GUIA DOCENT

2018-2019

1. Identificació de l’assignatura

Titulació:Títol Superior de Disseny

Nivell: Títol Superior d'ensenyaments artístics

Nom de l’assignatura/codi: EDG19-GRÀFICA DE LA INFORMACIÓ

Especialitat

Curs

Període

Tipus

Nombre de crèdits ECTS

Gràfic

Quart

Primer

Específica

4

Departament:   Projectes i teoria del disseny

Idioma: castellà/ català

Horari: Dilluns, de 8 a 10,45

Web de l’assignatura: https://sites.google.com/a/escoladisseny.com/grafica-de-la-informacion/

Professorat responsable:

Federico García Balestena

Correu electrònic: fgarcia@escoladisseny.com

Horari de tutories: ----------------------

Cap de departament

Marta González Gómez

Correu electrònic: mgonzalez@escoladisseny.com

Horari d’atenció: ----------------------

2. Contextualització

2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura 

Projectes de disseny gràfic

2.2. Perfil professional

El dissenyador gràfic ha de ser capaç de resoldre propostes en que la funció principal sigui la informativa. Ha de ser capaç d´analitzar les dades i donar-li la forma gràfica adequada per potenciar la comunicació.

3. Requisits

3.1. Requisits essencials 

Haver superat l'assignatura de formació bàsica de Fonaments del Disseny.

3.2. Requisits recomanable

Haver superat l'assignatura de tercer Disseny Interactiu

4. Competències

4.1. CT/Competències transversals 

CT01- Organitzar i planificar el treball de manera eficient i motivadora.

CT02- Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT03- Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza..

CT13- Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT14- Dominar la metodologia de recerca en la generació de projectes, idees i solucions viables.

4.2. CG/Competències generals

CG01- Concebre, planificar i desenvolupar projectes de disseny d'acord amb els requisits i condicionaments tècnics, funcionals, estètics i comunicatius.

CG02- Dominar els llenguatges i els recursos expressius de la representació i la comunicació.

CG03- Establir relacions entre el llenguatge formal, el llenguatge simbòlic i la funcionalitat específica.

CG04- Tenir una visió científica sobre la percepció i el comportament de la forma, de la matèria, de l'espai, del moviment i del color.

CG08- Plantejar estratègies de recerca i innovació per a resoldre expectatives centrades en funcions, necessitats i materials.

CG18- Optimitzar la utilització dels recursos necessaris per assolir els objectius previstos.

CG19- Demostrar capacitat crítica i saber plantejar estratègies de recerca.

CG20- Comprendre el comportament dels elements que intervenen en el procés comunicatiu, dominar els recursos tecnològics de la comunicació i valorar la seva influència en els processos i productes del disseny.

4.2.CE/Competències específiques de l’especialitat

- Generar, desenvolupar i materialitzar idees, conceptes i imatges per a programes comunicatius complexos

- Dominar els recursos formals de l'expressió i la comunicació visuals.

- Comprendre i utilitzar la capacitat de significació del llenguatge gràfic.

- Dominar els procediments de creació de codis comunicatius

- Establir estructures organitzatives de la informació.

- Interrelacionar els llenguatges formal i simbòlic amb la funcionalitat específica.

- Conèixer i utilitzar correctament els canals que serveixen de suport a la comunicació visual, d’acord amb els objectius comunicatius del projecte

- Analitzar el comportament dels receptors del procés comunicatiu d’acord amb els objectius del projecte

5. Resultats d’aprenentatge

Aprendre a treballar en casos en que predomini el factor informatiu.

Conèixer els llenguatges gràfics ideals per a la comunicació gràfica de la informació

Analitzar, sintetitzar i gestionar les dades per a la seva representació gràfica

Establir estructures d'organització de la informació

Expressar la informació de manera gràfica amb claredat i de manera unívoca

Relacionar, si escau, els elements comunicatius amb els d'identitat.

6. Continguts

Recerca, anàlisi i síntesi d'informació.

