Published using Google Docs
Resultaten
Updated automatically every 5 minutes

Kwaliteiten en resultaten van de Heilig Hartschoolijsje.jpg

De kwaliteitszorg staat bij ons schoolteam hoog in het vaandel.

Binnen kwaliteitszorg is het o.a. belangrijk om na te gaan wat de resultaten zijn van ons onderwijs. Belangrijk hierbij is dat het team zich verantwoordelijk voelt voor de resultaten en dat stappen die genomen worden om de kwaliteit te verbeteren door alle betrokkenen worden gedragen. Dit betekent ook dat er conclusies worden getrokken en maatregelen worden genomen op individueel/leerkracht niveau en op schoolniveau. We vinden het belangrijk dat bij het meten van de resultaten van het onderwijs er gebruik wordt gemaakt van valide en betrouwbare meetinstrumenten.

  1. Tevredenheidsenquêtes

Elke 2 jaar voor ouders, personeel en kinderen. De uitslagen worden met de MR en het bestuur besproken. Conclusies worden in het beleidsplan van de school opgenomen.

      2. Inspectie van het Onderwijs

De inspectie bezoekt minimaal 1 keer in de 4 jaar de school. De school wordt dan uitgebreid doorgelicht. De aanbevelingen worden opgenomen in een inspectieverslag. deze wordt besproken door het team, de MR en het bestuur. Verslagen zijn te vinden op de inspectie-website.

      3. Cito-leerlingvolgsysteem

Wij hanteren het Cito-leerlingvolgsysteem om op een onafhankelijke manier de kwaliteit van het onderwijs te meten. Wij doen dit 2 keer per jaar: februari en in juni.

      4.  Risico Inventarisatie.

In het kader van de Arbo-wetgeving wordt er eens in de vier jaar een onderzoek gedaan naar arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim, welzijn, enz. Deze Risico Inventarisatie wordt uitgevoerd in samenwerking met de Arbo-dienst. De conclusies leiden tot het opstellen van een meerjaren Arbo-beleidsplan. Een school die aan alle voorwaarden voldoet ontvangt een zogenaamde validiteitsverklaring. Onze school heeft zo’n verklaring.

      5. Bestuurs Visitatie

Het bestuur spreekt 2 maal per jaar met de directie van de school. Hier wordt aan de hand van een signaleringslijst gesproken over de ontwikkelingen van de school. Gekeken wordt o.a. naar: resultaten, ziekteverzuim, financiële positie, tevredenheidsenquêtes

 

De onderwijsresultaten

De resultaten van het onderwijs worden door de inspectie afgemeten aan de behaalde score op de  Eindtoets voor het Basisonderwijs. Alle kinderen zijn verplicht om hieraan deel te nemen. De minimumeis van de inspectie is dat een school niet 3 x achter elkaar onder het gemiddelde mag scoren, rekening houdende met de leerlingpopulatie van de school.  De school legt in de schoolgids verantwoording af aan de ouders over deze resultaten.

Eindtoets resultaten

schooljaar

2016

2017

2018

2019

2020

schoolscore

530,1

533,6

537,8

535,8

geen i.v.m. Covid

landelijk gemiddelde

534,5

535,1

534,9

535,7

 

Tijdens het laatste Inspectiebezoek in juni 2019 is geconstateerd dat de tussenopbrengsten en de eindopbrengsten van de Heilighartschool op niveau zijn. Dat wil zeggen dat we voldoen aan de normen en binnen het basistoezicht vallen. Op zich is dit prima, maar we streven naar continue verbetering. Daarom willen we ons verder versterken met de volgende doelen: