας διδακτορικής διατριβής μπορεί σίγουρα να είναι μια αποθαρρυντική και αγχωτική εργασία. Ωστόσο, με τις σωστές τεχνικές, μια σαφή επισκόπηση της δομής της διατριβής, μια καλή κατανόηση του θέματος και της βιβλιογραφικής ανασκόπησης καθώς και άφθονο χρόνο για αναθεωρήσεις, επεξεργασίες και διορθώσεις, η επιτυχία είναι εγγυημένη. Ταυτόχρονα, η στενή συνεργασία και οι μακρές συζητήσεις με τον  επιβλέποντα ή την επιβλέπουσά σας, η συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και η συμβολή σε έγκριτα περιοδικά είναι εξίσου επωφελείς για το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό το σεμινάριο δίνεται από μια πρώην διδακτορική φοιτήτρια, νυν κάτοχο διδακτορικού διπλώματος, η οποία έχει περάσει από μια μακρά διαδικασία προσδιορισμού του τι πρέπει να εκτελεστεί για να προετοιμαστεί επιτυχώς μια διδακτορική διατριβή για υποβολή και υπεράσπιση.

Ομιλήτρια: Καρολίνα Λάμπρου, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη Συγκριτική Λογοτεχνία και τις Πολιτισμικές Σπουδές. Ως επισκέπτρια λέκτορας στη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου, διδάσκει Αγγλικά για Θεολογία σε προπτυχιακούς φοιτητές. Είναι επίσης καθηγήτρια σε ιδιωτικό σχολείο στη Λευκωσία. Εργάστηκε στον εκδοτικό κλάδο για πολλά χρόνια, στην Κύπρο και το Ηνωμένο Βασίλειο, και έχει παρουσιάσει το έργο της σε διάφορα διεθνή συνέδρια.

Δήλωση εγγραφής:  https://forms.gle/YezcEw3gUiNXsdiy8

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την σελίδα του Δικτύου στο Facebook: https://www.facebook.com/learningnetworkcut 


How to write like a PhD student

Language: English

Wednesday, 30 November 2022, 13:00 - 14:00

Link: https://us02web.zoom.us/j/84441308475?pwd=a1ZXdmd1ZnJqWGNwSjhOditKdk9tQT09

Writing a PhD thesis can definitely be a daunting and stressful task. However, with the right techniques, a clear overview of the dissertation’s structure, a good understanding of the topic and literature review as well as plenty of time for reviews, edits, and corrections, success is guaranteed. At the same time, a close collaboration and lengthy discussions with your supervisor, the participation in international conferences, and the contribution to respected journals are equally beneficial to the end result. This seminar is given by a former PhD student, current PhD holder, who has gone through a long process of identifying what needs to be executed for a PhD thesis to be successfully prepared for submission and defense.

Speaker: Dr. Karolina Lambrou is a visiting lecturer at the Theological School of the Church of Cyprus, where she teaches English for Theology to undergraduate students. She is also a teacher at a private school in Nicosia. She worked in the publishing industry for many years, in Cyprus and the U.K. She has presented her work in various international conferences and is a contributor to a number of publications.  

Registration:  https://forms.gle/YezcEw3gUiNXsdiy8

For more information, please visit the Network’s Facebook page: https://www.facebook.com/learningnetworkcut