Representació de mapes, plans, esquemes, instruccions d'ús, senyalització, etc.

Conceptes, funcions, accions i objectes

Mètodes d'investigació en el disseny

7. Metodologia docent

7.1. Estratègies generals metodològiques

Els exercicis i treballs d'investigació es realitzaran desprès d´una aproximació teòrica i s´explicarà públicament el procés.

7.2 Organització i tipus d’activitats d’aprenentatge

Activitats de treball presencial

45 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Classes teòriques

Grup gran

S’exposarà el contingut teòric de l’assignatura a través de sessions presencials.

10 hores

Classes pràctiques

Individual

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes pràctics a l’aula.

25 hores

Classes pràctiques

Grup petit

Estudi de casos pràctics particulars i resolució de problemes pràctics a l’aula.

5 hores

Altres

Individual

Explicació dels treballs als companys

5 hores

Activitats de treball no presencial

55 hores

Modalitat

Tipus d’agrupament

Descripció de la finalitat i metodologia emprada

Resolució de pràctiques individuals

Individual

Recerca d'informació i desenvolupament de projectes.

40 hores

Resolució de pràctiques en grup

Petit grup

Recerca d'informació i desenvolupament d’un projecte de disseny.

15 hores

7.3 Instal·lacions del centre i material

Aula amb taules per ordinador i pantalla gran per exposicions en públic.

7.4 Activitats interdisciplinàries

----------------------

7.5 Activitats complementàries

----------------------

8. Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants

8.1. Criteris d’avaluació generals del departament

8.2. Criteris d’avaluació

CA01- Assisteix regularment a les activitats lectives, tutories, seminaris, i a la resta de les activitats programades.

CA03- Participa a l’aula de manera discursiva i argumenta el propi punt de vista raonadament.

CA04- Demostra interès per la matèria.

CA05- Coneix, assimila i comprèn els conceptes fonamentals de l’assignatura.

CA06- Demostra i aplica correctament els conceptes fonamentals de l’assignatura en les activitats programades.

CA07- Coneix i utilitza correctament la terminologia específica de l’assignatura.

CA09- Demostra capacitat de síntesi, actitud crítica i raonament argumentat en les activitats programades.

CA10- Planifica correctament el temps i les activitats programades.

CA12- Demostra capacitat per expressar conceptes o reflexions, amb un fil conductor bàsic i ordenat.

CA13- Segueix la metodologia de treball proposada, les normes de presentació i els terminis d’entrega establerts.

CA14- Presenta correctament les activitats programades.

CA15- Resol correctament les activitats programades.

CA16- Demostra sensibilitat artística, imaginació creativa, creativitat, innovació i originalitat en les activitats programades.

8.3. Procediments i tècniques d’avaluació i criteris de qualificació o ponderació

Opció 2 (amb dos itineraris, un per l’alumnat que assisteix amb aprofitament i un altre per l’alumnat que no assisteix):

Procediments i tècniques d’avaluació

Tipus (*)

Criteris d’avaluació

Criteris de qualificació o ponderació

Itinerari A

Itinerari B

Treballs i projectes

R

CA1, CA3, CA4, CA5, CA9, CA10, CA12, CA13, CA14, CA15, CA16

100%

70%

Prova objectiva final

CA5, CA7

30%

Total

100 %

100 %

*Aquest camp s’utilitza per especificar el tipus o caràcter de l’activitat d’avaluació: NR (no recuperable) o R (recuperable).

9. Recursos, bibliografia i documentació complementària

9.1. Bibliografia bàsica: 

BURKE-WILDBUR (1998) Infográfica GG, Barcelona

LÓPEZ (2011) Representación gráfica de la información en el nuevo diseño de periódicos UCM, Madrid

QUINTANA (2006) Diseño de sistemas de señalización y señalética. Universidad de Londres, Ciudad de México

ELLISON, COATES(2014) Introducción al diseño de información. Barcelona, Parramon Ediciones

9.2. Bibliografia complementària: 

-

9.3. Altres recursos: 

-

10. Altres observacions 

-